Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Covey
#686943

Download Tiểu luận Nguyên tắc bầu cử trực tiếp, yêu cầu và thực tiễn miễn phí


Hiến pháp và pháp luật về bầu cử hiện hành ở nước ta đều quán triệt nguyên tắc bầu cử trực tiếp. Cùng với nguyên tắc bỏ phiếu kín, nguyên tắc bầu cử trực tiếp đảm bảo về mặt pháp lý để thể hiện được tính dân chủ trong chuyện thành lập ra các cơ quan nhà nước quan trọng như: Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Cử tri được tự do biểu lộ ý chí của mình trong chuyện bầu ra các cơ quan thay mặt của nhân dân.

Tóm tắt nội dung:


I. Đặt vấn đề:
Bầu cử là một hoạt động xã hội của con người. Muốn cho cuộc bầu cử diễn ra một cách thắng lợi cũng như để đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách dân chủ cần tiến hành theo nhiều nguyên tắc. Có những nguyên tắc mang tính chất của mọi hoạt động xã hội nhưng trong đó cũng không ít những nguyên tắc mang tính đặc thù của hoạt động bầu cử. Đó là nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các nguyên tắc đó thống nhất với nhau, mỗi nguyên tắc đều mang lại cho công dân những quyền nhất định, giúp họ có thể thực hiện quyền bầu cử của mình một cách thuận lợi, đảm bảo cho cuộc bầu cử khách quan, dân chủ, thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của cử tri lựa chọn đại biểu. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và ở Việt Nam nói riêng, nguyên tắc bầu cử trực tiếp là một nguyên tắc vô cùng quan trọng. Nhờ có nguyên tắc này mà mọi công dân có quyền trực tiếp thể hiện ý chí của mình để bầu nên những đại biểu xứng đáng thay mặt cho mình. Dưới đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về:
“ Nguyên tắc bầu cử trực tiếp_ Yêu cầu và thực tiễn”.

II.Giải quyết vấn đề:
1. Những yêu cầu về nguyên tắc bầu cử trực tiếp
Trong quá trình bầu cử mỗi công dân được tự do thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình. Mục đích của sự thể hiện ý chí nguyện vọng này là bầu được những người xứng đáng cho mình vào Quốc hội hay Hội đồng nhân dân. Nếu sự thể hiện ý chí nguyện vọng này được tiến hành trực tiếp, tức là cử tri trực tiếp bầu ra người thay mặt cho mình vào cơ quan dân cử thì điều này cũng có nghĩa là cuộc bầu cử đó được tiến hành theo nguyên tắc bầu cử trực tiếp.
Nội dung của nguyên tắc bầu cử trực tiếp là cử tri tín nhiệm người nào thì trực tiếp bỏ phiếu cho người ấy làm đại biểu Quốc hôi hay đại biểu Hội đồng nhân dân mà không thông qua người nào hay cấp nào khác
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp nhằm mục đích để cử tri trực tiếp lực chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực Nhà nước bằng là phiếu của mình mà không phải thông qua bất kì một khâu trung gian nào. Cùng với các nguyên tắc khác, nguyên tắc này là điều kiện cần thiết để đảm bảo tính khách quan cho một cuộc bầu cử.
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp được đảm bảo thực hiện bằng nhiều quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hôi, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và những văn bản dưới luật khác. Để công dân có điều kiện tham gia bầu cử đầy đủ, pháp luật bầu cử nước ta quy định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là ngày chủ nhật, củ tri phải tự mình đi bầu không được nhờ người khác bầu thay, không được bầu bằng cách gửi thư, …
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp còn được đảm bảo bằng các quy định pháp luật để cử tri được trực tiếp ứng cử, đề cử, kiểm tra danh sách những người ứng cử, khiếu nại về nhưng sai lầm thiếu sót trong danh sách những người ứng cử, … Đây là những yếu tố cần để có một cuộc bầu cử dân chủ, rộng rãi, thực sự là ngày hội của nhân dân
Trái với nguyên tắc bầu cử trực tiếp là nguyên tắc bầu cử gián tiếp. Theo nguyên tắc này, cử tri không trực tiếp bầu ra người thay mặt cho mình mà bầu thành viên của tuyển cử đoàn, sau đó tuyển cử đoàn sẽ bầu ra cơ quan dân cử hay chức danh Nhà nước ( bầu cử tổng thống, thượng nghi viện ở Mỹ, Ấn Độ, Marốc, …)
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp là một trong những nguyên tắc xuyên suốt của pháp luật bầu cử Việt Nam ngay từ ngày đầu dành được độc lập. Ở đây cử tri tín nhiệm ứng cử viên nào thì trực tiếp bỏ phiếu cho người đó mà không thông qua người nào hay cấp nào khác. “Cử tri phỉ thân hành đi bầu, không được uỷ quyền cũng không được bầu bằng cách gửi thư” (Điều 29 Sắc luật 004/SLT)
Để đảm bảo thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp đã được ghi trong Hiến pháp, ngay từ những năm đầu xây dựng đất nước, các Luật về bầu cử và các văn bản dưới luật quy định những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện. Theo quy định của Điều 30 Sắc luật 004/SLT thì “Cử tri không biết chữ hay vì tàn tật không thể tự mình viết phiếu được, có thể tuỳ chọn người viết hộ, nhưng phải tự tay mình bỏ phiếu. Chỉ trong trường hợp không thể tự mình bỏ phiếu được, cử tri có thể chọn người bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, nhưng cử tri ấy phải thấy tận mắt lá phiếu của mình được bỏ vào hòm phiếu”.
Sắc luật 004/ SLT cũng quy định ngày bỏ phiếu là ngày chủ nhật hay ngày lễ và được ấn định trước hai tháng để tạo điều kiện cho tất cả các cử tri đi bỏ phiếu một cách đầy đủ. Các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thường xuyên thông báo danh sách tiểu sử những người ứng cử tạo cho cử tri có trách nhiệm và có sự lựa chọn khách quan, dân chủ và đúng luật.
Và cho đến nay, nguyên tắc bầu cử trực tiếp vẫn là một nguyên tắc quan trọng, được duy trì và không ngừng được củng cố, đổi mới cho phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nướcLink download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement