Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Denison
#681500

Download Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học miễn phí

Thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra nội bộ trường học hiện nay là đòi hỏi các cấp Đảng, các cấp chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, đề cao kiểm tra nội bộ cơ quan đơn vị, tổ chức và nâng cao chất lượng hiệu quả của tổ chức kiểm tra nhà nước và kiểm tra chuyên nghành; làm cho công tác kiểm tra là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước tăng cường tính kỷ luật và làm cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự nghiệp giáo dục trong toàn xã hội và xây dựng ý thức quyết tâm thực hiện đổi mới trong sự nghiệp giáo dục cả về nội dung và phương pháp. Tăng cường công tác tham mưu cho UBND các cấp và chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học làm tốt công tác này sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hoạt động của nhà trường đưa các hoạt động của nhà trường dần dần đi vào nề nếp, tăng dần chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và công tác thanh tra.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

- 2006 phòng giáo dục thanh tra toàn diện xếp : Tốt.
- Năm học 2006 - 2007 Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình thanh tra toàn diện
xếp: Tốt.
Xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên tui mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu là:
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học
1.3 Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ trường học trường THCS Yên Thắng giúp công tác quản lý trường học hoạt động đúng mục đích.
1.4 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hoạt động nội bộ trường học, đối tượng chính là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại nhà trường trong những năm gần đây. phương pháp nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ trường học của Bộ GD& ĐT và Sở GD&ĐT. Ngoài ra qua phương pháp phân tích - tổng hợp - điều tra - quan sát - và tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thanh tra kiểm tra nội bộ trường học trong 2 năm trở lại đây
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
1. Cơ sở lý luận của đề tài:
Theo quan điểm của Đảng và nhà nước về quản lý giáo dục mang tính chính trị cao và nó luôn gắm liền với đường lối, chính sách của Đảng, phục vụ cho mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đạt ra. Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý giáo dục trong chu trình quản lý giáo dục không thể thiếu khâu thanh tra, kiểm tra. Bởi vì thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ trường học nhằm đảm bảo tính pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý giáo dục do đó nó mang tính chất pháp quyền, nó luôn luôn được đặt dưới đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, đào tạo. Thanh tra, kiểm tra có tính chất Nhà nước của cơ quan quản lý cấp trên đối với cấp dưới. Do tổ chức thanh kiểm tra thực hiện nhằm phát huy nhân tố tích cực phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý tăng cường tính pháp chế XHCN bảo vệ lợi ích Nhà nước, các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan. Kiểm tra nội bộ trường học là công tác kiểm tra chuyên ngành vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
Vì vậy công tác thanh kiểm tra nói chung và công tác kiểm tra nội bộ trường học nói riêng có một vai trò rất quan trọng trong những tác động của xã hội và chất lượng giáo dục. Sinh thời Hồ Chí Minh đã viết: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của cá nhân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.
2.Cơ sở pháp lý của đề tài:
Thanh tra giáo dục là thanh tra chuyên ngành thực hiện quyền thanh tra Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo tính dân chủ, kỷ cương trong hoạt động giáo dục có tính chất hành chính, pháp chế - Nhà nước.
Tổ chức thanh tra giáo dục do pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm và hoạt động theo luật định.
Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: Thanh tra Bộ GD-ĐT, thanh tra Sở, Thanh tra phòng, Ban giám hiệu kiểm tra nội bộ trường học. Hành lang pháp lý của thanh tra giáo dục là các văn bản luật và pháp quy cơ sở pháp lý của thanh tra phòng GD - ĐT là nghị định số 101/2002/NĐ - CP ngày 10/12/2002 về tổ chức hoạt động của Thanh tra GD.
Luật giáo dục
Luật thanh tra.
Nghị định số 73/1999/ CĐ - CP ngày 19/8/1999 về chính sách khó khăn xã hội hoá đối với các mặt hoạt động trong lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hoá, thể thao.
Nghị định số 43/2000/NĐ - CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểm của luật giáo dục.
Thông tư số 18/2000/TT - BTC ngày 01/3/2000 hướng dẫn một số điều của nghị định số 73/1999/ CĐ - CP ngày 19/8/1999 của chính phủ về chế độ tài chính khuyến khích đối với cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực GD - ĐT, y tế, văn hoá, thể thao.
Điều lệ Trường trung học ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD - ĐT.
-Quyết định số 04/2000/QĐ - BGD & ĐT ngày 01/3/2000 về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường của Bộ trưởng bộ GD - ĐT.
-Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD - ĐT.
Hướng dẫn số 106 nàgy 31/3/2004 về thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông của Bộ trưởng bộ GD-ĐT.
Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
3.Thực trạng về công tác kiểm tra nội bộ Trường THCS Yên Thắng trong những năm gần đây.
Một số kết quả đã đạt được trong vấn đề thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên Trường THCS Yên Thắng.
Xã Yên Thắng là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 15 thôn xóm trong đó có 4 xóm có bà con giáo dân tương đối đông và có 3 thôn xóm là khu vực miền núi khó khăn, giao thông đi lại còn vất vả nên công tác giáo dục còn chưa thuận lợi.
Tuy vậy nhiều năm qua trường THCS Yên Thắng đã chú trọng đến công tác kiểm tra nội bộ trường học. Bằng giải pháp xây dựng một mạng lưới cộng tác viên giúp BGH trong công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Mỗi tổ khoa học lấy 2 đồng chí giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững (Giáo viên có giải thưởng giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh) từ đó xây dựng được lòng tin vào đội ngũ thanh kiểm tra trong trường học của giáo viên.
Sự nghiệp GD-ĐT những năm gần đây đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc. Quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng, được nâng cấp xây dnựg khang trang. Nhà trường đã xây dựng được 6 phòng cao tầng mới kiên cố đưa vào sử dụng tháng 5/2005.
Năm 2005-2006 Trường có 19 lớp tổng số : 779 học sinh
Năm học 2006 -2007 trường có 18 lớp tổng số : 716 học sinh
Số lượng bổ túc văn hoá : 28 học sinh chia làm 2 lớp.
Tháng 10/2003 nhà trường cùng huyện Yên Mô được Nhà nước, Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được quan tâm và không ngừng đầu tư, xây dựng cho đến nay nhà trường không còn lớp không chưa đạt yêu cầu về cơ sở vật chất. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm 3 năm tiếp theo là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Bảng thống kê tình hình đội ngũ
Sốlượng, chất lượng đội ngũ
Năm học
Tổng số cán bộ, giáo viên
Cán bộ quản lý trường
Đảng viên
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Trình độ 10+3
2005-2006
37
3
22
8
28
1
0
2006-2007
35
2
21
6
28
1
0
Từ những vấn đề trên nhà trường đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học như sau:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách chi tiết, khoa học có tính khả thi ngay từ đầu năm học đã có kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên theo lịch cụ thể của từng tháng, xây dựng chuyê...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement