Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatrongmong_lvday
#685953

Download miễn phí Đề tài Lập trình chát theo mô hình client - server


cách truyền tin trong Java:
Nó sử dụng cách truyền tin có kết nối thông qua 2 đối tượng là: Socket(Client) và ServerSocket(Server). Tạo 1 Socket sử dụng để kết nối tới 1 SocketServer.
Client Socket được tạo ra thông qua 1 hàm khởi tạo(Contructor) của lớp Socket:
Socket client=new Socket(Destination Address,Port)
Trong đó: +Destination Address là địa chỉ của máy muốn kết nối tới.
+Port là số hiệu cổng TCP đòi hỏi phải có 1 ServerSocket đang lắng nghe yêu cầu trên đó.

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Bài tập lớn Môn: JAVA Đề tài: LẬP TRÌNH CHÁT THEO MÔ HÌNH CLIENT/SERVER GV hướng dẫn : Phùng Anh Tuấn Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Nhàn Phùng Thị Thơm Nguyễn Thị Hồng Thắm 1. Giới thiệu về Socket 2. Mô hình Client/Server 3. Nguyên tắc hoạt động 4. Chương trình Nội dung chính 1. Giới thiệu về Socket TCP/IP cho phép các máy tính trong mạng TCP/IP có thể tạo ra các kết nối để trao đổi thông tin với nhau.Với 1 địa chỉ IP + 1 cổng TCP sẽ tạo thành 1 cầu nối và Socket chính là 1 giao diện lập trình trên các cầu nối đó. (1 IP Address + 1 Port TCP = 1 Socket ) Khi 2 máy tính muốn trao đổi thông tin với nhau thì 2 máy phải có cùng 1 Socket .1 máy được coi là Server, nó mở ra 1 Socket và lắng nghe yêu cầu. Máy kia được coi là Client, nó gọi cho Server Socket để bắt thiết lập 1 kết nối. Để thiết lập được kết nối cần có địa chỉ của máy đích (Destination IP Address )và 1 cổng TCP(TCP port) Socket có 2 cách truyền tin chính là : Truyền có kết nối(Connection-Oriented)và truyền không có kết nối(Connectionless) Truyền có kết nối cung cấp cách truyền tin như điện thoại,phải thiết lập kết nối trước khi truyền và hủy bỏ sau khi sử dụng xong.Mọi dữ liệu được nhận đúng thứ tự mà nó được gửi. Truyền không kết nối cung cấp cách truyền giống việc phân phát thư không đảm bảo vì nhiều gói dữ liệu được nhận khác với thứ tự mà chúng được gửi đi. Giới thiệu về Socket 2.Mô hình Client/Server 3.Nguyên tắc hoạt động cách truyền tin trong Java: Nó sử dụng cách truyền tin có kết nối thông qua 2 đối tượng là: Socket(Client) và ServerSocket(Server). Tạo 1 Socket sử dụng để kết nối tới 1 SocketServer. Client Socket được tạo ra thông qua 1 hàm khởi tạo(Contructor) của lớp Socket: Socket client=new Socket(Destination Address,Port) Trong đó: +Destination Address là địa chỉ của máy muốn kết nối tới. +Port là số hiệu cổng TCP đòi hỏi phải có 1 ServerSocket đang lắng nghe yêu cầu trên đó. Để tạo ra 1 ServerSocket sử dụng câu lệnh sau: ServerSocket SSocket=new ServerSocket(Port,Number of Connection) Trong đó: -Port là số hiệu cổng sẽ chờ để phục vụ -Number of Connection là số kết nối chấp nhận phục vụ cùng 1 lúc. 1 SocketServer sẽ lắng nghe trên 1 cổng.Khi nhận được 1 yêu cầu từ Socket(Client Socket) nó sẽ kiểm tra xem còn chấp nhận được kết nối đó không,chưa vượt quá số kết nối mà nó có thể phục vụ,nếu được nó sẽ tạo ra 1 Socket để tạo liên kết với Client yêu cầu bằng cách: Socket client=SSocket.accept(); * Các Socket cung cấp 1 giao diện để đọc ghi dữ liệu thông qua 1 luồng.Khi kết nối đã được thiết lập 2 máy tính có thể trao đổi dữ liệu thông qua các đối tượng: BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); PrintWriter out=PrintWriter(client.getOutputStream(),true); Khi thực hiện xong cần hủy bỏ các liên kết để trả lại tài nguyên cho hệ thống,chúng ta sử dụng cách: In.close(); Out.close(); Client.close(); Hoạt động của 1 ứng dụng mạng Client/Server Giao diện chát Client/Server ...


Link download:


Các file đính kèm theo tài liệu này:
  • Nhom2_JaVa.ppt
  • ChatSocket.rar
  • Nhom2.rar
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement