Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By no_promises1026
#714666

Download miễn phí Luận văn Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU .5
1. Tính cấp thiết của đề tài .5
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài .6
3. Đối tượng, phạm vi,mục đích nghiên cứu .7
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.8
5. Đóng góp của đề tài.8
6. Kết cấu của luận văn.9
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH. 10
1.1 . HỘ TỊCH. 10
1.1.1.Quan niệm về hộ tịch.10
1.1.2. Đặc điểm của hộ tịch 11
1.2. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH . 11
1.2.1. Khái quát chung về quản lý hành chính nhà nước . 11
1.2.2. Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch, đăng ký hộ tịch . 13
1.2.2.1.Quan niệm về quản lý hành chính nhà nước về hộ tịch .13
1.2.2.2.Quan niệm về đăng ký hộ tịch . .16
1.2.3.Vai trò của quản lý hành chính nhà nước, đăng ký hộ tịch 18
1.2.4. Nguyên tắc đăng ký, quản lý hộ tịch .18
1.2.5. Chủ thể thực hiện quản lý, đăng ký hộ tịch .19
1.2.6. Nội dung quản lý của nhà nước đối với hộ tịch .20
1.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong quản lý về hộ tịch .21
1.2.7.1. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao .21
1.2.7.2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 22
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .27
2.1.TỔNG QUAN VỀ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 27
2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .29
2.2.1. Ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với hộ tịch 29
2.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn cấp xã.29
2.2.3. Hoạt động quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng .31
2.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã .35
2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã .35
2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ .36
2.3.1 Những ưu điểm 36
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân .39
2.3.2.1. Những hạn chế .39
2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế .41
CHƯƠNG 3:NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 49
3.1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH .49
3.1.1 Mục tiêu của quản lý nhà nước về hộ tịch .49
3.1.2 Yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch .49
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 52
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hộ tịch.52
3.2.2. Nâng cao năng lực bộ máy đăng ký, quản lý hộ tịch của các xã thuộc huyện Đan Phượng 55
3.2.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng 57
3.2.4. Xây dựng đội ngũ công chức quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã theo hướng chuyên nghiệp . 59
3.2.5. Cải cách các thủ tục hành chính trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch .62
3.2.6. Tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong quản lý hộ tịch 65
3.2.7. Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch 65
KẾT LUẬN .71
TÀI LIỆU THAM KHẢO .73
 Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung:

bổ sung các đầu sách pháp luật mới, phục vụ tốt cho cán bộ và nhân dân tới tìm đọc. việc luân chuyển đầu sách từ tủ sách pháp luật ở xã, xuống các nhà văn hoá thôn, cụm dân cư có tủ sách pháp luật cũng được duy trì thực hiện, ngoài ra còn tổ chức sinh hoạt một buổi, tuyên truyền pháp luật tại các thôn, cụm dân cư.
Đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, Uỷ ban nhân dân các xã đã thường xuyên triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các quy định của Nghị định 158/ 2005/ NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch để nhân dân trong xã biết và thực hiện nghiêm túc các quy đinh của nhà nước về đăng ký hộ tịch.
Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Tư pháp hộ tịch trong việc phát triển kinh tế - văn hoá- xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, trong thời gian qua cấp uỷ, chính quyền các xã thuộc Huyện Đan Phượng đã tăng cường quan tâm củng cố công tác Tư pháp của bằng việc: Cử và tạo điều kiện cho công chức Tư pháp- Hộ tịch xã được theo học các lớp đào tạo hệ vừa học, vừa làm Đại học Luật trong và ngoài tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn; giới thiệu công chức Tư pháp- Hộ tịch xã tham gia Ban chấp hành Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2011- 2015; quy hoạch công chức Tư pháp - Hộ tịch xã vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo nguồn kế cần cho giai đoạn tiếp theo; chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên ở các thôn bản trong xã, tăng cường củng cố và kiện toàn Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ tuyên truyền  viên pháp luật cấp xã, phối hợp Mặt trận tổ quốc cùng các ban, ngành đoàn thể trong xã tổ chức tốt công tác truyên truyền giáo dục pháp luật trong các hội, đoàn thể quần chúng nhân dân, khẳng định vị trí của công tác Tư pháp - Hộ tich cơ sở trong việc phát triển - kinh tế -xã hội trên địa bàn xã.
2.2.3. Hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã huyện Đan Phượng
Kết quả thống kê cho thấy, việc tổ chức thực hiện đăng ký hộ tịch trên địa bàn các xã thuộc huyện Đan Phượng từ 2005 đến nay như sau:
-Tổ chức đăng ký hộ tịch từ năm 2005 đến năm 2010
* Năm 2005
+ Đăng ký khai sinh: 2.797( Nam1.574, Nữ 1.223) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 2.284
Quá hạn:513
+Đăng ký lại việc sinh: 150 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 603( Nam 384, Nữ: 219) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 575
Quá hạn: 28
+Đăng ký kết hôn: 1.282 đôi
+Nuôi con nuôi: 06 trường hợp
+Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 0 trường hợp
+ Cải chính : 0 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
*Năm 2006:
+ Đăng ký khai sinh: 3.119 ( Nam1.649, Nữ 1.470) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 2.284
Quá hạn: 835
+ Đăng ký lại việc sinh: 177 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 602( Nam 322, Nữ:280) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 573
Quá hạn: 29
+ Đăng ký kết hôn: 1.206 đôi
+ Nuôi con nuôi: 09 trường hợp
+ Nhận cha, mẹ , con : 07 trường hợp
+ Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 0 trường hợp
+ Cải chính : 13 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
*Năm 2007:
+ Đăng ký khai sinh: 3.848( Nam 2.066, Nữ 1.782) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 3.165
Quá hạn: 683
+ Đăng ký lại việc sinh: 446 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 608 ( Nam 325, Nữ:283) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 582
Quá hạn: 26
+ Đăng ký kết hôn: 1.184 đôi
+ Nuôi con nuôi: 08 trường hợp
+ Nhận, cha, mẹ con : 08 trường hợp
+ Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 08 trường hợp
+ Cải chính : 27 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
*Năm 2008:
+ Đăng ký khai sinh: 3.073( Nam 1.638, Nữ 1.435) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 2.778
Quá hạn: 295
+ Đăng ký lại việc sinh: 525 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 677( Nam 378, Nữ:299) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 651
Quá hạn: 26
+ Đăng ký kết hôn: 1.447 đôi
+ Nuôi con nuôi: 11 trường hợp
+ Nhận cha, mẹ, con : 13 trường hợp
+ Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 10 trường hợp
+ Cải chính : 80 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
* Năm 2009:
+ Đăng ký khai sinh: 3.412( Nam1.811, Nữ 1.601) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 3.227
Quá hạn: 185
+ Đăng ký lại việc sinh: 353 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 641( Nam 349, Nữ:292) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 585
Quá hạn: 56
+ Đăng ký kết hôn: 1.526 đôi
+ Nuôi con nuôi: 09 trường hợp
+ Nhận cha, mẹ, con : 11 trường hợp
+ Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 10 trường hợp
+ Cải chính : 95 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
*Năm 2010:
+ Đăng ký khai sinh: 3.891( Nam 2.071, Nữ 1.820) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 3.693
Quá hạn: 198
+ Đăng ký lại việc sinh: 497 trường hợp
+ Đăng ký khai tử: 897( Nam 508, Nữ:389) trong đó;
Đăng ký đúng hạn: 861
Quá hạn:36
+ Đăng ký kết hôn: 1.518 đôi
+ Nuôi con nuôi: 13 trường hợp
+ Nhận cha, mẹ, con : 05 trường hợp
+ Thay đổi, họ tên, chữ đệm : 04 trường hợp
+ Cải chính : 104 trường hợp
+ Xác định lại dân tộc: 0 trường hợp
2.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch trên địa bàn cấp xã
Huyện có 16 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 15 xã. đến năm 2010, dân số của huyện khoảng 148.633 người, mật độ dân số 1.870 người/km2.
Đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch 16 xã, thị trấn có 04 đồng chí cử nhân Luật, 13 đồng chí có bằng trung cấp Luật, còn lại có bằng Đại học và trung cấp khác, đến nay trên địa bàn huyện có 04 xã bố trí 02 công chức Tư pháp - hộ tịch gồm Thị Trấn Phùng, Thượng Mỗ, Phương Đình, Liên Trung, có 01 xã Liên Hà hiện nay chưa bố trí được công chức hộ tịch hiện đồng chí PCT.uỷ ban nhân dân đang kiệm nhiệm từ tháng 7/2010 đến nay, 01 đồng chí ở xã Đan Phượng đang hợp đồng chờ thi tuyển vào cuối năm 2011,
Nhìn chung đội ngũ công chức Tư pháp- hộ tịch cơ bản ổn định, được đạo tạo về chuyên môn, yêu nghề có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn tu dưỡng rèn luyện, hiện có 7/16 đồng chí đang theo học Đại học tại chức luật và học văn bằng hai.
2.2.5. Giám sát, kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện quản lý hộ tịch trên địa bàn cấp xã
Đây là một nội dung quan trọng đã được cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sát sao, bằng văn bản cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các xã, thị trấn nhằm phát hiện những thiếu sót trong quản lý nhà nước về hộ tịch ở cơ sở, từ đó để nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu ở chính quyền các xã, thị trấn nói chung của công chức tư pháp- hộ tịch nói riêng trong thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền do vậy những năm qua công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng đều được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật không có đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tư pháp hộ tịch.
2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ
2.3.1. Những ưu điểm
Thứ nhất, ưu điểm nổi lên trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã là hầu hết uỷ ban nhân dân các xã đã quan tâm lãnh đạo công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
Cơ sở vật c...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#716661 Bạn download tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#718054
angelic3110 đã viết:mods cho mình link down miễn phí được hem vậy Thank nhìu


Link download ở phía trên, cậu xin gì nữa?
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement