Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hollystar_badboy_9999
#682374 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU . 2
LỜI CẢM ƠN . 3
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN CHUYÊN MÔN . 4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HưỚNG DẪN Sư PHẠM . 5
MỤC LỤC . 6
PHẦN GIỚI THIỆU . 7
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP Sư PHẠM. 8
1. Mục đích . 8
2. Yêu cầu . 8
a. Về kiến thức . 8
b. Về kỹ năng . 9
c. Về thái độ . 9
II. NỘI QUY THỰC TẬP Sư PHẠM . 9
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRưỜNG THAM GIA THỰC TẬP Sư PHẠM . 9
1. Lịch sử hình thành và phát triển . 9
2. Cơ sở vật chất . 10
3. Cơ cấu tổ chức . 10
4. Công tác tổ chức đào tạo . 12
a. Chương trình đào tạo . 12
b. Hệ đào tạo. 12
c. Tổ chức lớp học . 13
d. Tổ chức kiểm tra đánh giá . 13
e. Liên kết đào tạo . 14
PHẦN NỘI DUNG . 15
I. KẾ HOẠCH THỰC TẬP Sư PHẠM . 16
II. THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY . 17
III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY . 17
1. Giáo án . 17
2. Đề cương chi tiết . 28
3. Phiếu hướng dẫn thực hành . 40
4. Phiếu dự giờ (đính kèm) . 42
PHẦN KẾT LUẬN . 43
I. TỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO SINH . 44
II. ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO SINH . 44

Giáo dục và đào tạo luôn đƣợc ƣu tiên đầu tƣ hàng đầu trong kế hoạch phát triển đất
nƣớc của Đảng và Nhà nƣớc. Nhà trƣờng là nơi tạo ra nguồn nhân lực có trình độ tay
nghề cao cho các ngành còn lại của nền kinh tế đất nƣớc. Riêng đối với các trƣờng sƣ
phạm, còn có thêm nhiệm vụ khác là tạo ra nguồn nhân lực cho chính ngành Giáo dục
và đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp các trƣờng sƣ phạm phải đạt các chuẩn về kỹ năng
chuyên môn cũng nhƣ kỹ năng nghiệp vụ sƣ phạm, cùng các kỹ năng cần thiết khác,
đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời đại công nghệ thông tin.
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là một trong những trƣờng đào
tạo ra giáo viên kỹ thuật bậc đại học có uy tín của nƣớc ta. Với một chƣơng trình đào
tạo đƣợc thiết kế một cách khoa học, nội dung giảng dạy đƣợc cập nhật thƣờng xuyên
và phƣơng pháp sƣ phạm hiệu quả, cùng với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và
nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm giảng dạy, các sinh viên ra trƣờng đều có một trình độ
chuyên môn vững vàng cùng với khả năng sƣ phạm tốt, hoàn toàn đáp ứng đƣợc nhu
cầu xã hội.
Để kiểm tra kiến thức sƣ phạm của sinh viên tiếp thu đƣợc nhƣ thế nào và ứng dụng nó
ra sao, hàng năm trƣờng đều tổ chức cho sinh viên năm cuối có một đợt thực tập sƣ
phạm tại các trƣờng cao đẳng, trung cấp nghề. Qua đó vừa đánh giá đƣợc kiến thức sƣ
phạm của sinh viên, vừa tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với công tác giảng dạy,
môi trƣờng sƣ phạm thực tế, giúp sinh viên định hƣớng tốt nghề nghiệp của mình sau
khi ra trƣờng.
Trong quá trình thực tập sƣ phạm, đòi hỏi giáo sinh phải tìm hiểu và nắm rõ thông tin
nơi mình giảng dạy, thông suốt nhiệm vụ và mục đích đào tạo của nhà trƣờng. Tác
phong đứng đắn, lịch sự, công tác đứng lớp phải đƣợc chuẩn bị chu đáo, soạn giáo án
đầy đủ, chi tiết. Dự giờ giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn, tiếp thu ý kiến của giáo viên
hƣớng dẫn, ý kiến góp ý của các bạn giáo sinh khác.
Cuối đợt thực tập sƣ phạm, mỗi sinh viên phải làm một cuốn “Phúc trình thực tập sƣ
phạm”, nhằm tổng kết tất cả các thông tin về nơi thực tập sƣ phạm, kế hoạch, nội dung
thực tập cũng nhƣ các đánh giá từ các giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn và giáo viên
hƣớng dẫn sƣ phạm, tự đánh giá bản thân, từ đó rút ra đƣợc kinh nghiệm cho công tác
giảng dạy sau này. Giáo sinh: Đỗ Đăng Trƣờng 8
ỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP SƢ PHẠ
Mục tiêu của trƣờng Đại Học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM nhằm tạo ra đội ngũ giáo
viên, giảng viên kỹ thuật nên đòi hỏi sinh viên khi ra trƣờng cần nắm vững về chuyên
môn kỹ thuật và có kiến thức về sƣ phạm để có thể truyền đạt kiến thức chuyên môn
cho học sinh, cho ngƣời khác. Để đạt đƣợc điều đó, vào các học kỳ cuối thì mỗi sinh
viên đều đƣợc sắp xếp đi thực tập sƣ phạm ở các trƣờng cao đẳng, trung cấp nghề mà
trƣờng phân công.
Yêu cầu của đợt thực tập sƣ phạm đòi hỏi giáo sinh phải nắm rõ thông tin về nơi mình
thực tập, thông suốt nhiệm vụ và mục đích đào tạo của nhà trƣờng và công tác đứng
lớp, soạn giáo án đầy đủ, phù hợp với từng đối tƣợng giảng dạy cụ thể cả về kiến thức
chuyên môn và phƣơng pháp giảng dạy. Thu thập kiến thức thực tế, dự giờ giáo viên
hƣớng dẫn chuyên môn, tiếp thu các chỉ dẫn của các giáo viên và ý kiến đóng góp của
các bạn.
Đồng thời qua đợt thực tập sƣ phạm này sẽ tạo cho sinh viên có lòng yêu nghề và tin
tƣởng vào nghề mà mình đã chọn.
1. Mục đích
- Giúp sinh viên ôn tập lại những kiến thức đã học của các môn nhƣ: tâm lý học,
giáo dục học, phƣơng pháp giảng dạy, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo
dục, tổ chức quản lý quá trình đào tạo.
- Giúp sinh viên phát huy khả năng sƣ phạm, xử lý các tình huống bất ngờ trong
sƣ phạm.
- Giúp sinh viên rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, có tinh thần cầu tiến và
tự tìm kiếm tri thức.
- Giúp sinh viên tự tin và cách thực hiện một bài diễn văn mang tính thuyết phục
khi trình bày vấn đề trƣớc công chúng.
- Tạo điều kiện cho giáo sinh làm quen và tiếp xúc với với các thiết bị hiện đại.
Qua đó, sinh viên có thêm kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp chuyên môn.
- Rèn luyện cho sinh viên tác phong công nghiệp của một giáo viên kỹ thuật,
đồng thời rút ra những kinh nghiệm về phƣơng pháp dạy học và đạo đức nghề
của ngƣời giáo viên.
- Giúp cho sinh viên hiểu đúng vai trò và trách nhiệm của ngƣời thầy trƣớc khi
lên bục giảng, thực hiện các bƣớc lên lớp theo đúng yêu cầu mục đích đặt ra.
- Học tập kinh nghiệm của ngƣời dạy trƣớc đó, từ đó đúc kết kinh nghiệm cho
bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn về kiến thức, thái độ, tác phong… chuẩn
bị cho công việc sắp tới.
2. Yêu cầu
a. Về kiến thức
- Tìm hiểu đặc điểm, tình hình của nhà trƣờng nơi mình thực tập sƣ phạm, cơ sở
vật chất, lịch sử phát triển, mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành, hƣớng phát triển của
nhà trƣờng và các mối quan hệ khác…

- Tìm hiểu về Ban lãnh đạo nhà trƣờng, các thầy cô giảng viên của nhà trƣờng.
- Tìm hiểu về tâm sinh lý, trình độ, năng lực tiếp thu của mặt bằng học sinh.
b. Về kỹ năng
- Lập đƣợc kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án chi tiết, đề cƣơng bài giảng, tài liệu
học tập.
- Luyện kỹ năng sử dụng bảng phấn, kỹ năng sử dụng máy chiếu.
- Sử dụng đƣợc các thiết bị, công cụ dạy học và sử dụng phƣơng pháp dạy học
phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.
- Tự làm đồ dùng dạy học.
- Thực hành đƣợc các thao tác, nghiệp vụ sƣ phạm.
c. Về thái độ
- Có tác phong sƣ phạm: yêu quý việc dạy học, học sinh; ăn mặc đứng đắn, phù
hợp và có thái độ cƣ xử hòa nhã.
- Có tác phong công nghiệp: đi dạy đúng giờ; làm việc trên tinh thần khoa học.
II. NỘI QUY THỰC TẬP SƢ PHẠM
- Đảm bảo lên lớp đúng giờ:
+ Buổi sáng: 07h00 đến 11h30
+ Buổi chiều: 12h30 đến 16h30
- Chuẩn bị tốt nội dung giảng dạy: giáo án chi tiết, đề cƣơng bài giảng, tài liệu
giảng dạy, tài liệu phát tay, đồ dùng - mô hình dạy học.
- Tham gia dự giờ các nhóm thực tập khác, nhận xét đánh giá quá trình giảng dạy
của các đồng nghiệp và ghi vào phiếu dự giờ.
- Họp với giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn sau mỗi lần lên lớp để rút ra kinh
nghiệm cho lần sau.
- Giáo án biên soạn phải đƣợc giáo viên hƣớng dẫn chuyên môn duyệt.
- Tổng kết đợt thực tập để rút kinh nghiệm.
III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƢ
PHẠM
Tên trƣờng: Trƣờng Trung cấp nghề Thủ Đức
Địa chỉ: Số 17 đƣờng 8 Tô Vĩnh Diện, phƣờng Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân trƣờng Trung Cấp Nghề Thủ Đức là Trung Tâm Dạy Nghề Thủ Đức đƣợc
thành lập theo quyết định số 792 QĐ-UB ngày 31 10 1985 của UBND huyện Thủ Đức
với nhiệm vụ đào tạo nghề ngắn hạn, bổ túc và bồi dƣỡng nghề theo nhu cầu của thị
trƣờng lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn quận.
Ngày 14 03 2003 Trung Tâm đƣợc nâng cấp thành Trƣờng ỹ Thuật Công Nghiệp
Thủ Đức theo quyết định số 961 QĐ-UB của UBND thành phố.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement