Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By crazyfanbrucelee
#722835

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH Hiệp Lực

MỤC LỤC
 
NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY TNHH HIỆP LỰC 2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 3
ĐƠN XIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 4
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2006 - 2010 5
LỜI CẢM ƠN 8
LỜI NÓI ĐẦU 9
MỤC LỤC 10
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH HIỆP LỰC 13
I. L ỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 13
1. Giới thiệu chung về công ty. 13
2. Quá trình phát triển công ty. 14
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN. 16
1. Ban giám đốc. 16
2. Phòng tổ chức hành chính. 16
3. Phòng kế hoạch vật tư. 17
4. Phòng kỹ thuật. 17
5. Phòng kế toán thống kê. 18
III. QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP. 19
IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 21
V. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 22
1. Thuận lợi. 22
2. Khó khăn. 23
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC TẬP 24
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 24
B. LỊCH THỰC TẬP 24
C. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 25
1. Tạo phôi. 25
2. Làm sạch phôi. 26
3. Gia công cơ khí. 26
4. Kiểm tra áp lực. 27
5. Sơn. 27
6. Lắp ráp. 28
7. Thi công lắp đặt. 28
D. MỘT VÀI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY 29
I. QUY TRÌNH ĐÚC TRONG KHUÔN CÁT 29
1. Công nghệ đúc là gì. 29
2. Cấu tạo và công dụng của bộ mẫu. 29
3. Hộp lõi. 29
4. Thành phần hỗn hợp làm khuôn. 30
5. Quy trình làm khuôn. 30
6. Quy trình làm lõi. 31
7. Nấu luyện 32
II. QUY TRÌNH NẤU LUYỆN BẰNG LÒ CẢM ỨNG TRUNG TẦN. 34
1. Giới thiệu lò cảm ứng trung tần. 34
2. Vật liệu kim loại. 36
3. Đặc điểm công nghệ luyện kim trong lò cảm ứng. 36
4. Quy trình nấu chảy kim loại. 37
III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN VAN 39
1. Chuẩn bị phôi. 39
2. Quá trình gia công. 39
E. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM VÀ KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY. 56
I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM. 56
II. KINH NGHIỆM THU ĐƯỢC. 56
PHỤ LỤC 57
HÌNH ẢNH THỰC TẬP VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 57
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

cao chất lượng sản phẩm của công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức công tác tài chính đảm bảo sử dụng hiệu quả và mở rộng nguồn vốn của công ty, đồng thời điều hành việc kinh doanh đạt các chỉ tiêu đề ra, sử dụng lợi nhuận đúng nguyên tắc, chế độ, pháp luật của nhà nước. Tổ chức chỉ đạo ký kết các hợp đồng kinh tế về thiết kế chế tạo, mua bán vật tư, nguyên liệu trong phạm vi được ủy quyền.
Phó giám đốc kỹ thuật và phó giám đốc sản xuất: tổ chức chỉ đạo, xây dựng các đề án, phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy cao nhất năng suất của máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng bổ sung, hoàn thiện các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa chất lượng cho từng loại sản phẩm của Công ty.
Phòng tổ chức hành chính.
Quản lý nhân sự, lao động, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên của công ty.
Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo dõi việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động của nhà nước. Tổ chức tốt công tác đời sống cho cán bộ công nhân viên của Công ty.
Đảm bảo trự tự an ninh và bảo vệ tài sản của Công ty, quản lý và thực hiện nghiệp vụ lao động tiền lương.
Cải thiện điều kiện lao động của công nhân, thực hiện nhiệm vụ về an toàn lao động.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, phòng tổ chức hành chính lập kế hoạch lao động, tiền lương theo quy định Nhà nước.
Phòng kế hoạch vật tư.
Tiếp cận tìm kiếm thị trường, thăm dò nhu cầu khách hàng về mọi mặt: giá cả, nguồn hàng, chủng loại,...
Tổng hợp cân đối kế hoạch sản xuất, kỹ thuật.
Tổ chức công tác tiếp nhận, vận chuyển, kho, xuất nhập, bảo quản sản phẩm, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Lên kế hoạch theo dõi cấp nguyên liệu, vật tư cho sản xuất.
Phối hợp cùng các phòng ban chức năng khác tiến hành đánh giá, kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh để phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém nhằm tìm ra biện pháp khắc phục đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Có nhiệm vụ quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.
Phòng kỹ thuật.
Xử lý kịp thời các hư hỏng kỹ thuật trang thiết bị và bảo quản máy thiết bị của Công ty.
Xem xét và theo dõi tình hình kỹ thuật. Đánh giá chất lượng về mặt chuyên môn.
Phòng kế toán thống kê.
Kế toán trưởng: Giúp Giám đốc công ty thực hiện pháp lệnh kế toán-thống kê và điều lệ tổ chức kế toán nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tổ chức chỉ đạo công tác kế toán, điều hành bộ máy kế toán của công ty, tổ chức ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản, vốn và phân tích hoạt động kinh tế. Xác định đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong định kỳ và tính toán thích hợp, đầy đủ các khoản thuế nộp ngân sách, các khoản lập quỹ công ty. Phổ biến hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính kế toán do nhà nước quy định cho các phòng ban và kế toán viên của mình. Giúp ban Gíam Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh tế và tham gia nghiên cứu cải tiến quản lý công ty.
Kế toán tổng hợp: Cuối tháng tập trung tất cả các chứng từ ghi sổ của các bộ phận, tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu của các bộ phận liên quan, tính toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cuối quý lập các báo cáo tài chính lên cấp trên.
Kế toán vật liệu và giá thành: Thực hiện nhiệm vụ kế toán từ khâu thu nhận và kiểm tra chứng từ xuất nhập nguyên vật liệu, tính toán tổng hợp phân bổ các số liệu mở sổ ghi chép tổng hợp và chi tiết tình hình xuất nhập vật tư theo các chứng từ đúng theo quy định, lập báo cáo kết toán về tình hình vật liệu tồn kho.
Kế toán tiền mặt và TGNH: theo dõi hạch toán quá trình thu chi tiền mặt, TGNH, các khoản tạm ứng, tình hình thanh toán với người mua, người bán. Cuối tháng lập báo cho kế toán tổng hợp.
Kế toán lương và chi phí: Xác định định mức, tổ chức ghi chép tính toán tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và các chế độ khác cho công nhân theo quy định của Công ty.
Thủ quỹ: Căn cứ vào chứng tù thu chi hợp lệ tiến hành thu chi theo đúng quy định của Công ty. Ghi chép sổ quỹ báo cáo hàng ngày, phát tiền lương, tiền thưởng cho công nhân.
QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP.
Quá trình sản xuất sản phẩm được bắt đầu từ khâu đúc đến khâu lắp ráp hoàn thành bởi 2 phân xưởng sản xuất chính là:
Phân xưởng đúc: Làm khuôn, tạo phôi, xử lý bề mặt.
Phân xưởng cơ khí: Gia công cơ khí, thử áp lực, sơn, lắp ráp.
Từ cơ cấu như trên, sự phân công cụ thể từng chức năng nhiệm vụ của các phân xưởng như sau:
Mỗi một phân xưởng đều có một quản đốc phụ trách chung, một phó quản đốc, kỹ thuật xưởng, một thống kê, các tổ trưởng và công nhân trực tiếp sản xuất.
Phân xưởng sản xuất nhận được giấy phát lệnh sản xuất, dựa vào định mức vật tư đã có sẵn, tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết và tiến hành lập phiếu đề nghị cấp vật tư gởi về Phòng kế hoạch vật tư của công ty; đồng thời phân xưởng cũng nhận được bộ bản vẽ thiết kế do Phòng kỹ thuật cung cấp, sẽ tiến hành sản xuất theo phiếu phát lệnh.
Phân xưởng đúc khi nhận được phát lệnh sản xuất sẽ tiến hành làm khuôn Þ nấu luyện đúc sản phẩm Þ xử lý bề mặt dưới sự giám sát của kỹ thuật phân xưởng và nhân viên Phòng đảm bảo chất lượng. Sau khi đã hoàn thành phôi, thống kê phân xưởng sẽ lập phiếu giao nhận để chuyển sang Phân xưởng cơ khí để phân xưởng này tiếp tục gia công hoàn chỉnh.
Tổ trưởng tổ mộc mẫu
Tổ trưởng tổ khuôn
Tổ trưởng tổ nấu luyện
Tổ trưởng tổ xử lý bền mặt
Kỹ thuật phân xưởng
Phó quản đốc
Thống kê
Quản đốc
Công nhân trực tiếp sản xuất
Hình 1: Sơ đồ tổ chức phân xưởng đúc tạo phôi
Tổ trưởng tổ tiện
Tổ trưởng tổ áp lực
Tổ trưởng tổ sơn bề mặt
Tổ trưởng tổ lắp ráp
Kỹ thuật phân xưởng
Phó quản đốc
Thống kê
Quản đốc
Công nhân trực tiếp sản xuất
Hình 2: Sơ đồ tổ chức phân xưởng gia công cơ khí
Phân xưởng cơ khí sau khi nhận được phôi từ phân xưởng đúc chuyển sang sẽ tiến hành tiện gia công Þ thử áp lực Þ sơn Þ lắp ráp và cuối cùng nhập kho thành phẩm.
Nhìn chung việc tổ chức công tác sản xuất tại công ty khá chặt chẽ. Bộ phận đảm bảo chất lượng của công ty và kỹ thuật xưởng thường xuyên phối hợp kiểm tra nên những sản phẩm của công ty luôn yên tâm về chất lượng. Công tác định mức ở Phòng kế hoạch vật tư là cơ sở cho việc quản lý giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí thông qua Phòng kỹ thuật công ty.
TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.
Bộ máy quản lý của công ty TNHH Hiệp Lực được tổ chức theo kiểu trực tuyến. Ban Giám Đốc có quyền hạn cao nhất, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty. Đứng đầu l
Hình đại diện của thành viên
By cloudstr
#897513 Em đang cần gấp tài liệu này để tham khảo, hi vọng có ai đó gửi sớm cho em. Thanks nhìu :)
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#897618
cloudstr đã viết:Em đang cần gấp tài liệu này để tham khảo, hi vọng có ai đó gửi sớm cho em. Thanks nhìu :)bạn download tại link sau nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement