Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dinhviet30_01
#686772

Download Tiểu luận Chế định thay mặt trong luật dân sự miễn phí

MỤC LỤC
Nội dung Trang
I.Đặt vấn đề 2
II.Giải quyết vấn đề
1.Khái niệm và đặc điểm của đại diện, ý nghĩa pháp lý của đại diện
a.khái niệm 2,3
b.đặc điểm 3, 4
c.ý nghĩa pháp lý 4
2.Các hình thức đại diện
a.Hình thức thay mặt theo pháp luật 4,5,6
b.Hình thức thay mặt theo ủy quyền 6,7,8
3.Phạm vi đại diện
a.Khái niệm 8
b.Ý nghĩa pháp lý của phạm vi thay mặt 8,9
c.Phạm vi thẩm quyền thay mặt trong các trường hợp quan hệ thay mặt 9,10,11
d.Trường hợp không có thẩm quyền thay mặt và vượt quá phạm vi thẩm quyền thay mặt 11,12,13
4.Chấm dứt đại diện
a.Chấm dứt thay mặt theo pháp luật 13,14,15
b.Chấm dứt thay mặt theo ủy quyền 15,16,17,18
III.Kết luận 18
Danh mục tài liệu tham khảo 19
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

iện và người được đại diện. Người thay mặt là người nhân danh người được địa diện xác lập quan hệ với người thứ ba, vì lợi ích của người đại diện. Người được thay mặt là người tiếp nhận các hậu quả pháp lí từ quan hệ do người thay mặt xác lập, thực hiện đúng thẩm quyền đại diện, người được thay mặt rất đa dạng, có thể là các cá nhân không có năng lực hành vi, người mất năng lực hành vi dân sự (như người bị bệnh tâm thần nên không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình), người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (vì các lí do nhất định nên bị Tòa án ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự), kể cả các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi cũng có thể ủy quyền cho người khác là thay mặt theo ủy quyền của mình nhưng cá nhân sẽ không được người khác thay mặt cho mình trong trường hợp pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập thực hiện giao dịch đó.
b. Đặc điểm:
Ngoài các đặc điểm của quan hệ pháp luật dân sự thì quan hệ thay mặt có những đặc điểm riêng như sau:
- Đại diện làm phát sinh hai mối quan hệ cùng tồn tại song song là quan hệ giữa người thay mặt và người được thay mặt (quan hệ bên trong), quan hệ giữa người thay mặt với người thứ ba (quan hệ bên ngoài).
- Người thay mặt xác lập quan hệ với người thứ ba là nhân danh người được địa diện chứ không phải nhân danh họ. Trước khi giao dịch dân sự được lập ra, người thay mặt phải giới thiệu tư cách pháp lí của mình với người thứ ba để người này hiểu hai vấn đề: thứ nhất ai sẽ là người trao đổi lợi ích hay chịu trách nhiệm về hậu quả của giao dịch với họ; thứ hai là thẩm quyền của ngươi thay mặt đến đâu, người được thay mặt như đã nói ở trên có rất nhiều trường hợp nên phải xác định rõ thẩm quyền, quan hệ của người thay mặt với người được thay mặt có thể là cha mẹ với con chưa thành niên, người thay mặt cho người bị mất năng lực hành vi,… hợp đồng ủy quyền hay giấy ủy quyền là bằng chứng cho quan hệ thay mặt theo pháp luật.
- Mục đích người thay mặt xác lập quan hệ với người thứ ba là vì lợi ích của người thay mặt – quyền và lợi ích của trong quan hệ với người thứ ba được chuyển cho người đại diện. Lợi ích của người thay mặt thì được xét trong quan hệ đại diện, tùy theo các trường hợp thay mặt và theo thỏa thuận giữa bên thay mặt và bên được thay mặt mà người thay mặt có thể chỉ có nghĩa vụ hay có thể được hưởng thù lao.
- Người thay mặt tuy nhân danh người được thay mặt và thẩm quyền của họ bị giới hạn trong phạm vi thay mặt theo thỏa thuận hay theo quy định của pháp luật nhưng họ vẫn có sự chủ động trong khi tiến hành các công việc cần thiết để đạt được mục đích là vì lợi ích của người được đại diện.
c. Ý nghĩa pháp lý của đại diện:
Đại diện có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều trường hợp giao dịch, không phải chủ thể nào cũng có thể tự mình thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ dân sự của mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Có thể do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan mà cá nhân có thể bị hạn chế năng lực hành vi hay không có năng lực hành vi, hình thức thay mặt theo pháp luật sẽ là một giải pháp giúp họ vẫn được hưởng mọi lợi ích từ các giao dịch thông thường qua người đại diện, những lợi ích mà họ đáng được nhận. Chủ thể trong giao dịch dân sự còn có thể là pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác,.. là những chủ thể mà quyền lợi mang tính cộng đồng, việc giao dịch bắt buộc phải thông qua hành vi con người. Do đó, chế định thay mặt tạo điều kiện và đem lại lợi ích tốt nhất cho các chủ thể ngoài cá nhân.
Các hình thức đại diện
Có hai hình thức thay mặt trong pháp luật dân sự là thay mặt theo pháp luật và thay mặt theo ủy quyền. Mỗi hình thức thay mặt có những yếu tố và đặc điểm riêng, cụ thể như sau:
Hình thức thay mặt theo pháp luật:
Điều 140 BLDS 2005 quy định: thay mặt theo pháp luật là thay mặt do pháp luật quy định hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
Căn cứ để hình thành nên quan hệ thay mặt này là do ý chí của Nhà nước. HÌnh thức thay mặt này được pháp luật quy định mối quan hệ thay mặt được xác lập tồn tại có sẵn chứ không phụ thuộc vào ý chí hay sự định đoạt của các chủ thể. Chủ thể trong quan hệ thay mặt theo pháp luật cần thỏa mãn các điều kiện cụ thể sau:
- Người được thay mặt nếu là cá nhân thì phải là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, họ là đối tượng được pháp luật bảo vệ bởi bản thân họ không trực tiếp tham gia vào bất kỳ giao dịch nào nên pháp luật phải quy định sẵn những chủ thể có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho họ trong việc xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự. Các chủ thể còn lại là một tổ chức nên khi tham gia vào các giao dịch dân sự bắt buộc phải thông qua người thay mặt cụ thể.
- Người thay mặt phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Các căn cứ để nhận biết các quan hệ thay mặt theo pháp luật đang tồn tại là:
Chủ thể trong quan hệ thay mặt theo pháp luật gồm có hai nhóm:
• Các chủ thể trong trường hợp thay mặt được quy định theo pháp luật chung là thay mặt mặc nhiên, ổn định về người đại diện, về thẩm quyền đại diện:
Cha, mẹ thay mặt cho con vị thành niên.
Người đứng đầu pháp nhân thay mặt cho pháp nhân
Người giám hộ đương nhiên thay mặt cho người được giám hộ (Điều 61, 62 BLDS 2005). Ví dụ: Nguyễn Văn A 15 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ còn có anh trai là Nguyễn Văn B 25 tuổi (thỏa mãn điều kiện làm người giám hộ), B sẽ thay mặt cho A trong mọi giao dịch dân sự của A.
Chủ hộ đối gia đình đối với hộ gia đình,…
• Các chủ thể trong trường hợp thay mặt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
Người giám hộ đối với người được cử giám hộ (điều 63 BLDS 2005) Ví dụ: Cháu X 10 tuổi có bố mẹ vừa qua đời trong một vụ tai nạn, X lại không có anh chị em, bà con thân thích. Ủy ban nhân dân xã Y nơi gia đình cháu X sinh sống cử Anh Z (thỏa mãn điều kiện làm người giám hộ) làm người giám hộ cho X.
Người được tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Người được thay mặt nếu là cá nhân thì phải là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Các căn cứ để nhận biết các quan hệ thay mặt theo pháp luật đang tồn tại là:
Căn cứ vào giấy khai sinh của con chưa thành niên để biết ai là người thay mặt theo pháp luật
Căn cứ quyết định của Tòa án khi tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự để biết ai thay mặt cho người này
Căn cứ vào Sổ hộ khẩu của gia đình để biết người thay mặt theo pháp luật của hộ gia đình
Căn cứ vào hợp đồng hợp tác có xác nhận của UBND xã phường để biết ai là người thay mặt cho tổ hợp tác
Căn cứ vào đăng kí kinh doanh, Điều lệ hay Quyết định thành lập pháp nhân để biế...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement