Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_su_gl_16
#728699

Download miễn phí Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn


Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn

Bài I: Biểu diễn tín hiệu của một số mã đường dây và vẽ phổ của chúng.
I.1. Mã nguồn chương trình Matlab:


1.Mã NRZ: file nrz_l.m

function y=nrz_l(x)
for i=1:length(x)
if x(i)==0
temp(i) = -1;
else
temp(i) = +1;
end;
end
y=temp;

2.Mã CMI: file cmi_1.m
function y = cmi(x);
polar = +1; %chon cuc tinh cua bit 1 dau tien la duong
for i=1:length(x)
if x(i)==1
temp(2*i-1) = polar;
temp(2*i) = polar;
polar = -polar; %xac dinh cuc tinh cho bit 1 tiep theo
else
temp(2*i-1) = -1;
temp(2*i) = +1;
end
end
y = temp;


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Bài tập môn học: Kỹ Thuật truyền dẫn
Bài I: Biểu diễn tín hiệu của một số mã đường dây và vẽ phổ của chúng.
I.1. Mã nguồn chương trình Matlab:
1.Mã NRZ: file nrz_l.m
function y=nrz_l(x)
for i=1:length(x)
if x(i)==0
temp(i) = -1;
else
temp(i) = +1;
end;
end
y=temp;
2.Mã CMI: file cmi_1.m
function y = cmi(x);
polar = +1; %chon cuc tinh cua bit 1 dau tien la duong
for i=1:length(x)
if x(i)==1
temp(2*i-1) = polar;
temp(2*i) = polar;
polar = -polar; %xac dinh cuc tinh cho bit 1 tiep theo
else
temp(2*i-1) = -1;
temp(2*i) = +1;
end
end
y = temp;
3.Mã HDB3: File hdb3.m
function y = hdb3(x)
next_polar = +1;
b=0; %so bit B giua 2 bit V
i=1;
while i<= length(x)
if x(i)==1
temp(i)=next_polar;
next_polar = -next_polar;
b=b+1;
i=i+1;
else
if (i<=length(x)-3)&(x(i+1)==0) & (x(i+2)==0) & (x(i+3)==0) %truong hop 4 bit 0 lien tiep
if mod(b,2)==1
temp(i) = 0; %bit 0
temp(i+1) = 0; %bit 0
temp(i+2) = 0; %bit 0
temp(i+3) = -next_polar;%bit V
next_polar = -next_polar;
b=0;
i=i+4;
else
temp(i) = next_polar; %bit B
temp(i+1) = 0; %bit 0
temp(i+2) = 0; %bit 0
temp(i+3) = next_polar; %bit V
next_polar = -next_polar;
b=0;
i=i+4;
end
else
temp(i)=0; %truong hop 3 bit ke tiep khac 000
i=i+1;
end
end
end
y=temp;
4. Mã AMI: File ami.m
function y=ami(x)
b=+1;
for i=1: length(x)
if x(i)==1
temp(i)=b;
b=-b;
else
temp(i)=0;
end
end
y=temp;
5. Mã Manchester: File manchester.m
function y= manchester(x)
for i=1 : length(x)
if x(i)==1
temp(2*i-1) = +1;
temp(2*i) = -1;
else
temp(2*i-1) = -1;
temp(2*i) = +1;
end
end
y=temp;
6. Mã Polar RZ: File polar_RZ
function y = polar_RZ(x)
for i=1:length(x)
if x(i)==1
temp(2*i-1) = 1;
temp(2*i) = 0;
else
temp(2*i-1) = -1;
temp(2*i) = 0;
end;
end
y=temp;
7. Mã Unipolar RZ: File unipolar_RZ.m
function y=unipolar_RZ(x)
for i=1:length(x)
if x(i)==1
temp(2*i-1) =1;
temp(2*i) =0;
else
temp(2*i-1) =0;
temp(2*i) =0;
end
end
y=temp;
I.2.Chương trình vẽ và phân tích phổ của tín hiệu ở dạng mã đường dây
File maduongday.m
clear; %Xoa cac bien hien co
bits = 30; %so bit se khao sat
t = 1:30;
data2 = round(rand(1, bits));
%Ma hoa chuoi du lieu goc%
%hdb3 la mot ham duoc dinh nghia o file hdb3.m
%ami la mot ham duoc dinh nghia o file ami.m
%unipolar_RZ la mot ham duoc dinh nghia o file unipolar_RZ.m
disp('chon dang ma duong day');
disp('1: ma NRZ');
disp('2: ma HDB3');
disp('3: ma AMI');
disp('4: ma NRZ_L');
disp('----');
disp('10: RZ');
disp('20: ma polar_RZ');
disp('30: ma Manchester');
disp('40: ma CMI');
linecode = input('chon dang ma se phan tich: ');
switch linecode
%%Truong hop cac ma don bit day du
case {1}
data3 = data2;
TenDoThi='NRZ';
case {2}
data3 = hdb3(data2);
TenDoThi='HDB3';
case {3}
data3=ami(data2);
TenDoThi='AMI';
case {4}
data3=nrz_l(data2);
TenDoThi='NRZ-L';
%Truong hop cac ma co ve khong hay nua bit
case {10}
data3=RZ(data2);
data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2);
t=0.5:0.5:30;
TenDoThi='RZ';
case {20}
data3=polar_RZ(data2);
data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2);
TenDoThi='polar_RZ';
t=0.5:0.5:30;
case {30}
data3=manchester(data2);
data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2);
TenDoThi='Manchester';
t=0.5:0.5:30;
case {40}
data3=cmi(data2);
data2=reshape([data2; data2],1,length(data2)*2);
TenDoThi='CMI';
t=0.5:0.5:30;
otherwise
error('nhap gia tri sai');
end
%Do thi thoi gian cua du lieu goc
subplot(3, 1, 1);
stairs(t,data2)
ylabel('Bien do');
title(TenDoThi);
axis([0 bits+1 -1.2 1.2]);
grid off;
%Do thi thoi gian cua du lieu da ma hoa
subplot(3, 1, 2);
stairs(t,data3);
ylabel(['Bien do']);
axis([0 bits+1 -1.2 1.2]);
grid off;
%Enconding using NRZ-L%
%Mo rong khong gian lay mau%
sampleRate = 2;
if mod(linecode,10)==0
Y1 = reshape(ones(sampleRate, 1)*data3, 1, sampleRate*bits*2);
else
Y1 = reshape(ones(sampleRate, 1)*data3, 1, sampleRate*bits);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%tinh FFT va ve do thi pho cong suat%
N=sampleRate*bits;
if mod(linecode,10) == 0
FFT_Y1 = abs(fft(Y1, N*2))/N/2;
FFT_Y1 = fftshift(FFT_Y1);
subplot(3, 1, 3);
F = [-N:N-1]./N;
plot(F, FFT_Y1);
xlabel('frequency/F_s voi F_s = 4/T_b= 4*f_C_L_K' )
else
FFT_Y1 = abs(fft(Y1, N))/N;
FFT_Y1 = fftshift(FFT_Y1);
F = [-N/2:N/2-1]./N*2;
subplot(3, 1, 3);
axis([0 1 0 1]);
plot(F, FFT_Y1);
xlabel('frequency/F_s voi F_s = 2/T_b= 2*f_C_L_K' )
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
shg;
%Ket thuc chuong trinh
Một số kết quả cho các trường hợp:
Bài II: Biểu diễn tín hiệu điều chế số
II.1.Mã nguồn chương trình
%ve tin hieu dieu che so bang goc va phan tich pho cua cac tin hieu nay
%cac loai dieu che duoc minh hoa o doan chuong trinh nay bao gom
% 1: ask
% 2: fsk
% 3: psk
% 4: qask
%voi so muc tin hieu la 8
clear;
%thiet laptop cac thong so co ban
M=8; %moi muc ung voi 3 bit tin hieu lien tiep
Fc=20;
Fd=10;
Fs=50;
% lua chon dang dieu che so%
disp('chon mot trong cac phuong thuc dieu che sau');
disp('1: ask (8 muc)');
disp('2: fsk (8 muc)');
disp('3: psk (8 muc)');
disp('4: qask (8 muc)');
cach_dieu_che = input('chon phuong thuc dieu che ');
%Tao day tin hieu ban dau la mot chuoi bit ngau nhien
symbols=5;
bits = symbols*3; % so luong bit trong day tin hieu se dieu che
% 3 bit tin hieu tao ra mot muc tuong ung
data= round(rand(1,bits)); % tao chuoi bit ban dau
%ve do thi tin hieu goc ban dau%
subplot(3,1,1);
stairs([1:bits],data);
axis([1 bits -0.2 1.2] );
subplot(2,1,2)
%tinh toan va chuyen 3 bit lien tiep thanh cac muc tin hieu tuong ung
for i=1:symbols
temp(i)=data(3*i-2)*4+data(3*i-1)*2+data(3*i);
end;
data1= temp;
subplot(3,1,2);
stairs([0:symbols-1],data1);
axis([0 symbols -0.2 M] );
%mo rong khong gian lay mau%
data1= reshape(ones(Fd,1)*data1, 1, Fd*symbols);
%ve do thi tin hieu sau khi dieu che%
switch cach_dieu_che
case {1}
subplot(3,1,3);
[y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'ask',M);
plot(t,y);
case {2}
subplot(3,1,3)
[y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'fsk',M);
plot(t,y);
case {3}
subplot(3,1,3)
[y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'psk',M);
plot(t,y);
case {4}
subplot(3,1,3)
[y,t]=dmod(data1,Fc,Fd,Fs,'qask',M);
plot(t,y);
otherwise
error('nhap sai gia tri yeu cau');
end
%%%%%%%%%xem ket qua duoi dang do thi%%%%%%%%%%%%
shg
II.2 Kết quả mô phỏng thu được
ASK
QASK
PSK
FSK
...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement