Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mytamfansmytamfans
#721209

Download miễn phí Đồ án Tìm hiểu, tính toán hệ thống thông tin vệ tinh vsat ipstart


MỤC LỤC Trang
Mục lục .
Các từ viết tắt .
Chương 1: Tổng quan về hệ thống VSAT . 1
1.1. Giới thiệu chương 1
1.2. Khái quát về hệ thống VSAT . 1
1.2.1. Khái quát về mạng VSAT . 1
1.2.2 Các đặc điểm của VSAT 2
1.2.2.1. Kích thước và số lượng VSAT trong một mạng 2
1.2.2.2. Yêu cầu về phần không gian . 3
1.2.2.3. Tần số sử dụng của mạng VSAT . 3
1.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của mạng VSAT 4
1.2.3.1. Ưu điểm 5
1.2.3.2 .Nhược điểm . 5
1.3. Kiến trúc mạng VSAT . 5
1.3.1. Giới thiệu 5
1.3.2. Mạng VSAT hình sao 6
1.3.3. Mạng VSAT hình lưới . 8
1.4. Các ứng dụng của mạng VSAT 8
1.5. Các dịch vụ cung cấp của mạng VSAT 9
1.6. Kết luận chương 11
Chương 2: Kỹ thuật trạm mặt đất trong thông tin vệ tinh VSAT, các loại
nhiễu và suy hao 12
2.1. Giới thiệu chương . 12
2.2. Kỹ thuật trạm mặt đất . 12
2.2.1. Cấu trúc trạm VSAT 12
2.2.1.1. Khối đơn vị ngoài trời (ODU) . 13
2.2.1.2. Khối thiết bị trong nhà (IDU) 14
2.3 Kỹ tuật trạm mặt đất HUB 14
2.4.Các loại nhiễu . 15
2.4.1Giới thiệu 15
2.4.2.Các nguồn gây nhiễu 15
2.4.3.Các kỹ thuật hạn chế nhiễu . 17
2.5.Các suy hao trong thông tin vệ tinh 17
2.5.1. Suy hao trong không gian tự do . 17
2.5.2. Suy hao do tầng đối lưu . 18
2.5. 3 Suy hao do tầng điện ly . 18
2.5.4.Suy hao do thời tiết 18
2.5.5.Suy hao do đặt ăn ten chưa đúng 19
2.5.6. Suy hao trong thiết bị phát và thu 19
2.5.7. Suy hao do phân cực không đối xứng . 19
2.7. Kết luận chương 20
Chương 3: Giới thiệu về VSAT IPSTAR . 21
3.1. Giới thiệu chương . 21
3.2. Tổng quan về mạng IPSTAR 21
3.2.1. Giới thiệu về VSAT IPSTAR 21
3.2.2. Các ứng dụng của VSAT IPSTAR 22
3.3. Kỹ thuật của mạng VSAT IPSTAR . 23
3.3.1. Phương pháp đa truy nhập theo tần số FDMA . 23
3.3.2 Phương pháp đa truy nhập theo thời gian TDMA 24
3.3.3.Phương pháp đa truy cập phân chia theo mã CDMA 25
3.3.4. VSAT IPSTAR sử dụng (FDMA/TDM) . 26
3.4. Hoạt động của VSAT IPSTAR . 27
3.5. Công nghệ của IPSTAR 27
3.5.1. Công nghệ đoạn không gian . 28
3.5.2. Công nghệ đoạnmặt dất 28
3.7. Kết luận chương 29
Chương 4: Thiết kế mạng VSAT IPSTART tại Việt Nam 31
4.1. Giới thiệu chương . 31
4.2. Tính toán đường truyền tuyến thông tin vệ tinh Vinasat1 đối với trạm mặt đất tai Đà Nẵng 31
4.2.1.Các thông số cơ bản . 31
4.2.2.Tính toán thông số mạng . 33
4.2.2.1 Tính toán băng thông thực của nhóm UT . 33
4.2.2.2 .Tính toán băng thông thực của nhóm GW 33
4.2.2.3. Tính toán băng thông thực của toàn mạng 33
4.2.2.4. Tính toán (C/No)t yêu cầu toàn tuyến trong mạng 34
4.2.2.5. Tính toán hiệu suất sử dụng băng thông . 34
4.2.3. Tính toán cự ly thông tin, góc ngẩng và góc phương vị . 34
4.2.3.1. Tính toán cự ly thông tin d . 34
4.2.3.2. Tính toán góc ngẩng θe . 34
4.3.3.3. Góc phương vị Φe . 35
4.2.4. Tính toán tuyến lên (Up Link) . 37
4.2.4.1. Công suất phát của trạm mặt đất PTxe 37
4.2.4.2. Hệ số khuếch đại anten phát trạm mặt đất GTxe . 38
4.2.4.3. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của trạm mặt đất EIRPe . 38
4.2.4.4. Tổng suy hao tuyến lên Lu 39
4.2.4.5. Độ anten thu (/m2) G1 39
4.2.4.6. Mật độ dòng công suất bức xạ hiệu dụng (trên 1m2) của trạm mặt đất
Ф1(dBW/m2) . 40
4.2.4.7. Độ lùi đầu vào IBO 40
4.2.4.7.1. Độ lùi đầu vào IBO của một trạm 40
4.2.4.7. Độ lùi đầu vào tổng IBOt 41
4.2.4.8. Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên (C/No)u . 41
4.2.4.8.1 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên bão hòa (C/No)usat . 41
4.2.4.8.2 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên một trạm mặt đất (C/No)u1 . 42
4.2.5. Tính toán tuyến xuống (DOWN LINK) 42
4.2.5.1. Hệ số khuếch đại anten thu trạm mặt đất GRxe . 43
4.2.5.2. Tổng suy hao tuyến xuống LD 43
4.2.5.3. Hệ số phẩm chất của trạm mặt đất (G/T)E . 44
4.2.5.4. Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến xuống bão hòa (C/No)Dsat . 45
4 2.5.5. Độ lùi đầu ra OBO1 . 46
4.2.5.5.1 Tổng độ lùi đầu ra OBOt 46
4.2.5.5.2 Độ lùi đầu ra OBO1 . 46

4.2.5.6. Công suất bức xạ đẳng hướng trong song mang EIRP1 . 47
4.2.5.7. Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu tuyến xuông trên một sóng mang . 47
4.2.5.8. Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống trên sóng mang (C/No)IM (IM – intermodulation :xuyên điều chế) . 48
4.2.5.9. Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu giao thoa tuyến xuống trên sóng mang (C/Noi)D (i – interference :giao thoa) . 48
4.2.5.10. Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu toàn tuyến trên sóng mang (C/No)t 49
4.3. Kết luận chương 50
Chương 5: Chương trình tính toán mạng VSAT IPSTART, một số câu lệnh và hàm trong VISUAL BASIC 51
5.1. Giới thiệu chương 51
5.2. Các form giao diện 51
5.3. Lưu đồ thuật toán 57
5.4. Các câu lệnh và hàm trong VISUALBASIC . 57
5.4.1. Các phát biểu điều kiện 57
5.4.1.1.Cấu trúc chọn lựa IF 57
5.4.1.2. Cấu trúc SELECT CASE 57
5.4.2. Các cấu trúc lặp . 57
5.4.2.1. Cấu trúc DO WHILE . LOOP 57
5.4.2.2. Cấu trúc DO LOOP WHILE . 58
5.4.2.3. Cấu trúc DO LOOP UNTIL 58
5.4.2.4. Cấu trúc FOR NEXT . 58
5.4.3. Một số lệnh . 58
5.4.3.1 .EXIT FOR 58
5.4.3.2 .EXIT DO 58
5.4.3.3 .EXIT SUB 59
5.4.3.4 .END 59
5.4.3.5 .Beep 59
5.4.3.6 .Lệnh Date 59
5.4.3.7 .TIME . 59
5.4.3.8 .LOAD . 59
5.4.3.9 .Lệnh CHDRIVER 59
5.4.3.10.MkDr . 59
5.4.3.11 .Lệnh CHDir . 60
5.4.3.12 .Lệnh RmDir . 60
5.4.3.13.Lệnh KILL 60
5.4.3.14 .Lệnh NAME 60
5.4.3.15 .Lệnh AppAppActive 60
5.4.4 .Một số hàm . 60
5.4.4.1 Hàm Abs (Number) 60
5.4.4.2 Hàm Sin (Number as Double) . 60
5.4.4.3 Hàm Cos (Number as Double) 61
5.4.4.4 Hàm Tan (Number as Double) 61
5.4.4.5 Hàm Atn (Number as Double) 61
5.4.4.6 Hàm Int (Number) 61
5.4.4.7 Hàm Fix (Number) 61
5.4.4.8 Hàm Sgn (Number) 61
5.4.4.9 Hàm Sqr (Number) . 61
5.4.4.10 Hàm Exp (x) 61
5.4.4.11 Hàm Log (x) 61
5.4.4.12 Hàm Round (Expression [số]) 61
5.4.4.13 Rnd (Number) . 62
5.4.4.14. Hàm Now . 62
5.4.4.15. Hàm Day (NgayThangNam) . 62
5.4.4.16. Hàm Month (NgayThangNam) 62
5.4.4.17. Hàm Year (NgayThangNam) . 62
5.4.4.18. Hàm Weekday (NgayThangNam) . 62
5.4.4.19. Hàm Hour (ThoiGian) 62
5.4.4.20. Hàm Minute (ThoiGian) . 62
5.4.4.21. Hàm Second (ThoiGian) 62
5.4.4.22. Hàm Replace(chuoi, chuoicantim, chuoithaythe, Vitrithaythe, solanthaythe) 62
5.4.4.23. Hàm Val(String) 63
5.4.4.24. Hàm Str (Number) . 63
5.4.4.25 Hàm QBColor (color) 63
5.4.4.26. Hàm RGB (Red, Green, Blue) 63
5.4.4.27. Hàm Asc (String) . 63
5.4.4.28. Hàm Chr(CharCode) . 63
5.4.4.29. Hàm Len (String) . 63
5.4.4.30. Hàm Ltrim (String) 63
5.4.4.31. Hàm Rtrim (String) 63
5.4.4.32. Hàm Trim (String) . 63
5.4.4.33. Hàm Left (String,n) . 63
5.4.4.34. Hàm Right (String,n) . 64
5.4.4.35. Hàm MID (String, Start, [Length]) 64
5.4.4.36. Hàm Space (Numbe . 64
5.4.4.37. Hàm String (Number, Character) 64
5.4 4.38. Hàm InStr (Start, String1, String2, Compare) . 64
5.4.4.39. Hàm Ucase (String) . 64
5.4.4.40. Hàm Lcase (String) . 64
5.4.4.41. Hàm Format (Value, format) . 65
5.4.4.42. Hàm IIF(<Điều kiện>, Truepart, Falsepart) . 65
5.5. Kết luận chương 65


Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA ĐIỆN TỬ _ VIỄN THÔNG -------***----------***------- Đề tài : Người thực hiện : Hồ Văn Đáng Lớp : 08DTLT Người Hướng Dẫn : GVC.TS. Nguyễn Văn Tuấn Đà Nẵng , 6 /2010 NỘI DUNG Gồm các vấn đề trọng tâm sau: 1. Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh _ VSAT 2. Kỹ thuật trạm mặt đất 3. Các loại suy hao và nhiễu 4. Các phương pháp truy cập 5. Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT _ IPSTAR 6. Lưu đồ thuật toán 7. Kết luận --------------------  --------------------- 1.Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh Ưu, nhược điểm của mạng VSAT: 1.Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh Ưu điểm : - Khả năng cung cấp dịch vụ lớn Khả năng quảng bá thông tin cao. Chi phí thông tin phụ thuộc vào khoảng cách Cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau Thiết lập các trạm VSAT ở bất kỳ nơi nào nằm trong vùng phủ sóng … Nhược điểm : Nhạy cảm với nhiễu Dễ bị thu trộm thông tin Khả năng khôi phục hệ thống khi có sự cố vệ tinh…. 2.Kỹ thuật trạm mặt đất Cấu hình tiêu biểu của một trạm VSAT 2.Kỹ thuật trạm mặt đất * Cấu trúc trạm VSAT : 3. Các loại suy hao và nhiễu Suy hao trong thông tin vệ tinh - Suy hao trong không gian tự do. - Suy hao do tầng đối lưu. - Suy hao do tầng điện ly. - Suy hao do thời tiết. - Suy hao do đặt anten chưa đúng. - Suy hao trong thiết bị phát và thu. - Suy hao do phân cực không đối xứng. 3.Các loại suy hao và nhiễu * Các nguồn tạp âm ảnh hưởng đến hệ thống thông tin vệ tinh 4.Các phương pháp truy cập Các phương pháp truy cập trong thông tin vệ tinh CDMA f t FDMA TDMA 5.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR Mô hình hoạt động của mạng VSAT IPSTAR Tính cự ly thông tin d, góc ngẩng θe, góc phương vị a + Khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh d: + Góc ngẩng θe : + Góc phương vị a : 3.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR r = 35,768 + 6,378 = 42,142 km Re = 6378 km o a. Tính toán tuyến lên: Hệ số khuếch đại anten phát trạm mặt đất Gtxe: Tổng suy hao tuyến lên LU: 3.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR Độ lợi Anten thu (/m2) G1: Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của trạm mặt đất EIRPe: Công suất phát của trạm mặt đất PTXe: PTXe(W) = OBO * PTXsat (W) Mật độ dòng công suất bức xạ hiệu dụng của trạm mặt đất Ф1(dBW/m2): với 3.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR a. Tính toán tuyến lên: Độ lùi đầu vào IBO1 của một trạm: Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên bão hòa (C/No)Usat: Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên một trạm mặt đất (C/No)U1: Độ lùi đầu vào tổng IBOt : ( ) ( ) ( ) k T G G N C SL sat Usat o 1 1 / 1 ÷ ø ö ç è æ = f 3.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR b. Tính toán tuyến xuống: Hệ số khuếch đại anten thu trạm mặt đất GRXe: Tổng suy hao tuyến xuống LD: Hệ số phẩm chất của trạm mặt đất (G/T)E: Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến xuống bão hòa (C/No)Dsat: Tổng độ lùi đầu ra OBOt: Độ lùi đầu ra OBO1: Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của một sóng mang EIRP1: 3.Tính toán tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR b. Tính toán tuyến xuống: Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống trên sóng mang (C/No)IM: Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu giao thoa tuyến xuống trên sóng mang (C/Noi)D: Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu toàn tuyến trên sóng mang (C/No)t: Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu tuyến xuống trên một sóng mang (C/No)D1: Bắt đầu Nhập các thông số cố định: vĩ độ và kinh độ trạm mặt đất,vệ tinh,EIRPs, G/Ts,… Nhập CS phát, đường kính anten trạm mặt đất Tính toán thông số mạng,tuyến lên,tuyến xuống. (C/No)tính toán >=(C/No)yêu cầu Xuất ra kết quả cuối cùng. Kết thúc 4.Lưu đồ thuật toán Đúng Sai 5.Kết luận Đồ án tốt nghiệp này đã trình bày các vấn đề cơ bản của hệ thống thông tin vệ tinh, và đã đưa ra thuật toán để có thể tính toán thiết kế một tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR ứng với điều kiện địa hình cũng như thời tiết tại Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng cũng như độ tin cậy cho phép. Trong một tương lai gần hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR chắc chắn vẫn là một giải pháp hấp dẫn và vẫn được sử dụng nhiều trong điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông ở các vùng nông thôn thuộc các nước phát triển chưa cao. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ CÙNG CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! ...
Hình đại diện của thành viên
By lyra26
#725936 xin chào các bạn!
Mình vừa mới tham da 4r này. Thực sự rất thú vị. Mong các bạn giúp đỡ cho mình với file đồ án này.
Thank các bạn rất nhiều!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#725941
lyra26 đã viết:xin chào các bạn!
Mình vừa mới tham da 4r này. Thực sự rất thú vị. Mong các bạn giúp đỡ cho mình với file đồ án này.
Thank các bạn rất nhiều!Của em đây nhé

Các file đính kèm theo tài liệu này:
 • thuyet minh.ppt
 • bia do an(0).doc
 • CHUONG 1.doc
 • CHUONG 2.doc
 • CHUONG 3.doc
 • CHUONG 4.doc
 • CHUONG 5.doc
 • ket luan va huong phat trien (6).doc
 • Loi cam doan (1).doc
 • LỜI MỞ ĐẦU(4).doc
 • muc luc ( 2).doc
 • phan code.doc
 • tu viet tat (3).doc
Link download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cần tài liệu gì mà tìm không thấy có thể vào đây nhé em:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement