Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cunhoanhi
#722483 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

A/ LỜI MỞ ĐẦU 3
B/NỘI DUNG 5
I/MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ. 5
1.Thông Tin 5
1.1.Các khái niệm 5
1.2. Đặc điểm của thông tin kinh tế 6
1.3.Chức năng của thông tin kinh tế: 8
2.Quyết định quản lý kinh tế : 9
2.1.Khái niệm quyết định quản lý kinh tế: 9
2.2.Chức năng của quyết định quản lý kinh tế. 10
3.Mối quan hệ giữa thông tin và ra quyết định trong quản lý 12
3.1.Thông tin là nguyên liệu đầu vào ,quyết định quản lý là sản phẩm đầu ra 12
3.2.Chất lượng thông tin ảnh hưởng đến chất lượng ra quyết định 12
3.3.Thu thập thông tin để làm rõ mục tiêu mà quyết định hướng tới. 13
II/ VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN 13
1.Vai trò của thông tin nói chung. 13
1.1.Thông tin có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức xã hội và lập trường chính trị. 13
1.2.Thông tin giữ vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo và quản lý. 13
1.3.Thông tin giữ vai trò quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo. 14
1.4.Thông tin thúc đẩy sự phát triển của khoa học 14
1.5.Thông tin với sự phát triển của mỗi quốc gia . 14
2.Vai trò của thông tin trong việc ra quyết định quản lý 14
2.1.Thông tin là cơ sở tiền đề của các quyết định 14
2.2.Thông tin là công cụ của các quyết định 15
2.3. Đánh giá quyết định khi nó đã được thực thi nhờ hệ thống thông tin phản hồi. 15
III/THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 16
1.Một số nét về hệ thống thông tin kinh tế của nước ta hiện nay. 16
1.1.Hệ thống thông tin kinh tế nội bộ của các đơn vị kinh tế. 17
1.2.Hệ thống thông tin thị trưòng. 17
1.3.Hệ thống thông tin kinh tế của chính phủ. 18
2.Thực trạng của thông tin kinh tế ở Việt Nam 18
2.1.Những ưu điểm trong hệ thống thông tin kinh tế 20
2.2. Những nhược điểm của hệ thống thông tin kinh tế của nước ta 22
3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin kinh tế ở nước ta: 28
3.1.Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin góp phần tăng cường chất lượng của quá trình quản lý kinh tế. 29
3.2.Thực hiện phân cấp đúng đắn trong quản lý ,sử dụng thông tin kinh tế. 31
3.3.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục. 32
3.4.Cụ thể hoá hướng phát triển thông tin ở các vùng khác nhau. 32
3.5.Phải tạo được sự cân đối về thị trường thông tin ,sự bình đẳng về thông tin trên thị trường thông tin. 33
3.6.Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin. 34
C/KẾT LUẬN 35
D/TÀI LIỆUTHAM KHẢO 36


A/ LỜI MỞ ĐẦU

Trên thế giới hiện nay đang diễn ra một cuộc cách mạng về thông tin hết sức sôi động.Trong xu thế phát triển của thế giới có sự đóng góp to lớn của thông tin ,khoa học công nghệ.Để phát triển thì mỗi quốc gia đều cần có những nguồn lực nhất định và thông tin ngày nay đã trở thành một trong những nguồn lực thực sự của mỗi quốc gia ,mỗi tổ chức.Vì vậy xu hướng chung của xã hội ngày nay là hướng vào một xã hội thông tin ,trong xã hội đó những giá trị vật chất mà thông tin và tri thức đem lại chiếm một tỉ lệ lớn trong xã hội.Thông tin là một nguồn lực quan trọng góp phần to lớn không chỉ trong công tác quản lý,điều hành các hoạt động mà còn góp phần tạo ra các giá trị mới ,mà sự tăng trưởng của một quốc gia lại phụ thuộc rất lớn vào những giá trị mới trong quốc gia đó.Vì vậy thông tin được coi là một trong những loại tài sản quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nào.
Đối với Việt Nam hiện nay thì một trong những khâu yếu kém nhất đó là quá trình quản lý.Chính bởi sự quản lý còn yếu kém mà chúng ta không tận dụng được các nguồn lực gây lãng phí nguồn lực cho phát triển ,đôi khi còn có những quyết định sai lầm… Vì vậy trong bài viết này em đi sâu nghiên cứu về vai trò của thông tin trong quá trình quản lý kinh tế đặc biệt là quá trình ra quyết định.Tuy nhiên ,các thông tin phải được tổng hợp lại thành một hệ thống thông tin tuỳ theo nội dung ,tính chất …của thông tin.Do đó trọng tâm nghiên cứu ở đây là hệ thống thông tin phục vụ cho quá trình quản lý đặc biệt là ra quyết định .Trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay đòi hỏi một trình độ quản lý ở mức cao hơn, hoàn thiện hơn và một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn đến chất lượng quản lý là thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản lý. Để cạnh tranh được thì doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời vì vậy thông tin cho việc ra quyết định cung phải chính xác và đúng thời điểm. Đối với nhà nước thì thông tin về tình hình kinh tế xã hội giúp cho nhà đề ra những chính sách phù hợp với đất nước.
Khi nghiên cứu vấn đề này là nhằm mục đích thấy được tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong quá trình quản lý và ra quyết định .Xem xét những yếu kém về vấn đề thông tin còn tồn tại ở nước ta từ đó khắc phục những yếu kém đó nhằm hoàn thiện dần hệ thống quản lý của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp từ việc ra quyết định quản lý. Để thấy được thực trạng của vấn đề thông tin ở đây em sẽ nghiên cứu hai hệ thống thông tin chủ yếu cụ thể đó là hệ thống thông tin của nhà nước và hệ thống thông tin của doanh nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định trong quá trình quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay"
Nội dung chính trong bài viết của em gồm những phần sau:
-Phần 1:Một số vấn đề cơ bản về thông tin và ra quyết định trong quản lý kinh tế
-Phần 2:Vai trò của thông tin
-Phần 3:Thực trạng và giải pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho quá trình ra quyết định
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LeaMiAh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009980 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement