Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#682867 Download Tiểu luận cách tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng miễn phíMỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 5
PHẦN MỞ ĐẦU 6
1. Lí do chọn đề tài. 6
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 7
3. Nhiệm vụ của đề tài. 8
4. Đối tượng nghiện cứu 8
5. Khách thể nghiên cứu 8
6. Phạm vi nghiên cứu. 8
7. Phương pháp nghiên cứu 8
8. Bố cục đề tài. 9
CHƯƠNG I 9
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN. 9
1. Một số khái niệm có liên quan. 9
1. 1. Thanh niên. 9
1. 2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 9
1. 3. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 10
1. 4. Tập hợp đoàn kết. 10
1. 5. cách tập hợp đoàn kết Thanh niên. 10
2. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tập hợp đoàn kết Thanh niên. 10
2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tâp hợp đoàn kết Thanh niên.
10
2.1.1. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tổ chức lại. 10
2.1.2. Phải “tổ chức và đoàn kết toàn thể thế hệ Thanh niên” 10
2. 1.3. Khai thác khả năng "tự tổ chức" của quần chúng Thanh niên. 10
2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách tập hợp đoàn kết Thanh niên 11
2.2.1. Thanh niên phải được tổ chức lại: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng. 11
2.2.2. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp Thanh niên. 12
2.2.3. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua việc tổ chức các phong trào cách mạng. 12
2. 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách tập hợp đoàn kết Thanh niên. 13
3. Tầm quan trọng của công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 14
3. 1. Đối với đất nước, địa phương. 14
3.1.1. Đối với đất nước. 14
3.1.2. Đối với địa phương. 14
3. 2. Đối với tổ chức Đoàn - Hội. 15
CHƯƠNG II 16
THỰC TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN, KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI HỢP - HUYỆN KIẾN THỤY - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 16
1. Đặc điểm tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy- thành phố Hải Phòng 16
1. 1. Vị trí tự nhiên. 16
1.2. Về kinh tế, chính trị, văn hoá xá hội. 16
1.2.1.Về chính trị. 16
1.2.2. Về kinh tế. 17
1.2.3. Văn hoá, xá hội. 18
1.2.4. Công tác Quốc phòng - An ninh. 19
2.2. Công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên trên địa xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng. 19
2.1. Tập hợp, đoàn kết Thanh niên thôn qua các hoạt động văn hóa, thể dục , thể thao. 19
2.2. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua phong trào “Thanh niên tình nguyện”. 21
2.3. Công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên thông qua 5 cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam 21
2.3.1. Cuộc vận động “Thanh niên thi đua đi đầu trong xã hội học tập” 21
2.3.2. Cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng”. 22
2.3.3. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
2.3.4. Cuộc vận động “Vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu - Vì bình yên cuộc sống” 24
2.3.5. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”. 25
3. Thực trạng các cách tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. 25
4. Những bài học kinh nghiệm. 34
4. 1. Những kết quả của thành công và nguyên nhân. 34
4. 2. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân 35
4. 3. Bài học kinh nghiệm rút ta từ công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. 35
CHƯƠNG III 36
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN 36
1. Những thách thức và khó khăn trong công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng trong thời gian tới. 36
1. 1. Thách thức 36
1. 2. Khó khăn 37
1. 2. 1. Nguyên nhân 37
1.2.2. Bài học kinh nghiệm 37
2. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. 38
2. 1. Những giải pháp nâng cao hiệu quả các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng. 38
2. 2. Một số kiến nghị cụ thể 40
2. 2 .1. Đối với cấp ủy Đảng 40
2.2.2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể. 40
2.2.3. Đối với huyện Đoàn 41
KẾT LUẬN 42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

Tập hợp, đoàn kết Thanh niên là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế, chính trị của đất nước. Nên lực lượng nào tập hợp được đông đảo Thanh niên thì lực lượng đó sẽ giành phần thắng trong sự nghiệp của mình.
Trong suốt 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng, rèn luyện và trưởng thành trải qua các thời kỳ cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo tầng lớp Thanh niên, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế tục trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn kết Thanh niên ngày càng nhiều về số lượng và chất lượng, nâng cao về chất lượng nhằm thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác Thanh niên.
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là lực lượng trẻ tuổi, năng động sáng tạo, nhiệt tình và là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Thanh niên có vai trò quyết định đến vận mệnh của đất nước như Bác Hồ đã từng nói: "Thanh niên là trụ cột của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do Thanh niên".
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa X khẳng định: "Thanh niên ta ngày nay là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu, kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc và thành quả cách mạng, qua mở rộng giao lưu quốc tế, Thanh niên ta ngày càng có nhiều mặt mạnh và trình độ cao, hiểu biết rộng nhạy cảm với thời cuộc và giàu lòng yêu nước, có khát vọng mau chóng đưa đất nước ta thoát khỏi cùng kiệt nàn lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Ở bất cứ thời kỳ nào trong xã hội, Thanh niên là lực lượng to lớn và hùng hậu. Hầu hết Thanh niên đều tham gia vào các hoạt động, các lĩnh vực của xã hôi như chính trị, kinh kế, văn hoá, khoa học kỹ thuật... Chính vì vậy để phát huy cao độ sức mạnh của Thanh niên, đa dạng hoá các cách tập hợp đông đảo tầng lớp Thanh niên vào tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong và phát triển của dân tộc.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đó khẳng định được vị trí, vai trò của mình với Đảng, Nhà nước và thanh niên. Vì Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, là lực lượng lòng cốt của xã hội, là lớp người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo là lực lượng xung kích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc với những phong trào của Đoàn qua các thời kỳ: năm 1956 phong trào “Lao động kiến thiết Tổ Quốc”, năm 1960 phong trào “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến”, năm 1961 phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất từ 1961- 1965 ”, năm 1964 phong trào “Ba sẵn sàng”, năm 1978 phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”, năm 1981 phong trào “Ba mũi tiến công chống tiêu cực” “Toàn đoàn tham gia xây dựng Đảng”, 1985 phong trào cuộc “Hành quân theo chân Bác” Cuộc vân động “Xây dựng nếp sống”, năm 1987- 1992 phong trào cuộc “Xây dựng chi đoàn mạnh” phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp” phong trào “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2007 phong trào “ Năm xung kích, Bốn đồng hành” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi con người phải năng động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Thông qua đó làm cho Thanh niên phải biết tự khẳng định mình trong xã hội, hướng cho Thanh niên tới cái hay, cái đẹp, cái có ích cho xã hội.
Tuy nhiên do mặt trái của nền kinh tế thị trường đã có tác động không nhỏ đến đời sống tâm lí Thanh niên. Một bộ phận Thanh niên sống buông thả, đua đòi, thực dụng, chay lười, ỷ lại thờ ơ với chính trị, với tổ chức Đoàn, Hội. Do vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên vào tổ chức. Trong những yêu cầu đổi mới của cách mạng hiện nay, nhiệm vụ tập hợp đoàn kết Thanh niên cần có nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả của công tác Thanh niên.
Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy – Tp Hải Phòng trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt, nội dung và hình thức sinh hoạt đổi mới phù hợp với yêu cầu của đoàn viên Thanh niên. Các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đến công tác tập hợp Thanh niên trên địa bàn thông qua các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào Thanh niên tình nguyện... đã thu hút đông đảo Thanh niên tham gia.
Tuy nhiên trong những kết quả đã đạt được công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - thành phố Hải Phòng, còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, số Thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn, Hội so với số Thanh niên trong độ tuổi chưa cao. Xuất phát từ lí do trên, tui lựa chọn đề tài: “Công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng” để nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết Thanh niên ở xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy- Tp Hải Phòng.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Khảo sát thực trạng các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng. Qua đó làm rõ nguyên nhân của tình hình, rút ra những bài học cần thiết. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp khả thi, những kiến nghị hợp lí nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên trong thời gian tới.
3. Nhiệm vụ của đề tài.
- Làm sáng tỏ những cơ sở lí luận của công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trong điều kiện hiện nay.
- Khảo sát đánh giá thực trạng các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất những biện pháp khả thi, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng trong điều kiện hiện nay.
4. Đối tượng nghiện cứu
- Đối tượng nghiên cứu: “Các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Thành phố Hải Phòng”
5. Khách thể nghiên cứu
- Tình hình Thanh niên trên địa bàn.
- Cán bộ Đoàn và các cách đoàn kết tập hợp Thanh niên của tổ chức Đoàn trên địa bàn.
- Cấp Uỷ đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xã.
6. Phạm vi nghiên cứu.
- Về nội dung: Tập trung nghiên cứu các cách tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng.
- Về không gian: Được nghiên cứu tại xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng.
- Về thời gian: Từ năm 2007 đến năm 2010.
7. Phương pháp nghiên cứu.
Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khảo sát. Trong đó sử dụng chủ yếu là những phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp phỏng vấn.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp toạ đàm.
- Phương pháp phân tích tổng hợp so sánh.
8. Bố cục đề tài.
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu làm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lí luận và phương pháp tập hợp đoàn kết Thanh niên trong điều kiện hiện nay.
Chương II: Thực trạng và cách tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Đại Hợp - huyện Kiến Thụy - Tp Hải Phòng.
Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các cách tập hợp, đoàn kết Thanh niên.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977108 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement