Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Forster
#682377

Download Đề tài Hiệu Trưởng phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi đua và phong trào quần chúng miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời dẫn Trang 1
A. PHẦN MỞ ĐẦU Trang 2
1.Lý do chọn đề tài Trang 2
2. Mục đích nghiên cứu Trang 3
3. Ý nghĩa Trang 3
B. PHẦN NỘI DUNG Trang 4
I. Cơ sở lý luận thực tiễn và cơ sở pháp lý Trang 4
1) Cơ sở lý luận thực tiễn Trang 4
2) Cơ sở pháp lý Trang 6
II. Thực trạng tình hình Trường Tiểu học Quang Trung Trang 7
III. Biện pháp, giải pháp Trang 9
1) Biện pháp Trang 9
2) Giải pháp Trang 14
IV. Kết quả Trang 15
C. PHẦN KẾT LUẬN Trang 16
1) Bài học kinh nghiệm Trang 16
2) Đề xuất kiến nghị Trang 16
3) Lời kết Trang 17
MỤC LỤC Trang 18
DANH MỤC THAM KHẢO Trang 19
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ch thức, trình tự, thời hạn tiến hành.
Vậy Hiệu trưởng và Công đoàn cùng hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện công tác thi đua và phong trào quần chúng trong năm học là một điều tất yếu.
a). Chức năng của Công đoàn.
Công đoàn là một bộ phận của tổ chức chính trị xã hội, của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ công nhân viên chức và người lao động khác tham gia quản lý Nhà nước. Còn hiện tại Công đoàn ở nhà trường là thay mặt cho người lao động (CB - GV- CNV) tham gia quản lý trường học. Công đoàn còn quan tâm đến tất cả các vấn đề trong cuộc sống như: Đời sống vật chất và tinh thần cũng như tư tưởng, ý chí nguyện vọng … Công đoàn tham gia giáo dục người lao động để họ giác ngộ về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường trên cở sở mang tính giáo dục thuyết phục là chính.
Công đoàn bảo vệ lợi ích của đơn vị, của CB, GV, CNV trên cơ sở của luật và Điều lệ Công đoàn qui định. Bên cạnh đó Công đoàn luôn chăm lo về nhân cách, trình độ nhận thức, trình độ văn hóa, chuyên môn và phẩm chất của người đoàn viên. Đặc biệt là lợi ích của người lao động có ý nghĩa rất quan trọng nó giúp cho Công đoàn kiên trì với chức năng và định hướng việc lựa chọn nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, từng địa phương.
b). Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn.
Đại diện CB – GV – CNV kí kết hợp đồng tập thể với Hiệu trưởng cùng với Hiệu trưởng đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và phúc lợi cho giáo viên.
Tuyên truyền vận động giáo dục và tổ chức đoàn viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia quản lý nhà trường và thi đua thực hiện có kết quả kế hoạch giáo dục dạy học.
Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ , giáo viên, công nhân viên.
Kiểm tra giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng gây thiệt hại của công, vi phạm hợp đồng tập thể.
Tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động CB, GV, CNV thực hiện nghĩa vụ và quyền dân chủ của mình, động viên tích cực chủ động, sáng tạo của đoàn viên trong lao động sư phạm, trong công tác, kiện toàn tổ chức và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
c). Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.
Điều 18, mục 3 Điều lệ trường Tiểu học có qui định:
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học.
b) Tổ chức bộ máy của trường, thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính - quản trị, thành lập và cử chủ tịch các hội đồng nhà trường.
c) Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đề nghị với Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt giáo viên, nhân viên nhà trường, khen thưởng thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.
d) Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.
đ) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, nhận học sinh vào học, giới thiệu cho học sinh chuyển trường, quyết định khen thưởng kỷ luật học sinh, xét duyệt đánh giá, xếp loại học sinh, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp, danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp tiểu học.
g) Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý trường học, được hưởng các quyền lợi của Hiệu trưởng theo qui định.
d). Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với Công đoàn thi đua thực hiện kế hoạch năm học:
Căn cứ theo chương trình kế hoạch công tác của nhà trường: Hiệu trưởng cùng với Công đoàn tổ chức quản lý các phong trào thi đua. Sau khi bàn bạc và thống nhất với tổ chức Công đoàn, Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung về chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn sơ, tổng kết các phong trào. Công đoàn có trách nhiệm, động viên quần chúng hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức thực hiện biện pháp đã đề ra.
Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, kí kết hợp đồng tập thể tạo ra tiền đề và điều kiện cho phong trào thi đua “Hai tốt” cải tiến công tác giáo dục dạy học, cải tiến công tác quản lý. Ngược lại, thông qua phong trào thi đua Công đoàn thực sự tác động vào mục tiêu, kế hoạch nhà trường, tham gia quản lý, xây dựng đội ngũ, thực hiện vai trò trường học quản lý, trường học dân chủ hóa của mình.
đ). Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn thực hiện phong trào quần chúng trong nhà trường:
Căn cứ vào chương trình kế hoạch công tác của nhà trường: Hiệu trưởng cùng với Công đoàn xây dựng các phong trào quần chúng trong nhà trường như:
Phong trào văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, kế hoạch hóa gia đình, gia đình nhà giáo văn hóa. Phong trào Giỏi việc trưòng, đảm việc nhà. Phong trào viết SKKN, làm đồ dùng dạy học…
Mỗi phong trào Hiệu trưởng cùng Công đoàn xây dựng kế hoạch xác định nội dung và biện pháp thực hiện. Do đó từng phong trào có sơ tổng kết từng giai đoạn và cả năm thực hiện. Thông qua phong trào, Công đoàn và Hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm theo dõi, động viên uốn nắn sửa chữa kịp thời những mảng, những công việc chưa thật sự mang lại hiệu quả. Các phong trào này được xây dựng trên cơ sở thông qua các buổi họp chuyên đề có thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hòan chỉnh kế hoạch thực hiện.
2. Cơ sở pháp lý:
Điều 15 khoản 1 Điều lệ Công đoàn có qui định: Thủ trưởng cơ quan đơn vị tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm nhiệm vụ khi họ được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn hay được Công đoàn giao nhiệm vụ.
Điều 22 khoản 1 Điều lệ Trường Tiểu học đã viết: “ Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng thành lập vào mỗi đầu năm học và làm chủ tịch. Các thành viên của Hội đồng gồm: Phó hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Đảng, chủ tịch Công đoàn giáo dục…”.
Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua…”
Điều 2 Quy chế dân chủ cơ quan có đoạn viết: “ Thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng”.
Như vậy dựa vào những cơ sở pháp lý trên ta thấy rõ các chức năng quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan đơn vị để từ đó cùng với Chủ tịch công đoàn hoạch định kế hoạch cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.
II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
Trường TH Quang Trung đóng trên địa bàn xã Quảng Tiến huyện CưMgar tỉnh ĐăkLăk. Xã Quảng Tiến là một địa bàn dân cư tập trung, cách trung tâm huyện 1 km về hướng nam về cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 80%; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 20%, hầu hết nhân dân lao động sản xuất cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu. Đời sống nhân dân khá ổn định, cuộc sống ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement