Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By katcat_vn1986
#722584

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày, dép Biti's Hà Nội

 
MỤC LỤC
 
Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
I-Khái niệm chi phí nhân công trực tiếp
1-khái niệm
2-nguyên tắc của hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
II-Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công
trực tiếp
1-đối tượng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2-phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
 
Phần II : Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
I-tổng quan về công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-lịch sử hình thành và phát triển của công ty giày,dép Bitis
Hà Nội
2-Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh
3-Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
4-Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
II- Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-Nội dung của chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
2-đối tượng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
3- kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
Phần III: Một số giải pháp nhằm công tác hoàn thiện hach toán chi phí nhân công trực tiếp
I-Đánh giá khái quát
1-những thành tựu đạt được
2-những tồn tại hạn chế
II- Một số giải pháp nhằm công tác hoàn thiện hach toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty giày,dép Bitis Hà Nội
1-chế độ kế toán
2-việc trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép,ốm đau
3-viêc sử dụng tài khoản 154 và 622
4-ý kiến về trang bị máy vi tính
III-Kết Luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hi phí, phục vụ yêu cầu của quản lý.
Quy Định rõ thời gian lập các báo cáo chi phí công nhân trực tiếp sản xuất theo đúng chế độ và thời hạn để tổng hợp chi phí sản xuất.
II. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
Muốn hạch toán chi phí nhân công trực tiếp được chính xác, đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định được đối tượng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. Tức là xác định giới hạn tập hợp chi phí nhất định mà các chi phí này phát sinh trong pham vi giới hạn đó nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích để hạch toán vào chi phí sản xuất. Thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí, làm cơ sở cho việc tập hợp chi phí sản xuất. Tuỳ theo doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, theo thời gian hay tiền lương khoán mà xác định cho mình đối tượng tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
Nếu trả lương theo thời gian:Thì Chứng từ sử dụng để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi người lao động. Bảng chấm công do tổ trưởng phân xưởng sản xuất trực tiếp ghi và để nơi công khai để mọi người giám sát thời gian lao động của mình. Cuối tháng, bảng chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất, từ đó tính chi phí nhân công trực tiếp.
Nếu trả lương theo sản phẩm: Kế toán sử dụng nhiều loại chứng từ khác nhau- chính là các báo cáo về kết quả như: “Phiếu giao nhận sản phẩm”, “Phiếu khoán”, “Hợp đồng giao khoán”, “Phiếu báo làm thêm giờ”, “Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành”, “Bảng kê năng suất tổ”, “Bảng kê khối lượng công việc hoàn thành”, “Bảng kê sản lượng từng người” “ Nhưng các chứng từ này đều có các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc hay sản phẩm, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu, kỳ hạn và chất lượng công việc hoàn thành”
2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp được tính vào giá thành của sản phẩm bằng phương pháp trực tiếp.
Kế toán sử dụng Tài khoản là: 622 -Chi phí nhân công trực tiếp.
* Bên Nợ: Phản ánh Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền công lao động và các khoản trích theo lương theo quy định.
tính lương của nhân viên trực tiếp kinh doanh kế toán ghi:
Nợ TK 622
CóTK 334,338...
* Bên Có: Phản ánh Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản 154 trong Kiểm Kê Thường Xuyên hay 631 trong Kiểm Kê Định Kỳ để tính giá thành sản phẩm.
Kế toán ghi:
NợTK 154
CóTK 622
* Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ.
Các doanh nghiệp khi vận dụng TK 622 phải mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
Quy trình hạch toán như sau:
- Tính tổng số tiền công, tiền lương và phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ:
Nợ TK 622
Có TK 334
-Tạm ứng chi phí nhân công trực tiếp thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ:
NợTK 622
CóTK 141
- Tính ra các khoản phải trích theo lương : kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế theo tỷ lệ quy định:
Nợ TK 622 19% lương.
Có TK 338 19% lương.
3382 2% lương
3383 15% lương
3384 2% lương
- Đối với doanh nghiệp sản xuất mang tính thời vụ, để tránh sự biến động đột biến của chi phí , người ta thường trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất (hay đối với các khoản tiền lương trích trước khác do ngừng sản xuất theo kế hoạch):
Nợ TK 622
Có TK 335
+ Nếu số trích trước < số thực tế phải trả : trích bổ sung vào chi phí
Nợ TK 622
Có TK 335
+ Nếu số trích trước >số thực tế phải trả : hoàn lại và ghi tăng thu nhập bất thường
Nợ TK 335
Có TK 721
- Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang TK 154 (đối với KKTX) hay TK 632 (đối với KKĐK) để tính giá thành sản phẩm:
Nợ TK 154 (631)
Có TK 622
Trình tự kế toán được khái quát bằng sơ đồ sau:
TK 334 TK 622 TK 154(631)
Tiền lương phải trả cho Kết chuyển chi phí
công nhân trực tiếp sản xuất nhân
TK 338 công trực tiếp
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ
theo tiền lương của Công Nhân
Trực Tiếp Sản Xuất
TK 335
Trích trước lương phép của
công nhân sản xuất
Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp
Phần II
Thực trạng của công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Tại công ty giày, dép biti’s Hà Nội
I. Tổng quan về công ty giày,dép biti’s Hà Nội
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngành giày, dép biti’s Việt Nam đã có lịch sử phát triển hơn 100 năm từ công cụ sản xuất thủ công với công nghệ truyền thống đã làm ra được những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam và từng bước làm hài lòng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng nước ngoài. Do đó ngành giày, dép biti’s Việt Nam được Nhà nước ta đánh giá là một trong những ngành xương sống, mũi nhọn để có thể giúp đất nước ta từng bước hội nhập được với nền kinh tế thế giới. Tổng công ty giày, dép biti’s Việt Nam được thành lập theo quyết định số 125/TTg ngày10\07\1990.
Tổng công ty giày, dép biti’s Việt Nam đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng trong nước, mở rộng xuất khẩu và đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm bình quân từ 9-10% ngành công nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu năm 2000 chiếm 16,8 % so với kim ngạch xuất khẩu cả nước và tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động công nghiệp...
Do tổng công ty có quy mô tương đối lớn bao gồm các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và các doanh nghiệp liên doanh. Công ty giày, dép biti’s Hà nội trực thuộc tổng công ty được thành lập với dây chuyền sản xuất hiện đại hoàn chỉnh, đào tạo tay nghề, tuyển dụng thêm nhân viên quản lý, kế toán. Công ty thực hiện chức năng là kinh doanh hàng giày, dép từ đầu tư, sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm; xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm giày, dép và các hàng hoá có liên quan đến ngành phục vụ giày, dép nhu cầu trong nước và để xuất khẩu.
1. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chia thành 2 cấp:
Cấp 1: Ban giám đốc (BGĐ)
BGĐ trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, là cấp lãnh đạo có nhiệm vụ và quyền hạn ra các mệnh lệnh cho cấp dưới và chịu trách nhiệm về các mệnh lệnh này.
BGĐ gồm 3 người: 1 Giám Đốc và 2 Phó Giám Đốc
Cấp 2: Các phòng chức năng
Đó là các phòng được chuyên môn hoá theo một hay một số chức năng khác nhau. Các phòng chức năng này có nhiệm vụ thực hiện các công việc nghiên cứu, chuẩn bị quyết định cho lãnh đạo về những vấn đề thuộc chức năng của mình.
Công ty có 5 phòng chức năng sau:
- Phòng Hành c...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement