Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yul_rukawa
#682870 Download miễn phí Quyết định 1196 QĐ/UB-VX quy định tạm thời một số chính sách về DS-KHHGĐ trong đó có quy định cụ thể về chuyện xử phạt các trường hợp sinh con thứ 3 nhưng đến nay nó không còn phù hợp nữa, tuy nhiên việ ra quyết định mới thay thế cho quyết định này đang còn khó khăn. Đó là phải ra được các điều khoản phù hợp, không chồng chéo hay trái với những điều mà pháp luật quy định. chuyện xứ lý những người vi phạm sinh con thứ 3 đưa vào văn bản pháp quy mang tính nhà nước là điều khó làm. Chẳng hạn nếu quy định như trước đây những người sinh con thứ 3 là cán bộ công chức hay công nhân nhà máy, xí nghiệp sẽ bị đuổi việc, nhưng điều này lại trái với bộ luật lao động (trong các điều khoản để chấm dứt hợp đồng lao động không có điều khoản nào nói đến chuyện sinh con thứ 3 không nằm trong khu vực quản lý Nhà nước nên cũng khó khăn trong chuyện xử phạt. Một số người có thể sẵn sàng nộp phạt để sinh thêm con, nhưng cũng có trường hợp họ vẫn sinh thêm con mà không thu được phạt.
MỞ ĐẦU
Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước nói chung cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của hà Tĩnh nói riêng.
Qua 46 năm triển khai thực hiện công tác dân số, đặc biệt kế từ khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình và 07 năm thực hiện chiến lược dân số giai đoạn 2001 - 2010, công tác dân số vừa đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáng kể vào chuyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mặc dù tốc độ gia tăng dân số quá nhanh vừa được kiềm chế, tổng tỷ suất sinh tiến tới mức sinh thay thế, song cơ cấu dân số đang chuyển dần sang cơ cấu dân số già, chất lượng dân số thấp và phân bố dân cư bất hợp lý. Nhằm thế chế hoá đường lối, chủ trương chính sách dân số mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX vừa chỉ ra “ Chính sách dân số nhằm chủ động kiểm soát quy mô và tăng chất lượng dân số phù hợp với những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm nom sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình, giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với quản lý dân số và phát triển nguồn lực”.
Từ năm 2001 đến nay, sau khi thực hiện thắng lợi chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh hà Tĩnh đến năm 2000, cùng với sự cách của chương trình dân số từ quy mô sang chất lượng, đồng thời với sự chỉ đạo hợp nhất hai ngành DS - KHHGĐ và Bảo vệ chăm nom trẻ em (BVCSTE); Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em 2001 - 2010 và ban hành một số nghị quyết khác.
chuyện cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, phê duyệt chiến lược, ban hành tạm thời một số chính sách DS-KHHGĐ thể hiện sự quyết tâm, sự quan tâm của tỉnh, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi công tác DS-KHHGĐ. Quy mô gia đình ít con được đông đảo nhân dân ủng hộ. Quan niệm về hôn nhân gia đình và sinh đẻ có kế hoạch trong nhân dân vừa có sự chuyển biến.
Tuy vậy, công tác DS-KHHGĐ cũng đang gặp những khó khăn và thách thức như: Giảm sinh chưa vững chắc, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao, chất lượng dân số còn thấp, cơ cấu phát triển dân số còn bất hợp lý, một số bộ phận người dân chưa nhận thức đúng đắn về công tác DS-KHHGĐ chủ yếu tập trung vào những vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng giáo và thậm chí cả cán bộ đảng viên còn sinh thêm con, làm cho tỷ lệ gia tăng dân số ở Hà Tĩnh vừa có những đột biến đáng báo động và sau khi Pháp lệnh dân số được ban hành, do chuyện tuyên truyền chưa toàn diện còn thiên lệch một chiều, thiếu định hướng kịp thời, một số bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu không đúng tinh thần của Pháp lệnh, cho đến nay nhiều người vẫn còn băn khoăn chưa hiểu hết bản chất của Pháp lệnh Dân số, hiện tượng sinh thêm con vẫn còn.
Làm thế nào để hạn chế tình trạng này?Với những kiến thức cơ bản về quản lý Nhà Nước mà tui vừa thu nhận trong thời gian tham gia khoá học và bằng những hiểu biết của mình trong lĩnh vực Dân số, Gia đình và trẻ em, hi vọng sẽ góp phần nhỏ vào chuyện giải quyết thực trạng trên. tui chọn đề tài ‘Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực DS- KHHGĐ” để viết tiểu luận. Đây cũng chính là mục tiêu mà ngành Dân số,Gia đình và trẻ em đang phấn đấu trong những năm tới.
PHẦN 1: DIỄN BIẾN CÂU CHUYỆN TÌNH HUỐNG
Sau khi pháp lệnh dân số được ban hành vừa xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu không đúng nội dung của pháp lệnh (Chủ yếu tại điều tại điều 10 của Pháp lệnh) là: “Bây giờ Nhà nước cho đẻ thoái mái” “ai sinh con một bề cho sinh con thứ 3”... Dư luận cho rằng một số cơ quan, địa phương vừa buông lỏng chuyện thực hiện chính sách DS-KHHGĐ có nhiều người vừa sinh con thứ 3, đặc biệt một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền sinh con thứ 3 nhưng không bị xử lý, thậm chí còn được thăng quan tiến chức. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này? cần giải quyết như thế nào?
PHẦN II: PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Cũng như những nước khác, Việt Nam đang đương đầu với mâu thuẫn của sự tăng trưởng dân số với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, chính vì vậy vấn đề dân số có quan hệ mật thiết, chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính sách dân số là một bộ phận của chiến lược phát triển xã hội. Sự phát triển xã hội không chỉ dựa trên sự điều tiết của Nhà nước về các khoản thu nhập và phân bố lại nguồn thu nhập, điều quan trọng là Nhà nước phải thành lập, đưa ra các chính sách, quy chế, quy tắc để đảm bảo cho mọi ngưốic thể tiếp cận được với các điều kiện giáo dục, chăm nom sức khoẻ và các loại hình giúp đỡ khác của xã hội để mọi người có thể hoàn thiện chính mình, gia đình và cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, do đó chiến lược phát triển của xã hội phải gắn liền một cách hữu cơ với chính sách phát triển kinh tế văn hoá, dân số và bảo vệ môi trường. Với mục tiêu ổn định dân số là quốc sách của Nhà nước, chính sách về DS-KHHGĐ có một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.
Trong quản lý nhà nước, vai trò của DS-KHHGĐ ở tầm vĩ mô được thể hiện ở các nội dung như xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trình Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản dưới luật, chính sách về DS-KHHGĐ để trình Chính phủ.
Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ vừa chuyển biến rõ rệt về cả nhận thức và tổ chức thực hiện, tỷ lệ phát triển Dân số vừa giám từ mức 3% xuống mức 1,6%, tuy nhiên quy mô Dân số vẫn ngày càng tăng lớn. Cơ cấu dân số trẻ, số trẻ em dưới 15 tuổi vẫn ở mức cao. Phân bố dân số không đồng đều và không hợp lý, chất lượng dân số còn thấp. Đây cũng là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. chuyện ra đời của Pháp lệnh dân số là nhằm mục đích điều chỉnh quy mô dân số, cơ cấu dân số và phân bố dân số góp phần nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Pháp lệnh Dân số là văn bản quy phạm pháp quy có tính pháp lý cao nhất từ trước đến nay. chuyện thực hiện pháp lệnh là trách nhiệm của chính quyền Nhà nước các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước. Dưới sự chỉ đạo cách của Nhà nước mà trực tiếp là Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chính quyền đ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Link download đây nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dothuy87
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#857995
dothuy87 đã viết:bạn có thể cho mình xin link down load được chứBạn download tại đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#911030 Link download đây nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By haitranvba
#1004271 Mình đang phải làm bài tình huống (học lớp quản lý nhà nước) về một vài lĩnh vực khác nhau, nhờ MOD gửi giúp mình link download bài này để mình tham khảo với nhé.
Thanks bạn nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005455 Link tải ngon mà. Đừng dùng IDM để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement