Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trai_tu_lang_man_88
#727641 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CÁC BẢNG . iv
DANH MỤC CÁC HÌNH . iv
DANH MỤC VIẾT TẮT . v
Chƣơng 1: TỔNG QUAN . 1
1.1. Cơ sở hình thành đề tài . 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu . 2
1.4. Ý nghĩa nghiên cứu . 2
1.5. Kết cấu đề tài nghiên cứu . 3
Chƣơng 2: NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO VAY . 4
2.1. Giới thiệu . 4
2.2. Ngân hàng . 4
2.3. Các hoạt động cho vay . 4
2.4. Tình hình cung ứng các sản phẩm cho vay của ngân hàng tại Long Xuyên . 5
2.4.1. Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng . 5
2.4.2. Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ . 6
2.4.3. Cho vay nông lâm ngư nghiệp . 7
2.5. Tóm tắt . 7
Chƣơng 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 8
3.1. Giới thiệu . 8
3.2. Cơ sở lý thuyết . 8
3.2.1. Chất lượng dịch vụ. 8
3.2.2. Mô hình SERVQUAL . 8
3.2.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng . 10
3.3. Các nghiên cứu trước về chất lượng dịch vụ ngân hàng . 10
3.4. Mô hình nghiên cứu . 10
3.5. Tóm tắt . 11
Chƣơng 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13
4.1. Giới thiệu . 13
4.2. Thiết kế nghiên cứu . 13
4.2.1. Nghiên cứu sơ bộ . 13
4.2.2. Nghiên cứu chính thức . 13
4.3. Thang đo . 15
4.4. Mẫu. 15
4.5. Tóm tắt . 17
Chƣơng 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 18
5.1. Giới thiệu . 18
5.2. Tổng hợp thông tin mẫu . 18
5.3. Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng . 19
5.3.1. Thành phần hữu hình . 19
5.3.2. Thành phần tin cậy . 20
5.3.3. Thành phần đáp ứng . 20
5.3.4. Thành phần năng lực phục vụ . 21
5.3.5. Thành phần đồng cảm . 22
5.4. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng . 24
5.5. So sánh chất lượng dịch vụ tín dụng giữa 2 loại ngân hàng . 24
5.6. Phân tích tương quan mối quan hệ giữa sự hài lòng và SERVQUAL . 25
5.7. Sự khác biệt về chất lượng dịch vụ theo các biến nhân khẩu học . 25
5.8. Sự khác biệt về mức độ hài lòng theo các biến nhân khẩu học . 26
5.9. Nhận xét kết quả của nghiên cứu này với các kết quả nghiên cứu trước . 27
5.10. Tóm tắt . 27
Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 28
6.1. Giới thiệu . 28
6.2. Kết quả chính của nghiên cứu . 28
6.2.1. Chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng ở Long Xuyên . 28
6.2.2. Sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng . 29
6.2.3. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng theo phân loại ngân hàng . 29
6.3. Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 30
Đề tài nghiên cứu chất lượng dịch vụ tín dụng các ngân hàng ở Long Xuyên được thực

hiện nhằm cung cấp thông tin cho các ngân hàng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ

tín dụng mà ngân hàng cung cấp.

Nghiên cứu này sử dụng thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL (1985:1988, dẫn

theo Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2007) để đo lường chất lượng hoạt

động tín dụng ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ tín dụng

của ngân hàng.

Nghiên cứu được tiến hành theo 2 bước: sơ bộ và chính thức. Kỹ thuật thảo luận tay đôi

được dùng trong nghiên cứu sơ bộ để tìm kiếm những thông tin có liên quan đến đề tài,

nhằm phục vụ cho công tác phác thảo bản câu hỏi phỏng vấn. Nghiên cứu sơ bộ lần 2

được thực hiện nhằm thẩm định lại ngôn ngữ, cấu trúc thông tin và loại thải bớt những

biến không cần thiết ở bản câu hỏi trước khi đưa vào nghiên cứu định lượng. Kỹ thuật

phỏng vấn trực tiếp được dùng ở nghiên cứu chính thức với kích thước mẫu n = 194.

Sau đó tiến hành làm sạch, phân tích xử lý dữ liệu với phần mềm SPSS 17.0. Mẫu được

lấy thuận tiện trên địa bàn Long Xuyên. Khởi đầu phân tích là mô tả chất lượng dịch vụ

tín dụng ngân hàng. Kế tiếp là phân tích tương quan các thành phần chất lượng dịch vụ

và sự hài lòng. Sau cùng là kiểm định sự khác biệt chất lượng dịch vụ tín dụng, sự hài

lòng theo các biến nhân khẩu học.

Nhìn chung, chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng được đánh giá trên trung bình. Cụ

thể thành phần tin cậy được khách hàng đánh giá cao hơn cả (mức điểm trung bình là

4,05), kế tiếp là năng lực phục vụ (3,96), thành phần hữu hình (3,96), thành phần đáp

ứng (3,92) và sau cùng là thành phần đồng cảm (3,59).

Tương tự như chất lượng dịch vụ tín dụng, mức độ hài lòng của khách hàng đối với

ngân hàng nhìn chung là trên trung bình (4,03). Sự chênh lệch giữa đánh giá của khách

hàng với từng yếu tố chất lượng dịch vụ tín dụng và đánh giá tổng hợp chất lượng dịch

vụ tín dụng là không đáng kể.

Phân tích tương quan cho thấy mối tương quan dương giữa 5 nhân tố cấu thành thang đo

chất lượng dịch vụ tín dụng và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín

dụng.

Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác biệt về đánh giá thành phần hữu hình, thành

phần tin cậy theo độ tuổi. Thành phần hữu hình được đánh giá trên trung bình. Kết quả

kiểm định cho thấy sự khác biệt về có ý nghĩa giữa 2 nhóm theo mức độ tăng dần: (1)

<30, (2) 40..49. Thành phần tin cậy cũng được đánh giá trên trung bình. Kết quả kiểm

định cho thấy sự khác biệt về có ý nghĩa giữa 2 nhóm theo mức độ tăng dần: (1) <30,

(2) 40..49.

Với những kết quả trên, mặc dù phạm vi lấy mẫu còn hạn chế, chỉ mới tập trung khảo

sát ở Long Xuyên, nhưng đề tài nghiên cứu hy vọng có thể đóng góp phần nhỏ vào quá

trình lập kế hoạch nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng.

MỤC LỤC

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenmy18990
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014839
nguyenmy18990 đã viết:Nhờ ad chia sẽ link tải tài liệu này!!!
Thanks!

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement