Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Freca
#681610

Download Khóa luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Thanh Hà miễn phí

Mục lục
Lời cảm ơn
Lời nói đầu
Phần I : MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Phần II : CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
2.1 Nội dung, ý nghĩa của tiền lương
2.2 Chức năng của tiền lương
2.2.1 Chức năng thước đo giá trị
2.2.2 Chức năng tái sản xuất sức lao động
2.2.3 Chức năng kích thích sức lao động
2.2.4 Chức năng công cụ quản lý Nhà nước
2.2.5 Chức năng điều tiết lao động
2.3 Đặc điểm của tiền lương
2.4 Quỹ lương, BHXH, BHYT,KPCĐ
2.4.1 Quỹ BHXH
2.4.2 Quỹ BHYT
2.4.3 KPCĐ
2.5 Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tiền lương
2.5.1 Yêu cầu của kế toán tiền lương
2.5.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
2.6 Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
2.6.1 Hình thức trả lương theo thời gian
2.6.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm
2.7 Hạch toán kết quả lao động, tính lương và trợ cấp BHXH phải trả
2.7.1 Hạch toán kết quả lao động
2.7.2 Tính tiền lương và trợ cấp BHXH
2.8 Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.8.1 Chứng từ, thủ tục kế toán
2.8.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương
2.8.3 Các khoản trích theo lương
2.9 Tổ chức sổ sách kế toán
2.10 Phương pháp nghiên cứu
2.10.1 Phương pháp thu thập thông tin
2.10.2 Phương pháp phân tích đánh giá
2.10.3 Phương pháp tài khoản kế toán
2.10.4 Phương pháp chứng từ kế toán
Phần III : THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THANH HÀ
3.1 Tình hình cơ bản của công ty xây dựng Thanh Hà - Hải Dương
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2 Chức năng của công ty
3.1.3 Nhiệm vụ của công ty
3.1.4 Quyền hạn của công ty
3.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty
3.1.6 Đặc điểm bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.7 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
3.1.8 Khái quát tình hình lao động và một số kết quả đã đạt được của công ty
3.2 Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng Thanh Hà
3.2.1 Các hình thức trả lương tại công ty
3.2.2 Các loại sổ kế toán trong công ty
3.2.3 Hạch toán sử dụng thời gian lao động của công ty
3.2.4 Hạch toán kết quả lao động tại công ty
3.2.5 Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty
3.2.6 Hạch toán lương và thanh toán với người lao động
3.2.7 Phương pháp hạch toán tiền lương của công ty
3.3 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty
3.3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
3.3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương – phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty
Phần IV: KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
4.1 Kết luận
4.2 Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hỉ phép kế hoạch của người lao động một cách hợp lý chứ không phải là tỷ lệ phần trăm quy định trước…. Tiền thưởng phải trả trong kỳ nào được tính vào chi phí của kỳ đó. Theo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí sản xuất và kết quả sản xuất cách làm này chỉ thích ứng ở doanh nghiệp có thể bố trí cho người lao động trực tiếp nghỉ phép tương đối đều đặn giữa các kỳ hạch toán. Cho nên khi trích khấu hao tiền lương nghỉ phép phải trả trong kỳ cho người công nhân sản xuất vào chi phí, kế toán ghi:
Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp.
Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công.
Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung.
Có TK 335: Chi phí phải trả.
Khi người lao động trực tiếp nghỉ phép, phản ánh tiền lương nghỉ thực tế phải trả cho người lao động trực tiếp, kế toán ghi:
Nợ TK 335: Chi phí phải trả.
Có TK 334: Thanh toán với công nhân viên.
Sơ đồ 02:
Sơ đồ hạch toán thanh toán với công nhân viên.
TK 622
TK 111,112….
TK 334
Tiền lương phải trả cho
công nhân viên sản xuất.
Trả lương, BHXH và các khoản khác cho cán bộ công nhân viên.
TK 623
Tiền lương phải trả cho công nhân
viên sử dụng máy móc thi công.
TK 627
TK 141, 338
Tiền lương phải trả cho công
nhân viên phân xưởng.
TK 641,642
Thanh toán tạm ứng và các
khoản khác.
Tiền lương phải trả cho công nhân
viên bán hàng, quản lý doanh nghiệp.
TK 335
TK 138, 338
Tiền lương nghỉ phép phải trả
cho công nhân viên.
Các khoản khấu trừ vào
lương.
Tiền lương phải trả cho công
nhân viên.
TK 338
TK 431
Tiền thưởng.
2.8.3. Các khoản trích theo lương.
Cùng với tiền lương trong quá trình lao động cũng có thể được nhận thêm một khoản nữa là bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là khoản trợ cấp cho công nhân viên trong những trường hợp đau ốm, thai sản, tai nạn lao động….hay nói cách khác bảo hiểm xã hội tạo ra thu nhập thay thế lương cho công nhân viên trong trường hợp bị nghỉ việc tạm thời.
Để theo dõi các khoản trích theo lương kế toán sử dụng TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác”.
Nội dung phản ánh:
Bên nợ:
+ Kết quả giá trị thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý.
+ Bảo hiểm phải trả cho công nhân viên.
+ Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị.
+ Số bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tính trên doanh thu nhận trước ( nếu có ).
+ Các khoản đã trả, đã nộp.
Bên Có:
+ Giá trị tài sản thừa chờ giải quyết ( chưa xác định rõ nguyên nhân ).
+ Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể ( trong và ngoài đơn vị ) theo quyết định ghi trong biên bản xử lý do xác định ngay được nguyên nhân.
+ Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất kinh doanh.
+ Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện nước ở tập thể.
+ Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trừ vào lương công nhân viên.
+ Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn vượt chi vượt được cấp bù
+ Các khoản phải trả khác.
Dư Có:
+ Số tiền còn phải trả, phải nộp khác.
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn đã trích chưa nộp đủ cho cơ quan quản lý hay số quỹ để lại cho đơn vị chưa chi hết.
+ Trị giá tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết.
Dư Nợ ( đặc biệt ):
+ Số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp.
+ Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn vượt chi chưa được cấp bù.
*Trình tự hạch toán:
Hàng tháng trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất kinh doanh và tài khoản liên quan, ghi:
Nợ TK334: Phải trả công nhân viên ( phần tính vào thu nhập công nhân viên theo quy định ).
Nợ TK 335: Chi phí phải trả ( phần được phép tính vào chi phí ).
Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp.
Nợ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công.
Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung.
Nợ TK 641: Chi phí bán hàng (6411)
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác
Nộp quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn cho cơ quan quản lý quỹ:
Nợ TK 338: Phải trả phải nộp khác
Có TK 334: Phải trả CBCNV
Khoản bảo hiểm xã hội doanh nghiệp xây lắp đã chi theo chế độ và được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả, khi thực nhận được khoản hoàn trả này, ghi:
Nợ các TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Có TK 338: Phải trả phải nộp khác
Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất (chỉ đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, hay hoạt động cung cấp dịch vụ ).
Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp
Có TK 338: Phải trả phải nộp khác.
Sơ đồ 03:
Sơ đồ hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.
TK 622,623,627,641,642,241
TK 334
TK 338
Trích BHXH, BHYT,KPCĐ
theo tỷ lệ quy định tính vào KPCĐ (19% ).
Quỹ BHXH trả thay cho
công nhân viên.
TK 334
TK 111,112,311
Trích BHXH, BHYT trừ vào lương công nhân viên viên ( 6%)
Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ
hay chi quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ tại doanh nghiệp
Số BHXH, KPCĐ chi vượt
được cấp bù
TK 111,112
2.9.TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN.
Một trong những nhiệm vụ của kế toán trưởng trong việc thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương là phân công và hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ, nhân viên kế toán lập các chứng từ về tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, quy định luân chuyển chứng từ đã lập đến các bộ phận kế toán liên quan đến tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi trả lương và các khoản phải trả khác cho công nhân viên và tổ chức ghi sổ kế toán liên quan. Những sổ kế toán tổng hợp sử dụng để theo dõi kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tuỳ từng trường hợp vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, để có số liệu tổng hợp lập báo cáo về tiền lương và các khoản trích theo lương của từng bộ phận.
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng ( bộ phận sản xuất, loại sản phẩm….) và hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương phải trả và các tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được thực hiện trên bảng phân bổ tiền lương và tính trích bảo hiểm xã hội (Mẫu 01 / BPB). Ngoài tiền lương và các loại bảo hiểm trên bảng phân bổ còn phản ánh việc trích trước các khoản chi phí phải trả như trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất.
Hàng tháng trên cơ sở các chứng từ về lao động và tiền lương ( tiền công ) phải trả cho từng đối tượng sử dụng lao động trong đó phân biệt tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản khác để ghi vào cột thuộc phần ghi Có TK 334 “ Phải trả công nhân viên” ở các dòng phù hợp. Căn cứ vào tiền lương thực tế phải trả và tỷ lệ quy định về các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để tính trích và ghi vào các cột ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement