Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhnhu191
#681479

Download Báo cáo Thực tập tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn miễn phí

Mục lục
TIÊU ĐỀ TRANG
Lời nói đầu . . 02
Danh mục các chữ viết tắt 04
1. Phần 1: Giới thiệu chung về Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn . .05
1.1. Vài nét về hoạt động và quá trình phát triển . 05
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn . . .06
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT Hữu Lũng. 11
2. Phần 2: Mô tả và phân tích hoạt động của chuyên viên tổ chức Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng .13
2.1. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ . 13
2.2. Thực hiện chế độ, chính sách cho CB, GV, NV ngành GD .17
2.3. Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự CB, GV, NV . 20
2.4. Phối hợp chặt chẽ với Phòng nội vụ - UBND huyện thực hiện công tác tổ chức CB . .22
2.5. Một số công tác khác . 24
3. Phần 3: Đánh giá chung về hoạt động của chuyên viên tổ chức phòng GD Hữu Lũng . 25
3.1 Điểm mạnh . 25
3.2. Điểm yếu (hạn chế) . .25
3.3. Nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục những yếu kém .26
Phần kết luận . . .28
Phụ lục 31
Các tài liệu tham khảo và trích dẫn . 32
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
7. Giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.
9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý biên chế, thùc hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.
Tổ chức và biên chế
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hữu Lũng
Phòng GD&ĐT Hữu Lũng có Trưởng phòng và 03 Phó Trường phòng
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.
Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.
Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo được xác định trên cơ sở căn cứ vào khối lượng, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác giáo dục và đào tạo của huyện; số lượng biên chế của Phòng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.
Việc quản lý và sử dụng biên chế của phòng GD và ĐT được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Tổ chức sự nghiệp giáo dục của huyện gồm:
Trường trung học cơ sở,
Trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông),
Trường tiểu học,
Cơ sở giáo dục mầm non.
Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp giáo dục công lập của huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.
Biên chế sự nghiệp của các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc huyện nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của huyện, do UBND huyện quyết định phân bổ theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.
Việc quản lý và sử dụng biên chế của các đơn vị sự nghiệp GD ở huyện thực hiện theo nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh
Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng
Bộ phận tổ chức Phòng GD Hữu Lũng làm việc và chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện GD thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, qui hoạch cán bộ, theo dõi công tác Tổ chức cán bộ. Cùng với các bộ phận xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học. 
Trực tiếp quản trị chương trình PMIS (tổ chức cán bộ). Hướng dẫn theo dõi, tiếp nhận, xử lý phiếu điều tra thông tin cá nhân cán bộ, công chức viên chức, tiếp nhận quản lý hồ sơ nhân sự toàn ngành. Theo dõi, xử lý hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch của cán bộ viên chức toàn ngành.
Trực tiếp tham mưu lãnh đạo về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng viên chức, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức toàn ngành (hưu, tuất, thôi việc, làm thủ tục xin nghỉ phép, đi học tập, công tác ...), đào tạo bồi dưỡng, thuyên chuyển giáo viên. Theo dõi giúp đỡ các đơn cập nhật sổ BHXH cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành ... Quản lý, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo toàn ngành, cũng như các văn bản pháp quy, các thông báo, thư mời, tin tức … có liên quan, và phụ trách giải quyết đơn thư, tiếp công dân, xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.
Theo đó, bộ phận Tổ chức Phòng GD có các nhóm nhiệm vụ chủ yếu:
Xây dựng qui hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm về kế hoạch phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (công chức, viên chức);
Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy về quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên (công chức, viên chức) theo đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ;
Xây dựng các qui định, quyết định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị cơ sở bao gồm việc thành lập, sáp nhập, giải thể xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác và lề lối làm việc;
Hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện áp dụng chức danh tiêu chuẩn, nghiệp vụ viên chức nhà nước, thự...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement