Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Celeste
#682242

Download Đề tài Một số biện pháp lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy đội miễn phí

Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức điểu hành của Ban chỉ huy:
- Hướng dẫn thực hiện các nghi lễ thủ tục của Đội và phương pháp tổ chức: Lễ phát động chủ đề, lễ kết nạp đội viên, lễ công nhận chi đội, lễ trưởng thành, sinh hoạt Đội, các hội thi.
- Hướng dẫn sinh hoạt Đội bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi, nội dung phong phú hấp dẫn, phương pháp linh hoạt nhằm giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội. Thường xuyên thay đổi các hình thức sinh hoạt như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi giải trí. kết hợp với bồi dưỡng các kỹ năng sau:
+ Tập hợp thu hút điều khiển buổi sinh hoạt Đội.
+ Điểu khiển tổ chức và hướng dẫn Chi đội, Liên đội thực hiện tốt nội dung chương trình đã chuẩn bị.
+ Hướng dẫn Chi đội, Liên đội các hoạt động học tập, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí.
- Hướng dẫn cách tổ chức Đại hội Đội, cần bồi dưỡng cho Ban chỉ huy:
+ Cách điều khiển nghi lễ thủ tục như: tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, giới thiệu chủ tịch đoàn điều khiển đại hội.
+ Cách viết báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ Đội của nhiệm kỳ mới.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG
BAN CHỈ HUY ĐỘI
PHẦN THỨ NHẤT
I/. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội là nhiệm vụ rất quan trọng. Ban chỉ huy Đội gồm có: Ban chỉ huy Liên đội và Ban chỉ huy Chi đội. Ban chỉ huy vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của người đội viên, vừa phải là “nòng cốt” của Chi đội, Liên đội, Ban chỉ huy có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Muốn phát huy chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động Đội, vấn đề lựa chọn bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội là một yêu cầu cấp thiết.
Từ thực tiễn công tác Đội, tui thấy còn một số khó khăn về vấn đề này như sau:
1. Do yếu tố chủ quan:
Việc lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ giáo viên phụ trách Đội khi lựa chọn Ban chỉ huy Chi đội có khi còn áp đặt, chưa phát huy được tính dân chủ của các em, còn hạn chế trong việc lựa chọn những em có năng lực và phẩm chất của người chỉ huy. Việc bồi dưỡng Ban chỉ huy cũng chưa được quan tâm đúng mức vì đội ngũ giáo viên phụ trách Đội chưa xác định đầy đủ nội dung phương pháp và hình thức bồi dưỡng cho Ban chỉ huy. Có những Ban chỉ huy Đội hoạt động còn yếu kém chưa phát huy được vị trí vai trò trong tập thể. Lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy của phụ trách Đội còn chiếu lệ, hình thức đó là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động Đội.
2. Do yếu tố khách quan:
Môi trường giáo dục ở địa phương biến động phức tạp có nhiều tác động xấu đến các em, phương tiện phục vụ cho hoạt động Đội chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội ở địa phương còn có những bất cập chưa được khắc phục.
Những yếu tố chủ quan và khách quan trên đã làm giảm hiệu quả hoạt động Đội.
Từ thực tiễn công tác tui đã rút ra được những kinh nghiệm về lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội. Những kinh nghiệm này đã giải quyết được những khó khăn trên và nâng cao được chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động Đội.
PHẦN THỨ HAI
II/. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Việc lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Đội là một nội dung quan trọng và cấp thiết để nâng cao chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động Đội cần có những biện pháp lựa chọn và bồi dưỡng phù hợp.
1. Phát hiện và chọn lựa Ban chỉ huy Đội:
Vấn đề lựa chọn Ban chỉ huy Đội là tiền đề rất quan trọng cho việc bồi dưỡng, vì có lựa chọn được những em có năng lực và phầm chất thì mới đào tạo bồi dưỡng cho các em trở thành Ban chỉ huy Đội năng động, sáng tạo và hoạt động có hiệu quả.
Do đó giáo viên phụ trách Đội cần giúp đỡ các em lựa chọn chỉ huy cho chính xác vừa đảm bảo những đặc thù của Chi đội, Liên đội vừa mang tính phổ biến.
Định hướng của phụ trách Đội về việc lựa chọn Ban chỉ huy Đội cần công khai, công bằng, khách quan và dựa vào những căn cứ như:
- Căn cứ vào Điều lệ Đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của Đội.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của từng Chi đội hay Liên đội để lựa chọn Ban chỉ huy cho phù hợp.
- Căn cứ vào yêu cầu về phẩm chất, năng lực chung cần có của Ban chỉ huy:
+ Về học lực: khá, giỏi
+ Về đạo đức: tốt
+ Biết tổ chức điều hành các hoạt động Đội.
+ Có nhiều hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Chủ động, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát trong các hoạt động.
+ Công bằng, tự chủ và yêu mến Đội TNTP Hồ Chí Minh.
+ Có khả năng quản lý,chỉ huy tập thể.
Khi lựa chọn Ban chỉ huy, việc kế thừa những ưu điểm đã có ở các em là rất cần thiết, nhưng không phải vì thế mà chỉ tiếp nhận những cái đã có mà người phụ trách cần nhìn nhận được những em có tiềm năng nhưng chưa bộc lộ để đào tạo bồi dưỡng cho Ban chỉ huy.
- Khi hướng dẫn cho các em lựa chọn Ban chỉ huy, giáo viên phụ trách Đội cần phân tích, giúp các em hiểu và biết cách đánh giá con người một cách khách quan, toàn diện. Từ đó hướng dẫn để các em lựa chọn cho mình một Ban chỉ huy có phẩm chất và năng lực. cần tôn trọng quyền lựa chọn Ban chỉ huy của các em.
- Thông qua các hoạt động Đội, qua học tập, lao động, giao tiếp để tìm những em có năng lực, phát hiện ra nòng cốt để chọn ban chỉ huy.
- Để Đội viên lựa chọn đúng đối tượng bầu vào ban chỉ huy, giáo viên phụ trách cần giúp các em nắm được tiêu chuẩn của ban chỉ huy, nhiệm vụ của Chi đội hay Liên đội, sau đó mỗi đội viên cần độc lập, cân nhắc kĩ lưỡng trước khi lựa chọn.
- Khi lựa chọn ban chỉ huy qua các kỳ Đại hội Đội thì trong đại hội, giáo viên phụ trách phải để các em tự điều hành đại hội, tôn trọng quyền đề cử, ứng cử và bầu cử của đội viên. Không được áp đặt, tạo không khí vui tươi thoải mái phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ tự quản của đội viên.
Một Ban chỉ huy do các em bầu chọn và tín nhiệm thì các em mới ủng hộ và như thế ban chỉ huy ấy mới quản lý, chỉ huy được đơn vị mình hoạt động đạt hiệu quả.
2. Nội dung, hình thức bồi dưỡng ban chỉ huy:
Lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng. Bồi dưỡng Ban chỉ huy là việc làm thường xuyên cần thiết của giáo viên phụ trách Đội. Ban chỉ huy là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động Đội. Bồi dưỡng Ban chỉ huy là phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm năng cón tiềm ẩn trong các em giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy. Vì vậy nội dung, hình thức bồi dưỡng Ban chỉ huy phải toàn diện, chọn lọc, cụ thể và phù hợp với khả năng nhận thức của các em.
a) Nội dung bồi dưỡng Ban chỉ huy:
* Bồi dưỡng phương pháp công tác của ban chỉ huy:
- Hướng dẫn cho Ban chỉ huy cách thực hiện các loại sổ sách Đội, ghi chép biên bản, dự thảo nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo thi đua.
- Hướng dẫn cách tổ chức điều khiển một cuộc hội họp.
- Hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch (kế hoạch tháng, kế hoạch thi đua theo chủ đề).
- Hướng dẫn cách tổ chức và điều khiển sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể (sinh hoạt các cấp chi đội, liên đội).
- Hướng dẫn cách kiểm tra đánh giá các phong trào thi đua: dựa vào tiêu chuẩn, có mức độ đánh giá, các hình thức đánh giá, có thang điểm.
* Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức điểu hành của Ban chỉ huy:
- Hướng dẫn thực hiện các nghi lễ thủ tục của Đội và phương pháp tổ chức: Lễ phát động chủ đề, lễ kết nạp đội viên, lễ công nhận chi đội, lễ trưởng thành, sinh hoạt Đội, các hội thi.
- Hướng dẫn sinh hoạt Đội bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi, nội dung phong phú hấp dẫn, phương pháp linh hoạt nhằm giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội. Thường xuyên thay đổi các hình thức sinh hoạt như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường,...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement