Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ot_ngot2412
#684384

Download Tiểu luận Phân tích bình đẳng giữa các dân tộc và cho ý kiến cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc này trong giai đoạn hiên nay miễn phí

Các dân tộc Việt Nam đã cùng chung sống lâu đời bên nhau, gắn bó máu thịt với nhau cùng nhau dựng nước và giữ nước, truyền thống đó được giữ dìn và phát triển trong suốt tiến trình hành nghìn năm lịch sử, gắn kết các dân tộc chung sức xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất. Kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Đảng và nhà nước ta đã xác định đoàn kết là một nguyên tắc cơ bản trong chính sách dân tộc xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng các dân tộc đang phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp đó, cùng nhai xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tất cả các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nạm phải có trách nhiệm chăm lo vun đắp, cũng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
BÀI TẬP CÁ NHÂN SỐ 1
MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Đề tài:
Phân tích bình đẳng giữa các dân tộc và cho ý kiến cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc này trong giai đoạn hiên nay.
Sinh viên: TRẦN THỊ DUNG
Lớp: KT32G – MSSV KT32G048
Hà nội, 28/02/2009
Dân tộc Việt nam có truyền thống lâu đời về đoàn kết và bình đẳng dân tộc tinh thần bình đẳng, tương trợ đó được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử, tử truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu cơ cho đến những sự kiện lich sử được ghi lại. chính tinh thần đoàn kết đó là sức mạnh không có gì sánh được dúp đân tộc ta chiến đấu và chiến thắng đánh bại các hình thức phân biệt chủng tộc tồn tại trong lịch sử đó là chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc hơn ai hết dân tộc Việt Nam nâng niu và quý trọng sự bình đẳng giữa các dân tộc.
Bình đẳng dân tộc là quyền của mọi dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số trình độ văn hoá cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da…quyền bình đẳng giữa các dân tộc bao gồm tất cả các lĩnh vực trong kinh tê, chính trị,văn hoá xã hội. đâu cũng là cơ sở pháp lý chung để giải quyết các quan hệ dân tộc trên thế giới trong khu vực hay trong một quốc gia. Bởi điều đó đã được ghi nhân trong công pháp quốc tế và pháp luật của mỗi quốc gia.Bình đăng dân tộc cũng là kết quả đấu tranh của nhân dân lao đông các nước. Ngay từ khi nhà nước Việt Nam non trẻ ra đời sau thắng lợi của cách mạng tháng tám Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định nguyên tắc bình đẳng “ tất cả các công dân Việt nam phưong diên: chính trị, kinh tế, văn hoá…” (điều 6) còn vấn đề hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được xác định tại hiến pháp “ ngoài sự bình đẳng về quyền lợi, nhưng quốc dân thiểu số được dúp đỡ về mọi phương diện để nhanh chóng tến kịp trình độ chung (điều 8). Tại điều 5 hiếp pháp năm 1992 và sứa đổi bổ sung năm 2001 quy định “nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc nghiêm cấm mọi hành vi kì thị chia rẽ dân tộc”. Quy định này của hiến pháp đã đặt nền móng pháp lí cho việc xây dựng và thực thiện nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trong quản lí hành chính nhà nước. Các nguyên tắc về quy định quyền bình đẳng không nhũng được quy định trong hiến phạp mà còn được cụ thể trong luật và các văn bản dưới luật khác có liên quan và được triển khai thực hiện trong thực tiến.
Trong quản lí hành chính nhà nước nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc được biểu hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất là trong công tác lãnh đạo và sử dụng cán bộ
Nhà nước có chính sách ưu tiên con em các dân tộc ít người, dúp đỡ về mặt vật chất động viên về mặt tinh thầnđể họ tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhà nước bao giờ cũng dành tỉ lệ nhất định số cán bộ công chức là người dân tộc trong biên chế của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn mièn núi, biên giới hải đảo, nơi có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống và có những chính sách khuyến kích những người đến phục vụ tại những khu vực này.
Chính sách ưu tiên trong công tác cán bộ ở khu vực miền núi, biên giới và hải đảo còn thể hiện ở việc quy định chế độ đãi ngộ về vật chất cũng như tinh thần đối với những cán bộ công chức làm việc ở những khu vực này, với những chính sách đó đã tạo đièu kiên để cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiêm vụ của minh góp phần đưa miền núi tiến kịp với miền xuôi.
Thư hai là trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội.
Nhà nước luôn quan tâm đưa ra những giải pháp chính sách phù hợp để tạo điều kiện phát triển mọi mặt của đồng bào dân tộc ít người. Chú ý tới việc đầu tư xây dựng các công trình quan trọng về kinh tế, quốc phòng ở vung các dân tộc thiểu số, một mặt khai thác tiềm năng kinh tế mặt khác xoá bỏ từng bước sự chênh lệch giữa các vùng trong đất nước, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ít người – nhà nước có những chính sách đúng đắn đối với những người đi xây dựng vùng kinh tế mới, có kế hoạch và thường xuyên tổ chức điều động và phân bổ lao động tới các vùng dân tộc thiểu số. Trên thực tế do nhiều nguyên nhân khác nhau nhất là những nguyên nhân do lịch sử để lại và điều kiện địa lí tự nhiên khắc nghiệt ở địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ phát triển kinh tế xã hội của các dân tộc thiểu số không đồng đều, một số dân tộc đã phát triển kinh tế xã hội tương đối cao, nhưng phần lớn các dân tộc thiểu số vấn còn rất lạc hậu có mức sông thấp tỉ lệ đói cùng kiệt cao chậm phát triển hơn so với dân tộc đa số, các dân tộc này vấn còn trong tình trangj tự cung tự cấp, du canh du cư. Đời sống của đông bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu vùng xa nhìn chung vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Tuy có sự khác nhau về quy mô dân số về trình độ phát triển kinh tế xã hội nhưng mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hoá riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hôi, trang phục…tạo nên bản sắc đặc trưng của từng dân tộc, góp phần làm đa dạng phong phú nền văn hoá Việt Nam. Trong quá trình giao lưu hội nhập chung của đất nước bản sắc văn hoá của các dân tộc đều được chú trọng bảo tồn và phát triển.
Các dân tộc Việt Nam đã cùng chung sống lâu đời bên nhau, gắn bó máu thịt với nhau cùng nhau dựng nước và giữ nước, truyền thống đó được giữ dìn và phát triển trong suốt tiến trình hành nghìn năm lịch sử, gắn kết các dân tộc chung sức xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất. Kế thừa truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Đảng và nhà nước ta đã xác định đoàn kết là một nguyên tắc cơ bản trong chính sách dân tộc xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng các dân tộc đang phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp đó, cùng nhai xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tất cả các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nạm phải có trách nhiệm chăm lo vun đắp, cũng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Để thực hiên tốt nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tập trung vào các phương diện chủ yếu sau:
Về kinh tế: các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội miền núi và các dân tộc thiểu số phải nhằm tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy tiềm năng và các nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hành hoá, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch còn khá lớn về tốc độ phát triển kinh tế giữa các vùng miề. Xây dựng cơ cấu kinh tế ở miền núi và các vùng dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ… đẩy nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học ky thuật vào sản xuất và đời sống. Phát t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement