Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yoyo_oscan
#682732

Download Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 và 5 miễn phí

Câu1(2điểm):
Từ một nòng cốt câu (chủ ngữ và vị ngữ ) :bé ngoan, em hãy viết thành một câu kể, một câu hỏi, một câu cảm và mọt câu cầu khiến.
Câu 2(4điểm):
a ,Từ tiếng trắng, hãy thêm tiếng để tạo thành 4 từ,trong đó có từ ghép và từ láy. Nêu rõ từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy.
b ,Đặt câu với mỗi từ đã tìm được.
Câu3(3điểm)
a,Nêu từ loại của các từ in nghiêng sau đây:
Núi cao.
Chim hót .
Đồng rộng.
Suối chảy.
Sương rơi.
b , Thêm các từ tượng hình, từ tượng thanh , làm bổ ngữ cho các từ in ngiêng đó và chỉ rõ từ nào là từ tượng hình, từ nào là từ tượng thanh.
Câu4(4điểm)
Trong bài Rừng mơ,nhà thơ Trần Lê Văn có viết:
“Rừng mơ ôm lấy núi
Mây trắng đọng thành hoa
Gió chiều đông gờn gợn
Hương bay gần, bay xa.”
Em hãy viết những điều cảm nhận được về cái hay, cái đẹp từ khổ thơ trên.
Câu5(6điểm)
Hãy tả lại một buổi sáng mùa xuân đẹp trời ở quê hương em ( bài viết khoảng 20 đến 25 dòng).
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

§Ò thi häc sinh giái líp 5 . B¶ng A
N¨m häc : 2004 - 2005
(Thêi gian lµm bµi : 90 phót )
Bµi 1: (4 ®iÓm). Cho d·y sè: ; ; ; ; ; …..
1,H·y tÝnh tæng cña 10 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sè .
2, Sè cã ph¶i lµ mét sè h¹ng cña d·y sè trªn kh«ng ? v× sao ?
Bµi 2 ( 6 ®iÓm) Cho biÓu thøc A = 13,8 : (5,6 – x )
1, TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi x = 4,91 .
2, T×m gi¸ trÞ cña x khi A = 4 .
3, H·y chØ ra 2 gi¸ trÞ cña x ®Ó khi thay vµo biÓu thøc ta ®­îc A < 4 .
Bµi 3 (6 ®iÓm) Cïng mét lóc , mét « t« ®i tõ A vµ mét xe m¸y ®i tõ B ng­îc chiÒu nhau ®Ó ®Õn ®Þa ®iÓm C ë gi÷a A vµ B . C c¸ch A 160 km vµ c¸ch A 136 km . VËn tèc cña « t« lµ 52 km/ giê , cña xe m¸y lµ 38 km/giê .
1, Hái xe nµo ®Õn C tr­íc ?
2, Hái sau mÊy giê kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe ®­îc rót ng¾n cßn 71 km ?
Bµi 4: (4 ®iÓm). K
Cho h×nh thang vu«ng ABCD (nh­ h×nh vÏ )
AB= 6 cm , AD = 12 cm , BC = AD .
1, TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD .
2, Keo dµi c¸c c¹nh bªn AB vµ DC , chóng
gÆp nhau t¹i K .TÝnh ®é dµi c¹nh KB B C
A D
-----------------------------------------------------------
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Thanh Ho¸
h­íng dÉn chÊm thi häc sinh giái líp 5 .
Néi dung
§iÓm
Bµi 1: 4 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm
ChØ ra ®­îc qui luËt cña d·y sè ( Ch¼ng h¹n : D·y sè ®­îc viÕt l¹i lµ :
; ; ; ;…..
0,5
ViÕt ®­îc sè h¹ng thø 10 hoÆc viÕt ®ñ 10 sè h¹ng ®Çu cña d·y .
0,5
Ta cã : + + + + +…..+
= 1 -
0,5
= 1 -
0,25
=
0,25
Ta thÊy sè thuéc d·y ®· cho vµ sè tiÕp liÒn lµ sè
còng thuéc d·y .
1

0,5
VËy sè kh«ng ph¶I lµ mét sè h¹ng cña d·y sè ®· cho .
0,5
Bµi 2: 6 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm .
1) Khi x = 4,91 ta cã A = 13,8 : ( 5,6 - 4,91 )
0,75
= 13,8 : 0,69
0,75
= 20
0,5
2) Khi A = 4 ta cã 13,8 : ( 5,6 - x ) = 4
0,5
5,6 -x = 13,8 : 4
0,5
5,6 - x = 3,45
0,5
x = 5,6 - 3,45
0,25
x = 2,15
0,25
3)Tõ c©u 2 bµi 2 ,ta thÊy khi 5,6 - x = 3,45 th× A = 4 .Mµ 5,6 - x lµ sè chia , 13,8 lµ sè bÞ chia kh«ng thay ®æi , A lµ th­¬ng .Sè chia cµng lín th× th­¬ng cµng bÐ .
0,75
VËy ®Ó A < 4 th× 5,6 - x ph¶i lín h¬n 3,45
0,75
Ta chän x = 0 vµ x = 1 sÏ tho¶ m·n yªu cÇu bµi to¸n .
0,5
Chó ý : víi c©u 3 nÕu häc sinh chØ ra mçi gi¸ trÞ cña x ®óng vµ thö l¹i ®Ó kh¼ng ®Þnh th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a .
Bµi 3 : 6 ®iÓm .Mçi c©u 3 ®iÓm
¤ t« ®i ®Õn C hÕt thêi gian lµ :
160 : 52 = 3 ( giê ) = 3 ( giê )
0,75
Xe m¸y ®i ®Õn C hÕt thêi gian lµ :
136 : 38 = 3 ( giê ) = 3 ( giê )
0,75
Ta thÊy :
0,5
VËy « t« ®Õn C tr­íc ( « t« ®i hÕt Ýt thêi gian h¬n xe m¸y )
0,5
Lóc xuÊt ph¸t , « t« vµ xe m¸y c¸ch nhau mét qu·ng ®­êng lµ :
160 + 136 = 296 ( km )
0,75
Lóc 2 xe cßn c¸chp nhau 71 km th× 2 xe ®· ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng lµ :
296 -71 = 225 ( km )
0,75
Mçi giê 2 xe ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng lµ :
52 + 38 = 90 ( km )
0,5
§Ó ®i ®­îc tæng qu·ng ®­êng 225 km , hai xe ph¶i ®i thêi gian lµ :
225 : 90 = 2,5 ( giê )
0,5
VËy sau 2,5 giê hay 2 giê 30 phót , kho¶ng c¸ch gi÷a 2 xe cßn 71 km .
0,5
Bµi 4 : 4 ®iÓm .Mçi c©u 2 ®iÓm .
0,5
1) BC = ( 12 : 3 ) 2 = 8 ( cm )
1
DiÖn tÝch h×nh thang vu«ng lµ :
( 12 + 8 ) 6 : 2 = 60 ( cm 2)
0,75
§¸p sè : 60 cm 2
0,25
Gäi ®ç dµi c¹nh KB lµ x , ta cã :
S KBC = ( x 8 ) : 2 = 4 x
S KAD = ( x + 6 ) 12 : 2 = 6 x + 36
0,5
Mµ S KAD = S KBC + S ABCD
0,5
Ta cã : 6 x + 36 = 4 x + 60
6 x = 4 x + 60 – 36
6 x = 4 x + 24
6 x - 4 x = 24
( 6 – 4 ) x = 24
2 x = 24
x = 24 : 2 = 12
0,75
VËy KB = 12 cm
0,25
Chó ý : Mçi c©u , mçi bµi nÕu häc sinh cã c¸ch gi¶I kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a .
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Thanh Ho¸
§Ò thi häc sinh giái líp 5 .
N¨m häc : 2004 – 2005
M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng A )
§Ò chÝnh thøc (Thêi gian lµm bµi : 90 phót )
C©u1(2®iÓm):
a, X¸c ®Þnh tõ lo¹i cña nh÷ng tõ sau:
NiÒm vui ,niÒm në, vui mõng , vui t­¬i.
b,§Æt c©u víi mçi tõ nªu trªn.
C©u2(3®iÓm):
T×m bé phËn chñ ng÷ , bé phËn vÞ ng÷ , bé phËn tr¹ng ng÷ cña mçi c©u sau:
a,Vµo mét ®ªm cuèi xu©n 1947, kho¶ng hai giê s¸ng, trªn ®­êng ®i c«ng t¸c, B¸c Hå ®Õn nghØ ch©n ë mét nhµ bªn ®­êng.
b,C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«, ®Õn b©y giê, vÉn cßn râ nÐt.
C©u3(3®iÓm):
§o¹n v¨n d­íi ®©y cã 13 c©u.H·y chÐp l¹i ®o¹n v¨n vµ ghi dÊu chÊm vµo nh÷ng chç thÝch hîp:
“Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn bÇu trêi ngµy thªm xanh n¾ng vµng ngµy cµng rùc rì v­ên c©y l¹i ®©m tråi, n¶y léc råi v­ên c©y l¹i ra hoa b­ëi nång nµn hoa nh·n ngät hoa cau tho¶ng qua v­ên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u nh÷ng chó kh­íu l¾m ®iÒu nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m”
(NguyÔn Kiªn)
C©u4(4®iÓm):
Më ®Çu bµi th¬ “TiÕng gµ tr­a”, nhµ th¬ Xu©n Quúnh viÕt:
“Trªn ®­êng hµnh qu©n xa
Dõng ch©n bªn xãm nhá
TiÕn gµ ai nh¶y æ:
“Côc, côc t¸c..côc ta..”
Nghe xao ®éng n¾ng tr­a
Nghe bµn ch©n ®ì mái
Nghe gäi vÒ tuæi th¬”
a,Em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× qua ®o¹n th¬ trªn.
b,ChØ râ c¸i hay, c¸i ®Ñp cña tõ “nghe” ®­îc dïng trong ®o¹n th¬.
C©u5(7®iÓm):
H·y m­în lêi cña mét nh©n vËt trong mét truyÖn mµ em ®· ®äc ®Ó kÓ l¹i truyÖn ®ã.
* L­u ý: §iÓm ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy toµn bµi 1®iÓm
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Thanh Ho¸
h­íng dÉn chÊm §Ò thi chÝnh thøc
Kú thi chän häc sinh giái líp 5 cÊp tØnh.
N¨m häc : 2004 - 2005
M«n : TiÕng ViÖt (B¶ng A )
C©u 1 ( 2 ®iÓm ):
a.Yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc:
- NiÒm vui lµ danh tõ
- Vui mõng lµ ®éng tõ .
- NiÒm në , vui t­¬i lµ tÝnh tõ .
Häc sinh x¸c ®Þnh ®óng mçi tõ : cho 0,25 ®iÓm .
C©u 2 ( 3 ®iÓm ):
B é phËn chñ ng÷ , bé phËn vÞ ng÷ , bé phËn tr¹ng ng÷ cña mçi c©u ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:
a,Vµo mét ®ªm cuèi xu©n 1947, / kho¶ng hai giê s¸ng, /trªn ®­êng ®i c«ng t¸c, /
TN TN TN
B¸c Hå / ®Õn nghØ ch©n ë mét nhµ bªn ®­êng.
CN VN
b,C¸i h×nh ¶nh trong t«i vÒ c«, / ®Õn b©y giê, / vÉn cßn râ nÐt.
CN TN VN
Häc sinh lµm ®óng mçi c©u : cho 1,5 ®iÓm .NÕu kh«ng ®óng trän vÑn tõng c©u mµ chØ ®óng ë bé phËn riªng ( CN , VN , TN ) th× mçi bé phËn ®óng ( CN , VN , TN ) : cho 0,5 ®iÓm .
C©u 3 ( 3 ®iÓm )
§o¹n v¨n ®óng nh­ sau :
“Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn .BÇu trêi ngµy thªm xanh .N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì .V­ên c©y l¹i ®©m tråi, n¶y léc .Råi v­ên c©y l¹i ra hoa .Hoa b­ëi nång nµn .Hoa nh·n ngät .Hoa cau tho¶ng qua .V­ên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y .Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u .Nh÷ng chó kh­íu l¾m ®iÒu .Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng .Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m”
(NguyÔn Kiªn)
-Häc sinh lµm ®óng nh­ trªn cho : 3 ®iÓm ; nÕu kh«ng viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu c©u th× kh«ng cho ®iÓm tèi ®a .
- C¸c tr­êng hîp cßn l¹i , gi¸o viªn tù cho c¸c møc ®iÓm phï hîp trong khung ®iÓm qui ®Þnh cña tõng c©u .
C©u 4 ( 4 ®iÓm ):
C¶m thô cña häc sinh ®èi víi yªu cÇu cña ®Ò cã thÓ rÊt phong phó víi nh÷ng suy nghÜ , c¶m t­ëng s©u s¾c vµ thó vÞ . Gi¸m kh¶o cÇn b¸m s¸t ®Þnh h­íng c¶m thô sau ®©y ®Ó vËn dông cho ®iÓm mét c¸ch thÝch hîp :
( 3 ®iÓm ):
TiÕng gµ g¸y nh¶y æ -nh¶y khi chuÈn bÞ ®Î trøng - ph¸ tan sù v¾ng lÆng cña xãm nhá d­íi n¾ng tr­a , lµm cho nhµ th¬ thÊy tinh thÇn phÊn chÊn , ®ì mÕt mái vµ gîi nhí nh÷ng kû niÖm thêi th¬ Êu .§ã lµ ©m thanh cÊt lªn tõ cuéc sèng thanh b×nh n¬i th«n xãm , lµ thø tiÕng th©n thuéc víi tuæi th¬ cña t¸c gi¶ .
Nh©n mét “tiÕng gµ tr­a ” nghe tõ mét xãm nhá trªn ®­êng hµnh qu©n , t¸c gi¶ ®· nãi lªn t×nh c¶m s©u l¾ng cña m×nh víi quª h­¬ng . T×nh yªu ®Êt n­íc cña nhµ th¬ ®· g¾n liÒn víi t×nh yªu quª h­¬ng , yªu nh÷ng g× th©n thuéc nhÊt .
( 1 ®iÓm )
“ Nghe ” ë ®©y kh«ng ph¶i diÔn t¶ sù tiÕp nhËn mét ©m thanh cô thÓ ( nghe nh¹c , nghe chim hãt ,...) mµ lµ diÔn t¶ mét sù c¶m nhËn , lµ sù c¶m thÊy , liªn t­ëng thÊy , lµ sù béc lé t©m tr¹ng cña t¸c gi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement