Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rungchuongvang01
#729899 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3
1.Tổ chức phát hành 3
2.Tổ chức tư vấn 3
II. CÁC KHÁI NIỆM 4
III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 5
2. Cơ cấu tổ chức Công ty 6
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 6
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 9
5. Danh sách công ty mẹ, và công ty con của tổ chức phát hành 9
6. Hoạt động kinh doanh 9
6.1 Sản lượng sản phẩm qua các năm 9
6.2 Nguyên vật liệu 10
6.3 Chi phí sản xuất và quản lý bán hàng 11
6.4 Trình độ công nghệ 11
6.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 13
6.6 Hoạt động Marketing 15
6.7 Nhãn hiệu thương mại 16
6.8 Danh mục các hợp đồng lớn đang được thực hiện 17
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 - 2005 17
7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2004-2005 và quý I/2006 17
7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 18
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 19
8.1 Triển vọng phát triển của ngành 19
8.2 Vị thế của Công ty trong ngành 22
9. Chính sách đối với người lao động 23
9.1 Thực trạng lao động 23
9.2 Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 23
10. Chính sách cổ tức 24
11. Tình hình hoạt động tài chính 24
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2005 24
11.2 Thu nhập bình quân của người lao động 24
11.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn 25
11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 25
11.5 Trích lập các quỹ 25
11.6 Thuế thu nhập doanh nghiệp 25
11.7 Tổng dư nợ vay 26
11.8 Tình hình công nợ hiện nay 26
11.9 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 27
12. HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 28
13. Tài sản 34
14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty trong giai đoạn 2006-2009 35
15. Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 37
16. Đánh giá Công ty theo mô hình SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) 38
IV.CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 40
1. Loại cổ phiếu. 40
2. Mệnh giá. 40
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. 40
4. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến. 40
5. Phương pháp tính giá 40
6. cách phân phối 41
7. Thời gian phân phối cổ phiếu 41
8. Đăng ký mua cổ phiếu 41
8.1 Đối tượng tham gia đấu giá 41
8.2 Điều kiện tham gia đấu giá 41
8.3 Thời gian tiến hành việc đấu giá 42
8.4 Hình thức đấu giá 43
8.5 Nguyên tắc xác định giá bán 44
8.6 Xử lý khi đợt phát hành không thành công 44
8.7 Các quy định khác 44
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 45
10. Các loại thuế có liên quan 45
11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu thông qua đấu giá 45
12. Thông tin về đợt phát hành liên quan 45
V. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 46
1. Mục đích phát hành 46
2. Phương án khả thi 46
VI. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 52
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 53
1. Tổ chức tư vấn phát hành 53
2. Tổ chức kiểm toán 53
3. Ý kiến của Tổ chức tư vấn về đợt phát hành 53
VIII. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 54
1. Rủi ro về kinh tế 54
2. Rủi ro về lãi suất 54
3. Rủi ro về tỷ giá 54
4. Rủi ro ngành 54
5. Rủi ro về đợt phát hành 55
IX. PHỤ LỤC
1. Phụ lục I: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật
2. Phụ lục II: Những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành
3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật năm 2004 – 2005
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực quý I và quý II năm 2006
5. Phụ lục V: Biên bản phúc đáp tài trợ dài hạn đầu tư năm 2006 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đối với Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực vật


Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động
Người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về Luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, và được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công đoàn và các đoàn thể của Công ty thường xuyên quan tâm đến các phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Công ty rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên; xây dựng quỹ khen thưởng khuyến khích tinh thần học hỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Đối với chế độ tiền lương, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh theo Luật lao động. Người lao động ngoài nhận được tiền lương hàng tháng do người lao động và Công ty thỏa thuận trong Hợp đồng lao động còn có thể nhận được lương thưởng căn cứ vào hiệu quả, chất lượng công việc. Ngoài ra, Công ty còn có chế độ khen thưởng cho người lao động khi người lao động có sáng kiến làm lợi cho Công ty.
Chính sách cổ tức
Kết thúc niên độ tài chính HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Bichngoc2108
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014842
Bichngoc2108 đã viết:Cho mình xin tài liệu này được không ad?

[ Post bai thong qua Mobile ]

LINK DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement