Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ly_quochuy1812
#681450

Download Tiểu luận Các biện pháp quản lý nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT giai đoạn hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Mục đích nghiên cứu 3
III. Đối tượng nghiên cứu 3
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
V. Phương pháp nghiên cứu 4
V. Cấu trúc của tiểu luận. 4
PHẦN NỘI DUNG 6
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ & CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN& NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG THPT 6
1.1.Cơ sở lý luận của vấn 6
1.1.1. Khái niệm quản lý. 6
1.1.2. Khái niệm quản lý giáo dục 7
1.1.2. Bản chất và chức năng của quản lý. 8
1.1.2.1. Bản chất của hoạt động quản lý. 8
1.1.2.2. Chức năng của quản lý 9
1.1.2.3. Quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 9
1.2. Cơ sở pháp lý 10
1.3. Cơ sở thực tiễn 12
1.3.1 Hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông. 12
1.3.2. Tính tất yếu của việc phải đưa ra những giải pháp quản lý để xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở trường THPT hiện nay. 13
 
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 14
1. Về số lượng 14
2. Về chất lượng 16
3. Về phân bố 18
4. Về phẩm chất đạo đức 18
5. Việc ứng dụng công nghệ vào dạy học của giáo viên 20
CHƯƠNG III. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIM LIÊN 21
I. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp: 21
II.Các biện pháp quản lí nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục trong nhà trường trung học phổ thông: 22
Kết luận: 34
Khuyến nghị: 34
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Là người điều tra, nghiên cứu
Tìm hiểu các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong cộng đồng. Thu thập thông tin và phân tích các sự việc và vấn đề giải quyết.
3
Là người thúc đẩy học tập
Tạo các tình huống hoạt động có hiệu quả và hiệu xuất. Đặt kế hoạch và tổ chức các hoạt động thích hợp, xây dựng các biểu đồ, đồ dụng dạy học có hiệu quả.
4
Là người triển khai các công trình giảng dạy
Diễn đạt mục đích, mục tiêu và lý do các tài liệu giảng dạy. Đánh giá nhận xét có phê phán tài liệu giảng dạy và liên hệ với thực tiễn, biết phân tích và sửa đổi khi cần thiết.
5
Là người học
Thu thập và học tập sách, trình bày thông tin thích hợp cho học sinh và cộng đồng sử dụng các nguồn tài liệu có thể được. Duy trì học tập suốt đời.
6
Là người đánh giá
Chỉ định, phân tích các kỹ năng đánh giá, xác định các hành vi mong muốn.
7
Là người giới thiệu công việc
Giúp đỡ cộng đồng nhận thức và am hiểu các công nghệ mới. Giới thiệu chúng với học sinh và cộng đồng. Xây dựng các tài liệu kỹ thuận công nghệ, liên hệ với các cơ sở kỹ thuật và công nghệ điạ phương
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1 Hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông.
* Về cấu trúc
- Theo điều luận 100 của luận giáo dục năm 2005, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có quy định như sau:
+ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục
+ Bộ giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục
+ Bộ, cơ quan ngành, đoàn thể phối hợp với bộ giáo dục & Đào tạo thực hiện quản lý giáo dục.
+ Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân công của chính phủ và có trách nhiệm đảm bảo cac điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập trong phạm vi quản lý, đáp ứng nhu cấu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương.
* Về tổ chức trường THPT
- Về tổ chức bộ máy, biên chế trường THPT được thực hiện theo quy định cảu chính phủ & điều lệ trường THPT (11/7/2000) của bộ GD &ĐT.
- Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định thành lập trường THPT sau đó thảo luận bằng văn bản với bộ giáo dục & Đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về cán bộ quản lý, nhà giáo, trường học, thiết bị dạy học và tài chính theo quy định của chính phủ.
* Về phân cấp quản lý & quản lý giáo viên.
- Trường THPT do sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo trực tiếp (điều 6-2 của điều lệ trường phỏ thông ban hành 11/7/200).
- Công tác quản lý giáo viên được coi trọng trong bộ máy quản lý giáo dục các cấp nói chung. Chức năng này có ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô phát triển và việc nânng cao chất lượnh giáo dục ở địa phương và các cơ sở giáo dục.
1.3.2. Tính tất yếu của việc phải đưa ra những giải pháp quản lý để xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở trường THPT hiện nay. Qua 20 năm thực hiện đổi mới đất nước. xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường XHCN. Công việc phát triển một nền kinh tế thị trường mang theo nhiều cơ hội mới đồng thời cũng tạo ra sức ép đối với quản lý nhà trường đòi hỏi nhà trường cũng phải thay đổi cách quản lý.
Sự nghiệm CNH HĐH của đất nước đang diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận: sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật công nghệ nền kinh tế tri thức, xu hướng toàn cầu hoá…Song cũng có nhiều thách thức và biến động: sự gia tăng dân số đi liền với ô nhiễm môi trường, sự thách thức và biến đổi liên tục của kinh tế và xã hội…Để tồn tại được trong môi trường có nhiều thách thức đó con người cần luôn luôn sáng tạo và có khả năng thích nghi nhanh chóng. Song để có những con người như vậy thì phải đổi mơid giáo dục, trước hết là đổi mới quản lý trong đó có công tác quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - những người trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nước ta.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
PHỔ THÔNG
Sau gần 50 năm công tác trong ngành giáo dục, GS Nguyễn Đình Trí đã đưa ra “tổng kết”: trong các yếu tố quyết định chất lượng giáo dục nói chung, người thầy chính là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng hiện nay thực trạng đội ngũ giáo viên có rất nhiều vấn đề đáng để toàn xã hội quan tâm.  1. Về số lượng
Ai cũng biết, người thầy đóng vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Thế nhưng, thực tế, với một quy mô học sinh tăng nhanh như vậy, đội ngũ người thầy ở cả giáo dục và đào tạo vẫn không đáp ứng được.
   Về số lượng, theo số liệu của Vụ Giáo viên (Bộ GD và ĐT) đến thời điểm này, số giáo viên cả nước như sau: tiểu học: 340 nghìn 800 giáo viên (trong đó giáo viên đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 66,70%); THCS: 208 nghìn 800 (tỷ lệ đạt chuẩn 84,85%); THPT: 65 nghìn (tỷ lệ đạt chuẩn 93,6%). Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định biên giáo viên/lớp ở cấp tiểu học: 1,15; THCS: 1,85 và THPT: 2,1. Mặc dù định biên này là quá lạc hậu, nhưng thực tiễn số giáo viên/lớp cũng vẫn không đạt nổi theo quy định. Ở cấp tiểu học, chỉ có 1,06 giáo viên/lớp; THCS 1,5 và THPT: 1,63. Căn cứ số lớp ở từng bậc học để quy ra định mức giáo viên (tính một cách lý thuyết), cả nước hiện nay, bậc tiểu học thiếu 29 nghìn giáo viên: THCS: thiếu 49 nghìn và THPT: thiếu 18 nghìn 800 giáo viên. Dù vậy, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, giáo viên đào tạo ra không sử dụng hết, mà vẫn kêu thiếu. Có hai vấn đề:
   Thứ nhất, căn cứ thực tế định biên giáo viên/lớp nói trên, rõ ràng các bậc học là thiếu giáo viên (và định biên này không thể tăng, vì nếu tăng hơn, không có đủ quỹ lương để chi trả).
   Thứ hai, ở tầm vĩ mô, đúng là có hiện tượng vừa thiếu, vừa thừa, bởi do không đồng bộ. Rất nhiều địa phương tổng số biên chế giáo viên thì đủ, thậm chí thừa, nhưng thực chất lại rất thiếu những loại hình giáo viên như ngoại ngữ, âm nhạc, vẽ, kỹ thuật. Cụ thể, bậc THPT thiếu: 3 nghìn 500 giáo viên (dạy kỹ thuật), 1 nghìn 700 (dạy ngoại ngữ), 2 nghìn 800 (dạy thể dục), 3 nghìn 400 giáo viên (dạy chính trị); bậc tiểu học và THCS: thiếu 26 nghìn giáo viên nhạc, họa. 9.000 giáo viên thể dục và 15 nghìn giáo viên chính trị (bậc THCS).
   Thực trạng này có nguyên nhân sâu xa từ việc kế hoạch đào tạo của ngành không dự báo được số lượng giáo viên cần đào tạo bao nhiêu là phù hợp. Mặt khác, chủ trương giáo dục toàn diện theo mục tiêu cấp học với việc triển khai các môn âm nhạc, vẽ, thể dục... là đúng, nhưng đây cũng là những loại hình giáo viên đòi hỏi năng khiếu, đào tạo lại tốn kém. Các cơ sở không dễ một sớm một chiều có thể đáp ứng nhanh. Đó là chưa kể, tuy thiếu giáo viên các loại hình, nhưng nếu đào tạo ra chưa chắc đã sử dụng được, như ở một số vùng khó khăn, vùng núi cao, sâu, xa, hẻo lánh.
Về cơ cấu, trong số hơn 30 nghìn 300 cán bộ giảng dạy của cả nước, 55% - 60%...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement