Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Birkhed
#722628

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

Cuối kỳ, kế toán tập hợp chi phí từ các bảng tổng hợp trên máy vi tính rồi kết chuyển toàn bộ chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Bảng tổng hợp tại công ty gồm:
- Bảng tổng hợp phát sinh theo tài khoản đối ứng.
- Bảng tổng hợp phát sinh nợ/có theo TK đối ứng.
- Bảng tổng hợp phát sinh theo tiểu khoản.
- Bảng tổng hợp phát sinh nợ/có theo tiểu khoản.
- Bảng tổng hợp phát sinh theo đối tượng.
- Bảng tổng hợp phát sinh nợ/có theo đối tượng.
Tuỳ theo yêu cầu quản lý, kế toán có thể sử dụng một trong các bảng tổng hợp trên. Chẳng hạn kế toán sử dụng bảng tổng hợp phát sinh theo tiểu khoản để tập hợp chi phí bán hàng theo khoản mục chi phí của từng hoạt động kinh doanh.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

trong và ngoài nước. Thương trường là chiến trường. Để chiến thắng, cần biết kết hợp giữa sức mạnh, trí tuệ và sự khôn khéo. Lúc này, kinh doanh trên thương trường không chỉ là nghiệp vụ kỹ thuật mà còn là nghệ thuật.
Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội là một doanh nghiệp thương mại, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản và hàng tiêu dùng. Mục đích của công ty là lợi nhuận. ở đây, thị trường vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với công ty trong việc tiêu thụ hàng hoá và nó phản hồi lại chính bằng kết quả thu được hay phải trả giá. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên tui quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài:
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà nội
Phần I
Tình hình thực tế về kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp ở công ty AGREXPORT - HN
I. Đặc điểm chung về công ty AGREXPORT.
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Công ty xuất nhập khẩu (XNK) Nông sản thực phẩm Hà nội là một doanh nghiệp nhà nước , tiền thân là tổng công ty XNK Nông sản , được thành lập từ năm 1960 theo quyết định của thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ ngoại thương quản lý
Đến năm 1995, Tổng công ty XNK nông sản được đổi tên thành công ty XNK nông sản Thực phẩm Hà nội trực thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Theo quyết định số 90/ TTG ngày 07/03/1994 của thủ tướng chính phủ, công văn hướng dẫn của UBKH Nhà nước số 04/UBKH ngày 05/05/1994. Và công ty có tên giao dịch quốc tế là: AGREXPORT –Hà Nội trụ sở chính đặt tại số 6 Tràng tiền - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Vì vậy, căn cứ vào quyết định 90/TTG ngày 07/03/1992 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn, tổng công ty đã được thành lập lại bằng cách chuyển cơ quan Tổng công ty Xuất nhập khẩu Nông Sản thành Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội với lý do chủ yếu là không đủ vốn pháp định.
2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty AGERXPORT:
* Mô hình tổ chức bộ máy của công ty:
Ban Giám đốc
- Giám đốc
- Phó Giám đốc
Phòng
Tổ chức
Hành chính
Phòng
Tài chính
Kế toán
Phòng
Kế hoạch
thị trường
Ban đề án và thanh toán
công nợ
P
XNK 1
P
XNK 2
P
XNK 3
P
XNK 4
P
XNK 5
P
XNK 6
P
XNK 7
CN XNK Nông sản Hải Phòng
CN XNK Nông sản TP. HCM
XN chế biến Nông sản Vĩnh Hoà Bình Dương
Nhà máy
Bắc Giang
3. Tổ chức kế toán tại công ty AGREXPORT -HN
3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
kiểm trưởng phòng
Phó phòng
phụ trách tài chính
Phó phòng
phụ trách kế toán
Kế toán thanh toán đối ngoại
Kế toán hàng nhập khẩu, KT chi phí
Kế toán tiền mặt,
kế toán công nợ
Kế toán tiền gửi, tiền vay bằng ngoại tệ
Kế toán tiền gửi, tiền vay bằng VND
Kế toán Tài sản cố định
Thủ quỹ
3.2 Hệ thống chứng từ
3.3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng
3.4 Hệ thống sổ và hình thức sổ kế toán
3.5. Hệ thống báo cáo kế toán
II. Tình hình thực tế về kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty AGREXPORT
1. Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Các chứng từ về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty AGREXPORT bao gồm nhiều loại: Phiếu chi tiền mặt, giấy báo nợ của ngân hàng, các chứng từ về tiền lương, về khấu hao TSCĐ, phiếu xuất kho, khi phát sinh các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán liên quan tiến hành lập chứng từ. Căn cứ vào những chứng từ gốc đã lập, kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ rồi phân loại chứng từ và phản ánh chúng trên máy vi tính. Máy sẽ tự động phản ánh trên các sổ kế toán tổng hợpvà kế toán chi tiết (các bảng kê chứng từ ) chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp rồi tiến hành phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí.
Các chứng từ về chi phí bán hàng và chi phí quản lýdoanh nghiệp được luân chuyển qua các khâu hợp lý theo sự phân công và bố chí của kế toán trưởng. Cuối cùng được lưu trữ và bảo quản theo chế độ lưu trữ của Nhà nước.
Quá trình xử lý chứng từ trong điều kiện áp dụng máy vi tính có thể khái quát bằng sơ đồ sau:
Dữ liệu đầu vào :( Chứng từ gốc)
- Nhập các chứng từ CPBH, CPQLDN,
- Các bút toán giảm trừ chi phí
- Các bút toán kết chuyển chi phí.
- Các tiêu thức cơ phân bổ CPBH, CPQLDN
Khai báo thông tin đầu ra
Cho máy vi tính
Thông tin đầu ra:
- Các sổ kế toán kliên quan: Bảng kê - chứng từ, sổ cái TK 642., 641
- Báo cáo kết quả kinh doanh
Máy vi tính thông tin và đưa ra sản phẩm
2. Tổ chức kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết chi phín bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở công ty AGREXPORT
2.1 Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết chi phí bán hàng
Chi phí bán hàng ở công ty AGREXPORT bao gồm các nội dung sau:
- Chi phí nhân viên bán hàng.
- Chi phí vật liệu bao bì.
- Chi phí công cụ đồ dùng.
- Chi phí khấu hao TSCĐ.
- Cước vận tải hàng .
- Phí hải quan, kiểm dịch, hun trùng.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài.
- Chi phí bằng tiền khác.
Như vậy nội dung chi phí bán hàng ở công ty AGREXPORT nói chung là đúng theo quy định của nhà nước. Nhưng do điểm đặc thù là công ty xuất nhập khẩu nông sản nên các mặt hàng thường phải trải qua sự kiểm tra, kiểm dịch nhằm đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu. Do vậy khi xác định phạm vi chi phí bán hàng công ty AGREXPORT đã bổ sung khoản mục chi phí hải quan, kiểm dịch, hun trùng vào chi phí bán hàng.
Để phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, phòng kế toán công ty đã sử dụng TK TK 641: “Chi phí bán hàng”
Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 641 “chi phí bán hàng” như sau.
Bên nợ: - Phản ánh chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ.
Bên có: - Phản ánh các khoản giảm chi phí.
Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ vào bên nợ TK 911 “xác định kết quả kinh doanh” để xác định kết quả kinh doanh.
*Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng
Để tập hợp chi phí bán hàng theo khoản mục chi phí, kế toán công ty đã mở chi tiết các TKcấp II, III như sau:
- TK 6411” Chi phí nhân viên”: TK này dùng để phản ánh các khoản chi phí về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCK… phải trả cho nhân viên bán hàng. Trong đó, phòng kế toán mở chi tiết cho từng hoạt động như sau:
TK 64111 “ Chi phí nhân viên làm hàng XK”
Tk 64112 “Chi phí nhân viên làm hàng NK”
TK 64113 “Chi phí nhân viên làm hàng kinh doanh nội địa”
- TK 6412 “Chi phí vật liệu bao bì “:TK này dùng để phản ánh các khoản chi phí về vật liệu bao bì xuất dùng cho việc đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hoá quá trình vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ, vật liệu phụ dùng cho sửa chữa,bảo quản TSCĐ ở bộ phận bán hàng. Để quản lý chi tiết hơn chi phí vật liệu bao bì, kế toán công ty mở chi tiết cho 3 bộ phận. đó là.
TK 64121 ”Chi phí vật liệu bao bì hàng xuất khẩu”
TK 64122 “Chi phí vật liệu bao bì hàng nhập khẩu”
TK 64123 “ Chi phí vật liệu bao bì hàng nội địa”
- TK 6413 ”chi phí dụng cụ, đồ dùng “: TK này phản ánh về chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho quá trì...
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement