Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zznganzz2002
#719592 Download miễn phí Luận văn Hệ thống thông tin y tế và tình hình ứng dụng tại Việt NamMỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan 2
Mục lục 3
Danh mục các ký hiệu, chữviết tắt 5
Danh mục các bảng 6
Danh mục các hình vẽ7
Mở đầu 8
Chương 1 – Tổng quan vềhệthống thông tin y tế9
1.1 Hệthống thông tin bệnh viện (Hospital Information System) 10
1.2 Hệthống thông tin chẩn đoán hình ảnh (RIS) và Hệthống lưu trữvà
truyền ảnh (PACS) 11
1.3. Y tếtừxa (Telemedicine) 13
1.4. Một sốchuẩn ứng dụng trong y tế đểthống nhất hóa vềmặt ngữ
nghĩa và cấu trúc dữliệu 17
Chương 2 – Chuẩn HL7 & DICOM 20
2.1 Chuẩn lưu trữvà trao đổi dữliệu dạng văn bản – HL7 20
2.2 Chuẩn trao đổi hình ảnh 35
Chương 3 – Tình hình ứng dụng hệthống thông tin y tế ởViệt Nam 41
3.1. Thực trạng y tếViệt Nam 41
3.2. Các đềxuất giải pháp kỹthuật xây dựng hệthống thông tin y tếViệt Nam 46
3.2.1. Các mô hình truyền nhận dữliệu có thể ứng dụng ởViệt Nam 46
3.2.1.1. Mô hình dữliệu file-server 46
3.2.1.2. Mô hình dữliệu client/server 48
3.2.1.3. Mô hình dữliệu phân tán 48
3.2.2. Vấn đềliên tác vềngữnghĩa và cú pháp 50
3.2.3. mô hình 1 62
3.2.4. mô hình 2 63
Kết luận 64
Tài liệu tham khảo 65
Phụlục 66
Tóm tắt luận văn
MỞ ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật từ lý thuyết đến
ứng dụng, người ta đang cố gắng đưa công nghệ thông tin vào tất cả mọi mặt của
cuộc sống, trong đó lĩnh vực y tế ngày càng được quan tâm. Ở Việt Nam, trong
tương lai nhu cầu trao đổi thông tin giữa các bệnh viện trong nước và với các bệnh
viện quốc tế là rất lớn; vì vậy yêu cầu về chuẩn hóa các giao tiếp (các dữ liệu trao
đổi) đã được đề xuất và bước đầu triển khai, đây là việc hết sức cấp thiết đòi hỏi
phải được đầu tư thích đáng về nguồn lực và trí tuệ.
Qua quá trình học tập và công tác, qua việc nghiên cứu, đánh giá và theo dõi
xu thế phát triển công nghệ thông tin y tế trên thế giới và tại Việt Nam, tui đã đúc
kết lại trong luận văn “Hệ thống thông tin y tế và tình hình ứng dụng tại Việt
Nam”, có thể xem đây như một nền tảng lý thuyết, trên cơ sở đó đề xuất một số giải
pháp phù hợp với thực tiễn nước ta và được xem như cách chọn lựa một đường
hướng phát triển công nghệ thông tin ứng dụng trong y tế.
Với nội dung này, luận văn sẽ được bố cục làm 3 phần chính:
Phần 1: Tổng quan về hệ thống thông tin y tế – phần này sẽ giới thiệu tổng
quan về hệ thống thống thông tin y tế, giới thiệu một số chuẩn thống nhất hóa về
mặt cấu trúc và ngữ nghĩa của thông tin y tế, đánh giá tình hình ứng dụng trên thế
giới và những kết quả đạt được, từ đó cho thấy sự cần thiết phải xây dựng các chuẩn
dao dịch thông tin này.
Phần 2: Chuẩn HL7 và DICOM - phần này sẽ giới thiệu về hai chuẩn điển
hình đang được ứng dụng rộng rãi nhất để lưu trữ và trao đổi dữ liệu y tế, lấy đó
làm tiền đề định hướng cho công nghệ thông tin y tế Việt Nam
Phần 3: Tình hình ứng dụng hệ thống thông tin y tế ở Việt Nam; Các đề xuất
giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kieugau
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010531 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement