Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Marciano
#687725 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 2
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Kết cấu của đề tài 3
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG
PHÁP LUẬT VIỆT NAM 4
1.1. Những khái niệm cơ bản về bình đẳng giới 4
1.1.1. Khái niệm giới và đặc điểm của giới 4
1.1.2. Khái niệm giới tính và đặc điểm của giới tính 6
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm bình đẳng giới 7
1.1.4. Một số khái niệm khác 10
1.2. Sự hình thành và phát triển của pháp luật bình đẳng giới ở Việt Nam 12
1.2.1. Giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945 12
1.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1954 13
1.2.3. Giai đoạn từ 1954 đến 1975 14
1.2.4. Giai đoạn từ 1975 đến nay 15
1.3. Sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về bình đẳng giới 19
1.3.1. Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới 19
1.3.2. Những nội dung cơ bản về bình đẳng giới 26
1.3.3. Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới 30
1.3.4. Trách nhiệm thực hiện bảo đảm bình đẳng giới 36
Chương 2. THỰC TRẠNG THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 38
2.1. Thực trạng xây dựng pháp luật đảm bảo bình đẳng giới 38
2.1.1. Trong lĩnh vực lao động- việc làm 40

2.1.2. Trong lĩnh vực gia đình 42
2.2. Thực trạng áp dụng Luật bình đẳng giới ở Việt Nam trong lĩnh vực lao động và việc làm 43
2.2.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động
việc làm 43
2.2.2. Những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Bình đẳng giới
trong lĩnh vực lao động- việc làm 45
2.3. Thực trạng áp dụng Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình 53
2.3.1. Đánh giá khái quát bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình 53
2.3.2. Những bất cập và hạn chế trong thực tiễn áp dụng
Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình 54
2.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật Bình đẳng giới 65
2.4.1. Giải pháp định hướng chung 65
2.4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật 65
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời gian gần đây vấn đề bình đẳng giới đang được cả cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Bởi vì thực tế tình trạng bất bình đẳng giới đã và đang diễn ra phổ biến, đây là một trong những nguyên nhân hạn chế quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Bất bình đẳng giới cũng là nguyên nhân làm tăng đói nghèo, cản trở việc chăm sóc sức khỏe dân cư, hạn chế các cơ hội tăng thu nhập và gây nên hàng loạt tổn thất khác cho xã hội. Những nước tích cực thúc đẩy bình đẳng giới thường đạt được tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao và phát triển bền vững hơn. Theo Báo cáo đánh giá tình hình giới ở Việt Nam, tháng 12/2006 của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Vụ phát triển quốc tế Anh (DFID) và cơ quan phát triển quốc tế Canađa thì “Việt nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, là một trong những nước nước tiến bộ hàng đầu về bình đẳng giới, là quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất về xóa bỏ khoảng cách giới trong 20 năm qua ở khu vực Đông Á [20, 61]. Tuy nhiên không phải vì những thành tựu đó mà Việt Nam đã đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực sự. Thực tế cho thấy thực trạng bất bình đẳng giới, khoảng cách giới, phân biệt đối xử về giới ở Việt Nam vẫn đang tồn tại trong đời sống xã hội, tiêu biểu như: định kiến giới, bạo lực gia đình, bất bình đẳng về vị trí, vai trò của phụ nữ so với nam giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về mặt pháp lí, thực chất vấn đề bình đẳng giới được qui định rải rác trong nhiều văn bản khác nhau nhưng chưa tập trung, thống nhất. Hay nói cách khác, chưa có văn bản luật điều chỉnh riêng. Để khắc phục những tình trạng trên, ngoài những văn bản pháp luật liên quan thì Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Đây là cơ sở pháp lý để xử lý các vi phạm pháp luật bình đẳng giới. Đồng thời khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy vậy để đạt được mục tiêu bình đẳng giới còn là một quá trình dài và khó khăn, do nhận thức của người dân về vấn đề này còn nhiều hạn chế, quá trình thi hành còn nhiều khó khăn, bất cập. Thêm vào đó Luật Bình đẳng giới còn thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành khiến việc áp dụng pháp luật khó đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định về bình đẳng giới không chỉ là yêu cầu của các nhà nghiên cứu khoa học mà còn là nhu cầu thiết thực của từng công dân trong xã hội. Chính vì lý do đó nên tác giả đã nghiên cứu và chọn đề tài: “ Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu khóa luận cho mình. Với đề tài này tác giả muốn được góp một phần công sức nhỏ bé vào việc xây dựng pháp luật về bình đẳng giới và hi vọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về bình đẳng giới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
Đề tài góp phần làm rõ các vấn đề lí luận và thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam. Đặc biệt là trong hai lĩnh vực là lao động- việc làm và gia đình.
Đề tài nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật bình đẳng giới. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Bình đẳng giới có nghĩa là phụ nữ và nam giới có vị trí như nhau và có cơ hội như nhau để làm việc và phát triển. Nói bình đẳng giới không có nghĩa là chỉ đấu tranh quyền lợi cho phụ nữ mà là đấu tranh cho sự bình đẳng của cả hai giới. Nhưng trong thời đại ngày nay, nhìn chung sự bất bình đẳng xảy ra đối với phụ nữ là đa số nên đề tài chỉ tập trung đề cập đến vấn đề bình đẳng cho phụ nữ là chủ yếu. Đồng thời do thời gian hạn chế và pháp luật bình đẳng giới còn là lĩnh vực mới mẻ với nhiều nội dung ở tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Vì vậy ở đề tài này tác giả không đi sâu nghiên cứu hết tất cả các lĩnh vực mà chỉ giới hạn ở hai lĩnh vực: Lao động- việc làm và gia đình.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu đề tài này được dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, kết hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng và thi hành pháp luật bình đẳng giới. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh giữa lí luận và thực tiễn nhằm làm rõ các qui định của pháp luật về bình đẳng giới. Các phương pháp này giúp cho việc nghiên cứu đề tài được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau, từ đó hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có hai có chương:
 Chương 1. Một số vấn đề lí luận về Bình đẳng giới
 Chương 2. Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015315 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement