Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tearsnuna
#704754 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TRANG BÌA PHỤ
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii
DANH MỤC CÁC VÍ DỤ MINH HỌA viii
LỜI MỞ ĐẦU ix
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG
CHỨNG TỪ VÀ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1
1.1. cách tín dụng chứng từ - cách thanh toán chủ
yếu được áp dụng hiện nay 1
1.1.1. Khái niệm cách tín dụng chứng từ 1
1.1.2. Đặc trưng của cách tín dụng chứng từ 2
1.1.3. Các văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh cách TDCT 3
1.1.3.1. UCP 3
1.1.3.2. Các văn bản pháp lý quốc tế khác 4
1.1.3.3. Mối quan hệ giữa các vănbản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam 5
1.2. Khái niệm rủi ro 6
1.2.1. Rủi ro là gì? 6
1.2.2. Phân loại rủi ro 7
1.3. Tín dụng chứng từ – một phươngthức thanh toán quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro 8
1.3.1. Khái niệm rủi ro trong thanh toán quốc tế 8
1.3.2. Các loại rủi ro trong thanh toán L/C 9
1.3.2.1. Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ 9
1.3.2.2. Các loại rủi ro trong thanh toán L/C 10
1.3.3. Bài học kinh nghiệm từ những rủi ro trong thanh toán theo
cách TDCT của các NHTM trên thế giới 19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH
TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM 22
2.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế của NHNo & PTNT Việt Nam 22
2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Việt Nam 22
2.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo & PTNT Việt Nam 23
2.1.2.1. Tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNo 23
2.1.2.2. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế của NHNo & PTNT Việt Nam trong thời gian qua 24
2.2. Thực trạng rủi ro trong thanh toán theo cách TDCT tại NHNo & PTNT Việt Nam 30
2.2.1. Các rủi ro mang tính chất vĩ mô 32
2.2.1.1. Rủi ro chính trị, pháp lý 32
2.2.1.2. Rủi ro hối đoái 34
2.2.2. Các rủi ro trực tiếp 35
2.2.2.1. Rủi ro khi NHNo là ngân hàng phát hành 35
2.2.2.2. Rủi ro khi NHNo là ngân hàng thông báo 46
2.2.2.3. Rủi ro khi NHNo là ngân hàng chiết khấu/thương lượng 50
2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong thanh toán bằng L/C tại NHNo & PTNT Việt Nam
2.3.1. Nguyên nhân khách quan 52
2.3.1.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng của NHNo 52
2.3.1.2 Nguyên nhân từ thực trạng nền kinh tế 53
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan của NHNo 54
2.3.2.1. Trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng còn thấp 54
2.3.2.2. Thực trạng tài chính yếu kém 54
2.3.2.3. Trình độ công nghệ ngân hàng còn thấp 55
2.3.2.4. Vướng mắc trong quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C 55
2.3.2.5. Trình độ vận dụng UCP của NHNo còn thấp 56
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM 58
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của NHNo & PTNT Việt Nam 58
3.1.1. Xu hướng phát triển của việc sử dụng cách thanh toán tín dụng chứng từ 58
3.1.1.1. cách tín dụng chứng từ vẫn là cách thanh toán quan trọng trong thương mạiquốc tế tại Việt Nam 58
3.1.1.2. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đa dạng hóa phương
thức tín dụng chứng từ đáp ứng yêu cầu hội nhập 59
3.1.1.3. Sự ra đời của UCP600 59
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại NHNo đến 2010 60
3.1.2.1 Chiến lược phát triển của NHNo & PTNT VN đến 2010 60
3.1.2.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo
cách tín dụng chứng từ tại NHNo & PTNT VN
3.2. Các giải pháp phòng ngừa và hạnchế rủi ro trong thanh toán
quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại NHNo & PTNT Việt Nam 62
3.2.1. Những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong nội bộ NHNo & PTNT Việt Nam 63
3.2.1.1. Mục tiêu 63
3.2.1.2. Nội dung 63
3.2.2. Một số kiến nghị 76
3.2.2.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 76
3.2.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 77
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80
KẾT LUẬN xv
TÀI LIỆU THAM KHẢO xvii
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
[—\
1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, thương mại quốc tế đã trở thành một bộ phận không thể thiếu
đối với mỗi quốc gia. Mở rộng thương mại không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lợi
nhuận, phát huy lợi thế so sánh mà còn là cách tốt nhất để đẩy nhanh tốc độ
phát triển kinh tế. Thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong
những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đã mở rộng
quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước công
nghiệp phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước trong khối Liên minh châu
Aâu – EU. Mở rộng quan hệ buôn bán với các nước đồng nghĩa với việc phải
chấp nhận các luật chơi chung, trong đó có việc phải tuân thủ các quy định chặt
chẽ của các cách thanh toán trong thương mại quốc tế.
Trong quá trình phát triển đó, thanh toán quốc tế là một dịch vụ ngày
càng trở nên quan trọng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, nó là một
mắt xích quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát
triển; đồng thời nó còn hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp phát triển. Thanh toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng
thương mại quốc tế, nhưng thương mại quốc tế có tồn tại và phát triển còn phụ
thuộc vào khâu thanh toán có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính xác được hay
không.Vì vậy, trong nhiều năm qua các ngân hàng thương mại nói chung và
NHNo & PTNT Việt Nam nói riêng đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt
động thanh toán quốc tế, đa dạng hóa các cách thanh toán như chuyển
tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, … Trong đó, cách thanh toán quốc tế
bằng tín dụng chứng từ là một nghiệp vụ cơ bản, phục vụ đắc lực cho hoạt độâng
kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Do phương
thức thanh toán này có nhiều ưu việt nên nhu cầu sử dụng rất cao (chiếm khoảng
65%) và có xu hướng ngày càng phát triển, là nguồn thu tiềm năng của ngân
hàng.
Tuy nhiên, tín dụng chứng từ không phải là một nghiệp vụ đơn giản, nó
đòi hỏi phải được đầu tư thích đáng về nghiệp vụ và công nghệ. Thực tế cho
thấy, tín dụng chứng từ vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây thiệt hại về tài chính
và uy tín không chỉ cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu mà cho cả
ngân hàng.
NHNo & PTNT Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại hàng
đầu, với mạng lưới rộng lớn gần 2000 chi nhánh trên cả nước, đây là điều kiện
tốt để giúp hoạt động thanh toán quốc tế phát triển. Qua hơn 10 năm tham gia
hoạt động thanh toán quốc tế, bên cạnh những thành quả, việc vận dụng phương
thức thanh toán tín dụng chứng từ cũng đã và đang gặp một số khó khăn, đặc
biệt là vấn đề rủi ro – một vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng
không chỉ về tài sản, vật chất mà cả uy tín không chỉ ở phạm vi trong nước mà
còn cả quốc tế. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán
quốc tế bằng cách tín dụng chứng từ là một việc làm cần thiết mà các
ngân hàng thương mại nói chung và NHNo & PTNT Việt Nam nói riêng, cũng
như các doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng và quan tâm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011831 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement