Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By follow_only_u
#682479

Download Đề tài Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch miễn phí

đểgiải các bài tập trắc nghiệm thì yêu cầu đặt ra là HS phải tìm ra đáp án thật
nhanh, vì kĩnăng giải toán của HS lớp 8 mới được hình thành với lại dạng toán
NđDD là dạng toán mới xuất hiện trong chương trình Hóa học 8 nên thời gian để
HS giải một bài toán NđDD tương đối lâu. Thông qua việc giải các bài toán này sẽ
giúp HS lựa chọn phương pháp giải toán thích hợp đểtìm ra kết quảnhanh nhất.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ñộng trí tuệ của HS hướng vào chỗ: a) vạch rõ những
mặt chung và bản chất của các sự vật hay hiện tượng cần nghiên cứu, b) xác lập
giữa chúng những mối lên hệ và quan hệ mới, và c) trên cơ sở ñó, xây dựng những
nguyên lý tổng quát mới. [ 8 ]
 Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho vào cốc chia ñộ có dung tích 500ml. Rót từ từ
nước cất vào cốc cho ñến vạch 200ml khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta ñược
dung dịch Na2CO3. Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05g. Hãy xác
ñịnh nồng ñộ phần trăm ( C%) và nồng ñộ mol của dung dịch vừa pha chế ñược.
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 15 -
Giải:
Khái quát hóa:
“Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho vào cốc chia ñộ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất
vào cốc cho ñến vạch 200ml khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết”: HS tách dấu hiệu bản
chất ra khỏi dấu hiệu không bản chất và khái quát vấn ñề: cho biết Vdd = 200ml.
- 1ml dung dịch có chứa 1,05g chất tan , vậy 200ml dung dịch sẽ là:
200.1,05 = 210g
⇒ %3,5
210
100.6,10%100.% ===
dd
ct
m
mC
M
V
nCM 5,02,0.106
6,10
===
Ví dụ 2: Trộn 150g dung dịch NaOH nồng ñộ 10% với 250g dung dịch NaOH
nồng ñộ 20%. Tính nồng ñộ phần trăm của dung dịch thu ñược.
Giải:
Khái quát hóa: Khi trộn 2 dung dịch có nồng ñộ thì số gam chất tan trước và sau
khi trộn là không ñổi.
⇔ 21 ctctcts mmm +=
Sơ ñồ giải toán: %,
,
21
222
111
C
mddmddmdd
mct
mctCmdd
mctCmdd
s
s


+=


ðS: %25,16
Ví dụ 3: Trộn 2l dung dịch NaCl 0,1M với 3l dung dịch NaCl 0,5M. Tính CM của
dung dịch thu ñược.
Giải:
Khái quát hóa: Số mol trước và sau khi trộn hai dung dịch có sẵn nồng ñộ là không
ñổi . 21 nnns +=⇔
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 16 -
Sơ ñồ giải toán: M
V
nC
lVVV
moln
s
s
M
s
s 34,0
5
7,1
21
==⇒=+=
=
Ví dụ 4:
Có một dung dịch axit hữu cơ nồng ñộ 0,2M và một dung dịch khác của axit ñó
có nồng ñộ1M. Phải trộn thể tích của hai dung dịch thế nào ñể ta ñược dung
dịch mới có nồng ñộ 0,4M?
Giải:
Khái quát hóa: Số mol trước và sau khi trộn là không ñổi.
⇔ 0,2.V1 + V2 = 0,4.(V1+V2)
⇔ 0,4 0,4.V 1 .2,0
2
1
2
1 +=+
VV
V
⇔ 3
2,0
6,0
2
1
==
V
V
Vậy trộn dung dịch 0,2M với dung dịch 1M theo tỉ lệ thể tích là 1:3 thì sẽ thu ñược
dung dịch mới có nồng ñộ 0,4M.
Ví dụ 5: Hòa tan 1mol NaOH rắn vào dung dịch NaOH 0,5M ñể thu ñược dung
dịch có nồng ñộ mol là 1,5M. Tính thể tích dung dịch NaOH trước và sau khi
thêm NaOH rắn. Biết rằng khi cho NaOH rắn vào nước cứ 20g làm tăng thể tích
5ml.
Giải:
Khái quát hóa: Khi hòa tan chất rắn vào một dung dịch có sẵn nồng ñộ thì tổng số
mol trước và sau khi trộn là không ñổi.
⇔ 1 + 0,5.V = 1,5(V + x) (1)
Trong ñó: V là thể tích dung dịch trước khi thêm NaOH rắn, x là thể tích tăng lên
khi cho NaOH vào.
x = 5.2 = 10ml = 0,01l
Thay x vào (1) ⇒ V ⇒ Vdds = V + x
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 17 -
Ví dụ 6: Cần hòa tan bao nhiêu gam Na2O vào 27g nước ñể ñược dung dịch
NaOH có nồng ñộ 65,57 % ?
Giải:
- khối lượng chất tan là khối lượng của NaOH chứ không phải là Na2O vì khi hòa
tan nó vào nước có xảy ra phản ứng:
NaOHOHONa 222 →+
- mddNaOH = mNa2O + m H2O
Gọi x là số mol của Na2O theo phương trình:
⇒mNaOH ⇒ mdd ⇒ C%
2. 1.5 Phát triển tư duy hệ thống hóa
Hệ thống hóa giúp HS có ñiều kiện ôn lại những kiến thức ñã học.
Hệ thống hóa còn giúp HS rèn luyện thế giới quan duy vật biện chứng, giúp HS
xem xét sự vật hiện tượng ñặt trong mối quan hệ tác ñộng qua lại với nhau.
Các dạng toán thường gặp là: dạng toán có liên quan ñến khối lượng riêng, dạng
toán có liên quan ñến ñộ tan, dạng toán có liên quan ñến phản ứng hóa học,…
 Một số ví dụ:
Ví dụ 1:a.Tính nồng ñộ phần trăm của dung dịch HCl 10M biết khối lượng riêng
của dung dịch là D =1 ,12g/ml.
c. Tính nồng ñộ mol của dung dịch H2SO4 20% biết khối lượng riêng của dung
dịch H2SO4 là D = 1,14g/ml.
Giải:
Hệ thống hóa: bài toán này liên quan ñến khối lượng riêng của dung dịch (
V
mD = )
a. Xét trong 1l dung dịch HCl 10% có 10 mol HCl
Sơ ñồ giải toán: %59,32%
n
1120g D.V mdd
HCl
=⇒
==
C
mHCl
b. Trong 1l dung dịch H2SO4 có 1140 g H2SO4
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 18 -
Sơ ñồ giải toán: nmct ⇒⇒C%
mdd
⇒CM = V
n
ðS: 2,33M
Ví dụ 2: ðộ tan của NaCl ở 250C là 36g. Tính khối lượng NaCl có thể tan ñược
vào 250g nước. Tính nồng ñộ phần trăm của dung dịch thu ñược.
Giải:
Hệ thống hóa: Bài toán này liên quan ñến ñộ tan.
Ở 250C, có 36g NaCl tan trong 100g nước
xg ........................250g nước
⇒ gx 90
100
36.250
==
⇒ %47,26
250
100.90% ==C
Ví dụ 3:Hòa tan 4,7g K2O vào 195,3g nước. Tính nồng ñộ phần trăm của dung
dịch thu ñược biết quá trình phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Giải:
Ta có phương trình phản ứng:
K2O + H2O → 2KOH
Sơ ñồ giải toán: %22 C
mdd
mnnm
KOH
KOHKOHOKOK⇒⇒⇒
Theo ñịnh luật bảo toàn khối lượng:
mK2O + mH2O = mddKOH = 4,7+195,3 = 200g
⇒ %8,2
200
100.6,5%100.% ===
dd
ct
m
mC
Hệ thống hóa: phương trình phản ứng, tính chất hóa học của nước, ñịnh luật bảo
toàn khối lượng.
Ví dụ 4: Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch HCl thu ñược 0,5mol khí
hiñro. Tính nồng ñộ mol/lít của dung dịch axit.
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 19 -
Giải:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
1mol ..........................0,5mol
⇒ CM = M52,0
1
= .
ðây là dạng toán có liên quan ñến phản ứng thế, viết phương trình phản ứng.
Ví dụ 5: Cho 2,3g Na vào 200g dung dịch NaOH 10% thu ñược dung dịch Y có
nồng ñộ C% bằng bao nhiêu? Biết Na phản ứng với nước tạo thành hiñroxit và
giải phóng khí hiñro có khối lượng không ñáng kể.
Giải:
Bài toán này có liên quan ñến tính chất hóa học của nước, ñịnh luật bảo toàn khối
lượng.
Gọi m1 là khối lượng NaOH tạo thành khi phản ứng với nước
m2 là khối lượng NaOH có trong dung dịch NaOH 10%
khi cho Na vào nước có phản ứng hóa học xảy ra:
K2O + H2O → 2KOH
Sơ ñồ giải toán: %%,
%10
222
1
C
mddmmdd
m
mmddC
mnnm
NaOHNa
NaOH
NaOHNaNa


+=

⇒⇒⇒
( khối lượng dung dịch dựa vào ñịnh luật bảo toàn khối lượng).
ðS: 11,86%
2. 2. Một số biện pháp phát triển tư duy cho HS lớp 8
2. 2. 1 Thông qua giải các bài tập NðDD trong SGK Hóa học 8:
SGK Hóa học 8 có tổng cộng 17 bài toán về NðDD và 11 thí dụ minh họa. Các bài
toán thuộc những dạng toán tương tự như các thí dụ trong bài học do ñó HS có thể
tự lực giải ñược. Các dạng toán này chỉ rèn luyện và phát triển ở một mức ñộ nhất
ñịnh tư duy cho HS ( các thao tác phân tích, tổng hợp là chủ yếu). Như vậy, bài tập
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial ::
- 20 -
trong SGK có khả năng phát triển tư duy của HS nhưng ở một mức ñộ nhất ñịnh.
Tuy nhiên, ñể phát triển các thao tác phân tích tổng hợp ở mức ñộ cao hơn, GV có
thể cho HS tiến hành phân tích một hay hai bài toán NðDD dạng có phản ứng hóa
học ñơn giản xảy ra trong tiết luyện tập. Lúc này, HS nhận thức vấn ñề trong một
tình huống mới, kích thích sự tìm tòi suy nghĩ của HS và ban ñầu dưới sự hướng
dẫn của GV, HS có th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement