Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Matthew
#681667 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tượng nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4

PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: Cơ sở Khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1. Cơ sở lý luận 5
1.2. Cơ sở pháp lý 10
1.3. Cơ sở thực tiễn 11
Chương 2: Thực trạng quản lý đổi mới PPDH

2.1. Một số kết quả đạt được về đổi mới PPDH 12
2.2. Thực trạng đổi mới PPDH 13
2.3. Thực trạng quản lý PPDH 14
2.4. Nhận định chung về thực trạng QL đổi mới PPDH 15

Chương 3: Một số biện pháp QL nhằm đổi mới PPDH 17
3.1. Biện pháp 1: Tăng cường QL hoạt động của tổ CM 17
3.2. Biện pháp 2: Tăng cường QL hoạt động của tổ CN 19
3.3. Biện pháp 3: Tăng cường QL hoạt động dạy học 20
3.4. Biện pháp 4: Tăng cường QL hoạt động học tập của học sinh 22 3.5. Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ hoạt động của Hội 23
3.6. Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về CSVC 23
3.7. Biện pháp 7: Tăng cường việc tạo động lực 23

Kết luận và khuyến nghị 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26
MỤC LỤC
Trang
PhÇn më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi 3
2. Môc ®Ých nghiªn cøu 4
3. NhiÖm vô nghiªn cøu 4
4. §èi t­îng nghiªn cøu 4
5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4

phÇn néi dung
Ch­¬ng 1: C¬ së Khoa häc cña vÊn ®Ò nghiªn cøu
1.1. C¬ së lý luËn 5
1.2. C¬ së ph¸p lý 10
1.3. C¬ së thùc tiÔn 11
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¶n lý ®æi míi PPDH

2.1. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ ®æi míi PPDH 12
2.2. Thùc tr¹ng ®æi míi PPDH 13
2.3. Thùc tr¹ng qu¶n lý PPDH 14
2.4. NhËn ®Þnh chung vÒ thùc tr¹ng QL ®æi míi PPDH 15

Ch­¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p QL nh»m ®æi míi PPDH 17
3.1. BiÖn ph¸p 1: T¨ng c­êng QL ho¹t ®éng cña tæ CM 17
3.2. BiÖn ph¸p 2: T¨ng c­êng QL ho¹t ®éng cña tæ CN … 19
3.3. BiÖn ph¸p 3: T¨ng c­êng QL ho¹t ®éng d¹y häc… 20
3.4. BiÖn ph¸p 4: T¨ng c­êng QL ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh 22 3.5. BiÖn ph¸p 5: Phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng cña Héi 23
3.6. BiÖn ph¸p 6: §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu vÒ CSVC… 23
3.7. BiÖn ph¸p 7: T¨ng c­êng viÖc t¹o ®éng lùc 23

KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 24
tµi liÖu tham kh¶o 26

PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Loài người đang chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng và sâu sắc về mọi mặt của xã hội. Vấn đề đặt ra cho giáo dục là cần đổi mới chiến lược đào tạo con người, đặc biệt cần đổi mới phương pháp dạy học( PPDH), theo hướng đào tạo nguồn nhân lực năng động sáng tạo, nhằm tạo ra năng lực nội sinh cho mỗi con người, đồng thời tạo nên động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Luật giáo dục, điều 24.2 đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục(PPGD) phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp (PP) tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Trong những năm học gần đây Bộ GD & ĐT đều có chỉ thị về nhiệm vụ của toàn nghành nêu rõ một trong các nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện là: “Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, PPGD ở tất cả các bậc học, ngành học”.
Mặc dầu đã có nhiều cố gắng, nhưng đến nay sự chuyển biến về PPDH ở các trường THPT trong thành phố Huế nói chung và trường THPT Hai Bà Trưng nói riêng vẫn còn rất chậm chạp. Phổ biến vẫn là cách dạy truyền thụ một chiều phối hợp với giảng giải xen kẽ vấn đáp. Học sinh vẫn đang là những thực thể thụ động, nghe, ghi nhớ, và tái hiện.
Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế quá trình đổi mới PPDH, song chúng tui cho rằng ngyuên nhân chính không phải do đội ngũ giáo viên chưa nhận thức đúng về vấn đề này. Tiếp cận với đội ngũ giáo viên có thể thấy đa số họ đều tâm huyết, mong muốn đổi mới, nhưng lại lúng túng không biết nên đổi mới cái gì, đổi mới như thế nào và bắt đầu từ đâu?
Hơn nữa, quá trình đổi mới nhà trường cũng như đổi mới PPDH chịu sự tác động trực tiếp cách thức quản lý của hiệu trưởng.
Tiếp cận từ góc độ quản lý, chúng tui nhận thấy rằng Hiệu trưởng phần lớn mới dừng lại ở chủ trương mà còn thiếu những biện pháp cụ thể để tác động và lên kết được người dạy và người học, chưa tạo được động lực của việc dạy học, chưa lựa chọn những nội dung đổi mới thiết thực và có trọng tâm, chưa tổ chức quá trình đổi mới một cách khoa học và hữu hiệu.
Vì thế chưa đủ để tạo nên một bước chuyển biến thực sự về đổi mới PPDH.
Từ những lý do trên, chúng tui chọn đề tài nghiên cứu là: “ Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới PPDH ở trường THPT Hai Bà Trưng – TP Huế trong giai đoạn hiện nay”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm đổi mới PPDH ở trường THPT Hai Bà Trưng – TP Huế.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học, quản lý đổi mới PPDH của Hiệu trưởng trường THPT.
Nghiên cứu thực trạng đổi mới PPDH và thực trạng quản lý PPDH của Hiệu trưởng trường THPT.
Đề xuất một số biện pháp chủ yếu của hiệu trưởng nhằm đổi mới PPDH ở trường THPT Hai Bà Trưng – TP Huế.
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Mối quan hệ, sự tương tác giữa chức năng quản lý, nhiệm vụ, phương tiện,…quản lý của Hiệu trưởng và PPDH ở trường THPT.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các PP nghiên cứu lý thuyết: Phân tích , tổng hợp, phân loại và hệ thống hoá lý thuyết.
Các PP nghiên cứu thực tiễn: PP quan sát sư phạm, PP chuyên gia, PP tổng kết kinh nhiệm.
PP thống kê.


PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THPT

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.1. Lịch sử vấn đề
Dạy học là một hoạt động lao động xã hội. Quản lý PPDH là quản lý một quá trình xã hội đặc thù, có vai trò cần thiết và quan trọng. Thực tiễn và lý luận về quản lý PPDH được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của lịch sử xã hội loài người.
Ngay từ thời cổ đại, tư tưởng quản lý PPDH đã được thể hiện trong những quan điểm của các nhà triết học đồng thời là những nhà giáo dục. Xôcơrat ( 469 – 399 trước CN) một trong những nhà triết học phương Tây, đã đề xuất và thực hiện một PPDH mà người đời gọi là “ PP Xôcơrat”, đó chính là PP đàm thoại trong dạy học dang được sử dụng cho đến ngày nay. Khổng Tử ( 551 – 479 trước CN ) một nhà triết học – nhà giáo dục phương Đông lại rất coi trọng tính tich cực của học sinh trong dạy học. Ông nói : “ Không giận vì muốn biết thì không gợi mở cho, không bực vì không rõ thì không bày vẽ cho. Vật có bốn góc, bảo cho biết một góc mà không suy ra được ba góc kia thì không dạy nữa”. Những tư tưởng trên đây còn nguyên giá trị cho các chủ thể quản lý PPDH trong thời đại ngày nay.
Thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa hocj và công nghệ ( KH & CN), giáo dục thế giới đã trải qua ba cuộc cải cách, theo đó là các cuộc cải cách về PPDH. Đặc biệt cuộc cải cách lần hai vào những năm 50 và cuộc cải cách lần ba vào những năm 80 đã nhấn mạnh nhiều đến vấ đề đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019802 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement