Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chencuong
#681526

Download Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm ở huyện Duy Tiên – Hà Nam miễn phí

phân tích công việc là quá trình đánh giá một cách hệ thống, chức năng nhiệm vụ và kiến thức cần thiết để hoàn thành công việc nào đó của đơn vị.
Phòng LĐTB&XH đã tến hành công tác phân tích công việc theo nhu cầu thay đổi chức năng, nhiệm vụ của phòng để phù hợp với công việc.
Kết quả của quá trình phân tích công việc đó là bảng mô tả công việc. Nội dung của bản mô tả công việc phải bao gồm:
- Nhiệm vụ phải hoàn thành.
- Thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
- Số lượng nhân viên cần thiết, người tiếp nhận báo cáo, mối liên hệ công tác trong quá trình làm việc.
- Những máy móc và thiết bị sử dụng trong công việc.
- Những tiêu chuẩn đối với nhân viên thực hiện (trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng máy tính, tính cách, phong cách làm việc).
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

6 lần thay đổi cho phù hợp. Lần thay đổi gần đây nhất là năm 2008 thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, của thủ tướng Chính Phủ về việc kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, chia tách phòng Nội vụ thương binh và xã hội thành 2: phòng Nội vụ và phòng Lao động thương binh và Xã hội để phù hợp với diều kiện hoàn cảnh của đất nước.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao. Năm 2011 phòng sẽ tổ chức triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác thuộc ngành quản lý. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Hoàn thành việc xác nhận và giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa.
+ Triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt đề án của UBND huyện và Nghị quyết của Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường công tác hướng nghiệp dạy nghề, Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020 và xuất khẩu lao động gia đoạn 2010-2015 theo Quyết định 1956, của Thủ tướng chính phủ.Tiếp tục thực hiện các đề án giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo, đề án đào tạo nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.
+ Làm tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý. Tổ chức thu đúng, thu đủ và quản lý tốt quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống ma tuý
2. Thực trạng tổ chức bộ máy của huyện Duy tiên.
Trên cơ sở quy định cụ thể về phân công, phân cấp quản lý tổ chức – cán bộ, tiếp tục xắp xếp điều chỉnh hợp lý tổ chức bộ máy – cán bộ công chức các cơ quan quản lý Nhà nưúơc nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.
*. Sơ đồ bộ máy quản lý của UBND huyện Duy Tiên.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUY TIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VĂN HOÁ XÃ HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH KINH TẾ
PHÒNG NỘI VỤ
PHÒNG TÀI CHÍNH
THANH TRA NHÀ NƯỚC
VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN
PHÒNG VĂN HOÁ, THÔNG TIN
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG Y TẾ
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
PHÒNG CÔNG THƯƠNG
PHÒNG THÔNG KÊ
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Với sơ đồ quản lý này thì chủ tịch UBND huyện có vai trò điều hành mọi hoạt động và tổ chức bộ máy của khối UBND, ngoài ra còn có sự trợ giúp của hai phó chủ tịch phụ trách khối văn xã và khối kinh tế, mỗi phó chủ tịch phụ trách một mảng công việc để điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc hoạt động của các phòng ban chức năng sau đó tổng hợp báo cáo lên chủ tịch.
Chủ tịch UBND huyện có phạm vi, thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức và lao động được quy định cụ thể tại quyết định số: 647/QĐ – UBND ngày 08 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp quản lý bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức và lao động của 12 phòng ban.
Tất cả 12 phòng ban thuộc khối hành chính của UBND huyện Duy Tiên nói trên đều đang hoạt động đúng theo chức năng nhiệm vụ như trong điều 7 Nghị định 14/2008/NĐ-CP về việc kiện toàn, xắp xếp lại các phòng ban chuyên môn cấp huyện.
Đối với số lượng nhân viên cảu từng phòng là:
1. Phòng Nội vụ: 6 người
2. Phòng Tư pháp: 5 người
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 14 người
4.Phòng Tài nguyên và Môi trường:13 người
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 9 người.
6. Phòng Văn hoá và Thông tin: 14 người
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 20 người
8. Phòng Y tế: 6 người
9. Thanh tra huyện: 7 người
10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 20 người
11. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 13 người
12. Phòng Công thương : 14 người
Nhận xét: Như  vậy, ngoài 10 cơ quan chyên môn được tổ chức thống nhất trên tất cả các quận, huyện, thị xã thuộc Tỉnh như trong điều 7- nghị định 14/2008-NĐ/CP của chính phủ (từ phòng 1-10) thì ở huyện Duy Tiên đã tổ chức thêm 02 phòng: Công thương & Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cách tổ chức này phù hợp với địa giới hành chính, số lượng cán bộ của các phong ban nhìn chung đã phù hợp và cũng cho thấy tính chặt chẽ trong công tác quản lí của ban lãnh đạo huyện nhà.
Mười hai phòng trong khối UBND huyện Duy Tiên được phân công tham mưu cho UBND các vấn đề thuộc chức năng, lĩnh vực quản lí. Trong suốt những năm vừa qua các phòng đều thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Uỷ Ban giao cho và không những thế còn phối hợp hoạt động để đạt được những thành tích tốt đẹp góp phần tăng cường khả năng quản lí lãnh đạo của UBND Huyện Duy Tiên.Tuy nhiên, với yêu cầu xã hội ngày càng cao hơn và không ngừng biến đổi thì đòi hỏi bộ máy tổ chức của UBND huyện phải luôn tự đổi mới mình để thích nghi với yêu cầu quản lí và làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp TW.
II. Công tác quản lý lao động tại đơn vị:
Thực trạng quản lý nguồn nhân lực của phòng Lao động thương binh và xã hội:
Bảng 1: số lượng cán bộ tại phòng lao động thương binh và xã hội.
TT
Họ và tên
Chức vụ
Năm sinh
Giới tính
Trình độ
Chuyên môn
Chính trị
Thâm niên
1
Chu Hồng Cử
Trưởng phòng
1970
Nam
ĐH
Quản lý ĐH
LĐXH
Đảng Viên
22
2
Nguyễn Văn Khuyến
Phó Phòng
1967
Nam
ĐH
Quản lý ĐH công đoàn
Đảng Viên
25
3
Nguyễn Thị Chung
Kế toán
1959
Nữ
ĐH
Kế toán học viện tài chính
Đảng Viên
26
4
Tống Thị Hoà
Thủ Quỹ
1972
Nữ
TC
Trung cấp Y
Đảng Viên
18
5
Nguyễn Thị Lan Phương
Chuyên viên
1982
Nữ

Quản lý
CĐ LĐXH
Đảng Viên
8
6
Trịnh Thị Thanh Hoà
Chuyên viên
1982
Nữ

Quản lý lao động
CĐ LĐXH
Đảng Viên
5
7
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Chuyên viên
1985
Nữ
ĐH
Học viện tài chính
Đoàn Viên
5
8
Trương Văn Hoa
Chuyên viên
1986
Nam
TC
Tài chính kế toán
Đoàn Viên
2
9
Nguyễn Thị Thanh Nga
Chuyên viên
1988
Nữ

sư phạm Hà Nam
Đoàn Viên
1
Nhận xét:
Qua bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ viên chức của phòng Nội vụ – LĐTB&XH huyện Duy tiên thấy rằng:
Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 9 người trong đó có 06 nữ người chiếm 75%, nữ 03 người chiếm 25% .
Trình độ : ĐH 4 người chiếm 44,4%
CĐ 3 người chiếm 33,3%
TC 2 người chiếm 22,3%
Với đội ngũ cán bộ viên chức của phòng hiện nay tương đối đảm bảo so với mức độ phức tạp của công việc. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ hiện nay của phòng còn ít trong khi đó số lượng công việc còn nhiều nên 1 số cán bộ phải kiêm nhiễm nhiều lĩnh vực, dẫn đến việc giải quyết chế độ cho đối tượng còn chậm và ảnh hưởng đến thời gian được hưởng chế độ chậm của đối tượng.
2. Bộ máy đảm nhiện công tác quản trị nhân lực.
Do quy mô phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Duy Tiên còn nhỏ nên phòng không có bộ máy chuyên trách đảm nhận nên công tác quản trị nhân lực do đó được trưởng phòng chịu trách phụ trách, là chú Chu Hồng Cử sinh năm 1970 với trình độ đại học chuyên nghành quản trị nhân lực của trường Đại học Lao động xã hội đúng với chuyên ngành cùng thâm niên trên 20 năm. Khi đảm nhận công tác quản trị nhân lực cua phòng LĐTB&XH chú ch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement