Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cale
#714775

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

MỤC LỤC
Lời cám ơn ------------------------------------------------------------------------------------------------ i
Lời cam đoan -------------------------------------------------------------------------------------------- ii
Mục lục -------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
Danh mục các bảng ------------------------------------------------------------------------------------- vi
Danh mục các hình vẽ, biểu đồ và phụ lục -------------------------------------------------------- vii
Danh mục các chữ viết tắt --------------------------------------------------------------------------- viii
Mở đầu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1. Sự cần thiết của đề tài --------------------------------------------------------------------------------- 1
2. Mục tiêu của đề tài ------------------------------------------------------------------------------------ 2
3. Đối tượng và phạm vi của đề tài --------------------------------------------------------------------- 2
4. Phương pháp thực hiện ------------------------------------------------------------------------------- 2
5. Kết cấu của đề tài -------------------------------------------------------------------------------------- 2
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ---------------- 3
1.1 Tổng quan về quản lý chất lượng ----------------------------------------------------------- 3
1.1.1 Chất lượng ----------------------------------------------------------------------------------- 3
1.1.2 Quản lý chất lượng -------------------------------------------------------------------------- 3
1.1.3 Các nguyên tắc của quản lý chất lượng --------------------------------------------------- 5
1.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 ----------------------- 6
1.2.1 Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 ---------------------------------------------6
1.2.2 Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 -----------8
1.3 Phương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ---------------------------------------------------------------- 11
1.4 Hoạt động quản lý chất lượng trong ngành xây dựng ---------------------------------- 16
Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA
ỐC HÒA BÌNH----------------------------------------------------------------------------------------- 18
2.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ---------- 18
2.1.1 Thông tin chung ---------------------------------------------------------------------------- 18
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát tri ển ---------------------------------------------------------- 20
2.1.3 Kết quả hoạt động của công ty qua các năm -------------------------------------------- 23
2.2 Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Công ty Hòa
Bình ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24
2.2.1 Giới thiệu chung về hệ thống ------------------------------------------------------------ 24
2.2.2 Sứ mệnh – chính sách --------------------------------------------------------------------- 25
2.2.3 Nội dung hệ thống quản lý chất lượng --------------------------------------------------- 27
2.2.4 Công tác duy trì và cải tiến hệ thống ----------------------------------------------------- 34
2.3 Phân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2008 tại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ---------- 39
2.3.1 Về chính sách – mục tiêu ------------------------------------------------------------------ 39
2.3.2 Về hệ thống tài liệu ------------------------------------------------------------------------ 44
2.3.3 Về quản lý các nguồn lực ----------------------------------------------------------------- 46
2.3.4 Về triển khai thi công và kiểm soát chất lượng công trình ---------------------------- 48
2.3.5 Về quản lý hệ thống và các quá trình ---------------------------------------------------- 50
2.3.6 Công tác theo dõi – đo lường – cải tiến hệ thống --------------------------------------- 52
2.4 Đánh giá chung về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001: 2008 tại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình --------- 55
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH
DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH ---------------------------------------------------------------------------- 64
3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty ----------------------------------------- 64
3.3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển chung của Công ty -------------------------------- 64
3.3.2 Định hướng phát triển hệ thống quản lý chất lượng của Công ty --------------------- 66
3.2 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần xây
dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình ------------------------------------------------------ 66
3.2.1 Cải tiến quy trình xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu ------------------------- 66
3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài liệu --------------------------------------------------------------- 69
3.2.3 Hoàn thiện nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý -------------------------------------- 71
3.2.4 Xây dựng các chỉ tiêu theo dõi và đo lường các quá trình ----------------------------- 72
3.2.5 Tổ chức áp dụng các kỹ thuật thống kê ------------------------------------------------- 74
3.2.6 Thành lập nhóm chất lượng --------------------------------------------------------------- 78
3.2.7 Đánh giá xếp hạng thứ tự ưu tiên cho các giải pháp ----------------------------------- 78
3.3 Kiến nghị --------------------------------------------------------------------------------------- 82
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước ------------------------------------------------------------------- 82
3.3.2 Kiến nghị với các Công ty thành viên, Công ty con ----------------------------------- 83
3.4 Kết luận ----------------------------------------------------------------------------------------- 84Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung:

tầng, đảm bảo
70% kỹ sư tham gia.
ĐBCL
Công trường
HC-TC
Công trường
HC-TC
Công trường
HC-TC
100% công trường
tham gia
57% tham gia
85% tham gia
Tổ chức 2 lớp, 83%
kỹ sư tham gia
Đạt
Không
Không
Đạt
2008 - Xây dựng hệ thống ERP.
- Đảm bảo hao phí vật tư - thiết bị
không vượt quá 10% định mức.
- Đảm bảo an toàn lao động cho tất
cả các công trường (không có tai
nạn nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại
về người và tài sản).
ĐBCL
Công trường
HĐ-VT
Ban an toàn
Chưa triển khai
Vượt 11,3%
Không có
Không
Không
Đạt
2009 - Hoàn thiện giải pháp cho Hệ thống
ERP.
- Đảm bảo hao phí vật tư - thiết bị
không vượt quá 10% định mức.
- Chí phí quản lý / doanh thu đạt
mức dưới 4%.
- Triển khai chương trình 5S trong
toàn Công ty.
Đảm bảo
chất lượng
Công trường
KT-TC và
công trường
Đảm bảo
chất lượng
Triển khai phân hệ
quản lý TB
Đạt 8.3%
Đạt 2.56%
Đạt 75% đơn vị
Đạt
Đạt
Đạt
Không
2010 - Triển khai phân hệ quản lý dự án
của hệ thống ERP tại tất cả các
công trình xây dựng.
- Duy trì hao phí vật tư – thiết bị
không vượt 10% định mức.
- Duy trì tỷ lệ chi phí quản lý doanh
nghiệp/ doanh thu ở mức 4%.
Đảm bảo
chất lượng
Công trường
KT-TC và
công trường
Chưa triển khai
Đạt 9.5%
Đạt 4.6%
Không
Đạt
Không
Nguồn: Báo cáo thường niên của Công ty qua các năm [6]
43 / 85
Xem xét mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược từng giai đoạn, mục tiêu hành động và kết quả thực
hiện hàng năm như đã nêu trên, ta có nhận xét sau:
- Về chính sách chất lượng:
o Nội dung chính sách chất lượng đã nêu bật được mục đích và định hướng của tổ chức.
Việc bổ sung các cam kết của Công ty với cổ đông, người lao động, khách hàng và đối
tác đã thể hiện rõ mong muốn cải tiến hệ thống quản lý của Ban lãnh đạo nhằm hướng
tới việc cung cấp một sản phẩm chất lượng, tạo lập môi trường kinh doanh hoàn hảo và
sự phát triển bền vững. 183/195 thành viên đánh giá cao về sự thống nhất trong định
hướng hoạt động của tổ chức, từ đó tạo ra sự đồng tâm – nổ lực cùng với lãnh đạo để
thực thi các chính sách.
o Bằng nhiều phương pháp, Lãnh đạo Công ty đã giải thích cho toàn thể CBCNV những
cam kết của mình về chất lượng, về trách nhiệm xã hội với mong muốn mọi thành viên
trong tổ chức đều thấu hiểu và đồng tâm thực hiện:
 Vào những năm 2004- 2005 do đội ngũ CBCNV còn ít, việc truyền đạt các chính
sách này được thực hiện chủ yếu thông qua: các cuộc họp giao ban hàng tuần
giữa Ban lãnh đạo và các cấp Trưởng, các cuộc họp giữa Ban Lãnh đạo với toàn
thể CBCNV của từng công trường.
 Từ những năm 2006 trở lại đây, đáp ứng sự phát triển của Công ty, đội ngũ
CBCNV mới ngày càng nhiều nên ngoài việc truyền đạt qua các cuộc họp, Công
ty còn tổ chức lớp học định hướng nhằm giới thiệu và giải thích các chính sách
của Công ty cho nhân viên mới.
Qua khảo sát, 143/195 thành viên nhận xét rằng việc truyền đạt và triển khai các cam
kết trong Chính sách chất lượng luôn được Ban lãnh đạo quan tâm thực hiện và đem lại
sự nhận thức tốt trong toàn thể CBCNV.
- Về mục tiêu chất lượng: (bảng 2.4) Mục tiêu chất lượng hàng năm của Công ty đều hướng
tới thực thi những cam kết của lãnh đạo trong chính sách chất lượng và được các bộ phận
liên quan triển khai thực hiện:
o 148/195 thành viên đánh giá cao việc triển khai các cam kết thành các mục tiêu hành động.
44 / 85
o Các mục tiêu về xây dựng nguồn nhân lực và đảm bảo an toàn cho người lao động
trong thi công luôn được quan tâm và hoàn thành.
o Công tác triển khai thực hiện các mục tiêu chất lượng ở khối văn phòng khá tích cực
(38/60 ý kiến cho rằng kết quả tốt).
o Tuy nhiên các mục tiêu chất lượng hàng năm được hoàn thành với tỷ lệ rất thấp, không quá
50% và chỉ có 48/195 (25%) ý kiến cho rằng các mục tiêu được triển khai và đem lại kết quả.
2.3.2 Hệ thống tài liệu
Sau nhiều lần đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận, hệ thống tài liệu
đã được sửa đổi rất nhiều nhằm đáp ứng sự phát triển của Công ty cũng như đáp ứng ngày
càng cao các yêu cầu của tiêu chuẩn (Bảng 2.5. Theo dõi sửa đổi tài liệu từ 2004 đến 2008).
- Về hình thức:
o Ngay từ lần đầu soạn thảo, hình thức trình bày, mã số và nội dung của từng nhóm tài
liệu đã được thống nhất và chuẩn hóa theo quy trình kiểm soát tài liệu.
o Đến 08/ 2004, tất cả các tài liệu được chuyển từ dạng văn xuôi sang lưu đồ giúp rút
ngắn số trang của tài liệu và dễ đọc, thuận tiện cho công tác phổ biến.
o Các tài liệu được chia theo nhóm công việc nên rất dễ dàng cho việc truy tìm. đặc biệt,
đến quý IV/2005 hệ thống tài liệu của Công ty được cập nhật lên mạng nội bộ và ghi
thành đĩa CD phân phối đến từng công trường để thuận lợi cho việc áp dụng.
- Về nội dung:
o Qua nhiều lần sửa đổi, nội dung tài liệu đã dần phù hợp với hoạt động thực tế và hỗ trợ cho việc
kiểm soát công việc: 120/195 (62%) ý kiến cho rằng các tài liệu luôn đầy đủ, sẳn sàng và phù
hợp với hoạt động thực tế, trong đó có 57 ý kiến nhận xét rằng hệ thống tài liệu đạt hiệu quả.
o Tuy nhiên, qua thực tế xem xét hệ thống tài liệu, số lượng các quy trình quá nhiều và trùng lắp
(các quy trình tài chính, các quy trình thi công), sự liên kết giữa các tài liệu cấp 1,2,3 chưa cao.
- Công tác cập nhật và quản lý hệ thống tài liệu:
o Công tác cập nhật/ sửa đổi tài liệu nhằm đáp ứng với hoạt động thực tế ở khối văn
phòng được thực hiện khá tốt: 43/60 (72%) thành viên khối văn phòng nhận xét là kịp
thời và đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, 63/135 (47%) thành viên khối công trường nhận
xét việc cập nhật các tài liệu còn bị động.
45 / 85
o Ở khối công trường: Công tác cập nhật và quản lý tài liệu còn chậm trễ, tình trạng sử
dụng tài liệu lỗi thời, bản vẽ lỗi thời vẫn còn tồn tại.
Bảng 2.5. Theo dõi sửa đổi tài liệu từ 2004 đến 2010
STT Thời gian Tên tài liệu – mã số Nội dung sửa đổi
03 02/2004
HDCV-Coppha
HDCV-Cốt thép
HDCV-Bê tông
+ Ban hành mới các hướng dẫn công việc công
tác cốp pha, công tác thép và công tác bê tông.
+ Sửa đổi cơ cấu tổ chức trong sổ tay CL.
+ Ban hành quy định trách nhiệm quyền hạn
và mô tả công việc của trưởng/ phó bộ phận.
04 06/2004 Hướng dẫn công việc và
hướng dẫn kiểm tra cho
hoạt động thi công điện
nước và công tác hoàn
thiện
+ Ban hành mới các tài liệu hướng dẫn công
việc và hướng dẫn kiểm tra cho hoạt động thi
công điện nước và công tác hoàn thiện.
+ Ban hành mới mô tả công việc cho tất
cả các vị trí.
05 1/10/2005 Tất cả các tài liệu hiện
hành
Chuyển từ dạng văn xuôi thành quy trình
và đăng tải trên website nội bộ
06 10/2006 QT- ĐĐ thiết bị
QT- baotri sua chua
+ Điều chỉnh nội dung quy trình điều
động thiết bị thi công, quy trình bảo trì
– sửa chữa thiết bị thi công.
07 04/2007 QT-thicong nghiemthu
bangiao
+ Điều chỉnh cơ cấu tổ chức ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement