Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quocanhmatkieng
#685942

Download Tiểu luận Đặc điểm của một bản hợp đồng kinh tế và liên hệ thực tế miễn phí

Trong trường hợp hàng hoá đã sẵn sàng để xếp lên tàu như đã được dự định trong hợp đồng này nhưng người mua không chỉ định tàu để bốc hàng thì tất cả rủi ro, thiệt hại, những chi phí có liên quan đến hàng hoá do người mua chịu trên cơ sở bồi thường thực tế của người bán; ngược lại, nếu không có hàng để bốc lên con tàu đã được chỉ định ở cảng bốc hàng, thì cước khống sẽ do người bán trả trên cơ sở bản đòi bồi thường thực tế của người mua và người mua sẽ xuất trình những chứng từ sau cho Vietcombank để nhận P.B (thời gian được tính từ 20-25 ngày kể từ ngày mở L/C).Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, được diều chỉnh bởi luật kinh tế. Có như vậy nhà nước mới có thể chủ động kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất, người tiêu dùng, và lợi ích hợp pháp của thương nhân, góp phần tích luỹ nhằm thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững. Luật kinh tế là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ mô của nhà nước, nó sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư linh hoạt, đúng hướng đạt hiệu quả cao.
Một nền kinh tế bất kỳ nào cũng chứa đựng trong nó những mối quan hệ và sợi dây liên kết những môí quan hệ đó là những hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế là hình thức của mối quan hệ trao đổi sản phẩm hàng hoá.
Trong nền kinh tế nước ta hiện nay luôn có sự ký kết hợp đồng giữa các thành phần kinh tế, nó là quan hệ hợp pháp mà các đơn vị tổ chức cũng như cá nhân tham gia vào kinh doanh đều phải thực hiện nó trong quá trình tồn tại và phát triển.
Đề tài: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể
NỘI DUNG
1. Khái niệm về hợp đồng kinh tế:
Theo nghiên cứu pháp lý, khái niệm hợp đồng kinh tế được hiểu theo 2 nghĩa.
Theo nghĩa khách quan, hợp đồng kinh tế là sự tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh cấc quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh tế. Là một chế định pháp lý đặc thù của pháp luật xã hội chủ nghĩa, chế độ hợp đồng kinh tế qui định các nguyên tắc ký kết hợp đồng, thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực cuả hợp đồng kinh tế cũng như các nguyên tắc và nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế, các điều kiện và giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng kinh tế, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế....
Theo nghĩa chủ quan, Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hay tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết hợp đồng về việc thực hiện các quá trình của công việc sản xuất kinh doanh trong đó định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên
Hợp đồng kinh tế là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế, là kết quả của sự bày tỏ ý chí trong quá trình bàn bạc của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm phát sinh hay chấm dứt quan hệ kinh doanh giữa họ với nhau, là công cụ điều chỉnh quan hệ kinh doanh.
Chế độ pháp luật về hợp đồng là tổng hợp các qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau. Chế độ pháp luật hợp đồng kinh tế bao gồm các qui định về khái niệm hợp đồng kinh tế, nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, điều kiện chủ thể hợp đồng kinh tế, thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế vô hiệu, thay đổi, đình chỉ và thanh lý hợp đồng kinh tế, quyền và nghĩa vụ các bên trong việc thực thực hiện bản hợp đồng kinh tế, trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng.
2. Nội dung của một bản hợp đồng kinh tế:
Nội dung của hợp đồng kinh tế là toàn bộ những điều khoản mà các bên đã thoả thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ giằng buộc giữa các bên với nhau. Về phương diện khoa học pháp lý, căn cứ vào tính chất, vai trò của điều khoản, nội dung của hợp đồng kinh tế được chia thành 3 loại điều khoản:
+) Điều khoản chủ yếu: Là những điều khoản cơ bản, quan trọng nhất của hợp đồng .
+) Điều khoản thường lệ: Là những điều khoản đã được pháp luật ghi nhận nếu các bên không ghi vào bản hợp đồng thì coi như là các bên mặc nhiên công nhận và có nghĩa vụ thực hiện các qui định đó.
+) Điều khoản tuỳ nghi: Là những điều khoản do các bên tự thoả thuận với nhau khi chưa có qui định của nhà nước, do các bên linh hoạt đưa vào mà không trái pháp luật.
Theo qui định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, nội dung của bản hợp đồng kinh tế bao gồm những điều khoản cụ thể sau:
-) Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng kinh tế, tên, địa chỉ, số tài khoản và địa chỉ ngân hàng của 2 bên, họ tên người đại diện, người đứng tên đăng ký kinh doanh.
-) Số lượng, khối lượng sản phẩm hay kết quả công việc phải đạt được.
-)Chất lượng, chủng loại, qui cách sản phẩm hay yêu cầu kỹ thuật của công việc.
-)Giá cả và những khả năng điều chỉnh giá khi có biến động .
-)Bảo hành trong thời gian nhất định.
-)Nghiệm thu, giao nhận (địa điểm và thời gian, cách giao nhận hàng hoá và kết quả công việc).
-)cách thanh toán: hình thức và thể thức thanh toán cũng như thời hạn thanh toán.
-)Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế.
-)Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế trong đó thời hạn có hiệu lực bao lâu và thời điểm bắt đầu có hiệu lực hợp đồng.
-)Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế.
-)Các điều khoản nếu thấy cần thiết tuỳ theo mỗi chủng loại hợp đồng.
Để thực hiện bản hợp đồng một cách đầy đủvà đúng, các bên phải tuân thủ theo nguyên tắc thực hiện hợp đồng.
+) Nguyên tắc thực hiện đúng: chấp hành thực hiện đúng hợp đồng là không tự ý thay đổi đối tượng này bằng đối tượng khác hay không được thay thế việc thực hiện nó bằng cách trả một số tiền nhất định hay không thực hiện nó. Nguyên tắc thực hiện đầy đủ: nguyên tắc này có ý nghĩa là thực hiện một cách đầy đủ, chính xác tất cả các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng. Đây là nguyên tắc bao trùm, đòi hỏi các bên thực hiện mnghĩa vụ của mình một cách đầy đủ đúng đắn, chính xác các cam kết không phân biệt điều khoản chủ yếu, điều khoản thường lệ hay tuỳ nghi.
+) Nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng
Cuối cùng là phần kết thúc hợp đồng: Khi muốn kết thúc một quan hệ hợp đồng kinh tế các bên phải giải quyết những tồn đọng, đánh giá những kết quả đã đạt được và chưa đạt được để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Kết thúc hợp đồng trong những trường hợp sau đây:
Hợp đồng đã được thực hiện xong
Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn
Hợp đồng bị đình chỉ hay do hai bên đồng dỡ bỏ
3.Phân tích những điều khoản chủ yếu của một bản hợp đồng cụ thể:
HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO
Số 018/VNP-GL1998
Giữa: GALLUCK LIMITED
Phòng A. 3/F, Causeway Tower,
16-22 Đường Causeway Vịnh Causeway HONGKONG
Tel: 8153084, 8955992, Fax: 5764980
Telex: 61355 WSGTC HK (Được gọi là Người mua)
Và: Công ty Xuất nhập khẩu lương thực Hà Nội(VINAFOODHANOI)
40 đường Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 256771, Telex: 411526 - VNF VT(Được gọi là Người bán)
Hai bên cùng đồng ý về hợp đồng mua và bán gạo với các điều kiện như sau:
Hàng hoá: Gạo trắng Việt Nam
2. Quy cách phẩm chất:
- Tấm: 35% là tối đa
- Thuỷ phần: Tối đa 45%
- Tạp chất...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement