Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Healleah
#723809

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện qui chế đấu thầu mua sắm hàng hoá áp dụng ở Công ty Cao su Sao Vàng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Phạm vi nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Nội dung của đề tài
Chương 1 Khái quát về đấu thầu và đấu thầu mua sắm hàng hoá
1.1. Khái quát chung về đấu thầu
1.1.1. Khái niệm và các nguyên tắc
1.1.2. Điều kiện đấu thầu
1.1.2.1. Đối với bên mời thầu
1.1.2.2. Đối với các nhà thầu
1.1.3. Các hình thức đấu thầu
1.1.3.3. Chỉ định thầu
1.1.3.4. Chào hàng cạnh tranh
1.1.3.5. Mua sắm trực tiếp
1.1.3.6. Tự thực hiện gói thầu
1.1.3.7. Mua sắm đặc biệt
1.1.4. Phân loại đấu thầu
1.1.4.1. Phân loại theo nội dung có
1.1.4.2. Phân loại theo tư cách của bên dự thầu có
1.1.4.3. Theo cách đấu thầu có
1.1.5. Trình tự đấu thầu
1.1.6. Trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia đấu thầu
1.1.6.1. Đối với bên mời thầu
1.1.6.2. Đối với các nhà thầu
1.1.6.3. Trách nhiệm phê duyệt và quản lý của người có thẩm quyền
1.2. Đấu thầu mua bán hàng hoá theo pháp luật Việt Nam
1.2.1. Phạm vi áp dụng
1.2.2. Qui trình đấu thầu mua sắm hàng hoá
1.2.2.1. Chỉ định tổ chuyên gia đấu thầu
1.2.2.2. Sơ tuyển nhà thầu
1.2.2.3. Lập và gửi hồ sơ mời thầu
1.2.2.4. Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu
1.2.2.5. Mở thầu và đánh giá xếp hạng nhà thầu
1.2.2.6. Trình duyệt và công bố trúng thầu
1.2.3. Ký kết hợp đồng
Chương 2: ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
2.1. Khái quát chung về Công ty
2.1.1. Lược sử hình thành
2.1.2. Địa vị pháp lý của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Thực trạng và những đặc thù kinh doanh
2.2. Qui trình đấu thầu mua sắm hàng hoá ở Công ty
2.2.1. Sự cần thiết phải thực hiện đấu thầu ở Công ty
2.2.2. Thủ tục trước khi thực hiện đấu thầu
2.2.3. Trình tự thực hiện đấu thầu
2.2.3.1. Sơ tuyển nhà thầu
2.2.3.2. Lập hồ sơ mời thầu
2.2.3.3. Thông báo mời thầu và tiếp nhận hồ sơ dự thầu
2.2.3.4. Mở thầu
2.2.3.5. Đánh giá xếp hạng nhà thầu và trình duyệt kết quả
2.2.3.6. Công bố trúng thầu và thương thảo hoàn thiện trình duyệt hợp đồng
2.2.4. Các nội dung của hợp đồng
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUI CHẾ ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ ÁP DỤNG Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
3.1. Đánh giá chung
3.1.1. Thực trạng về pháp luật đấu thầu mua sắm hàng hoá và quá trình áp dụng
3.1.2. Những ưu điểm của qui chế đấu thầu
3.1.3. Nhược điểm của qui chế đấu thầu mua sắm hàng hoá
3.2. Mục đích yêu cầu của việc hoàn thiện
3.2.1. Mục đích
3.2.2. Yêu cầu
3.3. Những nội dung cần hoàn thiện
3.3.1. Đối với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Công ty Cao Su Sao Vàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

chức đấu thầu phải tiến hành hay thuê tổ chuyên gia tư vấn mới có thể thực hiện đấu thầu được . Tổ chức này bao gồm các chuyên gia về kỹ thuật, tài chính, pháp luật có khả năng hiểu biết cần thiết để lập,xem xét đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra của gói thầu tốt nhất. Yêu cầu để lựa chọn các chuyên gia bao gồm các tiêu chuẩn sau :
-Có trình độ hiểu biết chuyên môn liên quan tới gói thầu .
-Am hiểu các nội dung, kỹ thuật của gói thầu .
-Có kinh nghiệm trong công tác quản lý .
-Am hiểu qui trình đánh giá xét chọn thầu .
Thành viên trong tổ chuyên gia không được tham gia thẩm định kết quả đấu thầu cũng như không được cộng tác và tiết lộ thông tin cho các nhà thầu, mọi thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những hoạt động của mình liên quan tới gói thầu .
1.2.2.2,Sơ tuyển nhà thầu .
Sơ tuyển nhà thầu phải được tiến hành đối với các gói thầu có giá trị từ 300 tỷ đồng trở lên nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Ngoài ra bên chủ thể đầu tư còn có thể tiến hành thực hiện bước sơ tuyển nhà thầu nếu thấy cần thiết .
Sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo qui trình tuần tự sau :
-Lập hồ sơ sơ tuyển .
-Thông báo mời sơ tuyển .
-Nhận và quản lý hồ sơ sơ tuyển .
-Đánh giá hồ sơ .
-Trình duyệt kết quả .
-Thông báo kết quả sơ tuyển .
1.2.2.3,Lập và gửi hồ sơ mời thầu .
Sau khi thực hiện sơ tuyển nhà thầu, bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu và trình duyệt hồ sơ mời thầu tới người có thẩm quyền và gửi bán hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu thường có các nội dung sau :
-Thư mời thầu .
-Mẫu đơn dự thầu .
-Chỉ dẫn đối với nhà thầu .
-Các điều kiện ưu đãi .
-Các loại thuế .
-Các yêu cầu về công nghệ, vật tư thiết bị và nguồn gốc hàng hoá .
-Biểu giá .
-Tiêu chuẩn đánh giá .
-Điều kiện chung và mẫu hợp đồng .
-Mẫu bảo lãnh dự thầu .
-Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và những nội dung khác khi cần .
1.2.2.4,Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu .
Bên mời thầu sau khi gửi hồ sơ mời thầu thì tiến hành nhận hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia và quản lý theo chế độ hồ sơ bảo mật. Hồ sơ dự thầu thường có nội dung cơ bản như :
-Các nội dung về hành chính pháp lý của nhà thầu .
-Nội dung về kỹ thuật .
-Nội dung về thương mại, tài chính .
-Các nội dung khác như đã qui định trong hồ sơ mời thầu .
1.2.2.5,Mở thầu và đánh giá xếp hạng nhà thầu .
Mọi hồ sơ dự thầu phải được mở đúng hạn, địa điểm đã được qui định trong hồ sơ mời thầu có sự tham gia của các chủ thể trong đấu thầu. Hồ sơ dự thầu được đánh giá xếp hạng theo đúng phương pháp đã qui định trong hồ sơ mời thầu nhưng thường theo các bước sau :
Một là đánh giá về mặt kỹ thuật để chọn danh sách ngắn nếu có nhiều nhà thầu cùng tham gia. Mọi tiêu chuẩn theo qui định trong hồ sơ mời thầu và nhà thầu nào đạt số điểm tối thiểu là 70% tổng số điểm thì được chọn vào danh sách ngắn để đánh giá tiếp .
Hai là đánh giá về mặt tài chính thương mại, các điều kiện giao hàng bảo hiểm ...theo cùng mặt bằng tiêu chuẩn .Từ đó xếp hạng nhà thầu đáp ứng tốt yêu cầu của gói thầu và kiến nghị trình duyệt nhà thầu trúng thầu với gia gói thầu tương ứng .
1.2.2.6,Trình duyệt và công bố trúng thầu.
Sau khi tổ chuyên gia đánh giá các hồ sơ dự thầu và kiến nghị nhà thầu trúng thầu thì được người có thẩm quyền hay cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định của pháp luật. Tiếp theo bên mời thầu sẽ tiến hành công bố trúng thầu một cách công khai và nhà thầu tương ứng được mời cùng thương thảo ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu .
1.2.3, Ký kết hợp đồng .
Bên mời thầu tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu về các điều khoản chủ yếu cũng như mọi nội dung trong hợp đồng phù hợp với gói thầu. Và hợp đồng được ký kết tuỳ theo chủng loại hàng hoá, gói thầu mà là hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại quốc tế và pháp luật điều chỉnh phù hợp do hai bên cùng thảo thuận áp dụng theo nguyêntắc hai bên cùng có lợi .
Thẩm quyền phê duyệt nhà thầu trúng thầu mua sắm hàng hoá được qui định như sau :
*Đối với các gói thầu thuộc dự án nhóm A do.
-Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định các gói thầu có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên với nhóm ngành 3,trên 75 tỷ đồng với nhóm ngành 2 và trên 100 tỷ đồng với nhóm ngành 1 (các nhóm ngành như đã trình bày ở phần trước ).
-Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh thành phê duyệt và Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định các gói thầu dưới mức giá trị của Thủ tướng Chính phủ theo nhóm ngành tương đương .
*Đối với các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C do người có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước, của các doanh nghiệp khác được quyền quyết định đầu tư phê duyệt và bộ phận giúp việc liên quan thẩm định .
CHƯƠNG 2
ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG
2.1.Khái quát chung về Công ty .
2.1.1,Lược sử hình thành .
Công ty Cao Su Sao Vàng đã tồn tại hơn 40 năm và là một trong những doanh nghiệp công nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ công nghiệp đầu tiên của nước ta. Trong thời kỳ thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế 3 năm (1958-1960) Đảng và Chính phủ đã quyết định xây dựng khu công nghiệp đầu tiên của đất nước đó là khu công nghiệp Thượng Đình gồm ba nhà máy: Cao su - Xà phòng - Thuốc lá nằm ở phía nam Hà Nội thuộc quận Thanh Xuân ngày nay .
Ngày 22.12.1958 Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đã bổ nhát quốc đầu tiên mở đầu cho việc xây dựng khu công nghiệp này. Sau 13 tháng miệt mài lao động,nhà nước và nhân dân cùng góp công sức nhà máy đã tiến hành sản xuất thử; những sản phẩm đầu tiên mang nhãn hiệu "Sao Vàng " được ra đời đánh dấu một bước đường phát triển của ngành sản xuất sản phẩm cao su nước nhà. Nhà máy được hoàn thiện và làm lễ cắt băng khánh thành vào ngày 23.5.1960 mang tên: Nhà máy cao su sao vàng Hà Nội. Trong những năm đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, Nhà máy gặp nhiều khó khăn và cũng là khó khăn chung của đất nước cho nên mới có qui mô hoạt động nhỏ .Về nhân sự Nhà máy có 262 cán bộ, công nhân không có ai đạt trình độ đại học mà chỉ có hai cán bộ tốt nghiệp trung cấp và có cơ cấu tổ chức thành ba phân xưởng, sáu phòng ban với giám đốc là ông Nguyễn Đình Hoạt .
Thời kỳ nền kinh tế tập trung bao cấp Nhà máy chủ yếu sản xuất các sản phẩm săm lốp xe đạp, săm lốp ô tô và một số sản phẩm cao su khác theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước và một số đơn vị kinh tế nhà nước khác. Ngay trong năm đầu hoạt động nhà máy đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do nhà nước giao năm 1960 là: Giá trị tổng sản lượng 2.459.442 đồng gồm lốp xe đạp là 93.664 chiếc, săm xe đạp 38.388 chiếc và các sản lượng khác. Trải qua nhiều năm tồn tại trong cơ chế kinh tế bao cấp và những năm đất nước có chiến tranh (1960 - 1987 ) nhịp đọ sản xuất của nhà máy luôn tăng trưởng,s
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement