Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rainbow_luving
#682849

Download Luận văn Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trường Long Hòa, Duyện Hải, Trà Vinh miễn phí

trang
Ký hiệu các từ viết tắt 4
Phần mở đầu 5
1.Lý do chọn đề tài 5
2.Mục đích nghiên cứu 6
3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6
3.1.Khách thể nghiên cứu 6
3.2.Đối tượng nghiên cứu 7
4.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu đề tài 7
5.Nhiệm vụ nghiên cứu 7
6.Phương pháp nghiên cứu 7
6.1.Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 7
6.2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7
6.2.1.Phương pháp quan sát 7
6.2.2.Phương pháp bằng phiếu hỏi 7
6.2.3.Phương pháp toạ đàm 8
6.2.4.Phương pháp xử lý thông tin 8
Phần thứ hai : Nội dung 8
Chương 1.Cơ sở lý luận 8
1.1.Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 8
1.2.Một số khái niệm cơ bản 9
1.2.1.Khái niệm về đạo đức và giáo dục đạo đức 9
1.2.2.Khái niệm về quản lý giáo dục đạo đức 11
1.2.2.1.Quản lý 11
1.2.2.2.Quản lý giáo dục 12
1.2.2.3.Quản lý giáo dục đạo đức 12
1.2.3.Khái niệm về biện pháp và biện pháp quản lý giáo dục . 13
1.2.3.1.Khái niệm về biện pháp 13
1.2.3.2.Biện pháp giáo dục đạo đức 13
1.3.Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 13
1.4.Vị trí của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 13
1.5.Chức năng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 13
1.6.Tính chất của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 14
1.6.1.Bình diện hoạt động 14
1.6.2.Mang tính quy luật đặc thù của quá trình giáo dục 14
1.6.3.Tính đa dạng về mục tiêu 14
1.6.4. chức năng động của chương trình kế hoạch 14
1.6.5. Tính phong phú đa dạng 14
1.7.Những nguyên tắc cơ bản của hoạt động giáo dục 14
1.7.1.Đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch 14
1.7.2.Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác, tự quản 15
1.7.3.Đảm bảo tính tập thể 15
1.7.4.Đảm bảo tính đa dạng phong phú 15
1.7.5.Đảm bảo tính hiệu quả 15
Kết luận chương 1 15
Chương 2.Thực trạng giáo dục đạo đức học sinh . 16
2.1.Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội – giáo dục 16
2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội 16
2.1.2.Tình hình giáo dục ở xã Trường Long Hoà 17
2.2.Thực trạng về đạo đức và giáo dục đạo . 19
2.2.1.Thực trạng đạo đức của học sinh . 19
2.2.2.Thực trạng nhận thức thái độ và hành vi đạo đức . 20
2.2.3.Thực trạng hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức . 21
2.3.Đánh giá thực trạng 22
2.3.1.Những ưu điểm và hạn chế 22
2.3.1.1.Ưu điểm 22
2.3.1.2.Hạn chế 22
2.3.2.Nguyên nhân của những hạn chế 23
2.3.2.1.Nguyên nhân khách quan 23
2.3.2.2.Nguyên nhân chủ quan 23
Kết luận chương 22 23
Chương 3.Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức . 24
3.1.Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm . 24
3.1.1.Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ Đảng 24
3.1.2.Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm 24
3.1.3.Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn TNCS HCM . 25
3.1.4.Củng cố, xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp . 25
3.2.Kế hoạch hoá công tác quản lý giáo dục đạo đức . 26
3.3.Phát huy vai trò tự quản của tập thể học sinh 26
3.4.Tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch . 27
3.4.1.Hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng ngày 27
3.4.2.Hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tuần 27
3.4.3.Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm . 28
3.5.Tổ chức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội . 30
3.6. Tăng cường kinh phí đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 31
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 31
1.Kết luận 31
2.Kiến nghị 32
2.1. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo 32
2.2.Đối với gia đình học sinh 32
2.3.Đối với xã hội 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
1.2.2.3.Quản lý giáo dục đạo đức:
Quản lý đối tượng giáo dục đạo đức là sự tác động có ý thức của thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đưa hoạt động giáo dục đạo đức đạt kết quả mong muốn bằng cách hiệu quả nhất. Về bản chất, quản lý hoạt động giáo dục đạo đức là quá trình tác động có định hướng của chủ thể quản lý lên các thành tố tham gia vào quá trình hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục đạo đức (nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ thái độ, tình cảm, hành vi và thói quen. Đó là những nét tính cách của nhân cách, ứng xử đúng đắn trong xã hội).
1.2.3.Khái niệm về biện pháp và biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh
1.2.3.1.Khái niệm về biện pháp:
Theo “Từ điển tiếng Việt” do Hoàng Phe chủ biên thì: “Biện pháp là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể.” [50 tr 64]
Theo cuốn “Từ điển tiếng Việt tường giải và liên tưởng” của tác giả Nguyễn Văn Đạm: “Biện pháp là cách làm, cách hành động đối phó để đi đến một mục đích nhất định.” [51 tr 66]
1.2.3.2. Biện pháp giáo dục đạo đức:
Biện pháp giáo dục đạo đức là cách làm, cách hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh.
1.3.Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.3.1.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một một hoạt động cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hội (vì thế, còn gọi là quá trình giáo dục ngoài giờ lên lớp).
1.3.2.Hoạt động này do nhà trường quản lý, tiến hành ngoài gìơ dạy học trên lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học. Nó được tiến hành xen kẽ hay nối tiếp chương trình dạy học trong phạm vi nhà trường hay trong đời sống xã hội do nhà trường chỉ đạo diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục làm cho quá trình đó được thực hiện mọi nơi mọi lúc.
1.4.Vị trí của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.4.1.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận cấu thành trong hoạt động giáo dục. Theo cách phân chia hiện nay, hoạt động giáo dục trong nhà trường được chia thành hai bộ phận: hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Mỗi một bộ phận đều có một vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng chúng đều góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục.Như vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không phải là một hoạt động “phụ khoá” trong nhà trường mà là một bộ phận quan trọng trong hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông.
1.4.2.Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội.
Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhà trường có điều kiện phát huy vai trò tích cực của mình đối với cuộc sống.
1.5.Chức năng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.5.1.Củng cố mở rộng khơi sâu năng lực nhận thức các môn văn hoá trong chương trình.
1.5.2.Trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tính cách, tài năng và thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, hình thành các mối quan hệ giữa con người với đời sống xã hội, con người với thiên nhiên, với môi trường sống.
1.5.3.Tạo điều kiện cho học sinh hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội giúp học sinh hoà nhập vào cuộc sống xã hội.
1.5.4.Phát huy tác dụng của nhà trường đối với đời sống tạo điều kiện để huy động cộng đồng tham gia để xây dựng trường học và phát huy tác dụng trong công tác giáo dục.
1.6.Tính chất của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.6.1.Bình diện hoạt động:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động phong phú, đa dạng. Nó có thể diễn ra ngoài nhà trường để mở rộng giao lưu cho học sinh, giúp các em hoà nhập vào cuộc sống, con người, thâm nhập vào các mặt của cuộc sống, tạo khả năng thuận lợi để gắn “học với hành”.
1.6.2.Mang tính quy luật đặc thù của quá trình giáo dục.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục xã hội đặc biệt của con người, biến đổi khá phức tạp nhân cách của học sinh. Nó không giống với quá trình dạy học hay quá trình giáo dục hướng nghiệp.
Muốn hình thành phát triển nhân cách học sinh không chỉ đơn thuần trong những giờ lên lớp mà còn phải thông qua các loại hình hoạt động đa dạng như công tác xã hội, lao động sản xuất, hoạt động văn nghệ,…
1.6.3.Tính đa dạng về mục tiêu
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp không chỉ nhằm vào một mục tiêu giáo dục tư tưởng đạo đức, phẩm chất nhân cách cho các em học sinh mà còn nhằm đạt nhiều mục tiêu về trí dục, mĩ dục, lao động,…
1.6.4.chức năng động của chương trình kế hoạch
1.6.5.Tính phong phú đa dạng của nội dung và hình thức hoạt động, tính phức tạp khó khăn của việc kiểm tra đánh giá.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động đa dạng, do vậy việc đánh giá rất khó khăn. Tuy vậy, mỗi hoạt động trong trường đều phải kiểm tra đánh giá, có như vậy, mới động viên khuyến khích được hoạt động tốt đồng thời khắc phục những khuyết nhược điểm trong từng công việc. Để đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ta có thể bàn bạc định ra tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, cũng có thể đánh giá từng khâu, từng hoạt động ở mỗi thời điểm nhất định rồi đánh giá chung trong cả một học kỳ, cả năm học.
1.7.Nguyên tắc cơ bản của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.7.1.Đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch
-Tính mục đích: bất kỳ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào cũng phải đều đạt một mục tiêu nhất định. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng có mục đích rõ ràng, người quản lý phải đề ra mục đích, yêu cầu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong cả năm học, từng học kỳ, từng hoạt động.
-Tính kế hoạch: mọi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải có kế hoạch và kế hoạch được xác định tuỳ theo mục tiêu, xác định nội dung, lựa chọn cách, xác định quy mô và phương tiện hoạt động.
1.7.2.Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác, tự quản
Nếu hoạt động trên lớp là bắt buộc thì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là tự nguyện, tự giác. Có tự nguyện tự giác thì mới phát huy được sở trường, khả năng của từng học sinh. Thực tế hoạt động ngoài giờ phong phú đa dạng, học sinh nào có năng lực sở trường trên lĩnh vực nào thi tham gia ở mặt ấy. Đây là nguyên tắc quan trọng để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có kết quả.
1.7.3.Đảm bảo tính tập thể
Tuy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo sở thích và tính tự nguyện tự giác của học sinh nhưng không thể hoạt động đơn lẻ theo kiểu tự do cá nhân được mà phải đảm bảo tính tập thể theo ch...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#734798 Bạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhớ bấm thank cho tác giả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement