Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girlhadong_camtong_chemgio_95
#721252

Download miễn phí Vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS) trong mạng IP


MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QoS 2
1. 1. Giới thiệu chung 2
1. 1. 1 Chất lượng dịch vụ của ATM . 3
1. 1. 2 Những dịch vụ QoS của hệ điều hành liên mạng Cisco 5
1. 1. 3 Chất lượng dịch vụ (QoS) trên Internet và Intranet . 7
1. 1. 4 Chất lượng dịch vụ trong viễn cảnh ứng dụng 8
1. 2. Khái niệm 9
1. 2. 1 Phân cấp QoS 11
1. 2. 2 Bảo đảm QoS 12
1. 2. 3 Các tham số QoS . 14
1. 2. 3. 1 Băng thông . 14
1. 2. 3. 2. Trễ 15
1. 2. 3. 3. Jitter 16
1. 2. 3. 4. Loss 17
1. 2. 3. 5. Độ khả dụng . 19
1. 2. 3. 6. Bảo mật . 20
1. 3. Kiến trúc QoS . 21
1. 3. 1 QoS nhận dạng và đánh dấu . 22
1. 3. 2 QoS trong một thiết bị mạng . 22
1. 3. 2. 1 Quản lý tắc nghẽn . 22
1. 3. 2. 2 Quản lý hàng đợi 23
1. 3. 2. 3 Hiệu suất liên kết 23
1. 3. 2. 4 Chính sách và định hình lưu lượng 23
1. 3. 3 Các mức QoS 24
1. 4 Bổ xung QoS vào mạng IP 25
1. 4. 1 Các giao thức và thuật toán sử dụng để thêm QoS vào mạng IP 27
1. 4. 1. 1 Tốc độ truy nhập cam kết. 27
1. 4. 1. 2 Xếp hàng trên cơ sở lớp 27
1. 4. 1. 3 Lớp dịch vụ 28
1. 4. 1. 4 Các dịch vụ phân biệt 28
1. 4. 1. 5 Quyền ưu tiên IP 28
1. 4. 1. 6 Chuyển mạch nhãn đa giao thức 29
1. 4. 1. 7 Xếp hàng theo VC. 29
1. 4. 1. 8 Định tuyến theo chính sách. 29
1. 4. 1. 9 Các hàng QoS. 30
1. 4. 1. 10 Loại bỏ sớm ngẫu nhiên. 30
1. 4. 1. 11 Giao thức dự trữ tài nguyên . 30
1. 4. 1. 12 Trường dịch vụ . 33
1. 4. 1. 13 Định hình lưu lượng 33
1. 4. 1. 14 Xếp hàng hợp lý theo trọng số 33
1. 4. 1. 15 Quản lý băng thông mạng con . 34
1. 4. 2 Báo hiệu QoS . 35
1. 5. Định tuyến QoS . 35
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CQS . 37
2. 1 Tổng quan về kiến trúc CQS 37
2. 2. Các chức năng của kiến trúc CQS . 39
2. 2. 1 Định hình lưu lượng . 39
2. 2. 2 Hợp đồng lưu lượng . 41
2. 2. 3 Phân mảnh hàng đợi . 41
2. 3. Đánh dấu và sắp xếp lại . 42
2. 4. Các ứng dụng của kiến trúc CQS 43
2. 4. 1. Router nguồn 43
2. 4. 2. Các dịch vụ ứng dụng . 45
2. 4. 2. 1 Dịch vụ Best Effort . 45
2. 4. 2. 2 Dịch vụ tích hợp IntServ . 47
2. 4. 2. 3 Dịch vụ DiffServ 51
2. 4. 2. 4 QoS và tunnel . 58
2. 4. 2. 5 QoS và MPLS 58
CHƯƠNG 3: SCHEDULING 61
3. 1. Khái niệm 61
3. 1. 1 Giới thiệu 61
3. 1. 2. Tốc độ định hình . 61
3. 1. 3 Quyền ưu tiên chặt . 62
3. 2. Lập lịch gói 63
3. 2. 1 Tổng quan . 63
3. 2. 2 Các thuật toán 64
3. 2. 2. 1 FIFO 64
3. 2. 2. 2 Leaky Buckets 65
3. 2. 2. 3 Round-Robin 66
3. 2. 2. 4 Stop-And-Go 67
3. 2. 2. 5 EDD Phí sớm nhất của ngày 69
3. 2. 2. 6 RCSP ưu tiên tốc độ điều khiển cố định . 70
3. 2. 2. 7 GPS . 72
3. 2. 2. 8 WFQ 74
3. 2. 2. 9 Đồng hồ ảo . 77
3. 2. 2. 10 SCFQ Xếp hàng hợp lý tự định giờ 79
3. 2. 2. 11 WF2Q 81
3. 2. 2. 12 WF2Q+ . 82
3. 2. 2. 13 Thuật toán trong trường hợp nhiều node . 83
3. 2. 2. 14 Thuật toán lập lịch không lõi . 84
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT
NAM 91
4. 1. Mạng mục tiêu . 91
4. 2. Mạng truyền dẫn . 92
4. 3. Mạng truy nhập . 93
4. 4. Sự phát triển của các mạng lên NGN 94
4. 4. 1 Sự hội tụ các mạng . 94
4. 4. 2 Sự tiến hoá của các mạng lên NGN . 94
4. 4. 3 Các chức năng tiến hoá 95
Mục Lục
4. 5. Một số dịch vụ bảo đảm QoS trong mạng . 96
4. 5. 1 Sử dụng các giao thức hỗ trợ 96
4. 5. 2 Sử dụng các mô hình dịch vụ 97
4. 5. 2. 1 Dịch vụ IntServ 97
4. 5. 2. 2 Dịch vụ DiffServ 97
4. 5. 3 Đo kiểm và đánh giá QoS trong mạng NGN 98
KẾT LUẬN 100
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

t 1 khoảng thời
gian sẽ không trở nên thích hợp cho quá trình truyền nữa, cho đến khi khởi động thứ tự
Tg tiếp theo. Cũng như vậy đối với 2 gói tin có cỡ thứ tự khác nhau, gói tin có cỡ thứ
tự nhỏ hơn sẽ không được ưu tiên trước gói tin có cỡ thứ tự lớn hơn.
Đặc biệt, ở mỗi mắt xích, bất cứ một cấp g nào đến đầu vào liên kết i sẽ được
sắp đặt tới một cấp g ở đầu ra của liên kết j bởi sự đưa ra giữ chậm liên tục như được
thể hiện ở hình 3. 4
Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Scheduling
Nguyễn Thị Thu Huyền - Lớp D2001VT 68
Hình 3. 4 Trễ khung ghép tại một node chuyển mạch
Kết quả là, nếu luồng lưu lượng của một kết nối mô tả đặc điểm của nguồn như
(r, Tg )- độ êm smoth, nó sẽ đáp ứng cả những dữ liệu có cùng đặc điểm thông suốt trên
mạng. Thời gian trễ cảu cấp g ở nút vòng, có thể được giới hạn trong khoảng
Tg ≤ trạng thái trễ <2Tg
Hơn nữa, thời trễ trong mỗi cấu trúc của gói tin ở nút vòng có thể hạn trong
khoảng ± Tg . Vì vậy, thời gian trễ của gói tin có thể giới hạn
0 < Tế bào giữ chậm<3Tg
Để có kết quả, bộ đệm cần được cung cấp một (r, Tg)- độ êm smooth có thể
được đưa ra bởi qui luật Litle được tính bằng 3Tg. r.
Với vòng tổ hợp Stop-And-Go, nó có thể cung cấp một thời gian trễ giới han
thấp cho một vài kênh bằng cách cho chúng vào khung với thời gian khung hẹp hơn.
Và để cung cấp băng thông đều đặn tới kênh khác bằng cách đưa chúng vào các mức
với khung thời gian rộng hơn. Tuy nhiên sự liên quan giữa trễ và băng thông ấn định
đều đặn vấn sẽ tồn tại trong mỗi khung.
Vòng Robin có thứ bậc
HRR giống với Stop-And-Go ở điểm, nó chỉ sử dụng những cấp chiến lược
phức tạp. Một nấc ở một cấp có thể được phục vụ quay vòng trong suốt cấu trúc và
những gói tin phục vụ và phù hợp với phần của nấc. Nếu người phục vụ xoay vòng
trong suốt một nấc xác định của một kết nối, một gói tin từ kết nối ấy được chuyển đi;
Nếu nó xoay vòng trong suốt một nấc xác định tới cấp thấp hơn, nó phục vụ một nấc từ
cấp thấp vào cùng một cấp.
Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Scheduling
Nguyễn Thị Thu Huyền - Lớp D2001VT 69
Giống như Stop-And-Go, HRR chỉ duy trì lưu thông một cách trôi chảy trong
mạng. Tuy nhiên có những khác biệt quan trọng giữa HRR và Stop-And-Go . Ví dụ
như ta giả sử nguồn trong cùng một Frame. Ở Stop-And-Go, các gói tin dược truyền đi
trong cùng một frame ở cổng vào tới mạng sẽ được truyền đi trong cùng một frame ở
tất cả các liên kết truyền tải bởi tin nào từ nguồn tới người phục vụ bất kỳ được giới
hạn bởi T khoảng thời gian. Ở HRR, gói tin được truyền đi trong cùng một frame ở đầu
vào tới mạng không cần thiết ở lại trong cùng một frame ở mạng, tuy nhiên về chi tiết
không có gì hơn 3 gói tin từ kết nối được truyền trong suốt khoảng thời gian được giữ
xuyên suốt mạng.
Từ khi HRR sử dụng cấp chiến lược nó chỉ có vấn đề về sự liên kết giữa trễ và
băng thông ấn định đều đặn.
3. 2. 2. 5 EDD Phí sớm nhất của ngày
Ở lớp lập lịch EDD có thời gian chúng ta phân chia mỗi gói tin một đường giới
hạn và lập lịch phục vụ các gói tin trong lệnh của nó ở dòng giới hạn. Nếu thời hạn
vượt quá sự cho phép thì một vài gói tin sẽ lạc mất đường giới hạn của nó. Hiển nhiên
là, với EDD, gói tin đã được phân chia đường trễ nhỏ hơn so với những gói tin phân
chia theo giới hạn hơn từ thời gian đến của chúng.
Trễ EDD là một sự mở rộng của EDD với quá trình đặc biệt là thời hạn phân
chia đường giới hạn tới ở một tốc độ cao nhất. Lập lịch được thiết lập tại đường giới
hạn của một gói tin có thể được gửi đi vì nó nhận được không nhanh hơn là tốc độ đỉnh
của nó. Vì vậy mỗi gói từ một phiên bắt buộc phải tuân theo tốc độ đỉnh có giới hạn trễ
mà nó độc lập với băng thông dành riêng, nhưng ở giá trị của việc sử dụng tốc độ đỉnh
cung cấp sẽ loại bỏ thời gian thống kê lợi ích đa dạng.
Jitter EDD đưa ra trễ EDD để cung cấp giới hạn trễ Jitter ( một giới hạn trên
thời gian trễ lớn nhất khác biệt giữa 2 gói tin). Jitter EDD kết hợp chặt chẽ với một trễ
EDD có thời hạn trước bởi một máy điều chỉnh trễ Jitter. Sau khi một gói tin được
phục vụ bởi một người phục vụ, khoảng trống trong nó được đánh dấu với sự khác biệt
giữa đường giới hạn của nó và thời gian kết thúc thực. Một máy điều chỉnh ở đầu vào
của người phục vụ kế tiếp nắm lấy gói tin cho giai đoạn trước khi nó được làm cho
tương thích với thời hạn.
Một thời hạn thực hiện trễ jitter được điều chỉnh có thể gỡ bỏ kết quả hàng trễ
biến đổi ở nút trước vì vậy phải tránh sự phá vỡ cấu trúc của mạng chính xác hơn, nếu
akn và ekn là quá trình đến và sự thích hợp về thời gian cho K của gói tin ở nút thứ n,
tính riêng từng cái thì :
eko= aok (3. 1)
en+k= ekn + dn + ln, n+1
Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Scheduling
Nguyễn Thị Thu Huyền - Lớp D2001VT 70
dn là giới hạn giữ chậm của nút trước và ln, n+1 là liên kết với giữ chậm với giữ
chậm truyền lại giữa nút n và nút n+1. Gói tin thứ k thích hợp cho việc phục vụ ở nút
sau nó chỉ thích hợp cho việc phục vụ sau khi một khoảng thời gian ấn định dài dn+ ln,
n+1, - là khoảng thời gian giữ chậm dài nhất có thể ở nút trước và liên kết phía trước.
Vì vậy, nếu một gói tin được phục vụ trước giới hạn trễ của nó ở nút trước, máy
điều khiển trễ jitter ở nút dòng dưói sẽ cộng đủ trễ để chuyển đổi gói tin này thành trễ
dài nhất có thể. Bởi thế cho nên, một mạng của lập lịch jitter EDD có thời hạn có thể
đưa ra băng thông end-to-end, trễ, và giới hạn trễ jitter. Tuy nhiên, máy trễ jitter rất
khó để thực hiện. Không chỉ nó đòi hỏi trễ trên mỗi liên kết, mà nó còn đòi hỏi mạng
phải bảo vệ thời gian đồng bộ ở nút liền kề trong tất cả thời gian. Từ đó ở thế giới thực,
đồng hồ thời gian trôi ra ngoài sự đồng bộ ngoại trừ chính xác, trễ jitter điều chỉnh bao
hàm cả hệ thống của máy móc thực hiện được.
3. 2. 2. 6 RCSP ưu tiên tốc độ điều khiển cố định
Khi thuật toán EDD có thể cung cấp linh hoạt giới hạn trễ và băng thông cung
cấp, nó dựa trên một hạng cơ cấu ưu tiên mà không đi với một phần cứng cơ khí, rất
khó để thực hiện mạng tốc độ cao . RCSP là mục đích để đạt được sự linh hoạt trong
cung cấp thời gian trễ và băng rộng tốt đẹp như việc thực hiện một việc đơn giản.
Như mô tả ở hình (4. 4) một RCSP phục vụ bao gồm tốc độ điều khiển và ưu
tiên thời hạn cố định một cách lôgíc, một tốc độ điều khiển phù hợp với mỗi phục vụ.
Khi gói tin đến người phục vụ, một thời gian thích hợp được tính toán để gắn vào gói
tin bởi máy điều chỉnh.
Hình 3. 5 Một bộ điều chỉnh với N đường truyền
Máy được 1
Máy được 2
Máy được N
FIFO
FIFO
FIFO
Mức độ bất lợi Lưu lượng yêu cầu
Lưu lượng ra Lưu lượng vào
1
2
N
Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Scheduling
Nguyễn Th

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement