Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Brandan
#684556

Download Tiểu luận Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành miễn phí

MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề Trang
B. Giải quyết vấn đề Trang
I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân Trang
1. Vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân Trang
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân Trang
3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân Trang
a. Cơ cấu tổ chức Trang
b. Các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân Trang
II. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân Trang
1. Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân Trang
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Trang
3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân Trang
a. Cơ cấu tổ chức Trang
b. Các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân Trang
III. Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật hiện hành Trang
1.Trong cách thức tổ chức Trang
2. Trong cách thức thành lập Trang
3. Trong hoạt động Trang
C. Kết thúc vấn đề Trang
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
A. Đặt vấn đề
Trang
B. Giải quyết vấn đề
Trang
I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân
Trang
1. Vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân
Trang
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân
Trang
3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân
Trang
a. Cơ cấu tổ chức
Trang
b. Các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân
Trang
II. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân
Trang
1. Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân
Trang
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân
Trang
3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân
Trang
a. Cơ cấu tổ chức
Trang
b. Các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân
Trang
III. Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật hiện hành
Trang
1.Trong cách thức tổ chức
Trang
2. Trong cách thức thành lập
Trang
3. Trong hoạt động
Trang
C. Kết thúc vấn đề
Trang
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nằm trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng có các đặc trưng như trên. Hai cơ quan này có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy, theo pháp luật hiện hành thì biểu hiện, tính chất,... của mối quan hệ đó như thế nào? Và dưới đây là phần tìm hiểu của em về đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành”.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân:
1. Vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân:
Điều 119 Hiến pháp năm 1992 và Điều 1 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có quy định: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.”.
Qua đó có thể thấy được Hội đồng nhân dân có vị trí, tính chất như sau:
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương: Hội đồng nhân dân thay mặt nhân dân địa phương sử dụng quyền lực nhà nước trong phạm vi địa phương mình.
Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương: Hội đồng nhân do nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hội đồng nhân dân trong nhà nước ta là cơ quan gần gũi nhân dân nhất nên có thể hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân, nắm vững đặc điểm địa phương. Hội đồng nhân dân còn là một tổ chức mang tính chất quần chúng, bao gồm nhiều đại biểu của mọi tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo,...
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân:
Về chức năng của Hội đồng nhân dân, Căn cứ vào những quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, có thể thấy Hội đồng nhân dân có 3 chức năng cơ bản nhất là:
Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương: như quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân đân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
Bảo đảm thực hiện các quy định và quyết định của các cơ quan nhà nước cấp trên và trung ương ở địa phương.
Thực hiện các quyền giám sát đối với các hoạt động của Thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở các địa phương, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Và những chức năng này đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 (Các Điều 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 – đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện; các Điều 29, 30, 31, 32, 33, 34 – đối với Hội đồng nhân dân cấp xã).
3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân:
a. Cơ cấu tổ chức:
Hội đồng nhân dân ở các cấp khác nhau thì tổ chức khác nhau. Ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã Hội đồng nhân dân đều thành lập Thường trực hội đồng nhân dân. Các ban của Hội đồng nhân dân được thành lập ở hai cấp là cấp tỉnh và cấp huyện (Số lượng thành viên của mỗi ban do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Thành viên của các ban của Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp; Trưởng ban của Hội đồng nhân không thể đồng thời là thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, chánh án Tòa án nhân dân cùng cấp) còn Hội đồng nhân dân xã không thành lập ban.
b. Các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân:
Để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp và luật quy định, Hội đồng nhân dân có các hình thức hoạt động sau:
Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân: Các kỳ họp chiếm địa vị đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, vì đó là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Hội đồng nhân dân.
Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân: Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, hoạt động của Tóa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Hoạt động của các ban thuộc Hội đồng nhân dân: Là một cơ quan của Hội đồng nhân dân, do Hội đông nhân dân thành lập, các ban của Hội đồng nhân dân sẽ giúp Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực khác nhau.
Hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân: Hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân góp phần quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, công tác của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân không chỉ hoạt động hạn chế trong các kỳ họp, trong các cơ quan thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân mà còn có những nhiệm vụ và quyền hạn vớ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement