Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Taneli
#723523 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN 1. LỜI MỞ ĐẦU ................................ 5
1. Lý do chọn đề tài...................................... 5
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ........ 5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......... 6
4. Phương pháp và quan điểm nghiên cứu
......................................................................... 6
5. Lược sử nghiên cứu vấn đề:.................. 6
6. Bố cục: gồm 3 chương............................ 7 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU
LỊCH VÀ VĂN HOÁ ..................................... 7
1.1 Các khái niệm, định nghĩa.................... 8
2.1 Các quan điểm về văn hoá và bảo tồn
giá trị văn hoá.............................................. 11
3.1 Các nguyên tắc và quan điểm phát
triển du lịch bền vững ................................ 12
CHƯƠNG 2. GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA
NGƯỜI KHMER Ở TỈNH TRÀ VINH
TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH .............. 19
2.1Tổng quan về tỉnh Trà Vinh ................. 19 2.2 Tổng quan về người Khmer ............... 27
2.3 Giá trị văn hoá của người Khmer ở
tỉnh Trà Vinh ................................................ 30
CHƯƠNG 3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT,
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................... 75
3.1 .............................................Định hướng:
....................................................................... 75
3.2 Kiến nghị, đề xuất ................................ 76
KẾT LUẬN ................................................... 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................. 79 PHẦN 1. LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa truyền thống mang đậm màu sắc
bản địa và tôn giáo. Trong suốt quá trình phát triển của cộng đồng các dân tộc ở
đồng bằng sông Cửu Long nền văn hóa Khmer đã giao hoà, gắn kết với các nền
văn hóa khác, góp phần hình thành nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và
đậm đà bản sắc dân tộc. Trà Vinh là một trong hai tỉnh ở khu vực đồng bằng
sông Cửu Long có đông đồng bào dân tộc Khmer - sau tỉnh Sóc Trăng. Tuy là
vùng đất trẻ nhưng Trà Vinh có kho tàng văn hoá đa dạng, đặc biệt là văn hoá
vật thể và phi vật thể của người Khmer nên rất thích hợp để phát triển theo định
hướng du lịch văn hoá. Nhận định từ thực tế như vậy, qua đề cương này, tui chọn
đề tài “Giá trị văn hoá của người Khmer trong định hướng phát triển du lịch tỉnh
Trà Vinh” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu với mong muốn trang bị thêm kiến
thức nghề nghiệp tương lai của sinh viên ngành Văn hoá du lịch, song song với
mong muốn đưa bản sắc dân tộc Khmer vào định hướng phát triển du lịch ở tỉnh
Trà Vinh cũng như loại hình du lịch văn hoá cho Việt Nam.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nhiên cứu
Qua nghiên cứu, chúng ta có thể phần nào góp công trong hoạt động duy trì
và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Khmer tạo sản phẩm đa dạng
để đưa vào phát triển loại hình du lịch văn hoá và từ đó có thể giới thiệu văn hoá
Khmer đến người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Cụ thể trong đề
cương này là khai thác điểm riêng biệt tiềm năng để đưa vào định hướng phát
triển du lịch cho tỉnh Trà Vinh. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
 Nêu được những giá trị văn hoá tiêu biểu của người Khmer ở tỉnh Trà
Vinh.
 Tình hình khai thác các giá trị văn hoá tiêu biểu của người Khmer ở tỉnh
Trà Vinh.
 Đưa ra những đề xuất, kiến nghị.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng: nét văn hoá của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.
 Phạm vi không gian: tại tỉnh Trà Vinh.
 Phạm vi thời gian: từ năm 2005 đến nay.
4. Phương pháp và quan điểm nghiên cứu
 Phương pháp:
 Phân tích và tổng hợp lý thuyết
 Quan sát, tham dự
 Chụp ảnh
 Phân tích và tổng hợp từ kinh nghiệm, từ thực tế kết hợp lý thuyết
 Quan điểm: phát triển du lịch bền vững
5. Lược sử nghiên cứu vấn đề:
 Sách “Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam Bộ” của tác
giả Trần Văn Bổn.
 Sách “Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch” của tác giả Dương
Văn Sáu (2004), Đại học Văn Hóa Hà Nội 6. Bố cục: gồm 3 chương
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ VĂN HOÁ
Chương này tập hợp các khái niệm về du lịch và văn hoá để làm cơ sở lý
luận cho bài tiểu luận
CHƯƠNG 2. GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA NGƯỜI KHMER Ở TỈNH
TRÀ VINH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Chương 2 nêu tổng quan về tỉnh Trà Vinh và người Khmer; đề cập đến
những giá trị văn hoá của người Khmer ở tỉnh Trà Vinh, những kết quả và hạn
chế của các giá trị văn hoá Khmer tiêu biểu đã được khai thác du lịch ở tỉnh.
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG, ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN
Chương 3 nêu ra những định hướng và những kiến nghị, đề xuất đối với
việc đưa giá trị văn hoá của người Khmer vào phát triển du lịch ở tỉnh Trà Vinh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040422 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement