Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lazycat_lovely
#684247

Download Tiểu luận Cách thức thành lập hợp tác xã kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải miễn phí

Hồ sơ đăng kí kinh doanh gồm:
- Đơn đăng kí kinh doanh lập theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư quy định. Công ty luật của chúng tôi sẽ cung cấp mẫu đăng ký.
- Điều lệ hợp tác xã.
- Số lượng xã viên, danh sách ban quản trị và ban kiểm soát hợp tác xã.
- Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã. Biên bản do trưởng Ban quản trị hợp tác xã ký.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

, A phải chú ý những điểm sau khi chính thức hóa đội ngũ sáng lập viên.
+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Hợp tác xã 2003 thì “sáng lập viên phải là cá nhân, hộ gia đình hay pháp nhân khởi xướng việc thành lập hợp tác xã và tham gia hợp tác xã” .
Doanh nghiệp tư nhân không thể là sáng lập viên thành lập hợp tác xã.
+ Theo Nghị định 177/2004/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã 2003 thì có quy định chặt hơn về điều kiện trở thành sáng lập viên hợp tác xã theo khoản 1 Điều 5 của nghị định thì : “sáng lập viên phải là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự; thay mặt có đủ thẩm quyền của hộ gia đình hay pháp nhân, có hiểu biết pháp luật về hợp tác xã và khẳng định bằng văn bản cam kết sẽ xây dựng và phát triển Hợp tác xã do mình khởi xướng thành lập”.
Sáng lập viên thành lập hợp tác xã không thể là người nước ngoài và nếu là hộ gia đình hay pháp nhân thì phải có người thay mặt rõ ràng có đủ thẩm quyền.
A phải lập bản cam kết với các sáng lập viên là sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển hợp tác xã do mình khởi xướng thành lập.
- Công việc ngay sau đó của các sáng lập viên hợp tác xã cần làm là :
Thứ nhất, báo cáo bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi dự định đặt trụ sở chính của hợp tác xã về các vấn để cụ thể :
Về việc thành lập hợp tác xã giao thông vận tải.
Về địa điểm đóng trụ sở.
Về phương hướng sản xuất kinh doanh.
Về kế hoạch hoạt động của hợp tác xã .
Về phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX là những ý tưởng, dự kiến hoạt động của hợp tác xã do sáng lập viên báo cáo UBND cấp xã(phường) khi chuẩn bị thành lập hợp tác xã(1), nhằm mục đích để UBND xã biết được hợp tác xã sẽ làm gì, ủng hộ và góp ý để sáng lập viên bổ sung vào dự thảo Điều lệ, vận động các đối tượng tham gia HTX, nâng cao chất lượng đại hội thành lập HTX và hoạt động của hợp tác xã sau đăng ký kinh doanh;
Nội dung trình bày trong bản báo cáo về phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của HTX có thể trình bày theo một số nội dung sau:
a. Dự kiến ngành nghề kinh doanh, số lượng xã viên tham gia, dự kiến những mục tiêu đạt được như tạo công ăn việc làm, xoá đói nghèo, tham gia các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của cấp ủy, chính quyền; những khó khăn, thuận lợi, các nguồn lực khác như thị trường, mối liên kết kinh doanh, các dự án tương lai,… đề đạt những yêu cầu hỗ trợ về vận động thành lập, đăng ký kinh doanh HTX, đào tạo cán bộ, xã viên, hỗ trợ sau đăng ký kinh doanh,…
b. Hoạt động sản xuất kinh doanh
Thứ nhất: Mô tả tuyến đường hoạt động, mạng lưới hoạt động của hợp tác xã, thị trường tiềm năng về nhu cầu dịch vụ hiện tại và tương lai và khả năng đáp ứng của HTX, xã viên và cộng đồng; ai sẽ sử dụng dịch vụ, các thị trường hiện có.
Thứ hai: cách sản xuất, kinh doanh tập trung hay phân bố ở hộ xã viên và cộng đồng; khả năng liên kết giữa sản xuất, làm dịch vụ tập trung của HTX với các hộ xã viên và doanh nghiệp, …
Thứ ba: Điều kiện về đất đai, nhà xưởng, công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phương tiện; sử dụng các dịch vụ,  công trình tại địa phương; cơ cấu lao động, đội ngũ cán bộ quản lý HTX, xã viên lao động kỹ thuật,… Các nguồn vốn và khả năng huy động.
Thứ 4 : bảo hiểm, các biện pháp bảo hộ hành khách quy định về tốc độ, độ an toàn, chế độ chịu trách nhiệm giữa xã viên và hợp tác xã trong trường hợp sự cố tai nạn xảy ra…
Thứ năm: Việc thực hiện các chính sách của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, nội dung, mức độ.
Thứ sáu : Phương án trả công phân chia lợi nhuận.
Thứ bẩy :  Khả năng góp vốn, tham gia lao động, sử dụng dịch vụ.
Trước khi có bản báo cáo cho UBND ông A cùng với các sáng lập viên phải cùng nhau xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của hợp tác xã rõ ràng mang tính khả thi và thiết thực.
Song song với các hoạt động trên thì ông A cùng các sáng lập viên đồng thời tiến hành việc, tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân và cán bộ, công chức nhà nước có nhu cầu tham gia hợp tác xã của mình. Công việc này có thể sử dụng nhiều phương tiện như xin phép sử dụng loa phát thanh của UBND, thông báo cho mọi người hay dùng các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Khi tiến hành vận động cần đặc biệt quan tâm tới ngành nghề mà mình hoạt động là kinh doanh vận tải đường bộ và điều kiện trở thành xã viên hợp tác xã theo quy định tại Điều 17 Luật hợp tác xã 2003 :
C«ng d©n ViÖt Nam tõ m­êi t¸m tuæi trë lªn, cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, cã gãp vèn, gãp søc, t¸n thµnh §iÒu lÖ hîp t¸c x·, tù nguyÖn xin gia nhËp hîp t¸c x· cã thÓ trë thµnh x· viªn.
Hé gia ®×nh, ph¸p nh©n cã thÓ trë thµnh x· viªn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ hîp t¸c x·. Khi tham gia hîp t¸c x·, hé gia ®×nh, ph¸p nh©n ph¶i cö ng­êi ®¹i diÖn cã ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ ®èi víi c¸ nh©n tham gia.
C¸n bé, c«ng chøc ®­îc tham gia hîp t¸c x· víi t­ c¸ch lµ x· viªn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ hîp t¸c x· nh­ng kh«ng ®­îc trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh hîp t¸c x·.
để công tác vận động có hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của công tác vận động tránh lãng phí do vận động đối tượng không phù hợp. Hay hợp tác xã có thể đề ra những tiêu chuẩn khác nhưng người ngóp vốn thì số vốn tối thiểu cần góp vào hợp tác xã, những người có bằng lái xe đủ tiêu chuẩn lái xe khách khuyến khích tham gia vào hợp tác xã…
Khi vận động tuyên truyên thì phải nói rõ địa điểm cụ thể để những người có ý muốn tham gia hợp tác xã đến đăng ký và giới hạn ngày đăng ký trong một thời hạn cụ thể.
2.2 Bước thứ hai : Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã.
Sau khi đã hoàn thành xong bước 1 thì A cùng các sáng lập viên bắt đầu triển khai bước 2 đó là xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã và tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã.
Với nội dung của hội nghị : là thảo luận về phương hướng sản xuất kinh doanh, dịch vụ và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã, thông qua điều lệ dự thảo của hợp tác xã, thảo luận về tên, biểu tượng(nếu có) và lập danh sách xã viên, bầu cử chủ nhiệm hợp tác xã và các xã viên khác của ban kiểm soát.
Thì trước khi tổ chức hội nghị A cùng các sáng lập viên phải làm thực hiện những công việc sau :
- Thống kê số số lượng những người muốn tham gia vào hợp tác xã đã đăng ký tại địa điểm đăng ký tham gia hợp tác xã. Thống kê số người có đủ kiều kiện để lên danh sách xã viên(bảo dự thảo số lượng xã viên) cần chú ý số lượng xã viên tối thiểu là 7 người.
- Xây dựng điều lệ hợp, nội quy tác xã dự thảo phù hợp với yêu cầu của hợp tác xã giao thông vận tải, phù hợp với các điều kiện của pháp luật(Luật hợp tác xã 2003, nghị định 177/2004/NĐ- CP). Chính phủ đã ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ của hợp tác ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement