Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chichbong9x
#728777

Download miễn phí Đồ án Thiết kế lập trình cho động cơ KĐB 1 pha điện dung theo phương pháp tối ưu nhất


Mở đầu
Động cơ công suất nhỏ ngày nay được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong công,nông nghiệp,trong tự động hoávà máy tính,trong hàng không,trong sinh hoạt gia đình .Động cơ công suất nhỏ rất đa dạng và phong phú về chủng loại và chức năng Tất cả động cơ không đồng bộ một pha công suất nhỏ đều có nhược điểm là luôn có chốt li tâm hay rơ le chuyên dụng để ngắt phần tử khởi động. Điều đó dẫn tới làm tăng giá thành động cơ và làm giảm độ tin cậy của chúng.Trong trường hợp khi độ tin cậy của động cơ đóng vai trò quan trọng nhất còn yêu cầu mô men khởi động không quá cao, người ta thường dùng động cơ một pha với tụ làm việc mắc cố định. Nghĩa là cả hai dây quấn luôn được nối với nguồn một pha .Cuộn chính nối trực tiếp với nguồn(Cuộn A), cuộn phụ(Cuộn B) nối với nguồn qua tụ C. Các cuộn dây A và B chiếm số rănh như nhau trên stato.
Như vậy động cơ điện dung đóng một vị trí rất lớn,bởi vì nó có ưu điểm là dùng nguồn cấp một pha, hệ số cos cao, độ tin cậy cao .
Do những ứng dụng rộng rãi trên nên đặt ra vấn đề là phải cải tiến công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, giá thành rẻ hơn và thích hợp với người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu về máy điện, trong đó động cơ điện dung được sử dụng ngày càng nhiều với số lương ngày càng lớn. Đặt ra yêu cầu là phải tìm ra phương án thiết kế tốt nhất. Nhờ có máy tính mà ta có thể tính toán được nhiều phương án và chọn ra phương án tốt nhất.
Trong quyển đồ án này, nhiệm vụ của em là:
*Tính toán, lập trình thiết kế động cơ, chọn kích thước rãnh stato và roto sao cho tổng suất từ động rơi trên stato và roto là bé nhất. Mục đích là làm giảm được dòng từ hoá, làm tăng hiệu suất của máy điện và hệ số cos. Em sử dụng phương pháp duyệt toàn bộ trên lưới đều trong quá trình thiết kế.
*Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen phụ đối với động cơ không đồng bộ: Phân loại, nguyên nhân và cách khắc phục.
*Một số chú ý khi sử dụng động cơ điện dung.
Do trình độ của em còn hạn chế và điều kiện thời gian có hạn nên trong bản thiết kế này còn nhiều phần tính toán chưa được tối ưu. Em rất mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo để em được hiểu sâu hơn về máy điện nói chung và động cơ điện dung nói riêng.
Mục lục
Lời nói đầu

Phần i thuật toán thiết kế
Sơ đồ mạch điện động cơ điện dung
Chương I Xác định kích thước chủ và thông số pha chính
Chương II Xác định kích thước răng rãnh stato
Chương III Xác định kích thước răng rãnh roto
Chương IV Tính toán trở kháng stato , roto
Chương V Tính toán mạch từ
Chương VI Tính toán chế độ định mức
Chương VII Tính toán dây quấn phụ
Chương VIII Tính toán tổn hao sắt và dòng điện phụ
Chương IX Tính toán chế độ khởi động
Phần II Chương trình thiết kế bằng ngôn ngữ C và C++
Phần III Chuyên đề mômen phụ
Phần IV Tài liệu tham khảo


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

%c",196);gotoxy(i,23); printf("%c",196);}
gotoxy(77,1);printf("%c",191);gotoxy(77,23);printf("%c",217);
gotoxy(1,23); printf("%c",192);
for( i=2;i<23;i++){gotoxy(1,i); printf("%c",179);
gotoxy(77,i);printf("%c",179);}
textcolor(13); gotoxy(22,2);
cprintf("TRUONG DAI HOC BACH KHOA HA NOI ");
gotoxy(30,3);
cprintf("KHOA DIEN");
gotoxy(23,4);
cprintf("BO MON THIET BI DIEN- DIEN TU ");
gotoxy(28,7);
cprintf("DO AN TOT NGHIEP ");
gotoxy(10,10);
cprintf(" CHUONG TRINH THET KE DONG CO KDB MOT PHA DIEN DUNG");
gotoxy(45,15);
cprintf("GVHD : TS NGUYEN HONG THANH");
gotoxy(45,17);
cprintf("SVTH : NGUYEN HUU XUYEN");
getch();}
float Pdm,hs,p,cosphi,mmax,mk,ik,Udm;
void nhap(){
char chon;
cout<<"Ban muon nhap du lieu dau vao khong(c hoac k) chon=";
cin>>chon;if(chon=='k'){
Pdm=180;
hs=0.55; cosphi=0.74;
mmax=1.7; Udm=220;
mk=0.5;ik=1.5;
p=1;}
else{
cprintf(" Nhap cong suat dinh muc Pdm="); cin>>Pdm;
cprintf(" Nhap dien ap dinh muc Udm="); cin>>Udm;
do {
cout>hs;
if((hs>100)| (hs<0))
cout<<"\nBan nhap sai hay nhap hieu suat nho hon 1 lon hon 0";}
while((hs>100)||(hs<0));hs=hs/100;
do {
cout>cosphi;
if((hs>100)||(hs<0))
cout<<"\nBan da nhap sai hay nhap he so cong
suot nho hon 1 lon hon 0"; }
while((cosphi>100)||(cosphi<0));
cosphi=cosphi/100;
cout>mmax;
cout>mk;
cout>ik;
cout>p;}
getch();}
void main(){
nhap();}
3> M« ®un x¸c ®Þnh kÝch th­íc c¬ b¶n vµ th«ng sè pha chÝnh.
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
float lda,Pdm3,Idm,Qa,Qb,Zs,Zr,Za,Zb,Kd,Bkk,A,Att,D,Dn,l,
khkk,phi,ke,kett,Ssa,kda,Wsa,Ura,d,dcd,bt1;
void ktcoban(){
cout<<"Ban muon chon cac he so de tinh kich thuoc co ban khong(chon c hoac k) ch=";
char ch;float tg1,tg2,saiso,Ps3,lapA=0;
cin>>ch;if(ch=='k'){
bt1=1.5;
Pdm3=bt1*Pdm;
Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p);
Kd=0.55; //cout<<"tra_hscos3(Pdm3,p)="<<tra_hscos3(Pdm3,p);
lda=0.9; A=115; Bkk=0.5;
Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd;
//cong thuc tinh duong kinh ngoai
cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)";
Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26
cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)";
D=Kd*Dn;//duong kinh trong
to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc
l=lda*D;
printf("\nDK trong stato D=%0.2f chieu dai stato l=%0.2f",D,l);
Zs=24;Zr=19;
Za=Zs/2; Zb=Zs/2;
Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p);
cout<<"\nSo ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb;
cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb;
kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan
printf("\nHe so day quan Kdq=%0.3f",kda);
Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm);
cout<<"\nDong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)";
phi=0.000066*to*l*Bkk;//cong thuc tinh tu thong
cout<<" tu thong phi="<<phi<<"(Wb)";
ke=0.82; Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda);
Ura=1*Wsa/(p*Qa);
cout<<"\nKhi chua lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura;
tg1=fabs(Ura-floor(Ura));
tg2=fabs(Ura-ceil(Ura));//lam tron thanh so nguyen duong
if(tg1>=tg2)
Ura=ceil(Ura);//lam tron thanh so nguyen duong
else
Ura=floor(Ura); Ura=Ura;
Wsa=Ura*p*Qa;
ke=Wsa*220*phi*kda/Udm;
khkk=0.3;
cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa<<" Ura="<<Ura;
else
{
do{
cout<<"Chon he so beta1( chon beta1=1.25-1.7) bt1=";
cin>>bt1;}
while((bt1>1.7)||(bt1<1.25));
Pdm3=bt1*Pdm;
Ps3=Pdm3/tra_hscos3(Pdm3,p);
cout<<"\ncong suat Pdm3="<<Pdm3<<" vaPs3="<<Ps3;
do{
cout<<"\nChon he so lamda ( chon lamda=0.22-1.57) lda=";
cin>>lda;}
while((lda>1.57)||(lda<0.22)); //Chon Kd
if(p==1)do {
cout<<"Chon Kd (Ban chi chon Kd=0.485-0.615) Kd=";
cin>>Kd;}
while((Kd>0.615)||(Kd<0.485));
if(p==2)do{
cout<<"Chon Kd ( chon Kd=0.495-0.655) Kd=";
cin>>Kd;}
while((Kd>0.655)||(Kd<0.495));
do{
cout<<"Chon Bkk=0.3-1(T)) Bkk=";
cin>>Bkk;}
while((Bkk>1)||(Bkk<0.3)); //Chon tai duong A
do{
cout>khkk;
if((khkk0.31))
cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai trong khoang";}
while((khkk>0.31)||(khkk<0.2));
do{
if(p==1) do{
cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-180(A/cm)) A=";
cin>>A;}
while((A>180)||(A<90));
if(p==2) do{
cout<<"Chon tai duong A (Ban chon A=90-200(A/cm))A=";
cin>>A;}
while((A>200)||(A<90));
Dn=44*pow((Ps3*p*p/(Bkk*A*lda*3000)),0.333333)/Kd;
// cong thuc tinh duong kinh ngoai
cout<<"Khi chua quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)";
Dn=QchuanDn(Dn);//quy chuan dk ngoai theo bang trang 26
cout<<" sau khi quy chuan Dn="<<Dn<<"(cm)";
D=Kd*Dn;//duong kinh trong
to=3.14*D/(2*p);//buoc cuc
l=lda*D; //chieu dai stato
cout<<"Ban hay chon so rang ranh stato,roto Zs/Zr:";
//theo bang Zs/Zr trang 28";
cin>>Zs;cout>Zr;
Za=Zs/2;Zb=Zs/2;
Qa=Za/(2*p); Qb=Zb/(2*p);
cout<<"\ n So ranh pha A va B Za="<<Za<<" Zb="<<Zb;
cout<<" Qa="<<Qa<<" Qb="<<Qb;
kda=0.707/(Qa*sin(45/Qa));//he so day quan
cout <<"\n He so day quan Kdq="<<kda;
Idm =Pdm/(hs*cosphi*1.414*Udm);
cout<<"\ndong dien dinh muc Idm="<<Idm<<"(A)";
phi=0.000066*to*l*Bkk;
cout<<"\nTu thong phi="<<phi<<"(Wb)";
do{
cout<<"\nGia tri ke nam trong khoang : 0.7-0.9";{
cout>ke;
if((ke>0.9)||(ke<0.7))
cout<<"\nBan da chon sai ,hay chon lai ";}
while((ke>0.9)||(ke<0.7));
Wsa=ke*Udm/(220*phi*kda);
cout<<"\nSo vong day pha A :Wsa="<<Wsa;
Ura=1*Wsa/(p*Qa);
cout<<" Ura="<<Ura;
tg1=fabs(Ura-floor(Ura));tg2=fabs(Ura-ceil(Ura));
if(tg1>=tg2) Ura=ceil(Ura);
else Ura=floor(Ura); Wsa=Ura*p*Qa;
ke=Wsa*220*phi*kda/Udm;
cout<<"\nSau khi lam tron :Wsa="<<Wsa
<<" Ura="<<Ura<<" va ke ="<<ke;}
while((ke>0.9)||(ke<0.7));
Att=2*Wsa*Idm/(3.14.D);
cout<<"\ntai duong tinh toan Att="<<Att;
saiso=fabs(Att-A)*100/Att;
cout<<"\nsai so= "<<saiso;
if(saiso>15) {lapA++;if(lapA>6) {
cout<<"\nBan phai thoat ra ngoai de chon lai ";getch();exit(1);}}}
while(saiso>15);} A=Att;
Ssa=Idm/6;
cout<<"\nTiet dien day dan khi chua quy chuan Ssa="<<Ssa;
Ssa=tra_tiet_dien(Ssa);
cout<<" sau khi quy chuan Ssa="<<Ssa;
d=Tra_dkocd(Ssa); dcd=Tra_dk_cd(Ssa);
cout<<"\nDuong kinh day tran d="<<d<<" va day co cach dien dcd="<<dcd;
getch();}
void main(){
nhap();
ktcoban();
getch();}
4>M« dun x¸c ®Þnh kÝch th­íc r¨ng,r·nh stato
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void tustato(){
float
Kldmax,Kldmin,Bzsmin=1.2,Bzsmax=1.6,Bgsmin=0.9,Bgsmax=1.3,
Fsmin,bzsmin,bzsmax,hgsmax,hgsmin,Srsmax,Srsmin,Fgs,Fzs,Fts,xigs;
if(p==1) {Kldmin=0.7,Kldmax=0.75;}
if(p==2) {Kldmin=0.69,Kldmax=0.75;}
D=D*10; //nhan 10de quy doi sang mm
ts=pi*D/Zs;
Dn=10*Dn;
cout>b4s;
printf("Kldmin=%0.2f Kldmax=%0.2f",Kldmin,Kldmax);
Srsmin=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmax);
Srsmax=Ura*dcd*dcd/(0.9*Kldmin);
printf("\ntiet dien so bo cua ranh:Srmin=%0.4f Srmax=%0.4f",Srsmin,Srsmax);
hgsmin=10*phi*10000/(2*l*Bgsmax*kc);
hgsmax=10*phi*10000/(2*l*Bgsmin*kc);
printf("\n hgsmin= %0.4f",hgsmin);
printf(" hgsmax= %0.4f",hgsmax);
printf(" ts=%8.5f",ts);
bzsmin=Bkk*ts/(kc*Bzsmax);
bzsmax=Bkk*ts/(kc*Bzsmin);
if(bzsmin<1.8) bzsmin=1.8;
printf("\nbzsmin=%0.4f",bzsmin);
printf(" bzsmax=%0.4f",bzsmax);
int m,n,k=0,li,lj;
float delta_bzs,delta_hgs;
printf("\n So lan chia bzs n=");cin>>n;
printf(" So lan chia hgs m=");cin>>m;
delta_bzs=(bzsmax-bzsmin)/n;
delta_hgs=(hgsmax-hgsmin)/m;
getch();
for(int i=0;i<=n;i++) {
bzs=bzsmin+delta_bzs*i;
d1s=(3.14*(D+2*h4s)-(bzs*Zs))/(Zs-3.14);
for(int j=0;j<=m;j++){
hgs=hgsmin+j*delta_hgs;
d2s=(3.14*(Dn-2*hgs)-bzs*Zs)/(Zs+3.14);
hrs=(Dn-D-2*hgs)/2;
h12s=hrs-0.5*(d1s+d2s-2*h4s);
Srs=3.14*d1s*d1s/8+3.14*d2s*d2s/8+h12s*0.5*(d1s+d2s);
if(h12s>0)if(Srs>=Srsmin)if(Srs<=Srsmax){
Bzs=Bkk*ts/(bzs*kc);Hzs=traH_Bz(Bzs);
hzs=hrs-0.1*d1s;Fzs=hzs*Hzs/10;
Bgs=phi*10000/(2*(hgs/10)*l*kc);
Hgs=traH_Bg(Bgs); xigs=traxi_Bg(Bgs);
Fgs=xigs*Hgs*pi*(Dn-hgs)/(2*p);
k=k+1;
Fts=Fzs+Fgs;
if(k==1) Fsmin=Fts;
else if(Fsmin>=Fts) {
Fsmin=Fts;li=i;lj=j;}}}}
cout<<"\nli="<<li<<" lj="<<lj;
if((lin)) {
cout<<"\nKhong toi uu duoc thoat ra chon lai kich thuoc co ban";
getch();exit(...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement