Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ss2.virus
#682796 Download Khóa luận Hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học chương trình Sinh 12 năng cao miễn phí


MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa i
Lời cam đoan ii
Lời Thank iii
MỤC LỤC 1
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 4
1.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
1.6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 5
1.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
PHẦN HAI: NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 6
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 7
CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI
2.1. CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 9
2.1.1. Lí thuyết cần nắm. 9
2.1.1.1. Gen, mã di truyền và cơ chế tự nhân đôi của ADN. 9
2.1.1.2. Sinh tổng hợp prôtêin. 9
2.1.1.3. Đột biến gen. 9
2.1.1.4. Nhiễm sắc thể (NST). 9
2.1.1.5. Đột biến nhiễm sắc thể. 10
2.1.2. Bài tập. 10
2.1.2.1. Phương pháp, công thức và bài tập về gen và cơ chế tự nhân đôi của ADN. 10
2.1.2.2. Phương pháp, công thức và bài tập về sinh tổng hợp Prôtêin. 15
2.1.2.3. Phương pháp, công thức và bài tập về đột biến gen. 17
2.1.2.4. Phương pháp, công thức và bài tập về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể. 22
2.2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 28
2.2.1. Lý thuyết cần nắm. 28
2.2.1.1. Các định luật Menđen. 28
2.2.1.2. Tương tác giữa các gen không alen và tác động đa hiệu của gen. 28
2.2.1.3. Liên kết gen. 28
2.2.1.4. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân. 29
2.2.2. Bài tập. 29
2.2.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về các quy luật Menđen. 29
2.2.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập tương tác giữa các gen không alen 34
2.2.2.3. Phương pháp giải, công thức và bài tập về liên kết gen: 38
2.3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ 42
2.3.1. Lí thuyết cần nắm. 42
2.3.1.1. Cấu trúc di truyền của quần thể. 42
2.3.1.2. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên. 42
2.3.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập: 43
2.3.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể. 43
2.3.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập về trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên. 44
2.4. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 47
2.4.1. Lí thuyết cần nắm: 47
2.4.1.1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học người. 47
2.4.1.2. Di truyền y học. 48
2.4.1.3. Bảo vệ vốn gen của người. 48
2.4.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập 48
PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Loài người đang sống trong thế kỉ XXI, “Thế kỉ của Sinh học”, trong đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang có tác động to lớn đến đời sống con người. Trong Sinh học, đặc biệt là lĩnh vực Di truyền học đã đạt được những thành tựu không chỉ có tầm quan trong về mặt lí luận mà còn có giá trị thực tiễn rất lớn lao.
Chính điều đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy – học nhằm nâng cao hiệu quả trong giáo dục phổ thông ở toàn bộ các môn, trong đó có Sinh học. Chương trình Sinh học phổ thông được chia thành 7 phần như sau:
Chương trình Các phần Nội dung
Sinh học 10 Phần một Giới thiệu chung về thế giới sống
Phần hai Sinh học tế bào
Phần ba Sinh học vi sinh vật
Sinh học 11 Phần bốn Sinh học cơ thể
Sinh học 12 Phần năm Di truyền học
Phần sáu Tiến hóa
Phần bảy Sinh thái học
Trong chương trình học cũng như trong các đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hay Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng dưới hình thức tự luận hay trắc nghiệm khách quan, phần di truyền học luôn chiếm tỉ lệ câu hỏi lớn nhất so với các phần khác. Sau đây là tỉ lệ cụ thể của phần Di truyền học trong các đề thi Tốt nghiệp và Tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Sinh học dạng trắc nghiệm khách quan năm 2008:
Kì thi Chương trình Số lượng
câu hỏi
của đề Số lượng
câu hỏi
phần di truyền học Tỉ lệ %
Tốt nghiệp
THPT Phân ban Khoa học
tự nhiên 40 18 45%
Phân ban Khoa học
xã hội và Nhân văn 17 42,5%
Không phân ban 30 22 73,33%
Bổ túc THPT 30 23 76,67%
Tuyển sinh
đại học,
cao đẳng Phân ban 50 27 54%
Không phân ban 30 60%
Từ các số liệu trên cho thấy, phần Di truyền học là một phần quan trọng, với số câu hỏi dao động từ 42,5% - 76,67% số câu hỏi của đề. Tuy nhiên, các bài tập của phần Di truyền học lại tương đối khó. Điều này gây trở ngại cho học sinh trong khi học tập và cũng đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều ở phần này.
Từ đó chúng ta có thể thấy, việc hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học là một việc rất cần thiết. Chính vì vậy, chúng tui chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp là “Hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học chương trình Sinh 12 năng cao” với hy vọng đây sẽ là một tài liệu bổ ích cho việc học tập của học sinh và là một tài liệu tham khảo có giá trị đối với giáo viên giảng dạy môn Sinh học 12 nâng cao.
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học trong chương trình Sinh học 12 nâng cao. Từ đó biên soạn được tài liệu tham khảo về các mẫu bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập đó.
1.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học trong chương trình sinh học 12 nâng cao.
Lựa chọn một số bài tập hay và các phương pháp giải nhanh các bài tập Di truyền học.
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Các công thức, các bài tập và phương pháp giải các bài tập di truyền học trong chương trình Sinh học 12 nâng cao.
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu các công thức và bài tập Di truyền học ở chương trình Sinh học 12 nâng cao.
1.6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
Ở Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp đã từng có hai đề tài khóa luận tốt nghiệp về nội dung bài tập di truyền học từ khóa 25K về trước. Hai đề tài này được đánh giá đạt nhưng còn một ít thiếu sót.
Đề tài “Hệ thống công thức và bài tập phần di truyền học trong chương trình Sinh học 12 nâng cao” của chúng tui là một hướng nghiên cứu không mới, tuy nhiên độc lập với các đề tài trước.
1.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo, các tài liệu hướng dẫn ôn tập chương trình Sinh học 12, từ đó lựa chọn các công thức và phương pháp giải phù hợp các bài tập trong di truyền học trong chương trình Sinh học 12 NC.
- Điều tra: Điều tra bằng phiếu để khảo sát những khó khăn mà học sinh gặp phải khi giải bài tập di truyền học để đề ra một số phương pháp giải tốt bài tập của phần Di truyền học trong chương trình Sinh học 12 NC.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#925684
trucvy đã viết:hi :duel:Mới update link download cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement