Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By de_con
#706741

Download miễn phí Luận văn Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên THCS áp dụng thí điểm tại thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

 
 
MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Câu hỏi nghiên cứu
IV. Phương pháp nghiên cứu
V. Đối tượng nghiên cứu
VI. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
VII. Thời gian nghiên cứu
VIII. Cấu trúc của luận văn
Chương 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Các quan niệm về chất lượng giáo dục
1.2. Đánh giá chất lượng giá giảng dạy
1.3. Đề xuất các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy cho giáo viênTHCS
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung các tiêu chí và xây dựng các chỉ số cho mỗi tiêu chí
2.2. Phương pháp thu thập thông tin về đánh giá chất lượng giảng dạy
2.3. Qui trình thu thập số liệu
Chương 3: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
3.1. Số liệu tiến hành điều tra
3.2. Kết quả số lượng giáo viên điều tra sau khi xử lý thô
3.3. Phân tích số liệu điều tra
KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 Để tải bản DOC Đầy Đủ xin Trả lời bài viết này, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung:

kiến người học,
xu thế những năm gần đây trên thế giới là xây dựng một số chuẩn chuyên
nghiệp cho người thầy, gọi là chuẩn nghề giáo viên, góp phần làm cho dạy
học trở thành một nghề chuyên nghiệp cũng như định hướng cho người thầy
rèn luyện phấn đấu, cho các cấp quản lý công cụ đánh giá phân loại, từ đó có
kế hoạch sử dụng và bồi dưỡng người thầy một cách hợp lý và hiệu quả.
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (theo cấp học) là những yêu cầu cơ bản
về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đối với giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo
dục của một cấp học. Những yêu cầu này làm cơ sở để thiết kế “thước đo” với
các thang bậc nhất định để áp vào năng lực giáo viên, xem năng lực giáo viên
ở nấc thang nào.
39
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
Những yêu cầu cơ bản đối với người dạy được thể hiện trên 3 mặt: Tư
tưởng, đạo đức; kiến thức, kỹ năng sư phạm; kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Do
yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục, đòi hỏi phải “chuẩn hoá” giáo viên ở
mỗi cấp học, tức là phải thể chế hoá yêu cầu đó thành “chuẩn nghề nghiệp”.
Ba mặt tư tưởng, đạo đức; kiến thức, kỹ năng chuyên môn; và kiến
thức, kỹ năng sư phạm của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên được cụ thể thành
các yêu cầu, mỗi yêu cầu lại được cụ thể thành các câu hỏi/item21 và mỗi câu
hỏi lại được cụ thể hoá thành các minh chứng có thể xác định được trong thực
tế (“đo đếm” hay quan sát được). Các minh chứng ở mỗi câu hỏi có “độ
khó” khác nhau và phản ánh mức độ đạt được tiêu chí đó.
Các yêu cầu thể hiện đối với giáo viên được lựa chọn, sắp xếp có tính
đến vị trí, vai trò của người giáo viên ở mỗi cấp học, nhằm trả lời cho các câu
hỏi họ là ai và mối quan hệ họ phải xử lý hàng ngày. Để trả lời cho câu hỏi họ
là ai? Các yêu cầu thường xoay quanh các chủ đề: Chuyên gia về lĩnh vực
chuyên môn được giảng dạy, nhà sư phạm, nhà giáo dục (theo nghĩa hẹp),
người anh/ người mẹ hiền, người tổ chức, người hoạt động chính trị - xã hội,
người nghiên cứu, nhà cải cách. Các mối quan hệ hàng ngày mà người giáo
viên phải xử lý trong công tác bao gồm quan hệ với người học, quan hệ với
phụ huynh học sinh, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với nhà trường, quan
hệ với chính quyền và các tổ chức kinh tế - xã hội.
- Đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp nhằm các mục đích sau:
+ Tạo cơ sở thống nhất giữa các cấp học trong việc đánh giá năng lực
nghề nghiệp của giáo viên theo cùng một cách tiếp cận và các công cụ được
sử dụng;
+ Kết quả đánh giá giáo viên theo Chuẩn là căn cứ quan trọng nhất để
các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi
dưỡng, tuyển chọn và sử dụng giáo viên;
40
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
+ Trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ
sở giáo dục khác xây dựng lại chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;
+ Căn cứ vào Chuẩn nghề nghiệp, giáo viên tự đánh giá và có kế
hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
Ngoài các phương pháp đánh giá nêu trên, các phương pháp đánh giá/
phân loại truyền thống về người dạy như:
+ Bình xét thi đua hàng năm hay phân loại người dạy theo nhận xét
chung về chất lượng giảng dạy (giỏi, khá, đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu);
+ Các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp cũng còn giá trị nhất định
trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Tuy nhiên những thử nghiệm mang tính đột phá về quan niệm và
cách như áp dụng chuẩn trong đánh giá giáo viên, điều tra ý kiến
người học về chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của người dạy đã
làm phong phú và đổi mới thực sự phương pháp đánh giá. Phương pháp đánh
giá giáo viên theo Chuẩn đã sử dụng các công cụ đo lường được thiết kế theo
một quy trình chuẩn mực và thu thập nhiều nguồn thông tin nên kết quả đánh
giá khá phong phú và có độ tin cậy. Dưới đây sẽ trình bày về quy trình và
công cụ đánh giá người dạy thông qua việc áp dụng Chuẩn nghề nghiệp.
c. Quy trình và công cụ của phương pháp đánh giá giáo viên theo chuẩn,
quy trình thiết kế công cụ đo lường theo chuẩn nghề nghiệp
Cũng như thiết kế bất cứ các công cụ đo lường nào, việc thiết kế các
công cụ đo lường theo Chuẩn cũng gồm 3 giai đoạn cơ bản: Khái niệm hoá,
thao tác hóa khái niệm và hiệu lực hoá các item/ câu hỏi.
Dựa trên hệ thống các yêu cầu về chất lượng giáo viên, tiếp tục mở
rộng, cụ thể hoá hơn nữa các yêu cầu. Đây chính là quá trình phát triển các
thủ tục nghiên cứu cụ thể để chuyển những yêu cầu đã được định nghĩa thành
những cấu trúc với những nội dung, những hoạt động cụ thể có thể xây dựng
41
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
thành 64 item của 14 yêu cầu trong chuẩn nghề nghiệp.
Các item (câu hỏi) được đưa ra làm thành một mẫu đủ lớn bao quát
hết các yêu cầu cần đo theo chuẩn. Sau đánh giá thử nghiệm trên một số đối
tượng nhất định đủ cỡ loại, những thông tin phản hồi có được sẽ cho kết luận
bộ câu hỏi này đã thích hợp hay cần tiếp tục điều chỉnh.
d. Bộ câu hỏi/item đánh giá giáo viên mọi cấp học
Cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng nhà giáo 2005, các chuyên gia
Viện CL& CTGD đã nhất trí lựa chọn qua hai vòng và đưa ra một bộ câu hỏi
lõi có tính chất dùng chung (hướng dẫn) cho việc xây dựng bộ câu hỏi đánh
giá giáo viên ở mọi cấp học. Các câu hỏi có tính chất hướng dẫn cho các
chuyên gia ở mỗi cấp học xây dựng bộ câu hỏi đo lường chất lượng giáo viên
[3], bao gồm:
- Chấp hành luật pháp nhà nước, chủ trương, chính sách của Đảng và
quy định của ngành;
- Yêu nghề và tận tuỵ với nghề;
- Hoàn thành các công việc được giao;
- Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nhằm đổi mới
dạy học;
- Tôn trọng học sinh, không phân biệt đối xử hay trù dập học sinh;
- Xây dựng và duy trì việc tiếp xúc gặp gỡ thân mật và chính thức với
cha mẹ/người đỡ đầu của học sinh;
- Xây dựng và duy trì việc tiếp xúc gặp gỡ thân mật, gần gũi với học sinh;
- Có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh;
- Có kiến thức chuyên sâu cần thiết để dạy các môn học được phân
công giảng dạy;
- Có kiến thức cần thiết để dạy được các chuyên đề tự chọn (nâng cao)
hay các chuyên đề chuyên sâu trong chương trình môn học được phân công
42
giảng dạy;
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
For evaluation only.
- Hiểu được các chủ trương, chính sách lớn của ngành và vận dụng
trong dạy học/giáo dục;
- Có kiến thức về nội dung chương trình, SGK mới (hay tự nghiên
cứu, bổ sung và hiện đại hoá nội dung chương trình môn học - GD nghề
nghiệp và GDDH);
- Có hiểu biết về những phương pháp dạy học nhằm tăng tích cực của
người học;
- Có hiểu biết về tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement