Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tatca_laem
#722401 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
Lời mở đầu 01
Chương I: Các vấn đề chung về Kế toán Hành chính sự nghiệp 04
1.1 Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán HCSN 04
1.2 Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN 06
1.3 Tổ chức bộ máy kế toán 14
1.4 Nội dung các phần hành kế toán 14
1.4.1 Kế toán vốn bằng tiền 14
1.4.2 Kế toán vật tư, TSCĐ 14
1.4.3 Kế toán thanh toán 20
1.4.4 Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ và các quỹ 20
1.4.5 Kế toán các khoản chi 23
1.4.6 Kế toán các khoản thu 23
1.4.7 Báo cáo tài chính 23
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán tại BV Nhi TW 27
2.1 Đặc điểm lịch sử của BV NHI TW 27
2.2 Công tác lập dự toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương 33
2.3 Thực trạng công tác kế toán tại BV NHI TW 35
A. Kế toán hạch toán chi tiết tại BV Nhi TW 35
2.3.1 Kế toán vốn bằng tiền 35
2.3.2 Kế toán vật tư, TSCĐ 41
2.3.3 Kế toán thanh toán 49
2.3.4 Kế toán nguồn kinh phí 57
2.3.5 Kế toán hạch toán các khoản thu 58
2.3.6 Kế toán các khoản chi 59
2.3.7 Bảng cân đối tài khoản 59
B. Kế toán hạch toán tổng hợp tại BV Nhi TW 59
Chương III: Những ưu nhược điểm, biện pháp kế toán và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Bệnh viện Nhi Trung Ương 74
Kết luận 77
Danh mục tài liệu tham khảo 78
Nhận xét của đơn vị thực tập 79


CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HCSN

1. 1. Khái niệm, nhiệm vô, yêu cầu của kế toán HCSN:

1. 1. 1. Khái niệm kế toán HCSN:

Đơn vị HCSN là những đơn vị quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế…hoạt động bằng nguồn kinh phí Nhà nước cấp, cấp trên cấp hay các nguồn kinh phí khác như: Thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, nhận viện trợ, biếu, tặng…theo nguyên tắc bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.

1. 1. 2. Nhiệm vụ của kế toán HCSN:

Kế toán HCSN là kế toán chấp hành ngân sách Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan hành chính các cấp.
Kế toán HCSN là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiên các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị.
Kế toán HCSN với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước tại đơn vị HCSN, được Nhà nước sử dụng như một công cụ sắc bén có hiệu lực trong việc quản lý ngân sách Nhà nước tại đơn vị, góp phần đắc lực vào việc sử dụng các nguồn vốn một cách tiết kiệm, hiệu quả.
Để thực sự là công cụ sắc bén, có hiệu lực trong công tác quản lý kinh tế tài chính, kế toán trong các đơn vị HCSN phải thực hiên những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tịa đơn vị.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nép ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.
- Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.
- Lập và nép đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính thoe quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguôn kinh phí ở đơn vị.

1. 1. 3. Yêu cầu công tác kế toán trong các đơn vị HCSN:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán đơn vị HCSN phải đáp ứng được những yêu cầu sau:
- Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện mọi khoản vốn, quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị.
- Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán.
- Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị.
- Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm và có hiệu quả.

1. 2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị HCSN:

1. 2. 1. Tổ chức công tác ghi chép ban đầu:

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong việc sử dụng kinh phí và thu, chi ngân sách của mọi đơn vị kế toán HCSN đều phải lập chứng từ kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác. Kế toán phải căn cứ vào chế độ chứng từ do Nhà nước ban hành trong chế độ chứng từ kế toán HCSN và nội dung hoạt động kinh tế tài chính cũng như yêu cầu quản lý các hoạt động đó để quy định cụ thể việc sử dụng các mẫu chứng từ phù hợp, quy định người chịu trách nhiệm ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ cụ thể và xác định trình tự luân chuyển cho từng loại chứng từ mét cách khoa học, hợp lý, phục vô cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị. Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ là do kế toán trưởng của đơn vị quy định.
Trong quá trình vận dụng chế độ chứng từ kế toán HCSN, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu đã quy định. Mọi hành vi vi phạm chế độ chứng từ tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, được xử lý theo đúng quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê, Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngannt0210
#1034449 Chào b, mình cần download tài liệu này nhưng không biết làm như thế nào. Bạn chỉ giúp mình nhé. Mình Thank !
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034450 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement