Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dalyn
#727595

Download miễn phí Tiểu luận Vai trò và tác động của lai suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
NỘI DUNG
I\ Lý luận chung về lãi suất
1) Khái niệm chung về lãi suất
2) Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất
II\ Vai trò và tác động của lai suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường.
1) Lãi suất và việc phân bố nguồn lực
2) Lãi suất và tiêu dung, tiết kiệm
3) Lãi suất và hoạt động xuất nhập khẩu
4) Lãi suất và đầu tư
5) Lãi suất và huy động vốn
III\ Tác động của lãi suất trong việc huy động vốn ở việt Nam trong những năm gần đây
1) Đối với Ngân Hàng TM
2) Đối với Doanh nghiệp
IV\ Các biện pháp
KẾT LUẬN
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tr­íc c¶i c¸ch lµ mét nÒn kinh tÕ mÊt c©n ®èi trÇm träng gi÷a cung vµ cÇu vèn ®Çu t­, kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc l¹m ph¸t vµ sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i, t×nh trạng thiÕu vèn trÇm träng do kh«ng cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ , hÖ thèng thÞ tr­êng tµi chÝnh bÞ chia c¾t manh món kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc vµ ®Çy r·y rñi ro cho nªn kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc . Giê ®©y, cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , ®Êt n­íc ®ang cã nh÷ng chuyÓn ®æi c¬ b¶n trong c¸c ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng ng©n hµng tµi chÝnh.
Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ vËy, viÖc nhËn thøc l¹i nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, còng nh­ viÖc häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt cña c¸c n­íc ph¸t triÓn lµ rÊt cÇn thiÕt . §iÒu nµy kh«ng chØ quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ®iÒu hµnh mét chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay, mµ cßn rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña mét hÖ thèng thÞ tr­êng tµi chÝnh ë ViÖt Nam, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn , ®¶m b¶o sù th¾ng lîi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.
Néi Dung
I\ Lý luËn chung vÒ l·i suÊt
Kh¸i niÖm vÒ l·i suÊt
L·i suÊt ®­îc hiÓu theo mét nghÜa chung nhÊt lµ gi¸ c¶ cu¶ tÝn dông- gi¸ c¶ cu¶ quan hÖ vay m­în hoÆc cho thuª nh÷ng dÞch vô vÒ vèn d­íi h×nh thøc tiÒn tÖ hoÆc c¸c d¹ng tµi s¶n kh¸c nhau. Khi ®Õn h¹n, ng­êi ®i vay sÏ ph¶i tr¶ cho ng­êi cho vay kho¶n tiÒn d«i ra ngoµi sè tiÒn vèn gäi lµ tiÒn l·i. Tû lÖ phÇn tr¨m cña sè l·i trªn sè tiÒn vèn gäi lµ l·i suÊt.
Ở trong tÇm kinh tÕ vi m«, l·i suÊt lµ c¬ së cho c¸c c¸ nh©n còng nh­ c¸c doanh nghiÖp ®­a ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña m×nh nh­: chØ tiªu hay ®Ó dµnh göi tiÕt kiÖm; ®Çu t­ sè vèn tÝch luü ®­îc göi vµo danh môc ®Çu t­ nµy hay danh môc ®Çu t­ kh¸c ...
MÆt kh¸c, ë tÇm kinh tÕ vÜ m«, l·i suÊt l¹i lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt cho vay kinh tÕ nh¹y bÐn vµ hiÖu qu¶ ; th«ng qua viÖc thay ®æi møc vµ c¬ cÊu l·i suÊt trong tõng thêi kú ®Þnh. L·i suÊt cao hay thÊp do quan hÖ cung cÇu vèn quyÕt ®Þnh. Khi cung lín h¬n cÇu th× l·i suÊt gi¶m, khi cÇu lín h¬n cung th× l·i suÊt t¨ng. Gi¬Ý h¹n cao nhÊt cña l·i suÊt bao giê còng ph¶i thÊp h¬n tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, nÕu b»ng th× kh«ng cã ng­êi ®i vay. Theo Marshall: L·i suÊt lµ c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho viÖc sö dông vèn trªn mét thÞ tr­êng bÊt kú ; l·i suÊt v­¬n tíi mét møc c©n b»ng sao cho tæng cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng ®ã víi l·i suÊt ®ã, b»ng tæng cung vÒ vèn ®­îc cung øng trªn thÞ tr­êng®ã víi l·i suÊt ®ã.
C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt
Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, nhµ n­íc ®ãng vai trß trung t©m trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Trong c¸c n­íc còng kh«ng cã thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ tµi chÝnh kiÒm chÕ lµ m« h×nh qu¶n lý tµi chÝnh phæ biÕn. V× lÏ ®ã, l·i suÊt trong c¸c n­íc ®ã ®Òu do nhµ n­íc quy ®Þnh, thËm trÝ mét sè n­íc cßn quy ®Þnh ®Õn c¶ møc chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng. Sù biÕn ®éng cña l·i suÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn nh­ vËy phÇn lín phô thuéc vµo ý chÝ cña chÝnh phñ vµ kh«ng thÓ dù ®o¸n hay x¸c lËp bÊt có quy luËt vËn ®éng nµo.
Tr¸i l¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , nhµ n­íc chØ ®ãng vai trß lµ ng­êi ®iÒu tiÕt vÜ m«, thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ ng©n hµng còng nh­ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian rÊt ph¸t triÓn. H¬n n÷a ®a sè c¸c n­íc nµy theo ®uæi tµi chÝnh tù do vµ c¬ chÕ h×nh thµnh l·i suÊt l¹i lµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. L·i suÊt v× vËy lu«n biÕn ®éng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c nh©n tè kinh tÕ vÜ m« còng nh­ nhiÒu nh©n tè kh¸c:
Sù thay ®æi cña GNP : Khi GNP t¨ng, th× nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i t¨ng khèi tiÒn cung øng ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu t­¬ng øng. NÕu trong ®iÒu kiÖnkhèi l­îng cung øng tiÒn t¨ng qu¸ cÇu th× cung vèn ®Çu t­ lín h¬n cÇu, vèn ®Çu t­ sÏ lµm cho l·i suÊt gi¶m. Ng­îc l¹i, khi GNP gi¶m th× khèi tiÒn cung øng thùc tÕ còng gi¶m theo ; nÕu tèc ®é l­u th«ng tiÒn tÖ kh«ng thay ®æi mµ gi¶m khèi cung øng tiÒn tÖ xuèng qu¸ thÊp ,lóc ®ã cung vèn ®Çu t­ nhá h¬n cÇu vèn ®Çu t­ th× l·i suÊt sÏ t¨ng.
Sù chi tiªu cña chÝnh phñ: Trong khi l­îng cung øng tiÒn tÖ kh«ng thay ®æi mµ chÝnh phñ chi tiªu nhiÒu sÏ lµm gi¶m bít nhu cÇu cho ®Çu t­ vµ tiªu dïng cña c¸ nh©n, nhu cÇu tiÒn cña nh©n d©n sÏ trë lªn khan hiÕm, nguån cung øng vèn nhá h¬n nhu cÇu vèn th× l·i suÊt sÏ t¨ng lªn.
Nhu cÇu ®Çu t­ vµ tiªu dïng :Khi nhu cÇu t¨ng lªn sÏ lµm tang l·i suÊt vµ khi nhu cÇu nµy gi¶m ®i thi lµ l·i suÊt gi¶m ®i.
Chi tiªu chÝnh phñ : ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ nh»m kiÓm so¸t l­îng cung øng tiÒn tÖ kiÓm so¸t l¹m ph¸t vµ t¸c ®éng ®Õnl¹i suÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh.
II\ Vai trß vµ t¸c ®éng cña l·i suÊt ®Õn viÖc huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
Trong mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña chÝnh phñ sö dông l·i suÊt nh­ mét c«ng cô quan träng t¸c ®éng vµo nÒn kinh tÕ . XÐt theo mÆt kh¸c thi l·i suÊt lµ mét ph¹m trï kinh tÕ , mét mÆt ph¶n ¸nh mèt quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng­êi cho vay vµ ng­êi ®i vay, mÆt kh¸c nã còng ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu vÒ tiÒn tÖ. L·i suÊt cßn cßn ¸nh thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia .
L·i suÊt cã 2 chøc n¨ng chÝnh lµ ph©n phèi vµ kiÓm so¸t.
L·i suÊt vµ viÖc ph©n bè nguån lùc :
L·i suÊt gióp cho nÒn kinh tÕ ph©n bæ tiÕt kiÖm vµo c¸ch sö dông kh¸c nhau. §èi víi nh÷ng ng­êi cã tiÕt kiÖm th× l·i suÊt lµ tiÒn th­ëng cho viÖc h¹n chÕ tiªu dïng tr­íc m¾t ®Ó dµnh tiªu dïng cho t­¬ng lai. L·i suÊt tiÕt kiÖm cµng cao thi cµng khuyÕn khÝch ®­îc nhiÒu ng­êi göi tiÕt kiÖm.
§èi víi nh÷ng ng­êi ®i vay, l·i suÊt lµ c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho sè tiÒn vay ®Ó ®Çu t­ hay tiªu dïng. L·i suÊt cho vay cµng cao th× ng­êi ta vay ®Ó ®Çu t­ tiªu dïng cµng Ýt .
L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè ®­îc theo dâi chÆt chÏ nhÊt trong nÒn kinh tÕ. Mçi møc l·i suÊt cao hay thÊp ®Òu cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tiÕt kiÖm ®Çu t­, s¶n xuÊt tiªu dïng, gi¸ c¶ tû gi¸ hèi ®o¸i vµ l¹m ph¸t. Khi l·i suÊt æn ®Þnh th× nhu cÇu tiªu dïng vµ ®Çu t­ æn ®Þnh nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh. Khi l·i suÊt gi¶m th× nhu cÇu tiªu dïng vµ ®Çu t­ gi¶m, do ®ã viÖc lµm gi¶m , s¶n l­îng gi¶m, thu nhËp còng gi¶m. Khi l·i suÊt gi¶m th× nhu cÇu tiªu dïng vµ ®Çu t­ t¨ng, viÖc lµm, thu nhËp t¨ng.
L·i suÊt vµ viÖc tiªu dïng, tiÕt kiÖm
Nã trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn ®êi sèng hµng ngµy cña mçi ng­êi d©ncòng nh­ sù th¨ng trÇm cña kinh tÕ.
L·i suÊt t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ chi tiªu hay ®Ó dµnh , mua nhµ hay mua chøng kho¸n göi tiÕt kiÖm ng©n hµng.
L·i suÊt t¸c ®éng ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp hoÆc gia ®×nh nh»m ®Çu t­ vµo nhµ m¸y míi , t­ liÖu s¶n xuÊt, ®Çu t­ chøng kho¸n hay göi tiÕt kiÖm ng©n hµng.
L·i suÊt vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
Trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu , cã sù gãp mÆt cña nhiÒu doanh nghiÖp trong n­íc c÷ng nh­ ngoµi n­íc vÊn ®Ò l·i suÊt cung lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i . Khi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi còng nh­ trong n­íc lµm viÖc víi nhau vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ hä ®Æt ra lµ lîi nhuËn kinh tÕ .
L·i suÊt vµ ®Çu t­
Lîi nhuËn lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn cña c¸c doanh nghiÖp còng nh­ ng­êi d©n. Vµ l·i suÊt lµ mét mãn hµng ®Ó doanh nghiÖp cung nh­ ng­êi d©n ®Çu t­ vèn , tµi chÝnh cña m×nh vµo ®ã ®Ó h­ëng l·i suÊt , h­ëng lîi nhuËn.
Ch¼ng h¹n nÕu 1 ng­êi göi 150 triÖu ®ång (kho¶ng 10000 USD ), cuèi n¨m hä sÏ nhËn ®­îc tiÒn l·i lµ 12 triÖu (l·i suÊt 8%/ n¨m), nh­ng ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement