Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yellow_moon1607
#684489

Download Tiểu luận Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó miễn phí

Mục lục
 
Mở đầu 2
Nội dung đề tài 3
Chương I: Khái quát về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng 4
I. Khái niệm tổ chức tín dụng: 4
II. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng 5
Chương II: Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng 6
I. Phân loại các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng 6
1. Phân loại cho vay căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn vay: 6
2. Phân loại cho vay dựa vào tính chất có bảo đảm của khoản vay: 7
3. Phân loại dựa theo mục đích sử dụng vốn: 8
4. Phân loại cho vay dựa vào phương thức cho vay: 8
II. Ý nghĩa pháp lý của việc phân loại cho vay của tổ chức tín dụng 10
1. Đối với nền kinh tế xã hội: 10
2. Đối với doanh nghiệp: 11
3. Đối với các tổ chức tín dụng: 11
Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng 12
1. Bồi dưỡng giáo dục phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ 12
2. Xác định thời hạn trả nợ và cách thức tính lãi phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của dự án 13
3. Thu thập, đánh giá và xử lý thông tin để có những nhận thức chính xác về khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định. 13
4. Thực hiện tốt các bảo đảm tín dụng 13
5. Coi trọng công tác phòng ngừa, đồng thời xử lý nhanh chóng dứt điểm đối với nợ quá hạn. 13
6. Tăng cường sự quản lí của Nhà nước đối với các doanh nghiệp 14
7. Tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng có liên quan 14
Kết luận 15
Tài liệu tham khảo 16
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Mục lục
Mở đầu
Đất nước ta hiện nay đang tiến hàn công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, nền sản xuất của chúng ta cũng ở mức độ thấp, trang thiết bị và công nghệ cũng lạc hậu. Vì vậy, vấn đề quan trọng hiện nay đặt ra đối với các Doanh nghiệp là phải chú trọng đầu tư mở rộng tài sản cố định, đầu tư theo chiều sâu, nhằm hiện đại hoá kỹ thuật công nghệ, hoàn thành và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.
Muốn thực hiện được điều này, các Doanh nghiệp cần sử dụng đến một khối lượng vốn khá lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động với nguồn vốn chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc các Ngân hàng thương mại, tuy nhiên, nghiệp vụ cho vay của các tổ chức tín dụng còn có rất nhiều vấn đề tồn đọng gây nên nhiều hạn chế cho doanh nghiệp cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.
Vì thế, trong khuôn khổ đề tài: “Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó” mong làm rõ phần nào về vấn đề cho vay của các tổ chức tín dụng và vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này nhằm nâng cao nghiệp vụ cho vay của các tổ chức tín dụng cũng như góp phần tăng trưởng kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.
Nội dung đề tài
Bố cục đề tài được chia làm 3 chương lớn:
Chương I: Khái quát về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
Chương II: Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng
Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay của các tổ chức tín dụng
Do nguồn tài liệu cũng như kiến thức còn hạn chế và cũng khó có thể tránh khỏi những lỗi nhỏ trong quá trình xây dựng đề tài này, rất mong có sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía thầy cô để đề tài này hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn!!!
Chương I: Khái quát về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
Khái niệm tổ chức tín dụng:
Tại Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004 có hiệu lực thi hành từ 01/10/2004 quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để họat động ngân hàng”.
Nội dung kinh doanh chủ yếu của tổ chức tín dụng là nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán.
Theo đó, ta có thể thấy đặc điểm của tổ chức tín dụng bao gồm những điểm như sau:
* Là doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ.
* Họat động ngân hàng là hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính chất nghề nghiệp.
* Chịu sự quản lí nhà nước của Ngân hàng nhà nước và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật Ngân hàng.
Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
Cho vay là hiện tượng kinh tế khách quan, xuất hiện khi trong xã hội loài người có tình trạng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn. Khái niệm cho vay, theo nghĩa chung nhất được hiểu là việc một người thỏa thuận để cho người khác được quyền sử dụng tài sản của mình (vật cùng loại) trong một thời hạn nhất định với điều kiện có hoàn trả, dựa trên cơ sở sự tín nhiệm của mình đối với người đó.
Họat động cho vay của tổ chức tín dụng còn thể hiện những dấu hiệu có tính đặc thù sau:
Việc cho vay của tổ chức tín dụng là họat động nghề nghiệp kinh doanh mang tính chức năng. Mặc dù theo pháp luật Việt Nam hiện hành, các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng cũng có thể thực hiện việc cho vay đối với khách hàng như một họat động kinh doanh nhưng họat động cho vay của các tổ chức này hoàn toàn không phải là nghề nghiệp mang tính chức năng như đối với các tổ chức tín dụng.
Họat động cho vay của tổ chức tín dụng không chỉ là một nghề kinh doanh mà hơn nữa còn là một nghề nghiệp kinh doanh có điều kiện. Điều kiện thể hiện ở chỗ họat động cho vay chuyên nghiệp của tổ chức tín dụng phải thỏa mãn một số điều kiện nhất đinh như phải có vốn pháp định; phải được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép họat động ngân hàng trước khi tiến hành việc đăng kí kinh doanh theo luật định.
Ngoài việc tuân thủ các quy định chung của pháp luật về hợp đồng, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng còn chịu sự điều chỉnh, chi phối của các đạo luật về ngân hàng, thậm chí kể cả các tập quán thương mại về ngân hàng, đặc điểm này bị chi phối bởi tính chất đặc thù trong nghề nghiệp kinh doanh của tổ chức tín dụng như tính rủi ro cao và sự ảnh hưởng mang tính chất dây chuyền đối với nhiều lợi ích khác nhau trong xã hội.
Chương II: Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng
I. Phân loại các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng
Việc phân loại cho vay của tổ chức tín dụng có ý nghĩa quan trọng cả về lí luận và thực tiễn. Điều đó thể hiện ở chỗ, dựa vào kết quả phân loại cho vay phù hợp với hoạt động thực tiễn nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng. Mặt khác, cũng dựa trên kết quả phân loại cho vay mà mỗi tổ chức tín dụng có thể tự xây dựng, hoạch định cho mình chiến lược kinh doanh mang tính khả thi và hiệu quả.
Phân loại cho vay căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn vay:
Cho vay ngắn hạn:
Là hình thức cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, trong đó thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thoả thuận là đến 1 năm. Hình thức cho vay này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động của khách hàng trong hoạt động kinh doanh hoặc thoả mãn nhu cầu về tiêu dùng của khách hàng trong thời gian ngắn.
Cho vay trung hạn và dài hạn:
Đây là hình thức cho vay trong đó thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thoả thuận là từ trên một năm trở lên. Hình thức cho vay này thường được sử dụng để thoả mãn nhu cầu mua sắm tài sản cố định của khách hàng trong kinh doanh hoặc thoả mãn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng như mua sắm nhà ở, phương tiện đi lại,…
Phân loại cho vay dựa vào tính chất có bảo đảm của khoản vay:
Cho vay có đảm bảo bằng tài sản:
Đây là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ trả nợ tiền vay được bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc người thứ ba.
Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn chứa đựng khả năng rủi ro, điều đó rất có thể kéo theo rủi ro của tổ chức tín dụng cho vay vốn. Bởi vậy trên thực tế, đảm bảo thường được coi là điều kiện quan trọng trong mọi nghiệp vụ cho vay của t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement