Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By be.always
#686850 Download Luận văn Tội trộm cắp tài sản theo quy định của luật hình sự Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ đẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN . 2
1.1. Khái niệm tội trộm cắp tài sản. 2
1.2. đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện của tội trộm cắp tài sản . 2
1.2.1. đặc điểm của tội trộm cắp tài sản . 2
1.2.2. Nguyên nhân, điều kiện của tội trộm cắp tài sản. 5
1.3. cách, thủ đoạn hoạt động của tội trộm cắp tài sản . 7
1.4. Lịch sử phát triển của luật hình sự Việt Nam quy định về tội trộm cắp tài sản . 9
1.4.1. Giai đọan từ nguồn gốc đến nhà Trần . 9
1.4.2. Giai đoạn từ thời kỳ nhà Hồ đến thời kỳ nhà Lê Sơ. 10
1.4.3. Giai đoạn thời kỳ nhà Nguyễn. 12
1.4.4. Giai đoạn sau Cách mạng tháng 8 đến thống nhất đất nước . 13
1.4.5. Giai đoạn từ khi đất nước thống nhất cho đến trước khi ban hành bộ luật hình sự 1985 . 13
1.4.6. Giai đoạn từ khi bộ luật hình sự năm 1985 ra đời cho đến trước khi ban hành bộ luật hình sự 1999. 13
1.5. Tội trộm cắp tài sản trong quy định của luật hình sự một số nước . 14
1.5.1. Tội trộm cắp tài sản trong quy định của luật hình sự Nhật Bản . 14
Trun1.g5.2tâ. Tmội HtrộọmcclắipệutàiĐsảHn trConầgnquTyhđơị[email protected]ủaTlàuậitlhiệìnuh shựọTchụtậy pđivểnà.n.g.h.i.ê.n. 1c4 ứu
CHƯƠNG 2: TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT
NAM. 16
2.1. Khái niệm tội trộm cắp tài sản. 16
2.2. Các dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản . 17
2.2.1. Về mặt chủ thể của tội phạm . 17
2.2.2. Về mặt khách thể của tội phạm . 17
2.2.3. Về mặt khách quan của tội phạm . 17
2.2.4. Về mặt chủ quan của tội phạm . 18
2.3. Các trường hợp phạm tội cụ thể . 19
2.3.1. Phạm tội trộm cắp tài sản không có các tình tiết định khung hình phạt. 19
2.3.2. Trộm cắp tài sản thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 138 Bộ
luật hình sự . 21
2.3.3. Trộm cắp tài sản thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 138 Bộ
luật hình sự . 24
2.3.4. Trộm cắp tài sản thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 138 Bộ
luật hình sự . 26
2.3.5. Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội trộm cắp tài sản . 27
2.4. So sánh tội trộm cắp tài sản với một số tội phạm sở hữu khác trong Bộ luật hình sự . 28
2.4.1. So sánh tội trộm cắp tài sản với tội cưỡng đoạt tài sản . 28
2.4.2. So sánh tội trộm cắp tài sản với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản . 29
2.4.3. So sánh tội trộm cắp tài sản với tội chiếm giữ trái phép tài sản . 30

CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN, NHỮNG BẤT CẬP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRỘM CẮP TÀI SẢN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN . 33
3.1. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên cả nước . 33
3.2 Tình hình tội trộm cắp tài sản trên một số địa bàn nhất định . 33
3.3. Những bất cập trong giải quyết vụ án trộm cắp tài sản và các giải pháp hoàn thiện . 35
3.3.1. Những bất cập trong giải quyết vụ án trộm cắp tài sản . 35
3.3.2. Các giải pháp hoàn thiện . 41
KẾT LUẬN . 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 51
Nhìn lại hai mươi năm đổi mới kể từ năm 1986, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trên cả hai mặt lí luận và thực tiễn. “Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng ta chủ trương giải quyết tốt các vấn đề xã hội, coi đây là một hướng chiến lược thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. Thực hiện các chính sách xã hội hướng vào phát triển và lành mạnh hoá xã hội, thể hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển sản xuất, thực hiện bình đẳng trong quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp” [1, tr.33]. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta vẫn còn những yếu kém và khuyết điểm, không ít vấn đề bức xúc nảy sinh chưa được giải quyết, đặc biệt “trong những năm qua tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiều vụ án xảy ra với tính chất, hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng” [10, tr.1].
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nhà nước ta có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như của nhân dân. Với vai trò là nền tảng kinh tế xã hội của quốc gia, chế độ sở hữu là một trong những vấn đề trọng yếu được Nhà nước bảo vệ bằng mọi biện pháp trong đó biện pháp pháp lý hình sự thể hiện kiên quyết nhất ý chí quyền lực Nhà nước trong xử lý các hành vi xâm phạm tới chế độ sở hữu. Trong số các tội xâm phạm sở hữu, tội trộm cắp tài sản là tội xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản, nó xảy ra khá phổ biến. Ở mỗi giai đoạn phát triển, Nhà nước đều có những quy định về tội trộm cắp tài sản và biện pháp xử lý nhằm đấu tranh loại bỏ tội phạm khỏi đời sống xã hội. Những năm gần đây tội trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Riêng “thành phố Hà Nội trong năm 2006 đã thụ lý xét xử 1555 vụ trộm cắp tài sản, 2016 bị cáo, chiếm 26,9%, gây thiệt hại 17.362.096.769 đồng” [10, tr.4]. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan bảo vệ pháp luật, hoạt động xét xử của ngành toà án từng bước được nâng cao, số lượng các bản án bị huỷ đã giảm, song bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại khuyết điểm mà một trong những nguyên nhân là các cơ quan bảo vệ pháp luật không đánh giá đúng bản chất của hành vi phạm tội dẫn đến xác định sai tội danh, hay xử oan hay bỏ lọt tội phạm. Để khắc phục tình trạng trên thì vấn đề cốt lõi đầu tiên là phải nắm vững các quy định pháp luật về tội phạm, nhận thức đúng bản chất của hành vi phạm tội từ đó có đường lối xử lý đúng đắn đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Nhận thức được điều đó, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “Tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 - Những vấn đề lí luận và thực tiễn” làm khoá luận tốt nghiệp cho mình với hy vọng giúp có được cái nhìn toàn diện, đúng đắn về tội trộm cắp tài sản.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về tội trộm cắp tài sản, trước hết phải kể đến Giáo trình Luật hình sự của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Bình luận khoa học BLHS phần Các tội xâm phạm sở hữu đã phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội trộm cắp tài sản, tiếp đó là các công trình nghiên cứu cá nhân như tác giả Vũ Thiện Kim với “Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của công dân”, tác giả Thân Như Thành với luận văn thạc sĩ luật học “Đấu tranh phòng chống tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội”, tác giả Nguyễn Ngọc Chí với “Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu” cùng nhiều công trình nghiên cứu khác. Song các công trình nghiên cứu đó hay là về các tội xâm phạm sở hữu nói chung hay là nghiêng về mặt đấu tranh phòng chống tội phạm, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về tội trộm cắp tài sản. Khoá luận này đã đi sâu tìm hiểu toàn diện về tội trộm cắp tài sản, tìm ra những dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm, những vấn đề cơ bản về TNHS của người phạm tội, đồng thời phát hiện những điểm bất hợp lý trong các quy định đó, đưa ra ý kiến cá nhân nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về tội trộm cắp tài sản.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977681 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement