Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gabrian
#682716 Download Tiểu luận Quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình miễn phíMỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU TRANG
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. Cơ sở khoa học của công tác giáo dục đạo đức học 5 sinh trường THPT
1.1.Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo 5
1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc quản lý 10
1.3. Cơ sở thực tiễn 11

Chương 2. Thực trạng của việc quản lý giáo dục đạo đức học 15
sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
2.1. Một số nét về trường Nam bán công Tiền Hải – Thái Bình 15
2.2. một số công tác chỉ đạo giáo dục học sinh 16
2.3. Những khó khăn và tồn tại trong giáo dục đạo đức học sinh 17
2.4. nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên 18
2.5. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý giáo dục đạo đức 20

Chương 3. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức 21
cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải – Thái Bình
3.1. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng 21
3.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý trong công tác giáo dục đạo đức HS
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ GV chủ nhiệm và đội ngũ GV trong công tác giáo dục đạo đức
3.4.Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS HC Minh và Hội liên hiệp TNHS trong nhà trường.
3.5 Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua học tập các môn học đặc biệt là môn GDCD.
3.6. Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3.7. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể HS trong tự giáo dục đạo đức.
3.8. Tăng cường giáo dục đạo đức HS thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình xã hội.
3.9 Kiểm tra đánh giá giáo dục đạo đức. 30
PHẦN KẾT LUẬN 32
1. Một số kết luận 33
2.Một số kiến nghị 34
PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số biện pháp “Quản lý giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT bán công Nam Tiền Hải - huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay” để đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh CNH-HDH đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực tiếp thi tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại; có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi; có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật; có sức khỏe và là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1. Xác định cơ sở khoa học của quản lý giáo dục đạo đức học sinh(NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, Tiền Hải, Thái Bình.
3.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ dạo giáo dục đạo đức học sinh (NCL) ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải-huyện Nam Tiền Hải, tỉnh Thái bình trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng nghiên cứu
4.1. Nghiên cứu thực tế đối tượng học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
4.2. Từ thực trạng nghiên cứu những biện pháp chỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình.
5. Phương pháp nghiên cứu:
5.1. Nghiên cứu các văn kiện,các tài liệu của Đảng và Chính phủ vể GD&ĐT; các văn bản của BGD&ĐT, các ngành có liên quan.
5.2. Nghiên cứu giáo trình về Giáo dục học, giáo trình quản lý GD&ĐT, các kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức cho học sinh được tiếp thu và nhận thức trong quá trình học tập ở nhµ tr­êng .
5.3. Khảo sát thực tế, so sánh thống kê, tổng kết kinh nghiệm về giáo dục đạo đức ở trường THPT Bán công Nam Tiền Hải- Tiền Hải-Thái Bình những năm đầu mới thành lập.
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1.
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT

1.1. Một số cơ sở lý luận của công tác chỉ đạo giáo dục đạo đức trong trường THPT.
* Xét ở góc độ tâm lý lứa tuổi
Theo tổ chức y tế thế giới WTO độ tuổi vị thành niên là từ 10- 19 tuổi. Ở Việt Nam quy định độ tuổi vị thành niên từ 10-18 tuổi, Theo điều tra năm 1999, tỷ lệ thanh niên ở nước ta chiếm 23% dân số, trong đó 81% đang theo học.
Như vậy học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn này các em đang phát triển mạnh về thể chất, tâm sinh lý. Đây là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn. Các em có xu hướng tự khẳng định mình, có ý thức vươn lên làm chủ bản thân. Ở giai đoạn này, sự chỉ bảo, kiểm tra, giám sát của người lớn luôn làm các em tỏ ra khó chịu. Đây cũng là giai đoạn các em thích tìm tòi, khám phá phát hiện những điều chưa biết, những cái mới mẻ của cuộc sống. Đồng thời các em cũng muốn vượt khỏi sự ràng buộc của cha mẹ.
*Xét ở góc độ xã hội:
Ở lứa tuổi THPT, sự giao tiếp với bạn bè là một nhu cầu rất lớn. Các em có xu hướng tụ tập thành từng nhóm có cùng sở thích, phù hợp với tính tình để vui chơi đùa nghịch. Có những lúc, những nơi các em có hành vi không đúng, không phù hợp với lứa tuổi. Ở giai đoạn này, quá trình phát triển sinh lý ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của các em như: dễ bị xúc động, dễ bị lôi kéo, kích động, lòng kiên trì và khả năng tự kiềm chế xủa các em yếu: Tính tình của các em không ổn định, dễ nổi cáu, khi thì quá sôi nổi nhiệt tình, nhưng có trở ngại lại buông xuôi, chán nản. Lứa tuổi này các em cảm giác cái gì cũng dễ dàng đơn giản và luôn ở hai trạng thái hay tự ti hay hiếu thắng, dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, nhiều lúc mình vi phạm nhân cách mà không biết.
Bởi vậy, người lớn (cha mẹ, thầy cô giáo, các lực lượng xã hội) cần nắm được các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, những vấn đề lý luận về đạo đức học để giáo dục, quản lý các em có hiệu quả theo những chuẩn mực của xã hội.
1.1.1. Đức là gì?
Có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm này, tuy nhiên có thể hiểu khái quát dưới hai góc độ:
- Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt được phản ánh dưới dạng những nguyên tắc, yêu cầu,chuẩn mực điều chỉnh (hay chi phối) hành vi của con người trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội, giữa con người với nhau và với chính bản thân mình.
- Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những phẩm chất, nhân cách của con người, phản ánh ý thức tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử của họ trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa con người với xã hội, giữa con người với nhau và với chính bản thân mình.
- Quá trình hình thành phát triển đạo đức của con người là quá trình tác động qua lại giữa xã hội với cá nhân để chuyển hóa những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức-xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân đó trưởng thành về mặt đạo đức công dân và đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Bản chất của đạo đức mang tính lịch sử - xã hội; tính giai tầng; tính dân tộc và thời đại; tính đặc thù của cá thể(cá nhân).
1.1.2. Quá trình giáo dục đạo đức: Là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của xã hội thành những phẩm chất, giá trị của cá nhân, nhằm góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội.
1.1.3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT.
a. Vị trí của quá trình giáo dục đạo đức: Là một bộ phận cấu thành của quá trình giáo dục trong trường THPT. Quá trình giáo dục trong nhà trường được chia ra làm nhiều quá trình bộ phận: Giáo dục đức dục, giáo dục trí dục, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp. Trong đó, giáo dục đạo đức được xem là nền tảng, gốc rễ tạo nên nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác. Quá trình giáo dục đạo đức tạo ra nhịp cầu gắn kết giữa nhà trường và xã hội, con người với cuộc sống.
b. Chức năng của giáo dục đạo đức:
- làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác-lênin, tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan của các giá trị đạo đức, nhân văn, nhân bản của các tư tưởng đó, coi đó là kim chỉ nam cho hành động của mình.
- Trên cơ sở đó, thông qua việc tiếp cận với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của cá nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống, lý tưởng sống, lối sống theo con đường CNXH.
- Giáo dục đạo đức phải làm các em thấm nhuần chủ trương, chính sách của Đảng, biết sống và làm việc theo pháp luật, sống có kỉ cương, nền nếp, có văn hóa trong các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và giữa con người với nhau.
- Giáo dục nhận thức ngày càng sâu sắc nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực và các giá trị đạo đức XHCN. Biến các giá trị đó thành ý thức tình cảm, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày.
- Quá trình giáo dục đạo đức cần theo đặc điểm của từng loại đối tượng và cụ thể hóa thành những nội dung cụ thể hơn.
c. Nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức:
Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân; hình thành và phát triển ý thức đạo đức; rèn luyện ý tí, hành vi, thói quen và cách ứng xử đạo đức; phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo những định hướng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại.
Những chức năng, nhiệm vụ trên không chỉ định hướng cho các hoạt động giáo dục đạo đức mà còn định hướng cho hoạt động dạy học nói chung, dạy môn đạo đức (môn GDCD) nói riêng.
Với tư cách là người quản lý, trước hết cần hiểu biết một cách sâu sắc những vấn đề chung của quá trình giáo dục đạo đức. Từ đó mới có những định hướng, mục tiêu sát thực, xây dựng được những chương trình kế hoạch khả thi và có những biện pháp tổ chức, chỉ đạo thích hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý quá trình giáo dục nói chung, quá trình giáo dục đạo đức nói riêng.

1.1.4. những đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức:
Quá trình giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng có những đặc điểm nổi bật sau đây:
- Có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ.
- Có định hướng thống nhất các yêu cầu, mục đích giáo dục giữa các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường.
- Tính biện chứng, phức tạp trong quá trình phát triển, biến đổi về nhân cách của học sinh về mặt đức dục.
- Tính lâu dài của quá trình hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức.
- Tính đột biến và khả năng biến đổi.
- Phát triển thông qua hoạt động và giao lưu tập thể.
- Tính cá thể hóa cao.
- Chứa nhiều mâu thuẫn.
- Có sự tương tác hai chiều giữa nhà giáo dục và đối tượng được giáo dục.
- Tính khó khăn trong việc đánh giá kết quả, sự phát triển đạo đức của cá nhân.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngoquynhtrang25
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement