Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tanganngoc
#698656 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu 1
Phần nội dung
Khái quát về Quốc hội 1
Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội 2
Quy định của Pháp luật về cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội 2
Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 1992 cho tới
nay. 3
Phương hướng và giải pháp đổi mới 5
Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức 5
Phương hướng và giải pháp đổi mới hình thức hoạt động 7
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kì họp Quốc hội 8
Kết luận 9
Mục lục


Trang

Lời mở đầu 1

Phần nội dung

Khái quát về Quốc hội 1

Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội 2

Quy định của Pháp luật về cơ cấu tổ chức và cách hoạt
động của Quốc hội 2

Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội
theo Hiến pháp 1992 cho tới nay. 3

Phương hướng và giải pháp đổi mới 5

Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức 5

Phương hướng và giải pháp đổi mới hình thức hoạt động 7

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kì họp Quốc hội 8

Kết luận 9

Lời mở đầu
Trước sự thay đổi của nền tảng kinh tế xã hội, những thiết chế kiến trúc thượng tầng trong đó có Nhà nước và pháp luật cũng cần thay đổi theo. Ý thức sâu sắc về vấn đề này, Hội nghị lần thứ VII BCH Trung ương Đảng khóa VIII đã đặt ra vấn đề sửa đổi một số quy định của Hiến pháp 1992 về tổ chức bộ máy nhà nước. Nghị quyết Quốc hội khóa X, kỳ họp khóa VI về chương trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh năm 2001 đã yêu cầu các cơ quan hữu quan nghiên cứu chuẩn bị đề án sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992. Đáp ứng yêu cầu đó bài viết này xin được trình bày một số vấn đề để đổi mới hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hôi trong giai đoạn hiên nay.

I. Khái quát về Quốc hội nước ta.
Ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào, Quốc dân đại hội đã triệu tập gồm có 60 đại biểu của các tổ chức đoàn thể cách mạng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, lập ra Uỷ ban dân tộc giải phóng trung ương tức Chính phủ lâm thời. Vì vậy Quốc dân đại hội được coi là tiền thân của Quốc hội nước ta. Ngày 8 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 14 mở cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước để bầu Quốc dân đại hội. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, trước nguy cơ mất nước nhưng ngày 06 tháng 01 năm 1946 nhân dân ta trong cả nước đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử tự do thắng lợi, bầu ra Quốc hội nước đó - Quốc hội đầu tiên nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khoá I của nước ta.
Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Theo hiến pháp 1992 ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân (Điều 2). Nhưng nhân dân không thể trực tiếp, thường xuyên sử dụng quyền lực nhà nước nên phải bầu ra các cơ quan đại biểu để thay mặt mình sử dụng quyền lực nhà nước. Vì vậy các cơ quan này được gọi là cơ quan quyền lực nhà nước. Ở nước ta, các cơ quan này bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nên Quốc hội có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước.
Để thực hiện tốt chức năng và vai trò của Quốc hội cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong thời đại hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi đổi mới về cơ cấu tổ chức cũng như cách hoạt động của Quốc hội là một vấn đề hết sức quan trọng và thiết yếu.
II. Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội.
1. Quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội.
a.Về cơ cấu tổ chức:
Ở Việt Nam, Quốc hội được tổ chức theo cơ cấu một viện. Việc lựa chọn này nhằm mục đích bảo đảm để Quốc hội là nơi tập trung, thống nhất ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tính thực quyền. Quốc hội nước ta được xác định là mô hình Quốc hội tập quyền. Về cơ cấu đại biểu Quốc hội thì số đại biểu Quốc hội được tính trên cơ sở dân số của cả nước và được chia theo các đơn vị hành chính.
Về ban lãnh đạo, theo Hiến pháp 1992 thì Ủy ban thường vụ Quốc hội là ban lãnh đạo của Quốc hội.
Về các cơ quan khác của Quốc hội cũng như các nước, Quốc hội nước ta thành lập ra các Ủy ban để giúp Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực hoạt động cụ thể.
b. Về cách hoạt động:
Quốc hội nước ta hoạt động chủ yếu thông qua các hình thức sau:
- Kỳ họp và các phiên họp Quốc hội.
- Hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
- Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội.
- Hoạt động của văn phòng Quốc hội.
- Hoạt động của các đại biểu Quốc hội.
2. Thực trạng cơ cấu tổ chức và cách hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 1992 cho tới nay- Những đổi mới và tồn tại.
a. Những đổi mới và tồn tại về cơ cấu tổ chức Quốc hội:
Hiến pháp 1992 quy định rõ ràng hơn về nhiệm vụ, quyền hạn, đề cao vai trò của đại biểu Quốc hội nhằm nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung. Đối với các cơ quan khác của Quốc hội, Hiến pháp 1992 cơ bản vẫn giữ nguyên quy định về việc thành lập Hội đồng dân tộc và các Ủy ban Quốc hội và các cơ quan. Nhìn chung không có gì thay đổi lớn so với Hiến pháp 1980.
- Hiến pháp 1992 đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực với chế định chủ tịch nước.
- Hiến pháp 1992 chú ý tăng cường các chuyên gia pháp luật, kinh tế phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong cơ cấu đại biểu Quốc hội.
b. Những đổi mới và tồn tại về cách hoạt động của Quốc hội:
- Hoạt động lập pháp của Quốc hội sôi nổi và chất lượng hơn. Quốc hội ban hành kịp thời các đạo luật tạo hành lang pháp lý để thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường.
- Quy trình xây dựng pháp luật được quan tâm, cải tiến. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và các ngành, các cấp được coi trọng và từng bước đổi mới.
Tuy nhiên chương trình pháp luật của Quốc hội được xây dựng chậm, tính khả thi chưa cao, hoạt động lập pháp còn bị động.
- Về hoạt động giám sát tối cao đã tích cực cải tiến nhưng còn nhiều hạn chế như nội dung giám sát chưa bao quát, cách thực hiện, chức năng giám sát chưa đáng kể...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040522 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement