Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenthithuytrang5922
#681564

Download Khóa luận Tình hình thực hiện chế độ hưu trí ở bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn miễn phí

MỤC LỤC
 
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 3
1.1. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc của chế độ hưu trí 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.1. Khái niệm BHXH 3
1.1.2. Vai trò 4
1.1.2.1. Vai trò của BHXH 4
1.1.2.2. Vai trò của chế độ hưu trí 4
1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ BHHT 6
1.3. Nội dung cơ bản của chế độ hưu trí ở Việt Nam 8
1.3.1. Đối tượng tham gia và mức đóng của chế độ hưu trí 8
1.3.2. Điều kiện hưởng và mức hưởng chế độ hưu trí 10
1.3.3. Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí 12
1.3.4. Tổ chức chi trả chế độ hưu trí 13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TẠI BHXH TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 16
2.1. Giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn và cơ quan BHXH tỉnh Lạng Sơn 16
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn 16
2.1.2.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan BHXH tỉnh Lạng Sơn 17
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Lạng Sơn 17
2.1.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của BHXH tỉnh Lạng Sơn 19
2.2. Tình hình thực hiện chế độ hưu trí ở BHXH tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2008 - 2010 20
2.2.1. Tình hình tham gia và tổ chức thu cho chế độ hưu trí 20
2.2.1.1. Đối tượng tham gia 20
2.2.1.2. Tổ chức thu BHXH 24
2.2.2. Công tác chi trả chế độ hưu trí 32
2.2.2.1. Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ hưu trí 32
2.2.2.2. Tổ chức chi trả chế độ hưu trí 34
2.2.2.3. Quản lý đối tượng hưởng chế độ hưu trí 38
2.2.2.4. Kết quả chi trả chế độ hưu trí 41
2.2.3. Đánh giá chung 46
2.2.3.1. Một số kết quả đạt được 46
2.2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế 48
2.2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 48
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TẠI BHXH TỈNH LẠNG SƠN 50
3.1. Định hướng về công tác BHXH và tình hình thực hiện chế độ hưu trí trong những năm tới của BHXH tỉnh Lạng Sơn 50
3.1.1. Định hướng về công tác BHXH 50
3.1.2. Định hướng thực hiện chế độ hưu trí 50
3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chế độ hưu trí tại BHXH tỉnh Lạng Sơn 51
3.2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 51
3.2.2. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên BHXH 54
3.2.3. Phối kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan 55
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ hưu trí 56
3.3. Một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt chế độ hưu trí ở BHXH tỉnh Lạng Sơn 57
3.3.1. Đối với Nhà nước 57
3.3.2. Đối với BHXH Việt Nam 57
3.3.3. Đối với UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan tới BHXH 58
KẾT LUẬN 60
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hực hiện thu BHXH đối với NLĐ, người SDLĐ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra BHXH tỉnh cũng trực tiếp thu một số đơn vị SDLĐ và NLĐ do BHXH tỉnh quản lý.
BHXH tỉnh Lạng Sơn mở hai tài khoản, một tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cung cấp chuyên thu các đơn vị HCSN, Đảng Đoàn thể có nguồn quỹ lương từ NSNN, một tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, cung cấp chuyên thu cho các đơn vị còn lại.
Hàng tháng, đơn vị SDLĐ có trách nhiệm đóng vào quỹ BHXH đúng, đủ, kịp thời số tiền quy định cho BHXH huyện, sau đó BHXH huyện tổng hợp và chuyển vào tài khoản của BHXH tỉnh.
Riêng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện thì NLĐ tự đến đóng trực tiếp tại trụ sở BHXH và được chọn mức đóng phù hợp với thu nhập và lựa chọn cách đóng theo tháng, quý hay nửa năm.
Khi trong đơn vị có những thay đổi về mức lương, số người tham gia, số người nghỉ hưởng chế độ ốm đau..., bộ phận thu của BHXH phải đối chiếu với cán bộ làm công tác kế toán của đơn vị đó. Qua đó tổng hợp và cập nhật vào phần mềm quản lý thu đầy đủ, kịp thời. Cuối mỗi tháng, bộ phận thu kiểm tra, rà soát lại số liệu thu BHXH của những đơn vị tham gia nhằm phát hiện ra những sai sót, vướng mắc để kịp thời xử lý.
Những năm qua BHXH tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác thu BHXH và đạt được nhiều kết quả, cụ thể trong chế độ hưu trí:
2.2.1.2.1. Đối với chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc
Để thấy rõ tình hình thu cho quỹ HTTT tại BHXH tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, ta có bảng số liệu sau:
Bảng 3: Kết quả hoạt động thu BHXH cho quỹ HTTT ở BHXH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2008 - 2010
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Số đơn vị (đơn vị)
1.626
1.748
1.757
Số lao động (người)
41.054
42.742
44.107
Tổng quỹ lương
(triệu đồng)
876.145
1.035.760
1.162.415
Số phải thu (triệu đồng)
175.229
207.152
255.731
Số phải thu cho quỹ HTTT (triệu đồng)
140.183
165.722
209.234
Số đã thu (triệu đồng)
172.283
205.362
252.784
Số đã thu cho quỹ HTTT (triệu đồng)
137.826
164.290
206.823
Số còn nợ (triệu đồng)
2.946
1.790
2.947
Số còn nợ của quỹ HTTT
(triệu đồng)
2.357
1.432
2.411
(Nguồn: BHXH tỉnh Lạng Sơn)
Ghi chú:
Số phải thu = 20% tổng quỹ lương
Số phải thu cho quỹ HTTT = 16% tổng quỹ lương
Riêng năm 2010: Số phải thu cho quỹ HTTT=18% tổng quỹ lương
Số đã thu cho quỹ HTTT = 16% số đã thu/ 20%
Riêng năm 2010: Số đã thu cho quỹ HTTT = 18% số đã thu / 22%
(Vì theo Luật BHXH thì năm 2010, mức đóng BHXH sẽ tăng từ 20% lên 22% tổng quỹ lương, trong đó phần đóng vào quỹ HTTT cũng tăng từ 16% lên 18%)
Số còn nợ = số phải thu - số đã thu
Số còn nợ quỹ HTTT = số phải thu quỹ HTTT - số đã thu quỹ HTTT
Qua bảng số liệu ta thấy, tổng quỹ lương làm căn cứ trích nộp BHXH của các đơn vị ở BHXH tỉnh Lạng Sơn đều tăng qua các năm. Năm 2008, tổng quỹ lương của toàn tỉnh đạt 876.145 triệu đồng, năm 2009 đạt 1.035.760 triệu đồng (tăng 18,2% tương ứng với 159.615 triệu đồng). Năm 2010, tổng quỹ lương của toàn tỉnh đã đạt 1.162.415 triệu đồng (tăng 12,2% tương ứng với 126.665 triệu đồng).
Như ta đã biết, số phải thu của BHXH bắt buộc tương ứng với 20% tổng quỹ lương nên tổng quỹ lương mà tăng thì số phải thu cũng tăng, dẫn đến số thu cho quỹ HTTT cũng tăng. Năm 2008, số đã thu cho quỹ HTTT là 137.826 triệu đồng, năm 2009 thu được 164.292 triệu đồng (tăng 19,2% tương ứng 26.383 triệu đồng so với năm 2008). Năm 2010, số đã thu cho quỹ HTTT là 206.823 triệu đồng (tăng 25,9% tương ứng với 42.533 triệu đồng).
Có sự gia tăng như vậy là do số đơn vị và số lao động tham gia BHXH không ngừng tăng lên, do sự nỗ lực trong công tác thu BHXH của đội ngũ cán bộ tại BHXH tỉnh Lạng Sơn, do NSDLĐ - NLĐ đã có ý thức tự nguyện tham gia BHXH và do chính sách tăng mức lương tối thiểu hàng năm của Chính phủ, do việc tăng mức đóng BHXH thực hiện từ 01/01/2010, riêng quỹ HTTT tăng mức đóng từ 16% lên 18%. Từ đó tổng quỹ lương của toàn tỉnh tăng lên đáng kể và kéo theo sự gia tăng của quỹ BHXH nói chung - quỹ HTTT nói riêng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hiện tượng nợ đọng. Vì số thu cho quỹ BHXH BB và quỹ HTTT đều tăng nên số còn nợ cũng có xu hướng tăng, nhưng không đều. Năm 2008, số còn nợ của quỹ HTTT là 2.357 triệu đồng, năm 2009 số còn nợ quỹ HTTT là 1.432 triệu đồng (giảm 39,2% tương ứng với 925 triệu đồng). Đến năm 2010, số còn nợ của quỹ HTTT là 2.411 triệu đồng (tăng 68,4% tương ứng 979 triệu đồng). Nguyên nhân là do một số Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ chưa có tiền đóng BHXH, hay đã thu BHXH của NLĐ nhưng đã sử dụng số tiền dó vào mục đích khác. Bên cạnh đó việc tăng mức đóng ở năm 2010 cũng khiến nhiều đơn vị SDLĐ gặp khó khăn, nhất là các DNNQD sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, ít vốn đầu tư.
Để thấy rõ hơn nữa tầm quan trọng của chế độ hưu trí trong công tác thu BHXH, ta có biểu đồ sau:
Biểu đồ 3: Biểu đồ so sánh kết quả thu BHXH bắt buộc và kết quả thu cho quỹ HTTT giai đoạn 2008 - 2010
(Nguồn: BHXH tỉnh Lạng Sơn)
Nhìn chung tổng số đã thu cho quỹ BHXH bắt buộc qua các năm đều tăng nên tổng số đã thu cho quỹ HTTT qua các năm cũng tăng. Năm 2008, tổng số đã thu cho quỹ BHXH bắt buộc là 172.283 triệu đồng, trong đó tổng số đã thu cho riêng chế độ HTTT là 137.826 triệu đồng, chiếm 79,9% tổng số thu BHXH bắt buộc của tỉnh.
Năm 2009, tổng số đã thu của BHXH bắt buộc là 205.362 triệu đồng (tăng 19,2% tương ứng 33.077 triệu đồng), trong đó tổng số đã thu cho riêng chế độ HTTT là 164.290 triệu đồng, (tăng 19,2% tương ứng 26.383 triệu đồng so với năm 2008), chiếm 80% tổng số thu BHXH bắt buộc của tỉnh.
Năm 2010, tổng số đã thu của BHXH bắt buộc là 252.784 triệu đồng (tăng 23,1% tương ứng 47.422 triệu đồng), trong đó tổng số đã thu cho riêng chế độ HTTT là 206.823 triệu đồng, (tăng 25,9% tương ứng 42.533 triệu đồng so với năm 2009) chiếm 81,8% tổng số đã thu BHXH bắt buộc của tỉnh. Có kết quả như vậy còn do việc tăng mức đóng BHXH thực hiện từ 01/01/2010, riêng quỹ HTTT tăng mức đóng từ 16% lên 18%.
Như vậy ta thấy rằng, số thu cho quỹ HTTT luôn chiếm chủ yếu trong tổng số thu BHXH bắt buộc của tỉnh Lạng Sơn (thường chiếm khoảng 80%). Điều đó chứng tỏ chế độ hưu trí nhận được rất nhiều sự quan tâm của Chính phủ và hầu hết NLĐ vì khi tham gia vào quan hệ lao động và đóng BHXH ai cũng muốn sau này sẽ trở thành đối tượng hưởng của chế độ hưu trí.
Để có được kết quả thu cho quỹ HTTT như vậy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các khối ngành tham gia BHXH BB ở tỉnh Lạng Sơn:
Bảng 4: Kết quả thu BHXH bắt buộc cho quỹ HTTT theo các khối ngành giai đoạn 2008 -2010 (Đơn vị: Triệu đồng)
Loại đơn vị
Số đã thu cho quỹ
BHXH bắt buộc
Số đã thu cho quỹ
HTTT
2008
2009
2010
2008
2009
2010
HCSN
115.054
134.413
155.847
92.043
107.530
127.512
DNNN
32.052
38.289
48.827
25.642
30.631
39.949
DNLD
1.030
1.685
2.628
824
1.348
2.150
DNNQD
6.362
9.822
15.983
5.090
7.858
13.077
NCL
126
134
162
101
107
132
HTX
481
689
975
384
552
798
XP
17.178
20.330
28.362
13.742
16.264
23.205
Cộng
172.283
205.362
252.784
137.826
164.290
206.823
(Nguồn: BHXH tỉnh Lạng Sơn)
Ghi ch
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement