Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cr4zy_nh0x
#681545 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ
chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã
khơi dậy tiềm năng của đất nước, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Tuy
nhiên, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều mâu thuẫn với bản chất xã
hội chủ nghĩa. Đó là xu thế phân hoá giàu nghèo, tâm lý sùng bái đồng tiền, sự
cạnh tranh sống còn giữa các doanh nghiệp...Cơ chế thị trường cũng là mảnh đất
nảy sinh chủ nghĩa cá nhân, tạo cơ hội cho một bộ phận bất chấp lợi ích tập thể, lợi
ích cộng đồng, tìm mọi cách mưu lợi cho bản thân, điều này dẫn đến quyền và lợi
ích của người lao động luôn bị đe doạ, xâm hại. Vì thế Đảng và Nhà nước ta đã có
nhiều quy định pháp luật, thành lập nên nhiều cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong đó công đoàn là một tổ
chức có mối quan hệ gần gũi và có những hoạt động thiết thực, có hiệu quả để bảo
vệ người lao động.
Đảng và Nhà nước ta cũng đã có nhiều văn bản pháp luật quy định cụ thể vị
trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho
hoạt động công đoàn. Công đoàn cơ sở là tổ chức thiết thực bảo vệ người lao động,
tạo mối quan hệ hài hoà - ổn định giữa các chủ thể tham gia lao động trong doanh
nghiệp. Công đoàn trực tiếp bảo vệ công nhân lao động trong nhiều lĩnh vực, đại
diện cho tập thể lao động khi giải quyết tranh chấp lao động.
Chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường cũng có nghĩa Nhà nước ta đã công nhận sự có mặt của nhiều loại hình
doanh nghiệp trên thương trường, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh -
là những doanh nghiệp rất năng động, nhạy bén trong hoạt động kinh doanh nhưng
cũng vì do chạy theo lợi nhuận mà các doanh nghiệp này thường vi phạm những
quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động.
Nhận thức được tầm quan trọng của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người lao động, nhất là trong giai đoạn hiện nay việc vi phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động xảy ra khá phổ biến ở các doanh
nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công đoàn cơ sở trong các
doanh nghiệp này hoạt động không hiệu quả, đồng thời nhiều doanh nghiệp và
người lao động có sự nhìn nhận sai lạc về vai trò của tổ chức công đoàn. Đó là lý
do để tác giả chọn đề tài "Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuLuaän vaên toát nghieäp Cöû nhaân Luaät

Trang
* LỜI NÓI ĐẦU. 1
CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung về công đoàn và cơ sở pháp lý về vai
trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh . 4
1. Những vấn đề chung về công đoàn . 4
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tổ chức công đoàn . 4
1.2. Hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam . 8
1.3. Tính chất, vị trí, vai trò của công đoàn. 11
1.4. Chức năng, nhiệm vụ, phân loại thẩm quyền công đoàn . 13
2. Cơ sở pháp lý về vai trò của công đoàn. 18
2.1. Sự cần thiết thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài
quốc doanh. 18
2.2. Cơ sở pháp lý về vai trò công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài
quốc doanh. 21
CHƯƠNG 2: Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: thực
tiễn và hướng hoàn thiện . 26
1. Thực tiễn hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc
doanh . 26
2. Nhận xét về thực trạng hoạt động của công đoàn cơ sở - một số giải
pháp nhằm phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh . 48
2.1. Nhận xét về thực trạng hoạt động của công đoàn cơ sở. 48
2.2. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò công đoàn cơ sở trong
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 50
* KẾT LUẬN. 55
* TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009899 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement