Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Willesone
#682764

Download Tiểu luận Xây dựng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây để nâng trường lên đại học miễn phí

MỤC LỤC
 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đính nghiên cứu 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
CHƯƠNG I: 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 5
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên 5
1.1.1. Khái niệm quản lý giáo dục 5
1.1.2. Khái niệm nhà giáo, vai trò của giảng viên ở trường Cao đẳng, Đại học 5
1.2. Cơ sở thực tiễn của công tác phát triển đội ngũ giảng viên 7
1.3. Cơ sở pháp lý về phát triển đội ngũ giảng viên 8
1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo 8
1.3.2. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
CHƯƠNG II 11
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG MIỀN TÂY 11
2.1. Khái quát chung về trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 11
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 12
2.2.1. Thực trạng về số lượng 12
2.2.2. Thực trạng về chất lượng 13
2.2.3. Thực trạng về cơ cấu 14
CHƯƠNG III: 16
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG MIỀN TÂY 16
3.1. Định hướng phát triển của trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 16
3.2. Nguyên tắc đề ra biện pháp 17
3.3. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây 17
3.3.1. Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 17
3.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 18
3.3.3. Đảm bảo tính tự chủ, quyền dân chủ của cán bộ, giảng viên. Sử dụng hợp lý và hiệu quả đội ngũ giảng viên hiện có 19
3.3.4. Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách, tăng cường các điều kiện đảm bảo cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH của mình 20
3.3.5. Đổi mới và nâng cao công tác quản lý giảng viên 21
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24
1. Kết luận 24
2. Kiến nghị 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
 
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

­îc båi d­ìng vÒ nghiÖp vô s­ ph¹m.”
Mét gi¶ng viªn ®¹i häc giái ®­îc ®Þnh nghÜa trong ba chøc n¨ng chÝnh: (1) nhµ gi¸o, (2) nhµ khoa häc vµ (3) nhµ cung øng dÞch vô cho céng ®ång.
Gi¶ng viªn - nhµ gi¸o
§©y lµ vai trß truyÒn thèng nh­ng quan träng vµ tiªn quyÕt ®èi víi mét gi¶ng viªn. Mét gi¶ng viªn giái tr­íc hÕt ph¶i lµ mét ng­êi thÇy giái. Mét ng­êi thÇy gi¶o kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«n lµ ®ñ. Theo c¸c nhµ gi¸o dôc thÕ giíi, mét gi¶ng viªn toµn diÖn lµ ng­êi cã bèn nhãm kiÕn thøc vµ kü n¨ng sau:
KiÕn thøc chuyªn ngµnh: kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ chuyªn ngµnh vµ c¸c m«n häc mµ m×nh gi¶ng d¹y.
KiÕn thøc vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn th«ng, g¾n kÕt gi÷a c¸c m«n häc, ®a ngµnh , ®a lÜnh vùc vµ phong phó vÒ v¨n ho¸ ®Ó gióp cho ng­êi häc thÝch nghi vµ hîp t¸c tèt trong c¸c bèi c¶nh kh¸c nhau.
KiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ d¹y vµ häc: Bao gåm c¸c kiÕn thøc vÒ ph­¬ng ph¸p luËn kÜ thuËt d¹y vµ häc nãi chunghoc, kü thuËt d¹y vµ häc theo chuyªn ngµnh cô thÓ tuú thuéc hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn tiÕp cËn
KiÕn thøc vÒ m«i trêng GD, hÖ thèng gi¸o dôc, môc tiªu, sø mÖnh, gi¸ trÞ GD… bao gåm c¶ nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ KH TN ,XH, KH NV vµ liªn kÕt tri thøc.
Gi¶ng viªn - nhµ khoa häc
Gi¶ng viªn thùc hiÖn vai trß nhµ khoa häc lµ gi¶i thÝch vµ dù b¸o c¸c vÊn ®Ò cña tù nhiªn vµ x· héi mµ loµi ng­êi vµ khoa häc ch­a cã lêi gi¶i. Nghiªn cøu khoa häc, t×m c¸ch øng dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµo thùc tiÔn ®êi sèng vµ c«ng bè c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cho céng ®ång (céng ®ång khoa häc, x· héi nãi chung, trong n­íc vµ quèc tÕ) lµ ba chøc n¨ng chÝnh cña mét nhµ khoa häc. Tõ ®©y cã hai xu h­íng nghiªn cøu chÝnh: nghiªn cøu c¬ b¶n vµ nghiªn cøu øng dông.
Gi¶ng viªn - nhµ cung øng dÞch vô cho x· héi
§©y lµ mét vai trß mµ rÊt nhiÒu gi¶ng viªn ®· vµ ®ang thùc hiÖn - nã còng lµ mét vai trß mµ x· héi ®¸nh gi¸ cao vµ kú väng ë c¸c gi¶ng viªn. ë vai trß nµy, gi¶ng viªn cung øng c¸c dÞch vô cña m×nh cho nhµ tr­êng, cho sinh viªn, cho c¸c tæ chøc x· héi - ®oµn thÓ, cho céng ®ång vµ cho x· héi nãi chung. Cô thÓ ®èi víi nhµ tr­êng vµ sinh viªn, mét gi¶ng viªn cÇn thùc hiÖn c¸c dÞch vô nh­ tham gia c«ng t¸c qu¶n lý, c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, tham gia c¸c tæ chøc x· héi, cè vÊn cho sinh viªn, liªn hÖ thùc tËp, t×m chç lµm cho sinh viªn... Víi ngµnh cña m×nh, gi¶ng viªn lµm ph¶n biÖn cho c¸c t¹p chÝ khoa häc, tham dù vµ tæ chøc c¸c héi th¶o khoa häc.
C¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c ph¸t triÓn gi¶ng viªn
Tõ n¨m 2006, 2007 ®· cã nh÷ng ®Ò ¸n vÒ viÖc trao quyÒn tù chñ cho c¸c tr­êng C§, §H nÕu c¸c tr­êng tháa m·n 5 tiªu chÝ vÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, kiÓm to¸n th­êng xuyªn, c«ng bè møc häc phÝ, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ phï hîp víi quy ho¹ch.
Tù x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®ñ m¹nh vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. §éi ngò ph¶i ®«ng vÒ sè l­îng, kháe vÒ chÊt l­îng. Cã nh­ vËy nhµ tr­êng míi tù chñ ®­îc.
Chñ tr­¬ng cña nhµ tr­êng trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn lµ: tËn dông tèi ®a tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña nh÷ng gi¶ng viªn cã tr×nh ®é, cã häc hµm häc vÞ ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c tr­êng; ®ång thêi nhanh chãng tuyÓn dông vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé gi¶ng viªn c¬ h÷u trÎ. Tuy nhiªn, chñ tr­¬ng nµy lóc ®ã kh«ng nhËn ®­îc sù ®ång thuËn hoµn toµn cña mét sè l·nh ®¹o. Bëi v×, nÕu x©y dùng ®éi ngò sÏ lµm t¨ng chi phÝ, gi¶m thu nhËp thùc tÕ. Víi tÇm nh×n chiÕn l­îc, Ban l·nh ®¹o nhµ tr­êng kh¼ng ®Þnh ®©y lµ mét chñ tr­¬ng ®óng ®¾n vµ cÇn ®­îc triÓn khai víi nh÷ng b­íc ®i cô thÓ. Lµm ®­îc nh­ vËy sÏ võa ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng ®µo t¹o, l¹i võa nhanh chãng cã ®­îc thÕ chñ ®éng trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, n©ng cao danh tiÕng cña nhµ tr­êng.
Tãm l¹i: “§éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ch­a ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô gi¸o dôc trong thêi kú míi. Cßn thiÕu quy ho¹ch tæng thÓ ®µo t¹o ®éi ngò nhµ gi¸o tõ mÇm non ®Õn ®¹i häc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®éi ngò nhµ gi¸o võa thõa, võa thiÕu, võa kh«ng ®ång bé vÒ c¬ cÊu. C¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc, sè gi¶ng viªn cã tr×nh ®é th¹c sü vµ tiÕn sü cßn qu¸ Ýt. Ph­¬ng thøc ®µo t¹o trong c¸c nhµ tr­êng s­ ph¹m chËm ®æi míi, chÊt l­îng ®µo t¹o cßn thÊp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña mét bé phËn nhµ gi¸o ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng…C«ng t¸c båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò nhµ gi¸o cßn thiÕu hiÖu qu¶.”
C¬ së ph¸p lý vÒ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn
T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o
C¸c nhµ gi¸o cã nhiÖm vô rÊt nÆng nÒ vµ vÏ vang lµ ng­êi chiÕn sÜ tiªn phong trªn mÆt trËn t­ t­ëng, v¨n ho¸ cã tr¸ch nhiÖm truyÒn ®¹t cho thÕ hÖ trÎ lý t­ëng ®¹o ®øc ch©n chÝnh, hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, tinh hoa v¨n ho¸ cña d©n téc vµ nh©n lo¹i, båi d­ìng cho hä nh÷ng phÈm chÊt cao quý vµ n¨ng lùc s¸ng t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé x· héi. Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh: " Kh«ng cã thÇy gi¸o th× kh«ng cã gi¸o dôc...kh«ng cã gi¸o dôc, kh«ng cã c¸n bé th× kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ - v¨n ho¸".
§Ó lµm trßn nhiÖm vô vÎ vang cña ng­êi thÇy gi¸o, Ng­êi ®ßi hái tr­íc hÕt ng­êi thÇy gi¸o ph¶i c¶i t¹o t­ t­ëng b¶n th©n m×nh, ph¶i lu«n lu«n cÇu tiÕn: "gi¸o viªn còng ph¶i tiÕn bé cho kÞp thêi ®¹i th× míi lµm ®­îc nhiÖn vô, chí tù m·n cho m×nh giái råi th× dõng l¹i mµ dõng l¹i lµ lïi b­íc, lµ l¹c hËu, tù ®µo th¶i m×nh tr­íc. Ph¶i cè g¾ng häc tËp ®Ó c¶i t¹o m×nh, c¶i t¹o con em, c¶i t¹o x· héi.”
§Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, Ng­êi cho r»ng: “Ng­êi huÊn luyÖn ph¶i häc tËp m·i th× míi lµm tèt ®­îc c«ng viÖc cña m×nh- Ng­êi huÊn luyÖn nµo tù cho m×nh lµ biÕt ®ñ c¶ råi th× ng­êi ®ã lµ dèt nhÊt.” Ngoµi viÖc nh¾c nhë vÒ häc tËp chuyªn m«n, Ng­êi còng l­u ý mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®ã lµ häc tËp chÝnh trÞ, v× “Cã häc tËp lý luËn M¸c- Lªnin th× míi cñng cè ®­îc ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, gi÷ v÷ng lËp tr­êng, n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ tr×nh ®é chÝnh trÞ míi lµm nßng cèt c«ng t¸c §¶ng giao phã.”
C¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o
§Ò cËp ®Õn vai trß cña c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng 2 kho¸ VIII ®· x¸c ®Þnh: “…ch¨m lo x©y dùng ®éi ngò gi¶ng viªn sÏ t¹o ®­îc sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc, ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu míi cña ®Êt n­íc.”
Cµng kh¼ng ®Þnh h¬n khi quan ®iÓm chØ ®¹o trong nghÞ quyÕt cña chÝnh phñ sè 14/2005/NQ-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2005 vÒ ®æi míi c¬ b¶n vµ toµn diÖn gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt Nam giai ®o¹n 2006-2020: “… Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ chñ ®éng cña c¸c c¬ së gi¸o dôc ®¹i häc trong c«ng cuéc ®æi míi mµ nßng cèt lµ ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý vµ sù h­ëng øng, tham gia tÝch cùc cña toµn x· héi.”
ChØ thÞ 40-CT/TW cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng vÒ x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc còng chØ râ: “Môc tiªu lµ x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®­îc chuÈn ho¸, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®Æc biÖt chó träng n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt, lèi sèng, l­¬ng t©m, tay nghÒ cña nhµ gi¸o; th«ng qua viÖc qu¶n lý, ph¸t triÓn ®óng ®Þnh h­íng vµ cã hiÖu qu¶ sù nghiÖp gi¸o dôc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.”
NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng khãa X nhÊn m...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement