Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sad_boy8x
#683744

Download Đề tài Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên năm học: 2008- 2009 miễn phí

Trong xã hội đang biến đổi nhanh, người giáo viên phải có ý thức, có nhu cầu và có tiềm năng, không ngừng hoàn thiện về đạo đức, nhân cách, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, saùng tạo trong hoạt động sư phạm, biết phối hợp nhịp nhàng với tập thể nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục. Quá trình đào tạo ở trường sư phạm chỉ là đào tạo ban đầu, đặt cơ sở cho quá trình đào tạo tiếp tục, trong dó có sự tự học, tự đào tạo đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành đạt của mỗi giáo viên.
Ngày nay đổi mới phương pháp dạy học tập trung vào vai trò của học sinh, từ kiểu học thoâng báo đồng loạt sang kiểu hoạt động phân hóa. Giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức mà còn là người gợi mở, hướng dẫn, tổ chức, cố vấn, trọng tài, cho các hoạt động tìm tòi, tranh luận của học sinh. Giáo viên giỏi là người biết giúp đỡ học sinh tiến bộ nhanh trên con đường học tập, tự lực, kết hợp thành công việc giảng dạy tri thức với giáo dục giaù trị với phát triển tư duy .
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO HUYEÄN EAKAR
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MAÏC THÒ BÖÔÛI
*****************
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM
MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP BOÀI DÖÔÕNG GIAÙO VIEÂN
NAÊM HOÏC : 2008 -2009
HOÏ VAØ TEÂN : VUÕ THÒ HOA
CHÖÙC VUÏ : PHOÙ HIEÄU TRÖÔÛNG
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MAÏC THÒ BÖÔÛI
Eakar, ngaøy 5 thaùng 4 naêm 2009
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN ÑỀ TÀI
Lý do khách quan
Như chúng ta đã biết giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí , vai trò quan trọng. giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng, thực hiện phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con nhười phát triển toàn diện. Trong những năm gần đây sự nghiệp giáo dục- đào tạo ở việt Nam được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Điều 27 Luật Giáo dục năm 2005 đã chỉ rõ: “ Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ , thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản đề học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.” Đảng, Nhà nước ta coi giáo dục cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách haøng đầu. trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nhấn mạnh: “ Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo , phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới phương pháp dạy học thực hiện chuẩn hóa - hiện đại hóa - xã hội hóa, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam”. Mà đội ngũ giáo viên là người quyết định yếu tố này, vì thế cần có đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Vì vậy công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết và cấp bách. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên . Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì lẽ đó các nhà trường đơn vị quản lý trực tiếp và sử dụng đội ngũ giáo viên thì công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được các cấp quản lý nhận thức sâu sắc và có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, phù hợp để công tác này đạt được hiệu quả cao nhất.
Lý do chuû quan:
Là người làm công tác quản lý ở trường tiểu tiểu học Mạc Thị Bưởi đã nhiều năm. tui nhận thấy đội ngũ giáo viên của trường cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về trình độ đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên còn “sức ì” rất lớn, tự bằng loøng với bản thân, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Công tác giáo dục trong nhà chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng còn nhiều, chất lượng giáo dục chưa cao. Là người phụ trách mảng chuyên môn trong nhà trường, bản than tui luôn băn khoăn, trăn trở về điều này, làm thế nào để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, làm sao để mỗi giáo viên thấy được vị trí của mình trong xã hội , bản thân hoï còn non yếu ở vấn đề gì để từ đó tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho bản thân. Từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục vaø của toàn xã hội. Chính vì vậy tui mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp tổ chức, hoạt động bồi dưỡng giáo viên năm học : 2008- 2009” nhaèm nâng cao chất lượng dạy và học của trường.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Mạc Thị Bưởi, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong thời gian tới.
III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận của đề tài.
Phân tích thực trạng bồi dưỡng đội ngũ giaùo vieân ở trường.
Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên.
IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Bồi dưỡng giáo viên là hoạt động có nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Song trong tui chỉ nghiên cứu công tác bồi dưỡng giáo viên của trường thoâng qua các cách : dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ chuyên môn.
PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.Cơ sở pháp lý.
* Chỉ thị 40 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 15/6/2004 và quyết định số số 09/2005/QD- TTg của thủ tướng chính phủ về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đội ngũ, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo , đáp ứng đòi hổi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Luật giáo dục 2005 đã chỉ rõ : Nhà giáo có quyền được nâng cao trình độ , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ( điều 73)
- Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo (điều 80)
- Chỉ thị số 22/2003/CT- BGD&ĐT ngày 5/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đề ra mục tiêu bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục hang năm là: “ Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước và của ngành, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo hướng cập nhật, hiện đại hóa phù hợp với thực tiễn phát triển giáo dục Việt Nam”
2.Cơ sở lý luận
2.1.Khái niệm :
Bồi dưỡng : Làm cho tốt hơn, giỏi hơn.( Từ điển Tiếng Việt)
Bồi dưỡng giáo viên: Là các hoạt động học tập , làm tăng theâm trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên thực hiện công tác có hiệu quả
Mục đích của hoạt động bồi dưỡng giáo viên
Đối với nhà trường đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng đội ngũ giáo viên, thì công tác bồi dưỡng phải được nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt. chúng ta đặc biệt chú trọng đến hoạt động bồi dưỡng của nhà trường, vì vai trò và ý nghĩa lớn lao của công tác này.Việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược, đây là công việc phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường. Mặt khác, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên còn mang tính cấp bách bởi nhà trường phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học, những chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học…
Việc bồi dưỡng giáo viên còn là quyền lợi, nghĩa vụ và nhu cầu của giáo viên. Công tác bồi dưỡng sẽ đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tham gia hoạt động bồi dưỡng sẽ giúp cho giáo ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement